Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 51 052 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.

Selvitysosa:Maanmittauslaitoksen tehtävänä ovat maanmittaustoimitukset, kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat, kiinteistörekisterin ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäminen sekä kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta ja kehittämisestä huolehtiminen, maastotietoja koskevien tietokantojen ylläpito, ilmakuvapalvelut ja paikkatietojen yhteiskäytöstä huolehtiminen. Lisäksi Maanmittauslaitos tuottaa edellä mainittuihin tehtäviin liittyviä muita palveluja.

Maanmittauslaitos tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden toteuttamista seuraavasti:

  • — laitoksen tuottamien ja ylläpitämien aineistojen ja rekisterien kattavuutta, laatua ja ajantasaisuutta parannetaan
  • — aineistot tuotetaan yhteensopiviksi ja saatetaan mahdollisimman laajaan käyttöön
  • — kiinteistötietojärjestelmän kiinteistörekisteri ja siihen kuuluva kiinteistörekisterikartta sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri ovat jatkuvasti ajan tasalla
  • — maastotiedoista ajantasaistetaan vuosittain tietiedot, muut kohteet alueen muutosnopeudesta riippuen 5—10 vuoden välein
  • — huolehditaan kiinteistö- ja maastotietojen valtakunnallisen tietopalvelun jatkuvasta toimivuudesta ja
  • — jatketaan paikkatietojen yhteiskäytön ja kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittämistä INSPIRE-direktiivin soveltamisen mukaisesti.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2013 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Maanmittauslaitokselle seuraavat tulostavoitteet:

Vaikuttavuus

  2011
toteutuma
2012
ennakoitu
2013
tavoite
       
Maastotietokannan ajantasaisuusindeksi 96 96 97
Kiinteistörekisterin perusparannuksen kattavuusindeksi (1.1.2003 = 0), % 75 80,8 88,9
Tietovarastojen hyödyntäminen, muutos ed. vuodesta, % 24 2 3

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2011
toteutuma
2012
ennakoitu
2013
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Taloudellisuus, yksikkökustannukset      
— lohkomistoimitukset, euroa/lohkokiinteistö 818 850 850
— maastotietokannan ajantasaistus, euroa/km² 138 155 158
Tuotokset ja laadunhallinta      
Suoritteiden määrä      
— toimitustuotanto, toimituksia, kpl 21 617 20 600 20 500
— tilusjärjestelyt (uusjaot), kpl 10 9 8
— kirjaamisasiat, kpl 261 000 255 000 260 000
— maastotietotuotanto yhteensä, km² 45 748 49 000 47 000
Laadunhallinta      
Organisaation palvelukyky      
— lohkomisten kestoaika, kk 6,9 6,0 6,0
— maastotiedon keruun täydellisyys, % 98 95 95
Henkisten voimavarojen hallinta      
Henkilöstömäärä, henkilötyövuosia, yhteensä 1 838 1 890 1 877

Henkilötyövuosien määrä vähenee 13 henkilötyövuodella tuottavuustoimien johdosta.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 126 013 127 569 125 503
Bruttotulot 81 047 74 442 74 451
Nettomenot 44 966 53 127 51 052
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 26 975    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 36 595    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 75 149 69 224 70 235
— muut tuotot 2 21 -
Tuotot yhteensä 75 151 69 245 70 235
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 48 601 46 983 46 977
— osuus yhteiskustannuksista 24 515 22 266 24 539
Kustannukset yhteensä 73 116 69 249 71 516
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 2 035 -4 -1 281
Kustannusvastaavuus, % 103 100 98
       
Muut suoritteet      
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 4 882 4 620 3 270
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 2 237 2 441 1 519
— osuus yhteiskustannuksista 2 035 1 936 1 590
Kustannukset yhteensä 4 272 4 377 3 109
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 610 243 161
Kustannusvastaavuus, % 114 106 105

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -1 279
Palkkausten tarkistukset 2 002
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 28.90.20) 134
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 28.40.01) 14
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 35.01.01) 28
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 30.30.01) 1
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 31.10.76) 3
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 27.10.01) 2
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 32.01.02) 51
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 32.01.01) 4
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 28.30.03) 1
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 28.40.02) 30
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 26.30.02) 2
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 25.10.03) 158
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) -226
KIRVA-hanke (momentilta 28.70.20 siirretyn lisäyksen poistaminen) -3 000
Yhteensä -2 075

2013 talousarvio 51 052 000
2012 II lisätalousarvio 807 000
2012 talousarvio 53 127 000
2011 tilinpäätös 54 586 000