Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 52 556 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) ja nuorisolain (72/2006) perusteella kuntien nuorisotoimen valtionosuuksiin

2) nuorisolakiin (72/2006) perustuviin valtionavustuksiin valtakunnallisille nuorisojärjestöille, nuorisotyön valtakunnallisille palvelujärjestöille ja nuorisotyötä tekeville järjestöille

3) nuorisolakiin (72/2006) perustuviin avustuksiin valtakunnallisten nuorisokeskusten toimintaan ja rakentamiseen sekä nuorisotilojen rakentamis-, peruskorjaus- ja varustamisavustuksiin

4) nuorisotutkimuksen avustamiseen ja apurahojen maksamiseen, nuorisotyöhön ja -politiikkaan liittyvien selvitysten laatimiseen ja nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen, nuorten kuulemis- ja osallistumisjärjestelmien sekä nuorten verkkomedioiden ja niiden kehittämistoiminnan menoihin

5) yhteisöjen ja valtionhallinnon kansainvälisen nuorisoalan yhteistyön ja nuorison kansainvälisten toimintaohjelmien tukemiseen

6) lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan, liikunnallisen, kulttuurisen ja monikulttuurisen nuorisotyön ja -toiminnan sekä nuorten ympäristökasvatuksen tukemiseen

7) nuorten työpajatoiminnan valtakunnalliseen tukeen, etsivään nuorisotyöhön, ehkäisevään päihde- ja huumetyöhön, sosiaaliseen nuorisotyöhön sekä muuhun nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen

8) valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan ja sen jaostojen, valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön palvelujärjestöjen arviointi- ja avustustoimikunnan, saamelaisten nuorisoneuvoston ja saamenkielisen nuorisokulttuurin vahvistamiseen

9) lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanoon, arviointiin ja kehittämiseen sekä alueellisen nuorisotoimen menoihin ja nuorisotyön alueelliseen kehittämiseen

10) toimialan aluehallinnon ja valtion virastojen määräaikaisten nuorisotoimialan hankkeiden toteuttamiseen

11) enintään kuutta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen, josta aluehallinnon nuorisotoimet voivat käyttää enintään kolme henkilötyövuotta henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin nuorten yhteiskuntatakuun tavoitteiden toteuttamiseksi.

Kuntien nuorisotoimen valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä yksikköhinta on 15,00 euroa alle 29-vuotiasta asukasta kohden.

Kohdassa 11 tarkoitettujen henkilöiden osalta työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tuloina huomioon.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Nuorten aktiivinen kansalaisuus  
— Valtakunnalliset nuorisoalan järjestöt 14 500 000
— Valtakunnalliset nuorisokeskukset 5 650 000
— Nuorisotilojen rakentaminen 1 567 000
— Nuorisotyön kokeilu ja nuorisokulttuurit 1 050 000
— Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut, verkkomediat 1 000 000
Nuorten sosiaalinen vahvistaminen  
— Etsivä nuorisotyö 6 000 000
— Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta 1 650 000
— Sosiaalinen nuorisotyö1) 1 000 000
Nuorten elinolot ja toimialan yleinen kehittäminen  
— Valtionosuus kuntien nuorisotoimeen 8 099 000
— Nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskukset 5 280 000
— Lasten ja nuorten kehittämisohjelman toimeenpano 3 000 000
— Saamenkielisen nuorisokulttuurin vahvistamiseen ja kielipesätoimintaan 100 000
— Kansainvälinen yhteistyö 970 000
— Nuorisotutkimus ja nuorisotyön koulutus 300 000
— Alueellinen nuorisotoimi 500 000
— Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta ja arviointi- ja avustustoimikunta, saamelaisten nuorisoneuvosto 640 000
— Opetus- ja kulttuuriministeriön käytettäväksi 1 250 000
Yhteensä 52 556 000

1) Sosiaalisella nuorisotyöllä tarkoitetaan valtakunnallisissa nuorisokeskuksissa toteutettavaa etsivään nuorisotyöhön ja nuorten työpajatoimintaan niveltyvää nuorten arjen- ja elämänhallintakursseja ja -jaksoja.

Päätösosan kohdan 9 nuorisotyön ohjausjärjestelmän tehokkuutta lisätään organisoimalla toimialan tulosohjaus nuorisotyön eri alueet kattavien valtakunnallisten palvelu- ja kehittämiskeskusten kautta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tuloutusarvion muutos 521
Yhteensä 521

2013 talousarvio 52 556 000
2012 talousarvio 52 035 000
2011 tilinpäätös 51 526 550