Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              32. Valtionosuudet museoille
              50. Eräät avustukset
              70. Kaluston hankinta
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 728 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.

Momentille voidaan nettouttaa Museoviraston hallussa olevien maa-alueiden puunmyynnistä saatavat tulot.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Kansallismuseon toimintamenot 9 556 000
Museoviraston muut toimintamenot 13 172 000
Yhteensä 22 728 000

Museovirasto vastaa kulttuuriympäristön vaalimiseen liittyvistä viranomaistehtävistä kansallisella tasolla. Se johtaa ja kehittää maan yleistä museotointa, suojelee ja hoitaa kulttuuriperintöä ja kulttuuriympäristöä sekä tuottaa ja välittää alaa koskevaa tutkimustietoa. Museoalaa kehitetään valtakunnallisesti yhteistyössä museoalan kanssa. Museoalan yleiseen kehittämiseen liittyviä tehtäviä keskitetään Valtion taidemuseosta Museovirastoon. Museovirasto osallistuu aktiivisesti alan kansainväliseen viranomais-, sidosryhmä- ja hankeyhteistyöhön.

Vuonna 2013 jatketaan Museoviraston toimintojen sopeuttamista väheneviin resursseihin siten, että painotetaan keskeisten strategisten tavoitteiden saavuttamista. Uusi organisaatio pyritään vakiinnuttamaan. Museoviraston toiminnassa korostetaan asiakaslähtöisyyttä, palvelukykyä sekä fyysistä, tiedollista ja kulttuurista saavutettavuutta. Kulttuuriperintökasvatuksella vahvistetaan kansalaisten osallisuutta kulttuuriperintöön. Kulttuuriperinnön digitaalista saatavuutta parannetaan ja arkisto-, kirjasto- ja kokoelmapalveluita kehitetään edelleen. Museoviraston kiinteistöjen hallinnan osalta varaudutaan mahdollisiin uudelleenjärjestelyihin.

Kulttuuriympäristöä vaalitaan kiinteiden muinaisjäännösten, rakennetun ympäristön ja kulttuurimaiseman suojelun keinoin sekä panostamalla Museoviraston hallinnassa olevien linnojen, museokiinteistöjen ja muinaisjäännösten restaurointiin, hoitoon ja esittelyyn. Osallistutaan kulttuuriympäristöstrategian laatimiseen ja toimeenpanoon. Toiminnassa keskitytään ohjelmallisen suojelupolitiikan, ohjausmenetelmien, opas- ja ohjeaineistojen sekä kulttuuriympäristön tilan seurannan kehittämiseen sekä inventointien tietojärjestelmien toteuttamiseen. Valtakunnallisesti merkittäviä kohteita sekä yhteistyötä valtion kiinteistöyksiköiden kanssa priorisoidaan. Arkeologisten kenttätöiden uudelleenorganisointia seurataan. Suomen kansallismuseo edistää suomalaisten aineellisen kulttuuriperinnön säilymistä ja vahvistaa sen merkitystä yhteiskunnassa. Kansallismuseo kartuttaa kokoelmiaan yhteistyössä valtakunnallisten erikoismuseoiden ja maakuntamuseoiden kanssa. Näyttely- ja muu yleisötoiminta sekä tietoverkoissa olevat kokoelmatiedot ja opetusaineistot lisäävät kulttuurihistoriallisesti merkittävän esineistön tuntemusta ja kiinnostusta sen säilyttämistä kohtaan. Painopisteenä on varsinkin lähimenneisyyden ja nykyajan aineellisen kulttuuriperinnön ja siihen liittyvä tiedon tallentaminen. Kansallinen kokoelmatyö vakiinnutetaan osaksi Kansallismuseon toimintaa.

Kansallismuseon palvelukykyä ja vaikuttavuutta parannetaan ottamalla käyttöön maanalaiset vastaanotto- ja huoltotilat. Vaihtuvien näyttelyiden tilan suunnittelu käynnistetään osana valmistautumista itsenäisyyden juhlavuoteen. Kulttuurien museo muuttaa vuonna 2013 Kansallismuseon yhteyteen. Kansallismuseon muiden museoiden toimintaa ja avoinnapitoa tarkastellaan osana Museoviraston toimintojen sopeuttamistoimenpiteitä. Toiminnan tuottavuutta parannetaan kehittämällä museokauppatoimintaa ja tehostamalla tilavuokrausta.

Henkilöstön hyvinvointia ja organisaation osaamista ja tuottavuutta edistetään henkilöstösuunnittelulla ja koulutuksella, ottamalla käyttöön sähköisiä toiminnan tuen järjestelmiä, palkkausjärjestelmää kehittämällä sekä työhyvinvointihankkeita toteuttamalla.

Tuloksellisuuden tunnusluvut 2010
toteutuma
2011
toteutuma
2013
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Käynnit Museoviraston verkkosivuilla 3 166 698 3 546 608 4 500 000
Lausuntojen käsittelyaika, pv 35 36 45
Museoiden kävijämäärä      
— kokonaiskävijämäärä 323 322 414 790 380 000
— maksavien kävijöiden osuus, % 46 40 45
— alle 18-vuotiaiden osuus kävijöistä, % 24 19 15
Linnojen kävijämäärä      
— kokonaiskävijämäärä 168 707 162 792 170 000
— maksavien kävijöiden osuus, % 89 88 85
Tutkimus- ja näyttelyjulkaisut, kpl 7 4 7
Esinetietojen digitointiaste, % 30 40 45
Toiminnallinen tehokkuus      
Museo- ja linnassakäynnin keskihinta, euroa 3,2 2,4 2,8
Museo- ja linnassakäynnin keskitulo, euroa 2,4 2,2 2,4
Henkisten voimavarojen hallinta      
Henkilötyövuodet (htv) 385 361 320

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 25 059 23 138 25 928
Bruttotulot 4 691 3 200 3 200
Nettomenot 20 369 19 938 22 728
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 233    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 938    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -135
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -57
Tasomuutos 3
Palkkausten tarkistukset 599
Tuottavuustoimet -135
Kansallismuseon maanalaisten huoltotilojen vuokran lisäys 700
Museoalan kehittämistoiminnan siirto momentilta 29.80.02 (2 htv) 90
Määräaikaisen lisäyksen päättyminen -50
Vuoden 2012 tasokorotuksen poisto -500
Toiminnan turvaaminen 2 000
Uusien toimitilojen vuokran lisäys 125
Muuttokustannukset 150
Yhteensä 2 790

2013 talousarvio 22 728 000
2012 II lisätalousarvio 334 000
2012 I lisätalousarvio 800 000
2012 talousarvio 19 938 000
2011 tilinpäätös 20 074 000