Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 8 678 719 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) mukaisen valtionosuuden maksamiseen

2) verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen maksamiseen

3) enintään 20 000 000 euroa harkinnanvaraisen korotuksen maksamiseen valtionosuuteen.

Valtionosuuden määräytymisperusteena käytettävä taiteen perusopetuksen perushinta on 1,40 euroa ja yleisen kulttuuritoimen perushinta 3,50 euroa asukasta kohden.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden yleinen osa 271 473
   
Sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen ja kulttuuritoimen rahoitus 7 555 453
Laskennalliset kustannukset 24 403 834
— sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset 19 966 971
— esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen ja kulttuuritoimen laskennalliset kustannukset 4 436 863
Kuntien rahoitusosuus -16 848 381
   
Erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat 35 055
   
Verrotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus -48 546
   
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus (enintään) 20 000
   
Kotikuntaa vailla olevien 6—15 v. kotikuntakorvaukset (valtio korvaa) 2 631
   
Yksityisten opetuksen järjestäjien ja yliopistojen arvonlisävero 4 926
   
Valtionosuuteen tehtävät lisäykset ja vähennykset 837 230
   
Järjestelmämuutoksen tasaus 497
Yhteensä 8 678 719

Kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosentti on 30,96. Valtionosuuksiin on tehty 3,0 prosentin kustannustason tarkistus lukuun ottamatta kuntien yleistä kulttuuritoimea ja asukaskohtaista taiteen perusopetusta. Valtionosuuksien määräytymisen perusteena oleva vuodenvaihteen 2011/2012 asukasluku on 5 372 913.

Määrärahan mitoitukseen liittyvät hallituksen esitykset

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (vanhuspalvelulaki). Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2013. Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 27 300 000 euroa lain muutoksen johdosta.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta siten, että kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosentti muuttuu 31,42 prosentista 30,96 prosenttiin vuonna 2013. Muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 0,05 prosenttiyksikköä liittyen vanhuspalvelulain toteuttamiseen siten, että valtionosuus on 54,3 %. Muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 0,51 prosenttiyksikköä liittyen valtionosuuksien 125 000 000 euron alentamiseen. Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon 113 290 000 euroa lain muutoksen johdosta.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen lainsäädännön muuttamisesta siten, että varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön. Esitys ei vaikuta momentin määrärahan mitoitukseen.

Viitaten momentin 33.30.60 selvitysosan esitykseen isyysvapaan pidentämisestä määrärahan mitoituksessa ei ole otettu huomioon isyysvapaan pidentämisen kustannusvaikutuksia kotihoidon tukeen ja yksityisen hoidon tukeen sekä lasten päivähoitoon. Kustannusvaikutukset arvioidaan vähäisiksi.

Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen, laskentaperusteet

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden yleinen osa, laskentaperusteet (1 000 euroa)

   
Perusosa  
— keskimääräinen euromäärä (33,05 €/as) * vv. 2011/2012 asukasluku 178 122
   
Korotusosat  
— saaristokorotus 11 041
— syrjäisyyskorotus 36 077
— taajamarakennekorotus 38 737
— kielikorotus 5 642
— asukasluvun muutokseen perustuva korotus 1 854
Valtionosuus yhteensä 271 473

Sosiaali- ja terveydenhuolto, laskentaperusteet (1 000 euroa)

   
Sosiaalihuolto  
Perushinta  
— 0—6-vuotiaat (7 122,39 euroa/as) 2 989 783
— 7—64-vuotiaat (330,13 euroa/as) 1 313 487
— 65—74-vuotiaat (988,59 euroa/as) 526 846
— 75—84-vuotiaat (5 924,10 euroa/as) 1 913 549
— 85-vuotiaat ja vanhemmat (16 263,41 euroa/as) 1 924 693
Työttömien lukumäärän mukaan (637,51 euroa/as) 155 197
Työttömyysasteen mukaan (58,14 euroa/as) 315 155
Vammaisten lukumäärän mukaan (17,33 euroa/as) 93 008
Lastensuojelun tarpeen mukaan (48,99 euroa/as) 263 980
Sosiaalihuollon laskennalliset kustannukset yhteensä 9 495 698
   
Terveydenhuolto  
Perushinta  
— 0—6-vuotiaat (926,16 euroa/as) 388 925
— 7—64-vuotiaat (1 006,10 euroa/as) 4 002 967
— 65—74-vuotiaat (2 362,97 euroa/as) 1 259 291
— 75—84-vuotiaat (4 554,19 euroa/as) 1 471 053
— 85-vuotiaat ja vanhemmat (7 900,89 euroa/as) 935 031
Sairastavuuden mukaan (431,22 euroa/as) 2 324 016
Terveydenhuollon laskennalliset kustannukset yhteensä 10 381 283
   
Syrjäisyyskerroin 89 559
Saaristokerroin 431
   
Sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset yhteensä 19 966 971

Esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen ja kulttuuritoimen rahoitus, laskentaperusteet (1 000 euroa)

   
Perushinta (7 519,50 euroa/6—15 v.) 3 354 563
Korotukset  
— Asukastiheys 196 783
— 13—15-vuotiaat 401 558
— Kaksikielisyys 51 722
— Saaristoisuus 1 864
— Ruotsinkieliset 6—15-vuotiaat 27 349
— Vieraskieliset 6—15-vuotiaat 40 652
Esi- ja perusopetuksen laskennalliset kustannukset yhteensä 4 074 491
   
Kirjastot (62,01 euroa/as) 336 636
Kuntien yleinen kulttuuritoimi (3,50 euroa/as) 18 805
Taiteen perusopetus (1,40 euroa/as, 256 kuntaa) 6 931
Yleisten kirjastojen, taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen laskennalliset kustannukset yhteensä 362 372
   
Esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen ja kulttuuritoimen laskennalliset kustannukset yhteensä 4 436 863

Kuntien rahoitusosuus

   
Asukasluku 5 372 913
Rahoitusosuus, euroa/as 3 135,80
Rahoitusosuus, 1 000 euroa 16 848 381

Erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat (1 000 euroa)

   
Erityisen harvan asutuksen kunnat 26 657
Saaristokunnat 4 930
Saamelaisten kotiseutualueen kunnat 3 467
Yhteensä 35 055

Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus (1 000 euroa)

Lisäykset Vähennykset Netto
     
777 855 -826 401 -48 546

Muut valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset (1 000 euroa)

   
Valtionosuuden vähennykset  
— uusien kuntajakoselvitysten rahoitus -2 000
— valtion ja kuntien yhteisten tietojärjestelmähankkeiden rahoitus
(-1,68 euroa/as)
-9 027
— harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen lisäys -4 997
— valtionosuusuudistus, lisävaltionosuus 30 kunnalle -35 031
Vähennykset yhteensä -51 055
   
Valtionosuuden lisäykset  
— työmarkkinatukeen liittyvä korjauserä 29 549
— v. 2010 verotulomenetysten kompensaatio 375 000
— v. 2011 verotulomenetysten kompensaatio 129 000
— v. 2012 verotulomenetysten kompensaatio 299 000
— v. 2013 verotulomenetysten kompensaatio 12 000
— elatustuen takaisinperinnän palautukset 9 994
— tasauksen neutraalisuus 33 742
Lisäykset yhteensä 888 285

Muu rahoitus (1 000 euroa)

   
Kotikuntaa vailla olevien 6—15 v. kotikuntakorvaukset 2 631
Yksityisen opetuksen järjestäjien ja yliopistojen arvonlisävero 4 926

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Omaishoidon tukipalvelut 10 000
Siirto momentille 28.90.31 -2 000
Kuntaliitosten vaikutukset -13 628
Muiden määräytymistekijöiden muutokset -2 517
Elatustuen takaisinperinnän palautukset -3 214
Erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat 1 485
Vuoden 2013 verotulomuutosten kompensaation muutos 12 000
Valtionosuuden vähennys -125 000
Yksityisen opetuksen järjestäjien ja yliopistojen arvonlisävero 568
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus -24 112
Indeksikorotus 231 240
Vanhuspalvelulaki 27 300
Vuoden 2012 II LTA:ssa olevan kertaluonteisen IT-palvelukeskuksen rahoittamiseen varatun määrärahan palautus -1 250
Erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat, lisätyn valtionosuuden rahoitus -1 485
Vuoden 2013 verotulotasauksen neutraalisuus 24 112
Asukasluvun muutos 72 460
Muut muutokset -797
Kotikuntaa vailla olevien 6-15 v. kotikuntakorvaukset (valtio maksaa) 752
LTA II 2012 3 563
Yhteensä 209 477

2013 talousarvio 8 678 719 000
2012 II lisätalousarvio 3 563 000
2012 talousarvio 8 469 242 000
2011 tilinpäätös 8 133 691 195