Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

90. Kuntien tukeminenPDF-versio

Selvitysosa:Vuoden 2010 alusta toteutetussa valtionosuusuudistuksessa edellisen valtionosuuslainsäädännön mukaiset sektorikohtaiset valtionosuudet (VM, OKM ja STM) keskitettiin valtionvarainministeriöön. Yhdistetyissä valtionosuuksissa on otettu huomioitu yleinen valtionosuus, sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudet kokonaisuudessaan sekä esi- ja perusopetus, yleiset kirjastot (pl. maakunta- ja keskuskirjastokorotukset), yleinen kulttuuritoimi sekä taiteen perusopetuksen asukaskohtainen osa.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudella ja verotuloihin perustuvalla valtionosuuden tasauksella pyritään turvaamaan kuntien mahdollisuudet pitää yllä riittävät peruspalvelut eri osissa maata ja tasapainottamaan kuntien lakisääteisiä tehtäviä ja niiden kokonaisrahoitusta alueittain ja kuntaryhmittäin.

Kuntien harkinnanvaraisella valtionosuuden korotuksella pyritään huolehtimaan siitä, että vaikeimmassakin taloudellisessa asemassa olevat kunnat pystyvät suoriutumaan peruspalveluiden tuottamisesta ja näiden kuntien talouden tasapainoa voidaan parantaa.

Kuntien yhdistymisavustuksilla edistetään vapaaehtoiselta pohjalta kuntien yhdistymisiä sekä muita sellaisia kunta- ja seuturakenteen muutoksia, jotka edesauttavat laadukkaiden ja tasavertaisten kunnallisten peruspalveluiden tuottamista taloudellisemmin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus
Keskeiset uudistukset

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (vanhuspalvelulaki). Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2013. Laissa säädetään iäkkäiden henkilöiden palvelutarpeen selvittämisestä sekä palvelujen saamisesta ja laatuvaatimuksista. Iäkkäille henkilöille nimettäisiin vastuutyöntekijä koordinoimaan palvelujen kokonaisuutta. Lisäksi säädetään kuntien velvollisuudesta asettaa vanhusneuvosto.

Vaikuttavuustavoitteet

Ehkäisevän toiminnan tavoitteena on terveyttä, sosiaalista turvallisuutta, elämänhallintaa ja itsenäistä selviytymistä tukevien olosuhteiden ja ympäristön luominen, ihmisten työ- ja toimintakyvyn edistäminen, elämänlaadun parantaminen, sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien ennaltaehkäisy, väestöryhmien välisten terveyserojen vähentäminen sekä ympäristöterveydenhuollon toimintaedellytysten parantaminen. Tavoitteisiin pyritään johtamista ja rakenteita kehittämällä sekä tuottamalla ja levittämällä työvälineitä ja hyvän toiminnan malleja kuntien käyttöön. Vaikuttavuustavoitteita kuvataan tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan pääluokkaan kuuluvassa luvussa 33.60 (Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto).

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tavoitteena on julkisen vallan järjestämisvastuulla olevien, pääosin verovaroin kustannettavien sosiaali- ja terveyspalvelujen toimivuuden, saatavuuden ja kattavuuden sekä perustoimeentulon turvaaminen koko maassa. Peruspalveluita vahvistetaan ja uudistetaan, ikäihmisille turvataan ihmisarvoinen vanhuus sekä panostetaan mielenterveys- ja päihdepalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisten kustannusten laskennassa käytettäviä tietoja

  2010
toteutunut
2011
toteutunut
2012
arvio
2013
arvio
         
Sosiaalihuollon laskennalliset kustannukset        
0—6-vuotiaat euroa/asukas 6 249,79 6 359,31 6 915,09 7 122,39
7—64-vuotiaat euroa/asukas 291,92 294,55 319,55 330,13
65—74-vuotiaat euroa/asukas 847,49 861,73 937,55 988,59
75—84-vuotiaat euroa/asukas 5 113,61 5 195,43 5 652,50 5 924,10
85-vuotiaat ja vanhemmat euroa/asukas 14 041,43 14 266,09 15 521,15 16 263,41
Työttömien lukumäärän mukaan euroa/työtön 559,94 568,90 618,95 637,51
Työttömyysasteen mukaan euroa/asukas 51,07 51,89 56,46 58,14
Vaikeasti vammaisten lukumäärän mukaan euroa/asukas 15,23 15,47 16,83 17,33
Lasten huostaanottojen määrän mukaan euroa/asukas 43,02 43,71 47,56 48,99
         
Terveydenhuollon laskennalliset kustannukset        
0—6-vuotiaat euroa/asukas 791,40 826,09 899,20 926,16
7—64-vuotiaat euroa/asukas 879,92 895,60 976,82 1 006,10
65—74-vuotiaat euroa/asukas 2 071,39 2 108,30 2 294,20 2 362,97
75—84-vuotiaat euroa/asukas 3 995,44 4 063,66 4 421,64 4 554,19
85-vuotiaat ja vanhemmat euroa/asukas 6 935,07 7 050,60 7 670,93 7 900,89
Sairastavuuden mukaan euroa/asukas 378,75 384,81 418,67 431,22
Esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen ja kulttuuritoimen rahoitus
Keskeiset uudistukset

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen lainsäädännön muuttamisesta siten, että varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön. Esitys ei vaikuta momentin määrärahan mitoitukseen.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Lähtökohtana on koulutuksen perusturvan takaaminen ja vahvistaminen kaikille asuinpaikasta, kielestä ja taloudellisesta asemasta riippumatta koko maan kattavasti. Kunnille myönnettävän rahoituksen keskeisiä tavoitteita ovat sivistyksellisten perusoikeuksien turvaaminen jokaiselle oppilaalle ja opiskelijalle hänen kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaan sekä osana kansalaisten sivistyksellisiä oikeuksia turvata jokaiselle mahdollisuus kehittää itseään koko maan kattavilla kirjasto- ja tietopalveluilla sekä varmistaa väestön tasavertainen tiedon ja kulttuurin saatavuus.

Kuntien järjestämän esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen ja kulttuuritoimen laskennallisten kustannusten laskennassa käytettäviä tietoja

  2010
toteutunut
2011
toteutunut
2012
arvio
2013
arvio
         
Esi- ja perusopetuksen perushinta, euroa/asukas 6 604,64 6 710,31 7 300,44 7 519,50
         
Yleisten kirjastojen, taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen palvelujen perushinnat        
Yleiset kirjastot 54,63 55,50 60,38 62,01
Kuntien yleinen kulttuuritoimi, euroa/asukas 3,5 3,5 3,5 3,5
Taiteen perusopetus, euroa/asukas (256 kuntaa vuonna 2013) 1,4 1,4 1,4 1,4

20. Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 16 681 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion ja kuntien yhteisten sähköisten asiointipalvelujen ja tietojärjestelmäratkaisujen suunnitteluun ja hankintaan sekä niiden keskitetystä asiakaskäyttöönoton tuesta aiheutuviin kustannuksiin

2) kuntien informaatioteknologiaan kohdennettuihin, kuntien tietovarantojen hyväksikäytön edellytyksiä parantaviin kehittämishankkeisiin sekä tietoteknisten palveluiden järjestämiseen ja jo toteutettujen ratkaisuiden käyttöönoton tukemiseen

3) harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin sekä EU:n hyväksymien ja rahoittamien hankkeiden maksamiseen

4) muuhun yhteiseen julkisen tietohallinnon kehittämiseen

5) enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen vuodessa SADe-ohjelman palvelukokonaisuuksien ja erillishankkeiden suunnittelua ja toteutusta sekä ohjelman hankeohjausta varten enintään ohjelmakauden päättymiseen saakka

6) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kuntauudistuksen ICT-muutostuen ohjaustehtäviin. Nämä voidaan toteuttaa henkilötyövuositavoitteiden ulkopuolelta.

Valtuus

Valtiovarainministeriö saa käyttää SADe-ohjelmaan sisältyviin Oppijan, Sosiaali- ja terveysalan, Osallistumisympäristön, Työnantajan, Yrityksen perustajan ja Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuuksissa, ohjelman erillishankkeissa sekä julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurityöhön liittyvää vuoden 2012 talousarviossa myönnettyä 16 500 000 euron valtuutta siltä osin kuin se on jäänyt käyttämättä vuonna 2012.

Selvitysosa:Määrärahalla toteutetaan Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe-ohjelma) linjausten mukaisesti valtion ja kuntien yhteisiä hankkeita tavoitteena tuottavuuden parantaminen julkisessa hallinnossa.

SADe-ohjelman tavoitteena on tarjota kansalaisille ja yrityksille hyödyllistä, sujuvaa ja helppoa sähköistä asiointia julkisiin palveluihin. Ohjelma tuottaa asiakaslähtöisiä ja yhteentoimivia, julkisen sektorin kustannustehokkuutta ja laatua vahvistavia sähköisiä palvelukokonaisuuksia. Ohjelman toimeenpano kytkeytyy käynnissä oleviin merkittäviin julkisen hallinnon kehittämistoimenpiteisiin kuten vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaan, asiakaspalvelun kehittämishankkeeseen ja kuntauudistukseen. Ohjelman toimikausi päättyy vuoden 2015 lopussa. Määrärahasta palkattavat henkilöt toimivat projektipäälliköinä ja muuna projektihenkilöstönä SADe-ohjelman palvelukokonaisuuksissa ja erillishankkeissa sekä ohjelman ohjaukseen liittyvänä projektihenkilöstönä valtiovarainministeriössä ohjelman keston ajan.

Määrärahalla tuetaan ja nopeutetaan kuntien tietohallintokehitystä tavoitteena parantaa tuottavuutta sekä edistää kuntien ja julkishallinnon yhteisiä informaatioteknologian kehittämishankkeita ja sähköisten toimintatapojen käyttöönottoa. Määrärahalla tuetaan kuntauudistukseen liittyvää kuntasektorin ICT-muutostyötä.

Määrärahaa käytetään Julkisen hallinnon suositusten ja tietohallintolakiin perustuvien standardien laadintaan, sekä muuhun yhteiseen julkisen hallinnon tietohallinnon kehittämistoimintaan, kuten valtion ja kuntien yhteisten ICT-ratkaisujen keskitettyyn käyttöönoton tukeen ja julkisen hallinnon ICT-strategian toimeenpanoon.

Määrärahalla voidaan tukea ja edistää julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain (634/2011) mukaisen julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurityön käynnistystä, arkkitehtuurikuvausten toteutusta, työvälineiden käyttöönottoa sekä toteutettujen tulosten julkaisua arkkitehtuurityölle asetettujen tavoitteiden ja hyötyjen aikaansaamiseksi.

Hankkeiden erittely ja määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
SADe-ohjelman hankkeet 13 000 000
Kuntien informaatioteknologian kehittämishankkeet 1 000 000
Muu julkisen hallinnon tietohallintoyhteistyö 2 681 000
Yhteensä 16 681 000

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2013 2014 2015 Yhteensä
vuodesta
2013 lähtien
         
Ennen vuotta 2013 tehdyt sitoumukset 400 400 300 1 100
Vuoden 2013 sitoumukset 7 300 5 100 3 000 15 400
Menot yhteensä 7 700 5 500 3 300 16 500

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -5
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) -1 180
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 30.70.01) -134
Yhteensä -1 319

2013 talousarvio 16 681 000
2012 II lisätalousarvio
2012 talousarvio 18 000 000
2011 tilinpäätös 23 560 000

30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 8 678 719 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) mukaisen valtionosuuden maksamiseen

2) verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen maksamiseen

3) enintään 20 000 000 euroa harkinnanvaraisen korotuksen maksamiseen valtionosuuteen.

Valtionosuuden määräytymisperusteena käytettävä taiteen perusopetuksen perushinta on 1,40 euroa ja yleisen kulttuuritoimen perushinta 3,50 euroa asukasta kohden.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden yleinen osa 271 473
   
Sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen ja kulttuuritoimen rahoitus 7 555 453
Laskennalliset kustannukset 24 403 834
— sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset 19 966 971
— esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen ja kulttuuritoimen laskennalliset kustannukset 4 436 863
Kuntien rahoitusosuus -16 848 381
   
Erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat 35 055
   
Verrotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus -48 546
   
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus (enintään) 20 000
   
Kotikuntaa vailla olevien 6—15 v. kotikuntakorvaukset (valtio korvaa) 2 631
   
Yksityisten opetuksen järjestäjien ja yliopistojen arvonlisävero 4 926
   
Valtionosuuteen tehtävät lisäykset ja vähennykset 837 230
   
Järjestelmämuutoksen tasaus 497
Yhteensä 8 678 719

Kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosentti on 30,96. Valtionosuuksiin on tehty 3,0 prosentin kustannustason tarkistus lukuun ottamatta kuntien yleistä kulttuuritoimea ja asukaskohtaista taiteen perusopetusta. Valtionosuuksien määräytymisen perusteena oleva vuodenvaihteen 2011/2012 asukasluku on 5 372 913.

Määrärahan mitoitukseen liittyvät hallituksen esitykset

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (vanhuspalvelulaki). Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2013. Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 27 300 000 euroa lain muutoksen johdosta.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta siten, että kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosentti muuttuu 31,42 prosentista 30,96 prosenttiin vuonna 2013. Muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 0,05 prosenttiyksikköä liittyen vanhuspalvelulain toteuttamiseen siten, että valtionosuus on 54,3 %. Muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 0,51 prosenttiyksikköä liittyen valtionosuuksien 125 000 000 euron alentamiseen. Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon 113 290 000 euroa lain muutoksen johdosta.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen lainsäädännön muuttamisesta siten, että varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön. Esitys ei vaikuta momentin määrärahan mitoitukseen.

Viitaten momentin 33.30.60 selvitysosan esitykseen isyysvapaan pidentämisestä määrärahan mitoituksessa ei ole otettu huomioon isyysvapaan pidentämisen kustannusvaikutuksia kotihoidon tukeen ja yksityisen hoidon tukeen sekä lasten päivähoitoon. Kustannusvaikutukset arvioidaan vähäisiksi.

Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen, laskentaperusteet

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden yleinen osa, laskentaperusteet (1 000 euroa)

   
Perusosa  
— keskimääräinen euromäärä (33,05 €/as) * vv. 2011/2012 asukasluku 178 122
   
Korotusosat  
— saaristokorotus 11 041
— syrjäisyyskorotus 36 077
— taajamarakennekorotus 38 737
— kielikorotus 5 642
— asukasluvun muutokseen perustuva korotus 1 854
Valtionosuus yhteensä 271 473

Sosiaali- ja terveydenhuolto, laskentaperusteet (1 000 euroa)

   
Sosiaalihuolto  
Perushinta  
— 0—6-vuotiaat (7 122,39 euroa/as) 2 989 783
— 7—64-vuotiaat (330,13 euroa/as) 1 313 487
— 65—74-vuotiaat (988,59 euroa/as) 526 846
— 75—84-vuotiaat (5 924,10 euroa/as) 1 913 549
— 85-vuotiaat ja vanhemmat (16 263,41 euroa/as) 1 924 693
Työttömien lukumäärän mukaan (637,51 euroa/as) 155 197
Työttömyysasteen mukaan (58,14 euroa/as) 315 155
Vammaisten lukumäärän mukaan (17,33 euroa/as) 93 008
Lastensuojelun tarpeen mukaan (48,99 euroa/as) 263 980
Sosiaalihuollon laskennalliset kustannukset yhteensä 9 495 698
   
Terveydenhuolto  
Perushinta  
— 0—6-vuotiaat (926,16 euroa/as) 388 925
— 7—64-vuotiaat (1 006,10 euroa/as) 4 002 967
— 65—74-vuotiaat (2 362,97 euroa/as) 1 259 291
— 75—84-vuotiaat (4 554,19 euroa/as) 1 471 053
— 85-vuotiaat ja vanhemmat (7 900,89 euroa/as) 935 031
Sairastavuuden mukaan (431,22 euroa/as) 2 324 016
Terveydenhuollon laskennalliset kustannukset yhteensä 10 381 283
   
Syrjäisyyskerroin 89 559
Saaristokerroin 431
   
Sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset yhteensä 19 966 971

Esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen ja kulttuuritoimen rahoitus, laskentaperusteet (1 000 euroa)

   
Perushinta (7 519,50 euroa/6—15 v.) 3 354 563
Korotukset  
— Asukastiheys 196 783
— 13—15-vuotiaat 401 558
— Kaksikielisyys 51 722
— Saaristoisuus 1 864
— Ruotsinkieliset 6—15-vuotiaat 27 349
— Vieraskieliset 6—15-vuotiaat 40 652
Esi- ja perusopetuksen laskennalliset kustannukset yhteensä 4 074 491
   
Kirjastot (62,01 euroa/as) 336 636
Kuntien yleinen kulttuuritoimi (3,50 euroa/as) 18 805
Taiteen perusopetus (1,40 euroa/as, 256 kuntaa) 6 931
Yleisten kirjastojen, taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen laskennalliset kustannukset yhteensä 362 372
   
Esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen ja kulttuuritoimen laskennalliset kustannukset yhteensä 4 436 863

Kuntien rahoitusosuus

   
Asukasluku 5 372 913
Rahoitusosuus, euroa/as 3 135,80
Rahoitusosuus, 1 000 euroa 16 848 381

Erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat (1 000 euroa)

   
Erityisen harvan asutuksen kunnat 26 657
Saaristokunnat 4 930
Saamelaisten kotiseutualueen kunnat 3 467
Yhteensä 35 055

Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus (1 000 euroa)

Lisäykset Vähennykset Netto
     
777 855 -826 401 -48 546

Muut valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset (1 000 euroa)

   
Valtionosuuden vähennykset  
— uusien kuntajakoselvitysten rahoitus -2 000
— valtion ja kuntien yhteisten tietojärjestelmähankkeiden rahoitus
(-1,68 euroa/as)
-9 027
— harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen lisäys -4 997
— valtionosuusuudistus, lisävaltionosuus 30 kunnalle -35 031
Vähennykset yhteensä -51 055
   
Valtionosuuden lisäykset  
— työmarkkinatukeen liittyvä korjauserä 29 549
— v. 2010 verotulomenetysten kompensaatio 375 000
— v. 2011 verotulomenetysten kompensaatio 129 000
— v. 2012 verotulomenetysten kompensaatio 299 000
— v. 2013 verotulomenetysten kompensaatio 12 000
— elatustuen takaisinperinnän palautukset 9 994
— tasauksen neutraalisuus 33 742
Lisäykset yhteensä 888 285

Muu rahoitus (1 000 euroa)

   
Kotikuntaa vailla olevien 6—15 v. kotikuntakorvaukset 2 631
Yksityisen opetuksen järjestäjien ja yliopistojen arvonlisävero 4 926

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Omaishoidon tukipalvelut 10 000
Siirto momentille 28.90.31 -2 000
Kuntaliitosten vaikutukset -13 628
Muiden määräytymistekijöiden muutokset -2 517
Elatustuen takaisinperinnän palautukset -3 214
Erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat 1 485
Vuoden 2013 verotulomuutosten kompensaation muutos 12 000
Valtionosuuden vähennys -125 000
Yksityisen opetuksen järjestäjien ja yliopistojen arvonlisävero 568
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus -24 112
Indeksikorotus 231 240
Vanhuspalvelulaki 27 300
Vuoden 2012 II LTA:ssa olevan kertaluonteisen IT-palvelukeskuksen rahoittamiseen varatun määrärahan palautus -1 250
Erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat, lisätyn valtionosuuden rahoitus -1 485
Vuoden 2013 verotulotasauksen neutraalisuus 24 112
Asukasluvun muutos 72 460
Muut muutokset -797
Kotikuntaa vailla olevien 6-15 v. kotikuntakorvaukset (valtio maksaa) 752
LTA II 2012 3 563
Yhteensä 209 477

2013 talousarvio 8 678 719 000
2012 II lisätalousarvio 3 563 000
2012 talousarvio 8 469 242 000
2011 tilinpäätös 8 133 691 195

31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 67 007 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kuntajakolain (1698/2009) 41 §:n mukaisiin laskennallisiin yhdistymisavustuksiin

2) lain 44 §:n mukaisten valtionosuuksien vähenemisen korvaamiseen

3) ennen vuotta 2008 voimassa olleen kuntajakolain 40 §:n (167/2005) mukaiseen investointi- ja kehittämishankkeiden tukeen

4) enintään 2 400 000 euroa kuntajakolain 16 §:n mukaisten erityisten selvitysten toimittamisesta aiheutuneiden kustannusten maksamiseen sekä avustuksiin kunnille niistä kustannuksista, joita niille aiheutuu yhdistymiseen liittyvistä esiselvityksistä

5) enintään 200 000 euroa selvitysmenettelystä yhteistyön edistämiseksi eräillä kaupunkiseuduilla annetun lain (1408/2010) mukaisten selvitysten kustannuksiin.

Määrärahaa saa käyttää kohtien 4) ja 5) osalta myös metropolialuetta koskevien esiselvitysten henkilöstö- ja muiden menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Säännökset yhdistymisavustusten muodosta ja tasosta on uudistettu vuoden 2008 alusta ja sen jälkeen toteutettavissa kuntajaon muutoksissa. Samalla on luovuttu kuntajaon muutosten yhteydessä erikseen maksettavasta investointi- ja kehittämishankkeiden tuesta.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Yhdistymisavustus  
— vuoden 2013 kuntien yhdistymiset, 10 liitosta 14 920
— vuoden 2012 kuntien yhdistymiset, 0 liitosta -
— vuoden 2011 kuntien yhdistymiset, 6 liitosta 6 048
Yhteensä, 10 liitosta 20 968
Valtionosuusmenetysten kompensaatio  
— vuoden 2013 yhdistymiset 15 217
— vuoden 2012 yhdistymiset -
— vuoden 2011 yhdistymiset 2 894
— vuoden 2010 yhdistymiset 2 163
— vuoden 2009 yhdistymiset 22 805
Yhteensä 43 079
Investointi- ja kehittämishankkeiden tuki  
— vuoden 2007 yhdistymiset 360
Kuntajakolain mukaiset selvityskustannukset ja yhdistymisiin liittyviin esiselvityksiin myönnettävä avustus (enintään) 2 400
Kaupunkiseutuselvitysten kustannukset (enintään) 200
Kaikki yhteensä 67 007
  2011
toteutuma
2012
toteutuma
2013
arvio
       
Kuntien yhdistymisiä 4 0 10
Kuntien määrän vähennys -6 0 17
Määräraha, milj. € 114,5 44,2 65,0
— josta ko. vuoden yhdistymisten osuus, milj. € 8,9 0,0 30,1

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Valtionosuusmenetysten kompensaatio 13 178
Investointi- ja kehittämishankkeiden tuki -1 504
Kuntajakolain 16 §:n mukaiset selvitykset ja esiselvitykset (josta 2 000 000 euroa siirtoa momentilta 28.90.30) 1 840
Yhdistymisavustukset 10 299
Yhteistoiminta-avustukset -1 000
Yhteensä 22 813

Momentin nimike on muutettu.


2013 talousarvio 67 007 000
2012 talousarvio 44 194 000
2011 tilinpäätös 114 455 525