Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 38 820 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille

2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon

1) siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot

2) Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan (JHTT-lautakunnan) tulot.

Selvitysosa:Valtiovarainministeriö asettaa talousarvioesityksen valmisteluun liittyen toiminnalleen seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Toimenpiteet
   
Tehokas ja laadukas talouspolitiikan valmistelu Talouspolitiikan valmistelun suunnittelu ja johtaminen prosessilähtöisesti. Yhteistyön tiivistäminen muiden toimijoiden kanssa. Julkisen talouden tilaa sekä rakennepolitiikan vaikutuksia analysoivien välineiden kehittäminen.
Julkisen talouden kestävän rahoituksen turvaaminen Valtion ja kuntien toimintojen tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisäämistä edistävien ohjelmien valmistelu. Valtion ja kuntien välisten rahoitussuhteiden uudelleenjärjestely.
Hallintopolitiikan valmistelu siten, että se edistää verkostoitunutta ja tuloksellista julkista hallintoa sekä Suomen edelläkävijyyttä julkisen hallinnon ja palvelujen kehittäjänä Hallintopolitiikan valmistelun suunnittelu ja johtaminen prosessilähtöisesti ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Valmistelussa otetaan huomioon eduskunnan kannanotot sille annettavaan selvitykseen alue- ja paikallishallinnon kehittämistarpeista sekä hyödynnetään OECD:n Suomen hallinnon kokonaisarvioinnista saatua tietoa.
Hallinnonalan virastoissa yhteinen toimintakulttuuri, menettelyt ja käytännöt Hyvän hallinnon työskentelytapojen vakiinnuttaminen hallinnonalan virastojen ohjauksessa. Yhteiset menettelyt ja käytännöt suunnittelussa, tulostavoitteiden asettamisessa ja seurannassa.
Hallinnonalan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden edistäminen ja menokehityksen hillitseminen Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman sisällyttäminen strategisiin tulostavoiteasiakirjoihin ja toiminnallisiin tulossopimuksiin.
Hallinnonalan ohjauksen tehokkuus ja laatu Ministeriön sisäisten ohjausvastuiden selkeyttäminen. Hallinnonalan virastojen ohjauksen yhtenäistäminen. Ohjauksen kehittäminen: johtamis- ja ohjausosaamista, näkemystä ohjattavien toimialojen kehittymisestä sekä kehitysvaihtoehdoista ja haasteista. Ohjauksen keskittyminen virastojen substanssiin, valtiokonsernin strategisiin hankkeisiin sekä vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden parantamiseen. AVIen strategisen ohjauksen kehittäminen.
VM on hyvä paikka työskennellä Henkilöstöryhmien osaamisen vahvistaminen. Johtamisvalmiuksien ja -koulutuksen kehittäminen. Tietoturvallisten, ajanmukaisten ja yhteisöllisten sähköisten toimintatapojen ja työvälineiden käyttäminen. Toimitilaratkaisun hyödyntäminen.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on osa valtiovarainministeriön henkilöstöpolitiikkaa sekä toimintatapojen ja työhyvinvoinnin kehittämistä. Valtiovarainministeriö toimeenpanee ja seuraa laatimaansa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen alueita suunnitelmassa ovat

  • — rekrytointi ja perehdyttäminen
  • — työssä kehittyminen ja uralla eteneminen
  • — työ- ja yksityiselämän yhteensovittaminen
  • — arvojen mukainen johtaminen ja toiminta
  • — moniarvoisuus ja häirinnän ehkäiseminen
  • — sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä.

Valtiovarainministeriön tasa-arvotyöryhmä arvioi suunnitelman toteutumista vuosittain sekä päivittää sitä tarvittaessa. Toteutetaan yhden henkilötyövuoden ja tätä vastaavien määrärahojen siirto momentilta 26.01.03 (Hallinnon tietotekniikkakeskuksesta) julkisen hallinnon ICT-asioiden hoitamiseen.

Henkilötyövuosien kehitys

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
       
  375 378 370

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 36 650 37 776 39 148
Bruttotulot 1 560 328 328
Nettomenot 35 090 37 448 38 820
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 497    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 792    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -653
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -104
Hallinnon tilatehokkuus (HO) -17
Palkkausten tarkistukset 1 063
Eurokriisin hoitamisesta aiheutuvat kulut 650
Vatu-hanke 50
Vuokrarahoituksen siirto momentille 23.01.01 -40
Virkamieslautakunnan määrärahojen v. 2012 tehdystä siirrosta johtuva palautus momentilta 25.10.03 10
Kuntauudistuksen valmistelu- ja selvityskulut (HO) 300
Siirto momentilta 26.01.03 (1 htv) 113
Yhteensä 1 372

2013 talousarvio 38 820 000
2012 II lisätalousarvio 1 295 000
2012 talousarvio 37 448 000
2011 tilinpäätös 35 385 000