Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2013

30. SyyttäjätPDF-versio

Selvitysosa:Syyttäjälaitoksen vaikuttavuustavoitteena on huolehtia rikosvastuun toteuttamisesta osana rikosasioiden käsittelyketjua tehokkaasti ja laadukkaasti asianosaisten oikeusturva huomioon ottaen. Asianosaisten kannalta keskeisiä mitattavissa olevia laatuun ja yhdenvertaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat käsittelyn nopeus ja erot syyttäjänvirastojen välisissä syyteharkinta-ajoissa. Syyttäjälaitoksessa otetaan vuonna 2013 käyttöön syyttäjätoiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden seurantaan indeksi, jolla kuvataan rikosvastuun toteutumista. Syyttäjälaitos jatkaa osallistumistaan rikosprosessin laatua ja nopeutta parantavan AIPA-tietojärjestelmähankkeen valmistelutyöhön. Talousrikosasioiden käsittelyä tehostetaan ja nopeutetaan hallitusohjelman ja talousrikollisuuden ja harmaan talouden vähentämistä koskevan kuudennen torjuntaohjelman mukaisesti.

Paikallissyyttäjille saapui vuonna 2011 yhteensä 87 257 asiaa. Ratkaistujen asioiden määrä oli 84 846. Lisäksi ratkaistiin noin 210 000 rangaistusmääräysasiaa. Vuonna 2013 arvioidaan sekä saapuvien että ratkaistujen asioiden määrän olevan noin 87 000.

Tietoja henkilöstöstä

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
arvio
       
Syyttäjälaitos      
Henkilötyövuodet 528 550 550
— joista syyttäjiä1) 351 367 367
— joista paikallissyyttäjät 332 346 346
Keski-ikä 46,6 46,4 46,2
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 6,46 7,0 7,0

1) Syyttäjiin lasketaan myös valtakunnansyyttäjänviraston syyttäjätoimivaltaa saaneet neuvotteleva virkamies ja ylitarkastajat.

01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 45 947 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtakunnansyyttäjänviraston, syyttäjänvirastojen ja Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviraston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut syyttäjälaitoksen toiminnalle vuodelle 2013 alustavasti seuraavat tavoitteet:

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
       
Joutuisuus      
— keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk 1,9 2,1 2,0
— yli 6 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna 2 253 1 700 1 700
— yli vuoden syyteharkinnassa olleita asioita avoinna 146 170 150
Tuottavuus      
— ratkaistut asiat/htv (koko henkilöstö) 173 166 171
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, koko henkilöstö1) 846 844 846
— ratkaistut asiat/htv (syyttäjät) 256 250 256
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, syyttäjät) 1 273 1 280 1 280
Taloudellisuus      
— toimintamenot/ratkaisu, euroa 431 460 460
— toimintamenot/ratkaisu (painotettu työmäärä), euroa 95 96 96

1) Painotetussa työmäärässä huomioidaan se, että tietyt juttutyypit ovat toisia työläämmät ja enemmän resursseja sitovat. Painotettu työmäärä lasketaan ratkaistuista jutuista, joiden aiheuttama työmäärä arvioidaan rikosnimikkeidensä perusteella keskimääräisen työmäärän mukaan. Painotettuun työmäärään vaikuttavat myös vähintään viisi istuntopäivää kestäneet käräjäoikeuskäsittelyt.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 42 496 44 611 45 987
Bruttotulot 48 40 40
Nettomenot 42 448 44 571 45 947
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 105    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 033    

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Valtakunnansyyttäjänvirasto 4 266
Paikalliset syyttäjäyksiköt 39 410
Yhteiset menot 2 271
Yhteensä 45 947

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -189
Harmaan talouden torjunta (HO) 265
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -80
Palkkausten tarkistukset 1 403
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) -23
Yhteensä 1 376

2013 talousarvio 45 947 000
2012 II lisätalousarvio 741 000
2012 talousarvio 44 571 000
2011 tilinpäätös 44 376 000