Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2013

20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvontaPDF-versio

Selvitysosa:Ulosotto-organisaatio on kaksiportainen. Se muodostuu keskushallinnosta ja sen alaisesta 22 paikallisesta ulosottovirastosta. Keskushallinnon tehtävät kuuluvat Valtakunnanvoudinvirastolle. Paikalliset ulosottovirastot toimivat 178 toimipaikassa. Ulosoton toimipaikkaverkostoa ollaan uudistamassa. Konkurssiasiamiehen toimisto on konkurssipesien hallinnon valvontaa hoitava viranomainen.

Talousrikollisuuden torjuntaan ja harmaan talouden vastaiseen toimintaan keskittyvä erikoisperintä toimii maanlaajuisesti jaettuna kuuteen erikoisperintäalueeseen. Erikoisperinnän toimintaedellytyksiä on parannettu nimittämällä jokaiselle alueelle päätoiminen erikoisperinnästä vastaava kihlakunnanvouti ja hänen alaisenaan toimiva erikoisperintätehtäviin erikoistunut henkilöstö, joka on saatu pääosin ulosoton nykyhenkilöstöstä. Erikoisperinnän hallinnollista ohjausta tehostetaan Valtakunnanvoudinvirastossa. Vuodelle 2013 erikoisperinnälle vahvistetaan omat toiminnalliset tavoitteet.

Tietoja henkilöstöstä

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
arvio
       
Valtakunnanvoudinvirasto      
Henkilötyövuodet 21 23 23
Keski-ikä 46,4 46,0 46,0
Naisten osuus, % 65,1 65,0 65,0
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 7,1 7,0 5,3
       
Ulosottovirastot      
Henkilötyövuodet 1 263 1 283 1 283
Keski-ikä 49,2 49,0 49,0
Naisten osuus, % 63,5 63,0 63,0
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 11,0 10,5 9,0
       
Konkurssiasiamiehen toimisto      
Henkilötyövuodet 10 10 10
Keski-ikä 45,8 45,9 46,0
Naisten osuus, % 45,5 45,5 45,5
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 2,9 2,0 2,0

01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 106 487 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Valtakunnanvoudinviraston, ulosottovirastojen, Ahvenanmaan maakunnanvoudinviraston ja Konkurssiasiamiehen toimiston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat tulot, yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot sekä Konkurssiasiamiehen toimiston erityistilintarkastuksista takaisin perittävät korvaukset.

Selvitysosa:Ulosottoon arvioidaan vuonna 2013 saapuvan 3,25 milj. asiaa (v. 2011 2,97 milj. asiaa, v. 2012 arviolta 3,3 milj. asiaa). Vuosittain ulosotossa olevien velallisten määrä on noussut (517 000 eri velallista v. 2010, 527 000 eri velallista v. 2011). Vuoden 2011 lopussa ulosotossa oli kaikkiaan 242 000 velallista, joista 62 000 (25,5 %) oli ollut pitkäkestoisessa ulosotossa eli yli kaksi vuotta ulosotossa yhtäjaksoisesti.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen oikeusministeriö on asettanut ulosottolaitoksen toiminnalle vuodelle 2013 alustavasti seuraavat tulostavoitteet:

Tunnuslukutaulukko

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite/arvio
       
Käsitellyt asiat (1 000 kpl) 2 788 3 300 3 150
Peritty (milj. euroa) 941 1 010 950
Perittyjen ja varattomien rahasaamisten suhde      
Asiamääristä, % 48 45 45
Rahamääristä, % 44 42 42
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 6,9 6,8 6,7
Taloudellisuus (euroa/käsitelty asia) 34 35 37
Tuottavuus (käsitellyt asiat/htv) 2 222 2 350 2 300

Ulosottovirastojen toiminnassa pyritään etupainotteiseen toimintaan, jossa velallisen taloudellinen tilanne saadaan selvitettyä, syrjääntymistä ehkäistyä ja oikeat toimenpiteet valittua mahdollisimman nopeasti asian vireille tultua. Lyhyiden käsittelyaikojen tavoitteena on velallisen lisävelkaantumisen ehkäiseminen ja luottotappioiden torjunta.

Erikoisperinnän ja vaativan perinnän avulla pyritään puuttumaan myös aikaa vieviin ja laajaa selvitystyötä edellyttäviin tapauksiin, joissa ulosottoa pyritään tarkoituksellisesti välttelemään erilaisin omaisuusjärjestelyin.

Hallitusohjelman mukaisesti harmaan talouden vastaisia toimenpiteitä on tehostettu kehittämällä erikoisperintää ja lisäämällä konkurssipesien erityistarkastuksia.

Konkurssien määrän kasvu on lisännyt Konkurssiasiamiehen toimiston työmäärää. Konkurssiasiamiehen toimintaa tehostetaan kehittämällä työmenetelmiä ja hyödyntämällä konkurssien tietohallintajärjestelmää.

Konkurssimenettelyä voidaan konkurssiasiamiehen hakemuksesta jatkaa julkisselvityksenä, jos sitä voidaan pitää perusteltuna pesän vähävaraisuuden taikka velalliseen tai konkurssipesään kohdistuvien selvitystarpeiden vuoksi. Erityistarkastusten kohteena ovat raukeavat ja vähävaraiset konkurssipesät, joihin erityistarkastus tehdään konkurssivelallisen tekemien talousrikosten ja väärinkäytösten selvittämiseksi. Sekä julkisselvitysmenettelyllä että erityistarkastuksilla pyritään torjumaan harmaata taloutta ja talousrikollisuutta. Erityistarkastusmenoista arvioidaan saatavan perityksi valtiolle takaisin 12 %. Tavoitteena on käynnistää vuosittain 60—80 julkisselvitystä sekä tehdä 130—160 velallisen ja konkurssipesän hallinnon erityistarkastusta. Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuntaan liittyvää viranomaisyhteistyötä jatketaan ja hyvää pesänhoitotapaa kehitetään pesänhoitajien koulutuksella sekä hyvää pesänhoitotapaa koskevien suositusten päivityksellä yhdessä konkurssiasiain neuvottelukunnan kanssa.

Ulosottomaksutuloina arvioidaan momentille 12.25.20 kertyvän 69 000 000 euroa. Ulosottomaksutulojen määrä vastaa noin 65 % ulosottovirastojen kokonaismenoista.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 99 516 102 311 106 601
Bruttotulot 73 114 114
Nettomenot 99 443 102 197 106 487
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 862    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 7 339    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -479
Palkkausten tarkistukset 3 285
Harmaan talouden torjunta (HO) 155
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -237
Asiamäärän kasvu 1 000
Tuottavuustoimet (uusi tuottavuusohjelma -21 000 euroa, tuottavuusmääräraha 8 000 euroa) -13
Tilatehokkuussäästöt -50
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) -171
Määräaikaisen toimintamenosäästön päättyminen 800
Yhteensä 4 290

2013 talousarvio 106 487 000
2012 II lisätalousarvio 1 743 000
2012 talousarvio 102 197 000
2011 tilinpäätös 99 920 000