Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2013

30. OikeuskanslerinvirastoPDF-versio

Selvitysosa:Oikeuskansleri seuraa, että asiat ratkaistaan valtioneuvostossa laillista järjestystä ja voimassa olevia säännöksiä noudattaen. Valvonnassa tarkastetaan yleisistuntojen ja tasavallan presidentin istuntojen esittelylistat ennakolta siten, että havaitut virheet voidaan korjata. Tavoitteena on, että valvonta ei sinänsä hidasta tai hankaloita valtioneuvoston toimintaa. Viikoittain tarkastetaan kaikki lista-asiat. Vuonna 2011 tarkastettiin 2 270 lista-asiaa. Kanteluasioiden osalta tavoitteena on käsitellä asiat mahdollisimman nopeasti ja antaa oikeita, asianmukaisesti perusteltuja ja laadukkaita ratkaisuja. Vuosittain pyritään ratkaisemaan vähintään sama määrä asioita kuin mitä on saapunut. Vuoden 2013 alusta lukien myös luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat tulevat oikeuskanslerin valvottavien piiriin. Tämä lisännee saapuvien kanteluiden ja tarkastettaviksi saapuvien Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnan päätösten määriä.

Kanteluasiat

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
arvio
       
saapuneet 1 454 1 900 2 000
ratkaistut 1 692 1 900 2 000

Saapuneiden kanteluiden määrissä on ollut suurta vuosittaista vaihtelua. Vuonna 2011 kanteluasioiden käsittelyajan mediaani oli 8,2 viikkoa ja keskiarvo 28,2 viikkoa. Vuonna 2011 ns. toimenpideratkaisujen osuus on ollut 25 % tutkituista kanteluasioista. Aikaisempina vuosina toimenpideratkaisujen osuus on ollut pienempi.

Omat aloitteet ja tarkastukset

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
arvio
       
aloitteet 21 20 20
tarkastukset 27 30 30

Omista aloitteista ja tarkastus- ja tutustumiskäynneistä aiheutui yhteensä 20 toimenpidettä.

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
arvio
       
Rangaistustuomioiden tarkastus 5 632 6 400 6 400

Oikeusrekisterikeskus lähettää annettujen ohjeiden mukaisesti muodostuvan otoksen rangaistustuomioista tarkastettavaksi. Rangaistustuomioiden tarkastuksen perusteella vuonna 2011 pantiin vireille 55 asiaa.

Asianajajien, julkisten oikeusavustajien ja luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien valvonta

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
arvio
       
saapuneet 482 500 700
tutkitut 549 500 700

01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 3 718 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkausten tarkistukset 98
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -10
Yhteensä 88

2013 talousarvio 3 718 000
2012 II lisätalousarvio 51 000
2012 talousarvio 3 630 000
2011 tilinpäätös 3 325 000