Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              29. Arvonlisäveromenot
         10. Omistajaohjaus
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. HallintoPDF-versio

Selvitysosa:Pääluokan perusteluissa todetaan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet valtioneuvoston kanslian osalta.

Hallitusohjelman seurantaa ja siihen liittyviä menettelyitä kehitetään hallitusohjelman lupausten mukaisesti. Tilannekuvatoimintaa tukevia toiminnallisia sekä teknisiä ratkaisuja kehitetään valtioneuvoston kansliassa käytettävyyden ja toimintavarmuuden parantamiseksi. Tavoitteena on valtioneuvoston toimintakyvyn turvaaminen kaikissa olosuhteissa.

Valtioneuvoston kanslian johdolla edistetään taloudellisia ulkosuhteita, jota toimintaa varten kansliaan sijoitetaan sihteeristö.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

Valtioneuvoston kanslian henkilöstösuunnittelun tavoitteena on oikein mitoitettu ja osaava henkilöstö, joka työskentelee hyvässä työyhteisössä, jota seurataan ja kehitetään asetettujen tavoitteiden mukaisesti vuosittain. Työyhteisön kehittämisen tukena käytetään myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa sekä toiminnallista tasa-arvoryhmää. Tasa-arvotavoitteita edistetään rekrytoinneissa.

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Fyysinen hyvinvointi      
— sairauspoissaolopäivä/htv 8,6 7,0 7,0
Työtyytyväisyys      
— työtyytyväisyysindeksi 3,4 3,5 3,5
Johtaminen 3,4 3,5 3,5
Koulutusindeksi 5,4 5,4 5,4
Tasa-arvon toteutuminen 3,6 3,6 3,6

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 079 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) ministereiden turvallisuus- ja virka-autokuljetuspalveluihin, valtioneuvoston yhteiseen varautumiseen sekä ministeriöiden keskitetysti hoidettuihin turvallisuuspalveluihin

2) tulevaisuusselontekoihin

3) EU-tiedonhallintaan

4) ministeriöiden kansalliskielten säädöskääntämiseen.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
esitys
   
Bruttomenot 32 104
Bruttotulot 25
Nettomenot 32 079

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -72
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -92
Palkkausten tarkistukset 582
PTJ hankerahan vähennys -157
KIEKU kertaluonteinen hankeraha -200
Edustustilojen vuokrankorotukset 112
Tiedotustilan vuokravaikutus 32
Toimintamenomomentin nettobudjetointi -25
Vuokrarahoituksen siirto momentilta 28.01.01 40
Uuden hallituksen virkamiespalvelut 175
Yhteensä 395

2013 talousarvio 32 079 000
2012 II lisätalousarvio 396 000
2012 talousarvio 31 684 000
2011 tilinpäätös 28 483 000

02. Ministereiden ja heidän erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 5 764 000 euroa.

Henkilöstön määrä on enintään 54, josta 19 valtioneuvoston jäsentä ja 35 erityisavustajaa.

Selvitysosa:Pääministerin ja hänen erityisavustajiensa matkat maksetaan momentin 23.01.20 määrärahoista ja muut menot valtioneuvoston kanslian toimintamenomäärärahoista. Valtioneuvoston kansliassa toimivien muiden ministereiden kanslian toimialasta johtuvat matkat ja vieraanvaraisuus maksetaan momentilta 23.01.20 samoin kuin muun ministerin yksinomaan valtioneuvoston kanslian toimialalla toimivan erityisavustajan matkat. Muiden ministereiden ja heidän erityisavustajiensa matkat, työterveys, koulutus- ja muut vastaavat menot maksetaan sijoitusministeriöiden toimintamenomäärärahoista. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon hallitusohjelman edellyttämät muutokset sisältäen viiden prosentin laskun ministereiden palkkioihin.


2013 talousarvio 5 764 000
2012 talousarvio 5 764 000
2011 tilinpäätös 5 298 678

20. Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 867 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Eurooppa-neuvoston kokouksista sekä pääministerin matkoista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) valtioneuvoston kansliassa toimivien muiden ministerien valtioneuvoston kanslian toimialasta johtuvien matkustusmenojen korvaamiseen sekä ministerin vieraanvaraisuuteen

3) pääministeriä välittömästi avustavien henkilöiden ja turvamiesten sekä muun ministerin yksinomaan valtioneuvoston kanslian toimialalla toimivan erityisavustajan matkustusmenojen korvaamiseen.


2013 talousarvio 867 000
2012 talousarvio 867 000
2011 tilinpäätös 255 992

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 3 000 000 euroa.


2013 talousarvio 3 000 000
2012 talousarvio 3 000 000
2011 tilinpäätös 2 686 756