Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 3 734 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansaneläkelain (568/2007) 101—103 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

3) eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

4) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 16 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

5) eräiden pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuesta annetun lain (39/2005) mukaisten vuosien 2005—2009 etuuksien maksatuksen oikaisuun

6) takuueläkelain (703/2010) 36 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

7) maahanmuuttajien erityistuesta annetun lain (1192/2002) mukaisten etuuksien maksatuksen oikaisuun.

Selvitysosa:Valtio rahoittaa kansaneläkkeet, takuueläkkeet, perhe-eläkkeet, eläkkeensaajan asumistuet ja vammaisetuudet kokonaisuudessaan. Lisäksi valtio turvaa kansaneläkerahaston maksuvalmiuden.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen vammaisetuuksista annetun lain muuttamiseksi siten, että veteraanilisää korotetaan 50 eurolla ja ruokavaliokorvaus nousee 21,00 eurosta 23,60 euroon 1.1.2013 alkaen. Esitys lisää valtion menoja veteraanilisän osalta 3 300 000 eurolla ja ruokavaliokorvauksen korotuksen osalta 1 000 000 eurolla vuonna 2013.

Viitaten momentin 33.10.53 selvitysosaan määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 22 000 000 euroa indeksitarkistuksen aikaistamisesta johtuen.

Kun hallituksen esitykset on otettu huomioon kansaneläkevakuutuksen valtion osuudet, muut menot ja tulot vuonna 2013 ovat arviolta seuraavat (milj. euroa)

   
Menot  
Kansaneläkemenot 2 444
Takuueläke 158
Vammaisetuudet 580
Eläkkeensaajan asumistuki 470
Toimintamenot 80
Siirrot eläkevakuutusrahastoon 35
Yhteensä 3 767
   
Tulot  
Omaisuuden tuotot 2
Valtion osuudet etuuksista 3 655
Valtion osuus toimintakuluista 77
Rahoitusomaisuuden vähimmäismäärän turvaaminen (valtio) -
Yhteensä 3 734

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ruokavaliokorvauksen korottaminen 1 000
Kelan toimintakulujen kustannusjaon muutos, siirto momentille 33.10.28 -5 200
Ulkomaan eläkkeen vaikutus kansaneläkettä kartuttavaan asumisaikaan. EY:n perusasetuksen soveltaminen. 500
Veteraanilisän korottaminen 50 eurolla 3 300
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) -8
Indeksikorotuksen aikaistus 22 000
Tarvearvion muutos 46 708
Yhteensä 68 300

2013 talousarvio 3 734 000 000
2012 II lisätalousarvio 500 000
2012 talousarvio 3 665 700 000
2011 tilinpäätös 3 538 509 197