Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

51. Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 178 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää työttömyysturvalain (1290/2002) mukaisen peruspäivärahan, siihen liittyvän lapsikorotuksen ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaisten lakisääteisten kulukorvausten rahoittamiseen siten kuin työttömyysturvalaissa on säädetty valtion osuudesta.

Määrärahaa saa käyttää myös valtioiden välisten kustannusten korvaamiseen kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta toiseen EU-jäsenvaltioon tilanteessa, jossa henkilö ei täytä kansallisen lainsäädännön työttömyysetuuksien edellytyksiä.

Selvitysosa:Peruspäivärahaa maksetaan sekä työttömyyden että työllistymistä edistävien palvelujen ajalta. Peruspäiväraha, siihen liittyvä lapsikorotus, palvelujen ajalta maksettavat korotusosat ja muutosturvalisät rahoitetaan valtion varoista ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun tuotosta. Valtio rahoittaa työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavat kulukorvaukset. Työttömyysvakuutusrahasto rahoittaa työttömyysajalta maksetut korotusosat.Työttömyysvakuutusmaksu, joka peritään työttömyyskassoihin kuulumattomilta henkilöiltä tilitetään Kansaneläkelaitokselle.

Viitaten momentin 33.10.54 selvitysosaan määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 2 000 000 euroa lomakorvausten jaksotuksesta luopumisesta työttömyysturvassa 1.1.2013 alkaen.

Viitaten momentin 33.10.53 selvitysosaan määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 1 100 000 euroa indeksitarkistuksen aikaistamisesta 1.1.2013.

Määrärahan arvioitu käyttö ja siihen vaikuttavat tekijät (euroa)

   
Valtionosuus maksetuista päivärahoista  
— työttömyysajalta 186 300 000
— työllistymistä edeltävien palvelujen ajalta 42 800 000
Kulukorvaukset 10 000 000
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun osuus -61 000 000
Yhteensä 178 100 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Perusturvan 100 euron korottamisen tarkistettu vaikutus 5 000
Lomakorvausten jaksotus 1.1.2013 (raamisopimus) 2 000
Indeksikorotuksen aikaistus 1 100
Tarvearvion muutos -5 000
Yhteensä 3 100

2013 talousarvio 178 100 000
2012 II lisätalousarvio
2012 talousarvio 175 000 000
2011 tilinpäätös 129 926 000