Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 548 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) koulukotien sekä vankilan perheosaston sisällölliseen kehittämiseen ja toiminnan tukemiseen

2) oppilashoitopaikka- ja koulupaikkakysynnän sekä vankilan perheosaston paikkakysynnän vuosittaisen vaihtelun tasaamiseen

3) alueelliseen lastensuojelutyöhön

4) kansainväliseen ja lähialueyhteistyöhön

5) perhekotitoiminnasta aiheutuvien palkkioiden ja muiden menojen maksamiseen

6) koulukotien yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuvien kustannusten maksamiseen

7) koulukotien maatila- ja metsätaloudesta aiheutuvien menojen maksamiseen

8) koulukotioppilaille tarkoitetun kuukausirahan ja heidän vanhemmilleen tarkoitetun ateriakorvauksen maksamiseen

9) koulukodissa osana erikoistumisopintojaan työskentelevän, lasten- tai nuorisopsykiatriaan erikoistuvan lääkärin palkkaukseen.

Selvitysosa:Valtion koulukotien menot katetaan pääasiassa kuntien maksamilla korvauksilla. Koulukodeissa annettavan perusopetuksen ja muun opetustoimen piiriin kuuluvan toiminnan rahoitukseen sovelletaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) säädöksiä. Rahoitusjärjestelmä perustuu laskennallisiin yksikköhintoihin, jotka opetus- ja kulttuuriministeriö määrää ja valtioneuvosto vahvistaa ennalta seuraavaa vuotta varten. Oppilaille ja heidän vanhemmilleen maksettavat korvaukset perustuvat lastensuojelulakiin (417/2007), -asetukseen (1010/1983) ja sosiaalihuoltolakiin (710/1982).

Kunnilta perittävät korvaukset hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämin liiketaloudellisin perustein.

Valtion koulukodeille asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013. Tavoitteet määritellään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja koulukotien välisissä tulossopimuksissa.

Vaikuttavuus

Valtion koulukotitoiminnan vaikuttavuutta tullaan lisäämään vuonna 2010 käynnistetyllä valtion koulukotien hallinnollisen rakenteen konserninomaiseen kehittämiseen tähtäävällä työllä. Huume-, lääke- ja/tai alkoholiongelmista sekä mielenterveyden häiriöistä kärsivien lasten ja nuorten auttamiseen kiinnitetään koulukotitoiminnan kehittämisessä entistä enemmän huomiota. Voimavaroja suunnataan koulukotityön sisältöä, laatua, asiakaslähtöisyyttä ja tuloksellisuutta koskevaan tutkimus- ja kehittämistyöhön. Toiminnan laatua ja laatuajattelua kehitetään edelleen. Lasten ja nuorten psykososiaalista hoitoa kehitetään yhteistyössä lasten ja nuorten psykiatristen hoitoyksiköiden kanssa. Vankilan perheosastolla turvataan sijoitettujen lasten mahdollisuus turvallisiin varhaisen vuorovaikutuksen kokemuksiin sekä hyvään hoitoon ja huolenpitoon. Palvelujen ostajien eli kuntien muuttuviin tarpeisiin vastataan joustavasti.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Koulukodit toimivat tehokkaasti, taloudellisesti ja asiakassuuntautuneesti ja niiden laatu ja kustannusvaikuttavuus paranee. Maksullisen toiminnan tuotoilla katetaan kustannukset.

Vankilan perheosastolle asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013. Tavoitteet määritellään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja vankilan perheosaston välisessä tulossopimuksessa.

Valtion koulukotien sekä vankilan perheosaston rahoitusrakenne

  2011 toteutuma
1 000 €
htv 2012 varsinainen talousarvio
1 000 €
htv 2013 arvio
1 000 €
htv
             
Toimintamenomääräraha 551 6,5 548 6,5 548 6,5
Liiketaloudelliset suoritteet 22 386 325,5 22 200 313,5 22 200 303,5
Yhteensä 22 937 332 22 748 320 22 748 310

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 19 955 20 048 20 048
Bruttotulot 19 684 19 500 19 500
Nettomenot 271 548 548
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 635    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 551    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (liiketaloudelliset suoritteet, 1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 19 248 19 000 19 000
— muut tuotot 3 138 3 200 3 200
Tuotot yhteensä 22 386 22 200 22 200
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot 2 702 2 600 2 600
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 22 277 22 200 22 200
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 109 - -
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon ulkopuolisena rahoituksena saatavat maatalousavustukset.

Koulukotien maksullisen toiminnan tuotoilla katetaan 100 % niiden kustannuksista. Koulukotien arvioidaan tuottavan maksullisina palveluina muun muassa seuraavat palvelut asiakkailleen.

Eräitä maksullisen toiminnan asiakassuoritteita

  2011
toteutunut
2012
arvio
2013
arvio
       
Koulukodit      
Hoitovuorokausi 52 639,5 51 685 52 130
Hoitovuorokausi erityisessä huolenpidossa 5 157 5 285 5 321
Koulupäivä 30 379 30 000 30 000
Jälkihuoltovuorokausi 10 321 10 775 11 048
Vankilan perheosasto      
Hoitovuorokausi 3 657 3 200 3 200
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstön jaksamista vahvistetaan säännöllisellä työnohjauksella ja tukemalla koulutukseen hakeutumista.


2013 talousarvio 548 000
2012 II lisätalousarvio
2012 talousarvio 548 000
2011 tilinpäätös 187 015