Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen sekä muiden toimintamenojen maksamiseen

2) vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoyksikön palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) maatalousavustuksia vastaavien menojen maksamiseen

4) sairaaloiden yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa:Valtion mielisairaaloiden menot katetaan pääasiassa kuntien maksamilla korvauksilla. Kunnilta perittävät korvaukset hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien liiketaloudellisten perusteiden mukaisesti. Asiakasmaksut peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) annetun lain mukaisesti.

Valtion mielisairaaloille asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013. Tavoitteet määritellään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja mielisairaaloiden välisissä tulossopimuksissa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Sairaaloiden toiminnassa painottuu oikeuspsykiatrinen erityisosaaminen ja hoitotoimintaa tukevan tieteellisen tutkimustyön merkitys kasvaa. Hoidon laatuun ja hoidon tulosten seurantaan kiinnitetään edelleen huomiota terapeuttisia valmiuksia lisäämällä. Lisäksi parannetaan toiminnan mittausmenetelmiä ja seurantajärjestelmiä.

Valtion mielisairaalat toimivat tehokkaasti ja taloudellisesti huolehtien samalla toimintansa laadun kehittämisestä. Maksullisen toiminnan tuotoilla katetaan kustannukset.

Valtion mielisairaaloiden rahoitusrakenne

  2011 toteutuma
1 000 €
htv 2012 varsinainen
talousarvio
1 000 €
htv 2013 esitys
1 000 €
htv
             
Toimintamenomääräraha 691 3 600 3 600 3
Liiketaloudelliset suoritteet 55 145 838 53 862 841 53 862 841
Ulkopuolinen rahoitus yhteensä 214 3 - - - -
Yhteensä 56 050 844 54 462 844 54 462 844

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 55 296 54 462 54 462
Bruttotulot 55 359 53 862 53 862
Nettomenot -63 600 600
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 347    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 691    

Mielisairaaloiden tuottavuuden (laskutettujen hoito- ja mielentilatutkimuspäivien määrä/henkilötyövuodet) kehitys

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
arvio
       
Niuvanniemen aikuisosastot 181,87 183 183
Niuvanniemen nuoriso-osasto 88,68 78 78
Vanhan Vaasan aikuisosastot 211,62 199 199

Mielisairaaloiden taloudellisuuden (kokonaiskustannukset/laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät) arvioitu kehitys

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
arvio
       
Niuvanniemen aikuisosastot 340,17 341 341
Niuvanniemen nuoriso-osasto 847,09 910 910
Vanhan Vaasan aikuisosastot 320,85 351 351

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (liiketaloudelliset suoritteet, 1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 53 573 52 862 52 862
— muut tuotot 773 1 000 1 000
Tuotot yhteensä 54 346 53 862 53 862
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 54 257 53 573 53 573
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 89 289 289
Kustannusvastaavuus, % 100 101 101

Mielisairaaloiden arvioidaan tuottavan asiakkailleen mm. seuraavat suoritteet

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
arvio
       
Hoitopotilaiden hoitovuorokausia 147 015 145 483 145 483
Mielentilatutkimushoitovuorokausia 4 474 3 645 3 645
Mielentilatutkimuksia 76 68 68
Alaikäisten hoitoyksikön hoitopäiviä 4 121 4 124 4 124
Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimusvuorokausia 302 110 110
Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimuksia 5 2 2
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstön uudistumista ja työkykyä tuetaan kehittämällä muun muassa erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksiin entistä paremmin sopivia hoitomenettelyjä sekä tehostamalla työnohjausjärjestelmää ja työhyvinvointiohjelmia. Tavoitteena on vähentää sairauspäiviä ja parantaa työterveysindeksiä. Henkilöstön täydennyskoulutusta tuetaan. Sisäisen erityistason täsmäkoulutusta lisätään.


2013 talousarvio 600 000
2012 talousarvio 600 000
2011 tilinpäätös 281 295