Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              44. Alueellinen kuljetustuki
              50. Palkkaturva
              51. Julkiset työvoimapalvelut
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 168 116 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) julkisen työvoimapalvelun kokeilu- ja kehittämishankkeiden menojen maksamiseen, lukuun ottamatta työvoimakoulutuksen hankkeita sekä nuorten yhteiskuntatakuun ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiskokeilun kehittämismenoja, jotka rahoitetaan momentilta 32.30.51

2) lähialueiden työhallintojen kehittämiseen.

Työvoiman palvelukeskusten toimintaan tarkoitetun määrärahan käyttö edellyttää, että kunnat sijoittavat yhteisiin toimipisteisiin suunnilleen saman määrän virkailijoita kuin työ- ja elinkeinotoimisto. Työ- ja elinkeinohallinto sekä kunta vastaavat yhdessä toiminnasta aiheutuvista kustannuksista työ- ja elinkeinoministeriön tarkemmin määrittelemällä tavalla.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti työ- ja elinkeinotoimistoille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Palvelukyky ja laatu      
— työnantaja-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus vähintään, % 67 68 69
— työnhakija-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus vähintään, % 64 62 65
— CV:n julkaisseiden työttömien osuus kaikista työttömistä työnhakijoista, % 5 30 30
— työnhaun aloitus verkon kautta, kaikki asiakkaat, % 27 40 40

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 3 560 3 352 3 284
Henkilöstön hyvinvointi paranee      
— sairauspoissaolopäivät/htv 13,5 < 11 < 11
— lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolopäivät/htv 2,2 < 2,0 < 2,0
— henkilöstöbarometrin työtyytyväisyysindeksi (1—5) 3,27 3,4 3,4

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio

2013
esitys
       
Bruttomenot 178 930 169 025 182 116
Bruttotulot 13 333 13 400 14 000
Nettomenot 165 597 155 625 168 116
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 20 690    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 19 195    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -700
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -709
Toimintamenosäästö (HO) -1 300
Tasomuutos 8 331
Palkkausten tarkistukset 5 388
Siirto momentille 32.01.02 (-1 htv) -47
Siirto momentille 32.01.01 (-1 htv) -62
Tuottavuustoimet -1 210
Siirto momentilta 32.30.51 (uraohjausresurssien vahvistaminen ja pääkaupunkiseudun aiesopimus) 5 300
Nuorten ohjaus- ja neuvontapalvelut -2 500
Yhteensä 12 491

2013 talousarvio 168 116 000
2012 II lisätalousarvio 3 067 000
2012 talousarvio 155 625 000
2011 tilinpäätös 164 102 000