Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 54 632 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) enintään 17 000 euroa kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten

2) julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ministeriön toiminnalle asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Työ- ja elinkeinoministeriö      
Hallituksen esitykset (kpl) 14 31 16
— Luvatun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) 70 > 80 > 80
— Muutoksia eduskunnassa säädösteknisten tai kielellisten puutteiden johdosta (%) 0,9 0 0
Valtioneuvoston asetukset (kpl) 33 25 30
Sisämarkkinalainsäädännön alaan kuuluvien direktiivien täytäntöönpanovaje (%) 1,5 < 1,0 < 1,0
Julkaisut (kpl) 152 130 120
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia      
Koulutuspalautteen arvosana (1—10) 7,9 > 8,3 > 8,3
Koulutukseen ja kehittämistoimintaan osallistuneiden määrä (henkilöä) 2 898 2 500 2 500

Työ- ja elinkeinoministeriön resurssien kohdentuminen tulosalueittain

  20111)
toteutuma
2012
arvio
2013
arvio
  1 000
euroa
htv 1 000
euroa
htv 1 000
euroa
htv
             
Konserniohjaus ja strategiset hankkeet 3 782 41,6 3 800 29,0 4 000 28,0
Työllisyys ja yrittäjyys 4 538 71,3 5 500 91,0 5 300 87,0
Työelämä ja markkinat 5 075 60,3 5 000 58,0 5 000 57,0
Elinkeino ja innovaatiot 5 399 69,1 5 400 69,0 5 300 65,0
Energia 4 385 46,7 4 400 47,0 4 400 46,0
Alueiden kehittäminen 4 238 71,6 4 400 77,0 4 200 74,0
Tieto 2 060 33,8 6 200 95,0 6 000 90,0
Yhteiset 22 869 171,1 17 007 92,0 18 420 86,0
Työneuvosto, valtakunnan sovittelijain toimisto ja yhteistoiminta-asiamiehen toimisto 504 5,8 650 7,0 650 7,0
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia 1 376 18,0 1 310 18,0 1 362 18,0
Yhteensä 54 226 589,3 53 667 583 54 632 558

1) Organisaatiomuutos 1.9.2011.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Työ- ja elinkeinoministeriö      
Henkilötyövuosien kehitys 571,3 565 540
Henkilöstön hyvinvointi paranee      
— sairauspoissaolopäivät/htv 9,6 < 7,9 < 7,9
— lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset/htv 3 < 3 < 3
— työtyytyväisyysindeksi (1—5) 3,38 - > 3,5

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Tutkimus- ja selvitystoiminta 2 200 000
Strategiset hankkeet 2 100 000
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian toimintamenot 1 362 000
Muut toimintamenot 48 970 000
Yhteensä 54 632 000

Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia on työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa toimiva alue- ja paikallishallinnon koulutus- ja kehittämiskeskus. Salmian koulutus- ja kehittämispalvelut edistävät työ- ja elinkeinopolitiikan toimeenpanoa sekä työ- ja elinkeinoministeriön alue- ja paikallishallinnon organisaatioiden toimintaa ja tuloksellisuutta. Asiakkaita ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, työ- ja elinkeinotoimistot sekä näiden keskeiset yhteistyökumppanit.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio

2013
esitys
       
Bruttomenot 63 478 62 767 63 832
Bruttotulot 9 252 9 100 9 200
Nettomenot 54 226 53 667 54 632
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 10 348    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 8 323    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -285
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -400
Vihreä talous (HO) 500
Palkkausten tarkistukset 1 568
Harmaan talouden torjunta (HO) -100
Muu muutos 183
1 htv:n siirto momentilta 32.30.01 62
Hallituksen menosäästö -500
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) -62
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 32.40.03) -3
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 30.70.01) -4
Palkeet-hinnoittelun muutos 6
Yhteensä 965

2013 talousarvio 54 632 000
2012 II lisätalousarvio 1 008 000
2012 talousarvio 53 667 000
2011 tilinpäätös 52 201 000