Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 54 632 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) enintään 17 000 euroa kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten

2) julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ministeriön toiminnalle asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Työ- ja elinkeinoministeriö      
Hallituksen esitykset (kpl) 14 31 16
— Luvatun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) 70 > 80 > 80
— Muutoksia eduskunnassa säädösteknisten tai kielellisten puutteiden johdosta (%) 0,9 0 0
Valtioneuvoston asetukset (kpl) 33 25 30
Sisämarkkinalainsäädännön alaan kuuluvien direktiivien täytäntöönpanovaje (%) 1,5 < 1,0 < 1,0
Julkaisut (kpl) 152 130 120
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia      
Koulutuspalautteen arvosana (1—10) 7,9 > 8,3 > 8,3
Koulutukseen ja kehittämistoimintaan osallistuneiden määrä (henkilöä) 2 898 2 500 2 500

Työ- ja elinkeinoministeriön resurssien kohdentuminen tulosalueittain

  20111)
toteutuma
2012
arvio
2013
arvio
  1 000
euroa
htv 1 000
euroa
htv 1 000
euroa
htv
             
Konserniohjaus ja strategiset hankkeet 3 782 41,6 3 800 29,0 4 000 28,0
Työllisyys ja yrittäjyys 4 538 71,3 5 500 91,0 5 300 87,0
Työelämä ja markkinat 5 075 60,3 5 000 58,0 5 000 57,0
Elinkeino ja innovaatiot 5 399 69,1 5 400 69,0 5 300 65,0
Energia 4 385 46,7 4 400 47,0 4 400 46,0
Alueiden kehittäminen 4 238 71,6 4 400 77,0 4 200 74,0
Tieto 2 060 33,8 6 200 95,0 6 000 90,0
Yhteiset 22 869 171,1 17 007 92,0 18 420 86,0
Työneuvosto, valtakunnan sovittelijain toimisto ja yhteistoiminta-asiamiehen toimisto 504 5,8 650 7,0 650 7,0
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia 1 376 18,0 1 310 18,0 1 362 18,0
Yhteensä 54 226 589,3 53 667 583 54 632 558

1) Organisaatiomuutos 1.9.2011.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Työ- ja elinkeinoministeriö      
Henkilötyövuosien kehitys 571,3 565 540
Henkilöstön hyvinvointi paranee      
— sairauspoissaolopäivät/htv 9,6 < 7,9 < 7,9
— lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset/htv 3 < 3 < 3
— työtyytyväisyysindeksi (1—5) 3,38 - > 3,5

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Tutkimus- ja selvitystoiminta 2 200 000
Strategiset hankkeet 2 100 000
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian toimintamenot 1 362 000
Muut toimintamenot 48 970 000
Yhteensä 54 632 000

Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia on työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa toimiva alue- ja paikallishallinnon koulutus- ja kehittämiskeskus. Salmian koulutus- ja kehittämispalvelut edistävät työ- ja elinkeinopolitiikan toimeenpanoa sekä työ- ja elinkeinoministeriön alue- ja paikallishallinnon organisaatioiden toimintaa ja tuloksellisuutta. Asiakkaita ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, työ- ja elinkeinotoimistot sekä näiden keskeiset yhteistyökumppanit.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio

2013
esitys
       
Bruttomenot 63 478 62 767 63 832
Bruttotulot 9 252 9 100 9 200
Nettomenot 54 226 53 667 54 632
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 10 348    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 8 323    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -285
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -400
Vihreä talous (HO) 500
Palkkausten tarkistukset 1 568
Harmaan talouden torjunta (HO) -100
Muu muutos 183
1 htv:n siirto momentilta 32.30.01 62
Hallituksen menosäästö -500
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) -62
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 32.40.03) -3
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 30.70.01) -4
Palkeet-hinnoittelun muutos 6
Yhteensä 965

2013 talousarvio 54 632 000
2012 II lisätalousarvio 1 008 000
2012 talousarvio 53 667 000
2011 tilinpäätös 52 201 000