Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Liikenneverkko
              51. Luotsauksen hintatuki
         50. Tutkimus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

46. Alusinvestointien ympäristötuki (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 38 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää alusten ympäristönsuojelua parantavien investointitukien yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen (946/2010) mukaisten valtionavustusten maksamiseen Suomeen rekisteröidylle laivanvarustustoimintaa harjoittavalle yritykselle.

Valtuus

Vuonna 2013 saa tehdä sitoumuksia varustamoiden alusinvestointien ympäristötukien myöntämisestä enintään 30 000 000 eurolla.

Selvitysosa:Vuoden 2010 ensimmäisessä lisätalousarviossa myönnetyn 30 milj. euron valtuuden perusteella on tehty myöntöpäätökset avustuksen myöntämisestä kahden uudisaluksen investointikustannuksiin. Avustukset maksetaan alusten valmistumisen jälkeen. Vuonna 2012 valmistuvan aluksen avustus on otettu huomioon vuoden 2012 talousarviossa. Vuoden 2013 määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon 28 milj. euron avustus vuonna 2013 valmistuvalle alukselle.

Asetus on voimassa vuoden 2014 loppuun asti. Asetusta on tarkoitus laajentaa uudisalusten osalta kattamaan myös ympäristönsuojelua parantavien uudisalusten investoinnit, jotka ovat välttämättömiä EU-normien saavuttamiseksi (nykyinen asetus edellyttää EU-normien ylittämistä). Asetusta on tarkoitus laajentaa kattamaan myös alusluetteloon merkittyjen alusten ympäristönsuojelua parantavien jälkiasennettavien laitteiden sekä muiden, alusten ympäristönsuojelua parantavien ratkaisujen investointikustannuksia.

Vuoden 2015 alussa tulee voimaan rikkipäästöjen rajoitukset, jotka lisäävät merikuljetusten kustannuksia. Lisäksi valmisteilla on kuljetuskustannuksiin vaikuttavia useita muita merenkulun päästörajoituksia koskevia normeja. Ympäristöinvestointituella kannustetaan varustamoita ottamaan käyttöön ympäristöystävällistä teknologiaa käytössä oleviin aluksiin sekä investoimaan uudisaluksissa ympäristönsuojelua parantavaan teknologiaan. Tukiohjelman laajennus edellyttää komission hyväksyntää.

Alusinvestointien ympäristötukipäätöksien tekemiseksi esitetään valtuudeksi 30 milj. euron enimmäismäärää. Valtuus on tarkoitettu nykyisin käytössä oleviin aluksiin tehtävien ympäristönsuojelua parantaviin jälkiasennettavien laitteiden (kuten rikkipesurit ja vastaavat pakokaasupäästöjen puhdistusteknologiat) investointikustannusten tukemiseen. Valtuuden käytöstä aiheutuu menoja 10 milj. euroa vuonna 2013 ja 20 milj. euroa vuonna 2014. Avustukset maksetaan investointien toteuttamisen jälkeen. On arvioitu, että jälkikäteen asennettavien laitteiden asentaminen olisi kannattavaa noin 30—45 suomalaiseen alukseen. Esimerkiksi rikkipesurin asentamisen alukseen arvioidaan maksavan 3—6 milj. euroa. Tukiosuuden ollessa esimerkiksi 50 % valtuus mahdollistaisi noin 10—20 aluksen jälkiasennettavat laitteet.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Rikkidirektiiviin sopeutuminen 10 000
Tehtyjen avustuspäätösten mukainen määrärahatarpeen muutos 26 000
Yhteensä 36 000

2013 talousarvio 38 000 000
2012 talousarvio 2 000 000
2011 tilinpäätös