Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
        Tuloarviot

Talousarvioesitys 2013

  euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 40 002 702 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 12 585 000 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot 8 597 000 000
02. Yhteisövero 3 173 000 000
03. Korkotulojen lähdevero 150 000 000
04. Perintö- ja lahjavero 495 000 000
05. Pankkivero 170 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 17 762 000 000
01. Arvonlisävero 16 908 000 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 708 000 000
03. Apteekkimaksut 146 000 000
08. Valmisteverot 6 711 000 000
01. Tupakkavero 779 000 000
04. Alkoholijuomavero 1 429 000 000
05. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero 203 000 000
07. Energiaverot 4 285 000 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero 15 000 000
10. Muut verot 2 793 000 000
03. Autovero 1 034 000 000
05. Varainsiirtovero 606 000 000
06. Arpajaisvero 201 000 000
07. Ajoneuvovero 882 000 000
08. Jätevero 70 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot 151 702 000
02. Lästimaksut 800 000
03. Ratavero 18 000 000
04. Eräät viestinnän maksut 26 946 000
05. Lentoliikenteen valvontamaksu 11 545 000
06. Väylämaksut 84 680 000
08. Öljyjätemaksu 4 000 000
09. Muut verotulot 2 700 000
10. Energiamarkkinaviraston valvontamaksu 3 031 000
12. SEKALAISET TULOT 4 925 484 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 14 710 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 14 710 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 94 600 000
10. Tuomioistuintulot 25 400 000
20. Ulosottomaksut 69 000 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 200 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 17 028 000
98. EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan 16 578 000
99. Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot 450 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 076 000
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 8 000
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 2 050 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 132 307 000
10. Tullilaitoksen tulot 4 474 000
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 138 043 000
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 26 443 000
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 21 065 000
25. Metallirahatulot 25 000 000
50. Siirto valtion eläkerahastosta 1 688 792 000
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 130 950 000
52. Vakuutusmaksut 20 220 000
60. Työturvallisuusmaksu 900 000
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 55 000 000
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 2 800 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 18 620 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 555 756 000
70. Opintotukitoiminnan tulot 19 900 000
88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 531 856 000
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 891 937 000
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 549 288 000
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 304 500 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 4 000 000
04. EU:lta saatavat muut tulot 560 000
20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta 1 120 000
32. Kasvinjalostusmaksut 380 000
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 2 500 000
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 550 000
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 5 400 000
43. Viehekalastusmaksut 2 896 000
44. Kalastuksenhoitomaksut 5 556 000
45. Riistanhoitomaksut 10 187 000
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 5 000 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 51 533 000
10. Liikenneviraston tulot 51 483 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 50 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 299 957 000
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 2 530 000
30. Rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista 200 000
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 29 327 000
50. Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot 245 000 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 22 900 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 508 430 000
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 960 000
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 500 000
90. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto 413 295 000
98. Valtionapujen palautukset 93 500 000
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 175 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 124 650 000
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 4 150 000
20. Siirto valtion asuntorahastosta 117 000 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 3 500 000
39. Muut sekalaiset tulot 232 500 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 105 000 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 75 000 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 50 000 000
10. Muut sekalaiset tulot 2 500 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 1 916 400 000
01. Korkotulot 127 400 000
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 21 000 000
05. Korot muista lainoista 79 000 000
07. Korot talletuksista 8 500 000
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen korkotulot 18 900 000
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 1 419 000 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulot 1 419 000 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 150 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 150 000 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 220 000 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 220 000 000
15. LAINAT 7 248 125 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 235 500 000
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 72 500 000
04. Muiden lainojen lyhennykset 163 000 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 7 012 625 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta 7 012 625 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä 54 092 711 000