Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       10. Maaseudun kehittäminen
       20. Maatalous
            01. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot
            45. Luopumistuet ja -eläkkeet
            49. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki
       30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
       40. Kala-, riista- ja porotalous
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous
       70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2013

20. MaatalousPDF-versio

01. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 76 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio-76 000
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio31 830 000
2012 tilinpäätös34 315 000
2011 tilinpäätös33 288 000

45. Luopumistuet ja -eläkkeet (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös vuosien 1995—1999 luopumistukijärjestelmän ja maatalouden metsätoimenpideohjelman kokonaan kansallisesti rahoitettavien neuvoston asetuksen (EY 1290/2005) artiklan 31 (sääntöjenmukaisuuden tarkastaminen) ja 33 (maaseuturahastoa koskevat erityiset säännökset), neuvoston asetuksen (EY 1260/1999) artiklan 30 (tukikelpoisuus) ja artiklan 39 (varainhoitoa koskevat oikaisut) ja neuvoston asetuksen (ETY 2082/1993) artiklan 24 (tuen vähentäminen, pidättäminen ja peruuttaminen) mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen.

Selvitysosa: Momentin päätösosan perustelujen täydennyksellä oikeutetaan määrärahan käyttö vuosien 1995—1999 luopumistukijärjestelmästä ja maatalouden metsätoimenpideohjelmasta aiheutuneiden kokonaan kansallisesti rahoitettavien yhteisön oikeuden mukaisten velvoitteiden maksatuksiin.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 IV lisätalousarvio
2013 I lisätalousarvio-286 000
2013 talousarvio97 370 000
2012 tilinpäätös101 040 000
2011 tilinpäätös129 500 000

49. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 40 900 000 euroa.

Selvitysosa: Vuoden 2013 heinäkuun loppuun mennessä korkotukea on maksettu noin 5 938 000 euroa. Vuonna 2013 määrärahaa arvioidaan tarvittavan enintään 18 000 000 euroa, minkä johdosta momentilta vähennetään 40 900 000 euroa. Vähennys johtuu alhaisesta korkotasosta ja ennakoitua vähäisemmästä investointimäärästä.


2013 IV lisätalousarvio-40 900 000
2013 talousarvio58 900 000
2012 tilinpäätös18 563 669
2011 tilinpäätös16 712 579