Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2013

20. MaatalousPDF-versio

01. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 76 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -76 000
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 31 830 000
2012 tilinpäätös 34 315 000
2011 tilinpäätös 33 288 000

45. Luopumistuet ja -eläkkeet (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös vuosien 1995—1999 luopumistukijärjestelmän ja maatalouden metsätoimenpideohjelman kokonaan kansallisesti rahoitettavien neuvoston asetuksen (EY 1290/2005) artiklan 31 (sääntöjenmukaisuuden tarkastaminen) ja 33 (maaseuturahastoa koskevat erityiset säännökset), neuvoston asetuksen (EY 1260/1999) artiklan 30 (tukikelpoisuus) ja artiklan 39 (varainhoitoa koskevat oikaisut) ja neuvoston asetuksen (ETY 2082/1993) artiklan 24 (tuen vähentäminen, pidättäminen ja peruuttaminen) mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen.

Selvitysosa:Momentin päätösosan perustelujen täydennyksellä oikeutetaan määrärahan käyttö vuosien 1995—1999 luopumistukijärjestelmästä ja maatalouden metsätoimenpideohjelmasta aiheutuneiden kokonaan kansallisesti rahoitettavien yhteisön oikeuden mukaisten velvoitteiden maksatuksiin.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 IV lisätalousarvio
2013 I lisätalousarvio -286 000
2013 talousarvio 97 370 000
2012 tilinpäätös 101 040 000
2011 tilinpäätös 129 500 000

49. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 40 900 000 euroa.

Selvitysosa:Vuoden 2013 heinäkuun loppuun mennessä korkotukea on maksettu noin 5 938 000 euroa. Vuonna 2013 määrärahaa arvioidaan tarvittavan enintään 18 000 000 euroa, minkä johdosta momentilta vähennetään 40 900 000 euroa. Vähennys johtuu alhaisesta korkotasosta ja ennakoitua vähäisemmästä investointimäärästä.


2013 IV lisätalousarvio -40 900 000
2013 talousarvio 58 900 000
2012 tilinpäätös 18 563 669
2011 tilinpäätös 16 712 579