Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
            01. Valtiovarainministeriön toimintamenot
       10. Verotus ja tullitoimi
       20. Palvelut valtioyhteisölle
       30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
       40. Valtion alue- ja paikallishallinto
       70. Valtionhallinnon kehittäminen
       80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
       90. Kuntien tukeminen
       91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
       92. EU ja kansainväliset järjestöt
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2013

01. HallintoPDF-versio

Valtioneuvosto voi myöntää vastavakuutta vaatimatta ja valtioneuvoston tai sen määräämissä rajoissa valtiovarainministeriön muutoin päättämin ehdoin Eurenco Vihtavuori Oy:lle enintään 25 milj. euron suuruisen valtiontakuun sellaisten ennen vuotta 1998 syntyneiden kiinteistön hallintaan perustuvien julkisoikeudellisten ympäristövastuiden varalta, jotka

1. kohdistuvat nimenomaisesti Eurenco Vihtavuori Oy:öön, ja

2. perustuvat Eurenco Vihtavuori Oy:n omistamilla Laukaan kunnan Vihtavuoressa sijaitsevilla teollisen toimintakokonaisuuden muodostavilla kiinteistöillä ennen vuotta 1998 harjoitettuun räjähdysaineiden, ruudin ja vastaavien tuotteiden tuotantoon, ja

3. perustuvat valvovan ympäristöviranomaisen tai tuomioistuimen lainvoimaiseen päätökseen kiinteistönhaltijan ympäristön kunnostusvelvollisuudesta.

Takuu on voimassa niin kauan kuin Eurenco Vihtavuori Oy harjoittaa ruudin valmistusta tai pitää yllä edellytyksiä huoltovarmuuden kannalta tärkeiden sotilaallisten ruutien valmistukseen alueella, kuitenkin enintään 20 vuoden ajan takuupäätöksen tekemisestä.

Valtiovarainministeriö valtuutetaan antamaan tarkempia määräyksiä valtiontakuun soveltamisesta sekä tekemään tarvittavat sopimukset Eurenco Vihtavuori Oy:n kanssa.

Selvitysosa: Valtiontakuun tavoitteena on varmistaa huoltovarmuuden ja maanpuolustuksen kannalta tärkeän ruudintuotannon jatkuminen Suomessa. Vanhoihin pilaantumisiin edelleen sovellettavassa muutoin kumotussa lainsäädännössä, tärkeimpänä vuoden 1978 jätehuoltolaki, ei ole säädetty nykylainsäädännön tapaan aiheuttajan vastuun ensisijaisuudesta, vaan aiheuttajan ja kiinteistön haltijan vastuu on rinnakkaista. Takuu selkeyttää vastuusuhteita Vihtavuoren ruutitehtaan alueella: sillä varmistetaan, ettei uusi toiminnanharjoittaja joudu vastaamaan Vihtavuoren tehdasalueen aiempien toimijoiden aiheuttamasta historiallisesta pilaantumisesta. Alueen ympäristöriskit on kartoitettu. Ennalta arvioiden ympäristöriskien hallinnan mahdollisesti edellyttämät kunnostustoimet voidaan jakaa pitkälle, jopa useiden vuosikymmenien, aikavälille. Kunnostustarvetta arvioidaan seuraavan kerran vuonna 2016 laitoksen ympäristöluvan tarkistamisen yhteydessä. Valtiontakuulla mahdollistetaan Eurenco Vihtavuori Oy:n siirtyminen uuteen omistukseen, joka turvaa yhtiön harjoittaman teollisen ruudintuotannon jatkamisen Suomessa. Valtiontakuusta ei perittäisi maksua.

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 82 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutumäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio-82 000
2013 I lisätalousarvio85 000
2013 talousarvio38 820 000
2012 tilinpäätös39 493 000
2011 tilinpäätös35 385 000