Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2007 neljänneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       01. Sosiaali- ja terveysministeriö
            21. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot
            27. Korvaus Kansaneläkelaitokselle sähköisen arkiston rakentamiseen ja ylläpitoon
            62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sosiaali- ja terveysministeriön osalta
       02. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus
       03. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta
       04. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta
       06. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
       08. Kansanterveyslaitos
       09. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus
       10. Säteilyturvakeskus
       11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus
       13. Työsuojelun piirihallinto
       16. Yleinen perhe-eläke
       17. Työttömyysturva
       18. Sairausvakuutus
       19. Eläkevakuutus
       21. Rintamaveteraanieläkkeet
       28. Muu toimeentuloturva
       32. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
       33. Eräät sosiaali- ja terveydenhuollon menot
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     37. Valtionvelan vähentäminen

Talousarvioesitys 2013

27. Korvaus Kansaneläkelaitokselle sähköisen arkiston rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 21 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen asiakastietoarkiston ja siihen liittyvien kansallisten palvelujen rakentamiseen. Kansaneläkelaitokselle maksetaan korvausta sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen asiakastietoarkiston ja sähköisen reseptikeskuksen sekä niihin liittyvien kansallisten palvelujen rakentamisen menoihin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) mukaisesti.

Selvitysosa: Kansaneläkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä arkistopalvelua sekä siihen liittyviä tietoverkko- ja muita palveluja ja kansallista reseptikeskuspalvelua. Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen asiakastietoarkiston ja siihen liittyvien kansallisten palvelujen rakentamisen kokonaiskustannusarvio on tarkentunut 23 000 000 euroksi. Tarkoitukseen on vuoden 2007 talousarviossa osoitettu 2 000 000 euroa momentilla 28.80.27. Tarkoituksena on, että valtion rahoitusosuus kokonaisuudessaan pysyy nyt tehdyn kustannusarvion puitteissa. Mikäli valtion rahoitusosuus uhkaa kohota nyt esitettyä kustannusarviota korkeammaksi, hankesuunnitelmaa karsitaan vastaavasti. Viimeistään vuodesta 2011 lähtien toiminnan rahoitus on tarkoitus hoitaa käyttömaksuin.


2007 IV lisätalousarvio21 000 000