Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2013

20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminenPDF-versio

60. Siirto valtion asuntorahastoon

Avustukset

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2013 saa valtion asuntorahaston varoista myöntää avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain (1281/2004) mukaisia avustuksia yhteensä enintään 120 000 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2013 saa valtion asuntorahaston varoista valtionavustuslain (688/2001) nojalla myöntää määräaikaisia käynnistysavustuksia yhteensä enintään 10 000 000 euroa valtion ja Helsingin seudun kuntien väliseen aiesopimukseen sitoutuneissa kunnissa niille, jotka rakennuttavat vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) mukaisia vuokra-asuntoja muille kuin erityisryhmille. Käynnistysavustuksen suuruus on 5 000 euroa julkisyhteisöille ja niiden omistamille yhtiöille ja 10 000 euroa muille toimijoille edellä tarkoitettua asuntoa kohden. Avustuksen myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ja se voi kohdistua sellaisessa kohteessa olevaan asuntoon, jota koskevat rakennussuunnitelmat ja rakennuskustannukset on hyväksytty aikaisintaan 1.4.2013.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2013 saa valtion asuntorahaston varoista valtionavustuslain nojalla myöntää määräaikaisia hankekohtaisia avustuksia yhteensä enintään 15 000 000 euroa siten kuin uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen vuosina 2013—2015 myönnettävistä valtionavustuksista annetulla valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään. Lisäksi saadaan tehdä ehdollisia ennakkopäätöksiä mainittuun tarkoitukseen vuosina 2014—2015 myönnettävistä avustuksista. Ehdollisten ennakkopäätösten mukaan myönnettävien avustusten määrä saa olla yhteensä enintään 30 000 000 euroa.

Selvitysosa:Erityisryhmien asuntoja varten myönnettäviä avustuksia lisätään 10 milj. eurolla ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteuttamiseksi.

Työvoiman saatavuuden ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn turvaamiseksi ns. normaalia vuokra-asuntotarjontaa lisätään ottamalla käyttöön korkotuettujen vuokra-asuntojen käynnistysavustus. Avustus kohdennetaan Helsingin seudulle ottaen huomioon seudun muusta maasta poikkeava kustannus- ja kysyntätilanne. Tällä seudulla asuntomarkkinat eivät markkinaehtoisesti tarjoa pieni- ja keskituloisille tarkoitettuja kohtuuhintaisia asuntoja tyydyttävässä määrin ja se uhkaa talouden kasvua sekä yhteiskunnan yleistä etua. Myöskään kunnat eivät yksin kykene tuottamaan riittävää tarjontaa, minkä vuoksi on tarpeen erityisesti kannustaa mukaan muita toimijoita. Käynnistysavustuksella voidaan parantaa pienten ja keskisuurten toimijoiden edellytyksiä rakentaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja vähentämällä kohteen oman pääoman tarvetta.

Asuinalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen myönnettäviä avustuksia lisätään 5 milj. eurolla valtion ja kasvukeskuskuntien välille solmittujen aiesopimusten toteuttamiseksi.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio
2012 tilinpäätös
2011 tilinpäätös

87. A-Kruunu Oy:n pääomittaminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 30 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää pääomasijoitukseen A-Kruunu Oy:n oman pääoman vahvistamiseksi.

Selvitysosa:Governia Oy omistaa tällä hetkellä Kruunu-Asunnot Oy:n, jonka tytäryhtiönä yleishyödylliseksi nimetty A-Kruunu Oy toimii. A-Kruunu Oy:n on tarkoitus alkaa rakennuttaa valtion tukemia kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja omaan omistukseensa Helsingin seudulla. A-Kruunu Oy tarvitsee pääomaa etenkin rakennettavien kohteiden omarahoitusosuuksiin. Pääoma sijoitetaan A-Kruunu Oy:öön rakennuttamistoiminnan etenemisen mukaan.


2013 I lisätalousarvio 30 000 000