Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       10. Liikenneverkko
            20. Perusväylänpito
       50. Tutkimus

Talousarvioesitys 2013

10. LiikenneverkkoPDF-versio

01. Liikenneviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kaupunkiseutujen joukkoliikenteen yhteisen lippu- ja maksujärjestelmää hoitavan yhtiön osakkeiden merkitsemiseen.

Selvitysosa:Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 86 503 000
2012 tilinpäätös 87 919 000
2011 tilinpäätös 83 740 000

20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v)

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Liikennevirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia uuden tieyhteyden suunnittelusta ja rakentamisesta kantatieltä 78 Suhangon kaivosalueelle Ranualla enintään 5,3 milj. euron kokonaiskustannusten arvonlisäverottomasta määrästä sekä vastaavat arvonlisäveromenot siten, että kaivosyhtiö rahoittaa valtiolle kuuluvan tieyhteyden suunnittelun ja rakentamisen arvonlisäveroineen, jotka valtio maksaa takaisin yhtiölle korottomana vuosina 2017 ja 2018 kahtena yhtä suurena eränä edellyttäen, että hanke on valmistunut ja tuolloin alueella on merkittävää kaivostoimintaa.

Selvitysosa:Suhangon kaivoksen tiejärjestelyt toteutetaan kaivosyhtiön rakennusaikaisella rahoituksella. Kaivosyhtiö valmistelee Suhangon kaivoksen avaamista Ranuan kunnassa. Kaivoksen avaamisen valmistelevat työt ja kaivostoiminta edellyttävät uuden, noin 10,7 km pituisen maantieyhteyden rakentamista kantatieltä 78 kaivokselle. Uusi tieyhteys noudattaa ensimmäisten 4,0 km matkalla nykyisen Palovaaran paikallistien 19758 linjausta ja 6,7 km matkalla sijoittuu uuteen maastokäytävään. Uudesta tieyhteydestä maantietä on noin 8,5 km kantatie 78:lta kaivospiirin rajalle ja 2,2 km yksityistietä kaivosalueen sisällä.

Kaivostoiminta on tarkoitus kaivosyhtiön ilmoituksen mukaan saada käyntiin vuonna 2016, minkä vuoksi tien rakentamistyöt pitää voida aloittaa vuoden 2013 alkupuolella. Hankkeen tiesuunnitelma on hyväksytty ja se on voimassa vuoden 2013 loppuun asti. Kaivostoiminnan käynnistymisen arvioidaan luovan Ranuan kuntaan merkittävästi uusia työpaikkoja.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 944 235 000
2012 tilinpäätös 952 265 000
2011 tilinpäätös 923 956 000

77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 5 586 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Liikennevirasto oikeutetaan tekemään uusia sopimuksia

1) vt 5 Päiväranta—Vuorela hankkeeseen liittyen enintään 2,279 milj. eurolla

2) Kehärata-hankkeeseen liittyen enintään 43,3 milj. eurolla

3) hankkeen Länsimetron liityntäliikennejärjestelyt toteuttamiseksi enintään 14,5 milj. eurolla

4) hankkeen vt 8 Turku—Pori toteuttamiseksi 102,5 milj. eurolla.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu momentille 12.31.10 tuloutetun EU:n myöntämän TEN-tuen osoittamisesta väyläverkon kehittämiseen. Vastaava lisämääräraha on tarkoitus käyttää hankkeen vt 8 Turku—Pori toteuttamiseen.

Vt 5 Päiväranta—Vuorela -hankkeelle on vuoden 2009 ensimmäisessä lisätalousarviossa myönnetty enintään 90,0 milj. euron valtuus silloiselle momentille 31.10.78. Hankkeen valtuudet on käytetty, mutta käytöstä aiheutuvat lopulliset menot ovat jääneet valtuusmäärää pienemmiksi johtuen suunniteltua edullisemmista urakoista ja kuntaosuuksien täsmentymisistä. Ehdotettavalla sopimusvaltuudella 2,279 milj. euroa varmistetaan keskeneräisen hankkeen loppuun saattaminen. Hankkeen kustannukset pysyvät yhteensä aiemmin myönnetyn enintään 90,0 milj. euron valtuusmäärän puitteissa. Hankkeelle ei edellä olevan johdosta ehdoteta määrärahan lisäystä.

Lisäksi Kehärata-hankkeelle ehdotetaan sopimusvaltuuden tarkistamista 35 milj. eurolla sen johdosta, että mm. tunneleiden sisustusurakoissa ja asemien rakentamisurakoissa on ilmennyt merkittäviä urakkahintojen kohoamisia. Samoin ehdotetaan valtuuden korottamista 8,3 milj. eurolla sen johdosta, että hankkeen eräissä osioissa lopullinen menotarve alittaa niihin varatun valtuuden. Toisaalta hankkeen muissa osissa menotarpeet ovat nousseet samalla määrällä. Tämän johdosta valtuuden tosiasiallinen korotustarve on mainittu 35 milj. euroa, vaikka valtuusmäärä muodollisesti kasvaa 43,3 milj. eurolla. Hankkeen kokonaiskustannusarvio nousee 439 milj. eurosta 474 milj. euroon. Valtuuden tarkistaminen ei aiheuta lisämäärärahan tarvetta vuonna 2013.

Uuden hankkeen perusteluina esitetään seuraavaa:

Länsimetron liityntäliikennejärjestelyt ovat välttämättömiä ja erittäin kiireellisiä ja ne tulee toteuttaa ennen metron liikenteen aloittamista vuonna 2015. Hankkeessa toteutetaan liityntäliikenteen edellyttämät joukkoliikennekaistat Espoonlahden ja Matinkylän välille, kevyen liikenteen ja meluntorjunnan järjestelyt Finnoontien ja Gräsanlaakson välille ja joukkoliikenteen ramppi Länsiväylältä Markkinakadulle. Lisäksi hankkeeseen kuuluu liityntäliikenteen ohjaus Länsiväylän käytävään.

Liityntäliikenne metroasemille hoidetaan busseilla ja Länsimetron valmistuttua poistuvat Etelä-Espoon suorat bussiyhteydet Helsingin keskustaan. Myös kevyen liikenteen liityntäliikenne suuntautuu bussipysäkkien ohella metroasemille. Länsiväylä on tällä kohdin erittäin vilkasliikenteinen (yli 50 000 autoa päivässä) ja sen välityskyky on pitkillä jaksoilla jo täysin käytössä.

Liityntäliikenteen järjestelyjen kokonaiskustannusarvio on enintään 14,5 milj. euroa (MAKU 2005=100, 150 p), josta valtion kustannusosuus on enintään 13,1 milj. euroa.

Vt 8 Turku—Pori. Hankkeen suunnitelmista on valmistunut uudelleenarviointi ja hankkeen 1. vaiheen kustannusarvio on enintään 102,5 milj. euroa, josta valtion osuus on enintään 100,0 milj. euroa. Hanke sisältää osan Raisio—Nousiainen moottoritiestä, Luvia—Pori välin parantamisen sekä liikenneturvallisuusparannuksia välille Nousiainen—Luvia. Hankkeen käynnistäminen on kiireellinen Maskun kohdan vesiluvan vanhentuessa 12.2.2014.

Yhteysvälin Turku—Pori ensisijainen ongelma on heikko liikenneturvallisuus ja riittämätön liikenteen välityskyky, joka aiheuttaa sujuvuusongelmia etenkin Raision ja Maskun välisellä kaksikaistaisella osuudella. Pohjavesisuojausten puute lisää pilaantumisen riskejä pohjavedenottoalueilla. Meluntorjunnassa on puutteita.

Turun ja Porin välinen 135 km osuus valtatie 8:sta on Lounais-Suomen merkittävä tavaraliikenneväylä, jonka merkitystä korostavat ratayhteyden puuttuminen ja sen varrella sijaitsevat viisi vientisatamaa. Tieosuudet Turku—Mynämäki ja Pori—Rauma ovat työssäkäyntialueidensa runkoyhteyksiä. Tie on vilkasliikenteinen (Turku—Raisio välillä 23 000—30 000 ja Raisio—Pori välillä 6 000—15 700 autoa päivässä). Raskaan liikenteen osuus on tavanomainen noin 10 %.


2013 I lisätalousarvio 5 586 000
2013 talousarvio 361 700 000
2012 tilinpäätös 454 525 000
2011 tilinpäätös 66 700 000

78. Eräät väylähankkeet (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 10 000 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että

1) hankkeelle E18 Kehä III, 2. vaihe kuluvan vuoden talousarviossa myönnetty 150,0 milj. euron valtuus muutetaan siten, että Liikennevirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia hankkeen toteuttamiseksi enintään 110,0 milj. eurolla, josta Vantaan kaupunki rahoittaa 50,0 milj. euroa valtion kustannusosuutta, jonka valtio maksaa kaupungille takaisin korottomana hankkeen valmistuttua

2) hankkeelle vt 12 Tampereen rantaväylä vuoden 2012 talousarviossa myönnetty enintään 185,0 milj. euron valtuus muutetaan siten, että Liikennevirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia hankkeen toteuttamiseksi enintään 61,0 milj. eurolla.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu momentin 12.31.10 tuloarvion 10 000 000 euron vähennyksestä Vantaan kaupungin lopulliseksi menoksi jäävänä rahoitusosuutena E18 Kehä III, 2. vaihe -hankkeesta.

Hankkeiden E18 Kehä III, 2. vaihe ja vt 12 Tampereen rantaväylä valtuuden tarkistus aiheutuu jälkirahoitteisten hankkeiden budjetointimenettelyjen tarkentamisesta siten, että valtuuden mitoituksessa otetaan huomioon vain valtion vastuulle lopulliseksi jäävä osuus.


2013 I lisätalousarvio -10 000 000
2013 talousarvio 167 260 000
2012 tilinpäätös 73 100 000
2011 tilinpäätös 249 600 000