Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
       10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
            28. Kansallisen yhteyspisteen ja palveluvalikoimatoimielimen toimintakulut
       60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
       70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

28. Kansallisen yhteyspisteen ja palveluvalikoimatoimielimen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 267 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Kansaneläkelaitoksen yhteyteen perustettavan kansallisen yhteyspisteen toimintakuluihin

2) palveluvalikoimaa määrittelevän toimielimen perustamisesta ja toiminnasta aiheutuvien menojen korvaamiseen

3) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen ja siitä aiheutuvien muiden menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Suomi on sitoutunut osana Euroopan unionia täyttämään potilasdirektiivin (2011/24/EU) asettamat edellytykset. Kansaneläkelaitoksen yhteyteen perustetaan potilasdirektiivin 6 artiklan edellyttämä kansallinen yhteyspiste. Yhteyspisteen työ käynnistyy 1.7.2013, jotta se on toiminnassa lain voimaantulon ajankohtana. Yhteyspisteen kustannukset vuonna 2013 ovat 167 000 euroa. Yhteyspisteen vastuulla on direktiivin edellyttämien tietojen tuottaminen, kerääminen ja siirtäminen yhteyspisteen pääasiallisena informaatiokanavana toimivaan tietoportaaliin. Tietosisältöjä selainpohjaiseen tietoportaaliin tuottavat useat kansalliset viranomaiset ja viranomaistehtäviä hoitavat muut toimijat.

Potilasdirektiivin implementointi edellyttää myös palveluvalikoimaa määrittelevän uuden toimielimen perustamista vuoden 2013 syksyllä, jotta se on toiminnassa lain voimaantulon ajankohtana. Palveluvalikoimaa määrittelevän toimielimen kustannukset vuonna 2013 ovat 100 000 euroa. Palveluvalikoiman määrittelyä varten perustettavan toimielimen tehtävänä on määritellä suomalaisen terveydenhuollon palveluvalikoima, sisältö ja soveltamisperiaatteet sekä näiden päivittäminen, palveluvalikoiman määrittelyn periaatteista päättäminen, vaikuttamattomien ja kustannusvaikutuksiltaan heikkojen hoitojen arviointi, nimetä hoidot ja potilasryhmät, joiden osalta palveluvalikoimaan on tehtävä tarkempia määrittelyjä ja tehdä määrittelyt, antaa lausuntoja palveluvalikoiman periaatteista, tulkinnasta ja soveltamisesta, osallistua asiantuntijatahona julkiseen keskusteluun ja yhteistyöhön, seurata muiden EU-jäsenmaiden toimintatapoja ja tuloksia palvelukorin määrittämisessä, laatia ja vahvistaa itselleen työjärjestys ja vuosittainen työsuunnitelma sekä luettelo määrittelytyöhön osallistuvista pysyvistä ja määräaikaisista asiantuntijoista.


2013 I lisätalousarvio267 000