Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
              41. Metsäpuiden siemenhuolto
              43. Eräät korvaukset
              47. Pienpuun energiatuki
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 61 480 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) mukaisen tuen, lukuunottamatta laissa säädettyä energiapuun korjuutukea, jolla edistetään pienpuun energiakäyttöä, sekä kestävän metsätalouden rahoituslain (544/2007) mukaisen tuen maksamiseen

2) enintään 300 000 euroa kokeilu- ja selvitystoiminnan valtionapuihin ja kulutusmenoihin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Valtuus

Vuonna 2013 saa tehdä kestävän metsätalouden rahoituslaissa (544/2007) lueteltuja suunnitelman edellyttämiä työlajeja ja kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) mukaisia suunnitelman edellyttämiä työlajeja koskevia tukipäätöksiä enintään 25 000 000 eurolla.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on huomioitu tarkistetussa Kansallinen metsäohjelma 2015:ssa ja pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiassa asetetut tavoitteet metsänhoito- ja perusparannustöille sekä puuperäisen energian lisäämiselle. Mitoituksessa on myös otettu huomioon se, että pienpuun energiakäyttöä edistetään jatkossa momentin 30.60.47 määrärahasta myönnettävällä tuella.

Momentin valtuutta käytetään vain suunnitelman edellyttäviä työlajeja koskeviin tukipäätöksiin. Kestävän metsätalouden rahoituslaissa (544/2007) ja kestävän metsätalouden rahoituksesta annetussa laissa (1094/1996) lueteltuja suunnitelman edellyttämiä työlajeja ovat metsänuudistaminen, terveyslannoitus, kunnostusojitus (suometsänhoito) ja metsätien tekeminen.

Määrärahalla toteutettavien töiden suora työllisyysvaikutus on noin 2 700 htv.

Määrärahan jakautuminen ja myöntämisvaltuudesta valtiolle aiheutuvat menot (milj. euroa)

  2013 2014 2015 2016 2017— Yhteensä
vuodesta
2013 lähtien
             
Ennen vuotta 2013 tehdyt sitoumukset 18,20 10,14 6,62 2,50 1,30 38,76
Vuoden 2013 sitoumukset 13,00 6,00 3,00 2,00 1,00 25,00
Nuoren metsän hoito, juurikäävän torjunta, energiapuu yms. 29,98          
Kokeilu- ja selvitystoiminta 0,30          
Yhteensä 61,48 16,14 9,62 4,50 2,30  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
HO-säästön supistuminen 1 250
Kertaluonteinen poistaminen (EK) -2 000
Yhteensä -750

2013 talousarvio 61 480 000
2012 I lisätalousarvio 5 000 000
2012 talousarvio 62 230 000
2011 tilinpäätös 82 263 010

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Momentille esitetään 61 480 000 euron määrärahaa. Kuluvan vuoden määrärahan loppumisen vuoksi maksatuksia arvioidaan siirtyvän 15 miljoonaa euroa vuodelle 2013. Uusien hankkeiden rahoitukseen on siten käytettävissä vajaat 47 miljoonaa euroa vuonna 2013.

Lisäksi pienpuun energiatukeen momentille 30.60.47 esitetään 18 miljoonan euron määrärahaa. Uusi tukimuoto vaatii komission hyväksynnän. Tässä vaiheessa valmistelua voidaan todeta, että pienpuun energiatuki tulee voimaan aikaisintaan vuoden 2014 alussa. Vuonna 2013 momentin varat käytetään siten Kemera-lain mukaiseen energiapuun korjuutukeen.

Energiapuulle osoitettavien tukien (momentit 30.60.44 ja 30.60.47) tavoitteena on lisätä metsähakkeen energiakäyttöä 13—14 miljoonaan kiintokuutiometriin nykyisestä noin 7,5 miljoonasta kiintokuutiometristä. Valiokunta pitää myönteisenä, että ensi vuodelle esitetty määräraha mahdollistaa kasvu-uralla säilymisen.

Valiokunta toteaa, että käsiteltävälle momentille esitetty määräraha on sitä vastoin tarpeisiin nähden niukka, eikä se mahdollista Kansallisessa metsäohjelmassa (KMO) asetettujen työmäärätavoitteiden saavuttamista. Kaikissa metsänhoidon ja perusparannuksen työlajeissa on metsien inventointitulosten perusteella merkittävää lisäystarvetta. On myös huomioitava, että jatkuva tukitason alimitoitus johtaa metsänhoidon heikompaan tasoon ja pienempään puuntuotantoon, mikä ei vastaa metsäpoliittisia tavoitteita.

Metsätalous on muihin toimialoihin verrattuna poikkeuksellisen pitkäjänteistä toimintaa. Suomen metsien nykyisen yli 100 miljoonan kiintokuutiometrin kasvun perusteet on luotu pitkälti 1960—1980-luvuilla tehdyllä työllä. Metsätalouden tukijärjestelmät yhdessä niukentuneiden resurssien kanssa eivät ole kuitenkaan kyenneet pitämään metsiemme tilaa sillä tasolla kuin olisi toivottavaa. Esimerkiksi nuorten taimikoiden metsänhoidollinen tila ei ole tyydyttävällä tasolla, ja lisäksi vahva hirvikanta ohjaa uudistamista liikaa kuuseen painottuvaksi, mikä tulee näkymään aikanaan raaka-ainetarjonnan määrässä ja laadussa. Myös vireillä oleva metsälakiuudistus puoltaa metsätalouden tukijärjestelmän kokonaisuudistusta.

Kestävää metsätaloutta on perusteltua edelleen tukea, jotta varmistetaan tulevaisuuden puuntuotanto. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja parannetaan mahdollisuuksia uusiutuvan energian käytön lisäämiseen. Etenkin kasvava uusiutuvan metsäenergian käyttö lisää myös metsäsektorin yrittämisen mahdollisuuksia. Tämä edellyttää suotuisaa liiketoimintaympäristöä sekä pitkäjänteisyyttä ja vakautta metsätalouden ja energiapuun tukipolitiikkaan, energiaverolinjauksiin ja metsätalouden infrastruktuuriin (tiet ja puuterminaalit). Ennustettava politiikka rohkaisee alan toimijat investoimaan ja kehittämään yritystoimintaansa.

Hakkuumäärät ovat säilyneet viime vuosina noin 50—55 miljoonan kiintokuutiometrin tasolla. Määrää olisi mahdollista lisätä vuositasolla noin 10—15 miljoonaa kiintokuutiometriä. Keskeinen rooli metsänomistajien ja metsänhoito- ja hakkuupalveluita tarjoavien yritysten kohtaamisen edesauttamisessa on Metsäkeskuksella. Metsävaratietoja hyödyntävän Metsäkeskuksen sähköisen Metsään.fi-palvelun resurssit tulee siten turvata, jotta palvelu saadaan laajasti ja helposti käyttöön.

Valiokunta kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että Kemeran myöntämisvaltuuksia on vähennetty 25 miljoonaan euroon. Valtuudet koskevat ennakkosuunnittelua vaativia ja usein monivuotisia hankkeita. Tämä saattaa aiheuttaa töiden aloituksen lykkäämistä ja tarpeetonta kustannusten nousua sekä vaikeuttaa kyseisten työlajien järkevää toteuttamista omarahoitteisten toimien yhteydessä.

Valiokunta korottaa momentin valtuutta 10 000 000 eurolla siten, että suunnitelman edellyttämiä työlajeja koskevia tukipäätöksiä saa tehdä enintään 35 000 000 eurolla, ja pitää samalla tärkeänä, että valtuuksia myönnettäessä seurataan myös momentin rahoituksen riittävyyttä.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 61 480 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) mukaisen tuen, lukuunottamatta laissa säädettyä energiapuun korjuutukea, jolla edistetään pienpuun energiakäyttöä, sekä kestävän metsätalouden rahoituslain (544/2007) mukaisen tuen maksamiseen

2) enintään 300 000 euroa kokeilu- ja selvitystoiminnan valtionapuihin ja kulutusmenoihin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Valtuus

Vuonna 2013 saa tehdä kestävän metsätalouden rahoituslaissa (544/2007) lueteltuja suunnitelman edellyttämiä työlajeja ja kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) mukaisia suunnitelman edellyttämiä työlajeja koskevia tukipäätöksiä enintään 35 000 000 eurolla.

 

III lisätalousarvioesitys HE 101/2013 vp (12.9.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämääräraha on tarkoitus käyttää taimikon hoidon ja nuoren metsän kunnostuksen, kunnostusojituksen, metsäteiden rakentamisen ja perusparannuksen sekä metsänuudistamisen työmäärien lisäämiseen.

Töiden työllisyysvaikutus on noin 140 henkilötyövuotta.


2013 III lisätalousarvio 3 000 000
2013 talousarvio 61 480 000
2012 tilinpäätös 67 085 470
2011 tilinpäätös 82 263 010

 

Eduskunnan kirjelmä EK 25/2013 vp (11.10.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa.