Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
              55. Valtionapu 4H-toimintaan
         20. Maatalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

10. Maaseudun kehittäminenPDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Selvitysosa:Väestön väheneminen maaseudulla on tasaantunut, mutta väestörakenne on vinoutunut. Maaseudun elinkeinorakenne on monipuolistunut. Mikro- ja pienyritysten määrä on kasvanut erityisesti kaupunkien läheisellä maaseudulla. Muuta yritystoimintaa harjoittavien maatilojen suhteellinen osuus on lisääntynyt. Kaupunkien läheisen maaseudun kehitysero suhteessa harvaan asuttuun ja ydinmaaseutuun on kuitenkin edelleen hieman kasvanut. Kehityssuunnan arvioidaan jatkuvan.

Toimintaympäristön muutosta kuvaavat tunnusluvut

Maaseudun väestön osuus koko maan väestöstä1) 2006 2007 2008 2009 2010 2011—2013
arvio
             
Harvaan asuttu maaseutu 9,6 9,4 9,2 9,1 9,0 -0,2
Ydinmaaseutu 13,2 13,1 13,0 13,0 12,9 -0,1
Kaupunkien läheinen maaseutu 13,3 13,4 13,4 13,5 13,5 +0,2
Maaseutu yhteensä 36,1 35,9 35,6 35,6 35,4 -0,1

1) Lähde: Tilastokeskuksen maaseutuindikaattoripalvelu.

Ensisijaisena tavoitteena on maaseudun elinvoiman säilyminen kestävällä tavalla. Erityinen haaste on harvaan asutun ja ydinmaaseudun väestökehityksen tasapainottuminen, työllisyyden paraneminen ja elinkeinotoiminnan monipuolistuminen. Tähän vaikutetaan kehittämällä maaseutua kilpailukykyisenä asuinympäristönä, yritysten sijoituspaikkana ja asukkaiden työllistäjänä.

Maaseudun säilymistä asuttuna ja elinvoimaisena tuetaan maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla muun muassa maaseudun yritys-, tutkimus- ja kehittämishankkeiden sekä maaseudun neuvonnan avulla. Voimavaroja suunnataan erityisesti harvaan asutulle ja ydinmaaseudulle. Lisäksi maaseudun ja kaupungin vuorovaikutuksen antamia mahdollisuuksia hyödynnetään.

Keskeisten toimenpiteiden vaikuttavuustavoitteet

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2013 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti maaseudun kehittämisen politiikkasektorille seuraavat pääluokkaperusteluissa esitettyjä tarkentavat toimenpiteiden vaikuttavuustavoitteet:

  • — ohjelmakaudella 2007—2013 luodaan vähintään 4 000 uutta yritystä, vähintään 10 000 uutta työpaikkaa ja koulutetaan vähintään 165 000 henkilöä.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman avulla edistetään kaudella 2007—2013 maaseutualueiden kasvua, työllisyyttä ja kestävää kehitystä. Ohjelmalla pyritään maaseudun peruselinkeinojen säilymiseen ja niiden monipuolistamiseen, muun yritystoiminnan kehittämiseen ja paikallisen omaehtoisen toiminnan vahvistamiseen. Maaseudulla asumisen ja yrittämisen edellytyksiin vaikutetaan myös osallistumalla laajakaistainfrastruktuurin parantamista koskevan kansallisen toimintasuunnitelman toteuttamiseen. Ohjelman tuloksia seurataan jatkuvalla arvioinnilla. Ohjelman toimintalinjojen 1, 3 ja 4 toimenpiteet sekä tekninen apu rahoitetaan pääosin tämän luvun määrärahoin ja toimintalinjan 2 toimenpiteet luvun 30.20 määrärahoin.

Neuvontajärjestöt tukevat maaseutuyritysten toimintaa lisäämällä liiketoiminta- ja markkinaosaamista, innovatiivisuutta sekä tuottavuutta ja edistävät sukupolven- ja muita omistajanvaihdoksia. Neuvonnalla vaikutetaan lisäksi ympäristön tilan paranemiseen, maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen, maatalousperäisten energialähteiden tuotannon ja käytön lisäämiseen sekä yrittäjän jaksamiseen ja hyvinvointiin. Kansallisilla totopelivaroilla edistetään hevostaloutta, erityisesti kotimaista hevoskasvatusta.

4H-toiminnalla lisätään nuorten käytännön taitoja, omatoimisuutta, työelämävalmiuksia ja yrittäjyyttä muun muassa kurssien, harjoittelun ja työllistämisen avulla. Järjestö työllistää lisäksi itse markkinaehtoisesti suuren joukon nuoria ja toiminta nuorten työllistymisen suhteen on varsin vaikuttavaa. Lisäksi 4H-toiminnalla vahvistetaan maaseudun ja kaupungin välistä vuorovaikutusta.

50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 7 168 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maaseudun neuvontajärjestöjen valtionavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (244/2002) mukaisesti yleisavustuksena neuvontaan ja tutkimukseen myönnettävien valtionapujen maksamiseen lähinnä valtakunnallista, koko maan kattavaa neuvontaa harjoittaville rekisteröidyille yhdistyksille ja muille yhteisöille. Erikseen haettaessa määrärahaa saadaan myöntää myös erityisavustuksena.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Maa- ja elintarviketalouden kilpailukyky Suomen olosuhteissa perustuu tulevaisuudessa entistä enemmän kaikkien elintarvikeketjun toimijoiden vahvaan osaamiseen ja uusien innovaatioiden kehittämiseen ja nopeaan käyttöönottoon. Suomessa on hyödynnettävä aikaisempaa tehokkaammin koko tiedonsiirtoketjua biotalouden mahdollisuuksien hyödyntämisessä.

Maatalouden harjoittajan toimintaympäristön nopea muutos edellyttää uutta tietoa ja sen nopeaa välittymistä viljelijöille mm. laajenevien tilojen johtamisesta ja riskienhallinnasta.

Lisäksi maaseudun peruselinkeinojen säilymistä ja niiden monipuolistamista vahvistetaan lisäämällä innovaatioihin ja yhteistyöverkostoihin liittyvää neuvontaa.

Valtionavulla turvataan tasokkaan sekä alueellisesti ja sisällöllisesti kattavan neuvonnan tarjonta, joka omalta osaltaan luo edellytyksiä maataloustuotannon harjoittamiselle koko Suomessa. Alueellinen neuvontajärjestö tavoittaa vuosittain yli 40 % maatiloista (laskutettujen asiakkaiden määrä).

Valtionavun käytön alustavat tavoitteet biotalouden edistämiseksi:

1. Tuotannon määrä, kannattavuus ja kilpailukyky

  • — Maatalouden ja elintarvikeketjun kannattavuuden ja kilpailukyvyn turvaaminen sekä tuotannon jatkuminen koko Suomessa kiinnittämällä huomiota yrityksen johtamiseen, toiminnan jatkuvuuteen (omistajanvaihdokset ja investoinnit) sekä yrittäjän jaksamiseen ja hyvinvointiin. Neuvonnan erityisenä painopisteenä on parantaa kannattavan maatalouden edellytyksiä lisäämällä maatilayritysten markkina- ja liiketoimintaosaamista, jotta maatalouden kannattavuutta voidaan parantaa markkinaehtoisesti.

2. Ympäristö

  • — Maataloustuotannon ravinnekuormituksen ja maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen.
  • — Energiatehokkuuden (sisältäen sekä energiansäästön että -tuotannon) lisääminen.

3. Ruokapolitiikka

  • — Kotimaisen elintarvikeketjun tarvitsemien laadukkaiden raaka-aineiden ja kuluttajien odotuksia vastaavien tuotteiden tuottaminen.
  • — Vastuullisuuden ja jäljitettävyyden lisääminen elintarvikeketjussa.
  • — Luomu- ja lähiruoan osuuden kasvattaminen.

Määrärahan käyttöön liittyvät tavoitteet sovitaan tarkemmin tulossopimuksessa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteinen poisto (EK) -500
Yhteensä -500

2013 talousarvio 7 168 000
2012 talousarvio 7 668 000
2011 tilinpäätös 10 668 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Maa- ja elintarviketalouden kilpailukyky Suomen olosuhteissa perustuu entistä enemmän kaikkien elintarvikeketjun toimijoiden vahvaan osaamiseen. Momentin määrärahoilla on osaltaan varmistettu, että alkutuotanto saa tarvitsemansa neuvonnan toiminnan kehittämiseen koko maassa.

Neuvonnan valtionapu on vähentynyt viime vuosina siten, että se on kuluvana vuonna enää 10 prosenttia ProAgria-keskusten maaseutuneuvonnan kokonaisrahoituksesta. Järjestöt ovat kehittäneet toimintaansa ja lisäävät edelleen tehokkuuttaan mm. aluekeskusjärjestelyillä ja sähköisten palveluiden kehittämisellä.

Valiokunta toteaa, että maatalousyrittäjät tarvitsevat valmiutta ja tukea yhteistyömahdollisuuksien hyödyntämiseen sekä hyvien käytäntöjen jakamiseen ja käyttöönottoon. Tilatasolla kannattavuuskehitystä voidaan parantaa erityisesti kustannusten hallinnan avulla. Näille neuvonnan peruspalveluille on edelleen suuri kysyntä.

Maataloudessa ja maaseudun yritystoiminnassa painottuvat vahvasti vihreä talous ja kestävä kehitys. Vihreän talouden konkreettiset toimet liittyvät energiatehokkuuteen ja energian tuotantoon sekä ravinteiden hyväksikäytön tehostamiseen. Myös luomutuotannon palveluiden kysyntä on selvästi lisääntynyt ja tuotanto on kasvussa. Luomutiloja on noin 4 300 eli 7 prosenttia maatiloista. Ekologinen tuotanto korostuu niin ikään EU:n tulevalla ohjelmakaudella vihertämiseen liittyvissä toimenpiteissä. Valiokunta pitää valitettavana, että neuvontajärjestöjen resurssit eivät kuitenkaan riitä tarvittavassa määrin vastaamaan vihreän talouden ja kasvavan luomutuotannon kysynnän tarpeisiin.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 7 168 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maaseudun neuvontajärjestöjen valtionavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (244/2002) mukaisesti yleisavustuksena neuvontaan ja tutkimukseen myönnettävien valtionapujen maksamiseen lähinnä valtakunnallista, koko maan kattavaa neuvontaa harjoittaville rekisteröidyille yhdistyksille ja muille yhteisöille. Erikseen haettaessa määrärahaa saadaan myöntää myös erityisavustuksena.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 190 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 30.10.55.


2013 IV lisätalousarvio -190 000
2013 talousarvio 7 168 000
2012 tilinpäätös 7 668 000
2011 tilinpäätös 10 668 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 190 000 euroa.

54. Hevostalouden edistäminen totopeleistä valtion osuutena kertyvillä varoilla (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 952 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) arpajaislain (1047/2001) 18 §:ssä tarkoitetusta valtion osuudesta suoritettavien avustusten maksamiseen, totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun lain (1055/2001) mukaisesti

2) hevostalousneuvottelukunnan menojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Totopeleistä arvioidaan valtion osuutena kertyvän 1 120 000 euroa, jota vastaava tulo on merkitty momentille 12.30.20. Vähennys 1 480 000 euroa johtuu siitä, että valtion osuutta totopelien tuotosta vähennetään. Kun valtion osuudesta käytetään momentilla 30.20.01 myönnettäviä määrärahoja vastaavasti Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen hevostalouden tutkimukseen 168 000 euroa, valtion osuudesta jää tälle momentille 952 000 euroa käytettäväksi hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen.


2013 talousarvio 952 000
2012 talousarvio 2 432 000
2011 tilinpäätös 8 582 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 952 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) arpajaislain (1047/2001) 18 §:ssä tarkoitetusta valtion osuudesta suoritettavien avustusten maksamiseen, totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun lain (1055/2001) mukaisesti

2) hevostalousneuvottelukunnan menojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

55. Valtionapu 4H-toimintaan (kiinteä määräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 4 320 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maaseudun neuvontajärjestöjen valtionavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (244/2002) mukaisesti 4H-toiminnan tukemiseen.

Selvitysosa:4H-toiminta edistää maaseudun elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta asuinympäristönä tarjoamalla monipuolista harrastus- ja palvelutoimintaa, työllistämällä nuoria ja tarjoamalla heille mahdollisuuksia yrittäjyyden kokeilemiseen omalla kotiseudulla. Erityisenä haasteena on nuorten kasvava työttömyys, johon 4H-yhdistysten painopisteet, työelämävalmiudet ja työllistäminen sekä nuorten yritykset osaltaan vastaavat.

4H-järjestö on valtakunnan suurin nuorisojärjestö, jossa on yhteensä yli 290 valtionavustusta saavaa yhdistystä ja joiden toiminta kattaa noin 90 % Suomen kunnista.

4H-yhdistykset toimivat työantajina tuhansille nuorille turvaten samalla osaltaan maaseudun palvelutarjontaa. Nuoret perustavat myös omia yrityksiä 4H-toiminnan kautta. Toiminnan keskeisiä teemoja ovat ruoka, metsä, luonto, ympäristö, kotieläimet, käden taidot sekä kansainvälisyys. Jäseniä yhdistyksissä on n. 70 000.

Määrärahan käyttöön liittyvät vuoden 2013 tavoitteet sovitaan tarkemmin tulossopimuksessa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteinen poisto (EK) -200
Yhteensä -200

2013 talousarvio 4 320 000
2012 talousarvio 4 520 000
2011 tilinpäätös 5 020 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

4H-järjestö toteuttaa laajamittaista nuorten työelämävalmennusta ja yrittäjyyskasvatusta. Se työllistää vuosittain tuhansia nuoria sekä maaseudulla että kaupungeissa. Toiminta on ensisijaisesti nuorten syrjäytymistä ennaltaehkäisevää, ja sitä toteuttavat 250 paikallisyhdistystä eri puolilla Suomea. Valtionavun osuus on 15 prosenttia järjestön vuosittaisesta budjetista, ja sen avulla saadaan aikaan runsaasti vapaaehtoistyötä, varainhankintaa, työllistämistä ja hanketoimintaa.

Järjestön eri ikäryhmille suuntaamat toimintamallit tarjoavat käytännön ratkaisuja myös nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen. Suomeen tarvitaan erilaisia matalan kynnyksen työllistymismahdollisuuksia, joiden kautta nuorilla on mahdollisuus kasvaa työn tekemiseen vähitellen. Työkokemukset ovat mitä parhainta ennaltaehkäisevää nuorisotyötä.

Valiokunta pitää erittäin tarpeellisena hyödyntää 4H-järjestön toimintaa nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä ja yhteiskuntatakuun toteuttamisessa. Järjestöllä on valmiit rakenteet ja tarvittava osaaminen sekä mahdollisuus huolehtia erityisesti muuten vaikeasti tavoitettavista haja-asutusalueen nuorista.

Valiokunta lisää momentille 100 000 euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 4 420 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maaseudun neuvontajärjestöjen valtionavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (244/2002) mukaisesti 4H-toiminnan tukemiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 190 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että erikseen haettaessa määrärahaa voidaan myöntää myös erityisavustuksena.

Selvitysosa:Lisämääräraha on siirtoa momentilta 30.10.50 ja aiheutuu suomenkielisen 4H-järjestön organisaatiouudistuksen aiheuttamista lisäkustannuksista vuonna 2013.

Momentin perustelujen täydennyksellä mahdollistetaan erityisavustuksen hakeminen.


2013 IV lisätalousarvio 190 000
2013 talousarvio 4 420 000
2012 tilinpäätös 4 520 000
2011 tilinpäätös 5 020 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 190 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että erikseen haettaessa määrärahaa voidaan myöntää myös erityisavustuksena.

61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 80 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) EU:n ohjelmakauden 2007—2013 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa toteuttavien hankkeiden ja sen toteutukseen liittyvän teknisen avun Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavan EU-rahoitusosuuden maksamiseen

2) yhdessä vastinrahoitusmomentin 30.10.62 määrärahojen kanssa maaseuturahaston rahoitusosuutena enintään 204 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen, josta teknisellä avulla palkattavien osuus on enintään 110 henkilötyövuotta

3) ohjelmien toteuttamisen kannalta muiden välttämättömien kulutusmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Valtuus

Vuonna 2013 saa tehdä ohjelmakauteen 2007—2013 kohdistuvia myöntämispäätöksiä 44 320 000 eurolla.

Mikäli ohjelmakauteen 2007—2013 kohdistuvia vuoden 2012 myöntämisvaltuuksia on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2013.

Selvitysosa:Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa toteutetaan Suomen maaseudun kehittämisstrategian 2007—2013 mukaisesti. Strategiassa on määritelty maaseudun kehittämiselle seuraavat kolme painopistealuetta:

1. Maa- ja metsätalouden harjoittaminen taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä sekä eettisesti hyväksyttävällä tavalla koko Suomessa.

2. Yritysten kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja yrittäjien verkostoitumista suosiva ja kehittävä toiminta maaseudun elinkeinojen monipuolistamiseksi ja työllisyyden parantamiseksi.

3. Paikallisen omaehtoisen toiminnan vahvistaminen maaseudun elinvoiman ja elämänlaadun lisäämiseksi.

Painopistealueita edistetään tämän momentin varoin yritystukina sekä paikallisina, alueellisina, alueiden välisinä, valtakunnallisina ja myös Leader-toimintaryhmien välisinä kansainvälisinä hankkeina.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (milj. euroa)

  2013 2014 2015 Yhteensä
vuodesta
2013 lähtien
         
Ennen vuotta 2013 tehdyt sitoumukset 76,000 72,500 44,180 192,680
Vuoden 2013 sitoumukset 4,500 17,500 22,320 44,320
Menot yhteensä 80,500 90,000 66,500 237,000

Myöntämisvaltuuden ja määrärahan käyttö (milj. euroa)

Ohjelma Ohjelmakauden
rahoituskehys
valtuutena
Budjetoitu valtuutta
ohjelmakautena
Myöntämisvaltuus
v. 2013
Käytetty
määrärahaa v. 2007—2011
Budjetoitu
määrärahaa
v. 2012
Määräraha
v. 2013
             
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (ohjelmakausi 2007—2013)1) 438,020 401,004 44,320 124,174 77,000 80,500
— josta laajakaistahankkeet 24,570 19,500 5,070 0,321 6,000 10,000
— josta Kainuu 10,287 9,394 - 3,256 2,300 -
— josta tekninen apu 22,455 17,876 4,608 8,264 3,780 3,600
Kaikki yhteensä 438,020 401,004 44,320 124,174 77,000 80,500

1) Sisältää osan toimintalinjasta 1, toimintalinjan 3, osan toimintalinjasta 4 ja teknisen avun.

Kainuun hallintokokeilusta annettu laki (343/2003) ei ole voimassa enää vuonna 2013. Kainuun hallintokokeilusta annetun lain perusteella Kainuun maakuntaan kohdistuneesta myöntämisvaltuudesta aiheutuva maaseuturahaston rahoitusosuus maksetaan tästä määrärahasta. Momentin teknisen avun määrärahaa käytetään myös momenttien 30.20.43 ja 30.20.44 sekä Maatilatalouden kehittämisrahaston toimeenpanon osalta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteutukseen liittyvän teknisen avun maaseuturahaston rahoitusosuuden maksamiseen.

Momentin menoihin liittyvät tulot on merkitty momentille 12.30.02 sekä valtion rahoitusosuus momentille 30.10.62.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 3 500
Yhteensä 3 500

2013 talousarvio 80 500 000
2012 II lisätalousarvio
2012 talousarvio 77 000 000
2011 tilinpäätös 51 123 282

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 80 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) EU:n ohjelmakauden 2007—2013 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa toteuttavien hankkeiden ja sen toteutukseen liittyvän teknisen avun Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavan EU-rahoitusosuuden maksamiseen

2) yhdessä vastinrahoitusmomentin 30.10.62 määrärahojen kanssa maaseuturahaston rahoitusosuutena enintään 204 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen, josta teknisellä avulla palkattavien osuus on enintään 110 henkilötyövuotta

3) ohjelmien toteuttamisen kannalta muiden välttämättömien kulutusmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Valtuus

Vuonna 2013 saa tehdä ohjelmakauteen 2007—2013 kohdistuvia myöntämispäätöksiä 44 320 000 eurolla.

Mikäli ohjelmakauteen 2007—2013 kohdistuvia vuoden 2012 myöntämisvaltuuksia on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2013.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2013 saa tehdä ohjelmakauteen 2007—2013 kohdistuvia myöntämispäätöksiä 50 967 000 eurolla.

Selvitysosa:Valtuus on mitoitettu vuoden 2013 talousarviossa 44 320 000 euroksi. Valtuuden määrää lisätään 6 647 000 eurolla. Muutokseen sisältyy valtuuden vähentäminen 1 700 000 eurolla, mikä vastaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman vireillä olevaa muutosehdotusta ja valtuuden lisääminen 8 347 000 eurolla, mikä vastaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman loppuneissa, keskeytyneissä ja toteutumatta jääneistä hankkeista peruuntunutta valtuutta. Peruuntunut valtuus ei sisällä laajakaistahankkeita eikä teknistä apua. Peruuntunut valtuus budjetoidaan uudelleen ohjelman täysimääräisen käytön edistämiseksi.

Valtuuden lisäys (milj. euroa)

  Talousarvio Lisätalousarvioesitys Yhteensä
       
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (ohjelmakausi 2007—2013)1) 44,320 6,647 50,967
— josta laajakaistahankkeet 5,070 - 5,070
— josta tekninen apu 4,608 - 4,608
Kaikki yhteensä 44,320 6,647 50,967

1) Sisältää osan toimintalinjasta 1, toimintalinjan 3, osan toimintalinjasta 4 ja teknisen avun.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 80 500 000
2012 tilinpäätös 63 947 731
2011 tilinpäätös 51 123 282

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2013 saa tehdä ohjelmakauteen 2007—2013 kohdistuvia myöntämispäätöksiä 50 967 000 eurolla.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2013 saa tehdä ohjelmakauteen 2007—2013 kohdistuvia myöntämispäätöksiä 55 742 000 eurolla.

Selvitysosa:Valtuus on mitoitettu vuoden 2013 talousarviossa ja sen ensimmäisessä lisätalousarviossa 50 967 000 euroksi. Valtuuden määrää lisätään 4 775 000 eurolla, mikä vastaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman loppuneissa, keskeytyneissä ja toteutumatta jääneissä hankkeissa peruuntunutta valtuutta. Peruuntunut valtuus budjetoidaan uudelleen ohjelman täysimääräisen käytön edistämiseksi.

Valtuuden lisäys (milj. euroa)

Ohjelma Talousarvio ja I lisätalousarvio IV lisätalous-
arvioesitys
Yhteensä
       
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (ohjelmakausi 2007—2013)1) 50,967 4,775 55,742
— josta laajakaistahankkeet 5,070 0,190 5,260
— josta tekninen apu 4,608 - 4,608
Kaikki yhteensä 50,967 4,775 55,742

1) Sisältää osan toimintalinjasta 1, toimintalinjan 3, osan toimintalinjasta 4 ja teknisen avun.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 IV lisätalousarvio
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 80 500 000
2012 tilinpäätös 63 947 731
2011 tilinpäätös 51 123 282

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2013 saa tehdä ohjelmakauteen 2007—2013 kohdistuvia myöntämispäätöksiä 55 742 000 eurolla.

62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 78 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) EU:n ohjelmakauden 2007—2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa toteuttavien hankkeiden ja sen toteutukseen liittyvän teknisen avun valtion rahoitusosuuden maksamiseen

2) yhdessä momentilla 30.10.61 olevan maaseuturahaston rahoitusosuuden kanssa valtion rahoitusosuutena henkilöstön palkkaamiseen sekä muiden välttämättömien kulutusmenojen maksamiseen

3) neuvoston asetuksen (EY 1290/2005) artiklan 31 (sääntöjenmukaisuuden tarkastaminen) ja 33 (maaseuturahastoa koskevat erityiset säännökset), neuvoston asetuksen (EY 1260/1999) artiklan 30 (tukikelpoisuus) ja artiklan 39 (varainhoitoa koskevat oikaisut) ja neuvoston asetuksen (ETY 2082/1993) artiklan 24 (tuen vähentäminen, pidättäminen ja peruuttaminen) mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Valtuus

Vuonna 2013 saa tehdä ohjelmakauteen 2007—2013 kohdistuvia myöntämispäätöksiä 40 274 000 eurolla.

Mikäli ohjelmakauteen 2007—2013 kohdistuvia vuoden 2012 myöntämisvaltuuksia on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2013.

Selvitysosa:Momentin määrärahan käytön tavoitteet on esitetty momentin 30.10.61 selvitysosassa.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (milj. euroa)

  2013 2014 2015 Yhteensä
vuodesta
2013 lähtien
         
Ennen vuotta 2013 tehdyt sitoumukset 74,100 73,100 45,526 192,726
Vuoden 2013 sitoumukset 4,100 15,900 20,274 40,274
Menot yhteensä 78,200 89,000 65,800 233,000

Myöntämisvaltuuden ja määrärahan käyttö (milj. euroa)

Ohjelma Ohjelmakauden
rahoituskehys
valtuutena
Budjetoitu
valtuutta
ohjelmakautena
Myöntämisvaltuus
v. 2013
Käytetty
määrärahaa v. 2007—2011
Budjetoitu
määrärahaa
v. 2012
Määräraha
v. 2013
             
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (ohjelmakausi 2007—2013)1) 433,472 400,783 40,274 127,871 72,900 78,100
— josta Kainuu 11,875 10,848 - 3,681 2,600 -
— josta tekninen apu 27,445 21,850 5,632 10,101 4,620 4,400
             
Ohjelmien korjaukset - - - 1,263 0,100 0,100
Kaikki yhteensä 433,472 400,783 40,274 129,134 73,000 78,200

1) Sisältää osan toimintalinjasta 1, toimintalinjan 3, osan toimintalinjasta 4 ja teknisen avun.

Kainuun hallintokokeilusta annettu laki (343/2003) ei ole voimassa enää vuonna 2013. Kainuun hallintokokeilusta annetun lain perusteella Kainuun maakuntaan kohdistuneesta myöntämisvaltuudesta aiheutuva valtion rahoitusosuus maksetaan tästä määrärahasta. Momentin teknisen avun määrärahaa käytetään myös momenttien 30.20.43 ja 30.20.44 sekä Maatilatalouden kehittämisrahaston toimeenpanon osalta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteutukseen liittyvän teknisen avun valtion rahoitusosuuden maksamiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 5 200
Yhteensä 5 200

2013 talousarvio 78 200 000
2012 II lisätalousarvio
2012 talousarvio 73 000 000
2011 tilinpäätös 52 554 334

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 78 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) EU:n ohjelmakauden 2007—2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa toteuttavien hankkeiden ja sen toteutukseen liittyvän teknisen avun valtion rahoitusosuuden maksamiseen

2) yhdessä momentilla 30.10.61 olevan maaseuturahaston rahoitusosuuden kanssa valtion rahoitusosuutena henkilöstön palkkaamiseen sekä muiden välttämättömien kulutusmenojen maksamiseen

3) neuvoston asetuksen (EY 1290/2005) artiklan 31 (sääntöjenmukaisuuden tarkastaminen) ja 33 (maaseuturahastoa koskevat erityiset säännökset), neuvoston asetuksen (EY 1260/1999) artiklan 30 (tukikelpoisuus) ja artiklan 39 (varainhoitoa koskevat oikaisut) ja neuvoston asetuksen (ETY 2082/1993) artiklan 24 (tuen vähentäminen, pidättäminen ja peruuttaminen) mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Valtuus

Vuonna 2013 saa tehdä ohjelmakauteen 2007—2013 kohdistuvia myöntämispäätöksiä 40 274 000 eurolla.

Mikäli ohjelmakauteen 2007—2013 kohdistuvia vuoden 2012 myöntämisvaltuuksia on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2013.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2013 saa tehdä ohjelmakauteen 2007—2013 kohdistuvia myöntämispäätöksiä 39 196 000 eurolla.

Selvitysosa:Valtuus on mitoitettu vuoden 2013 talousarviossa 40 274 000 euroksi. Valtuuden määrää vähennetään 1 078 000 eurolla. Muutokseen sisältyy valtuuden vähentäminen 2 078 000 eurolla, mikä vastaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman vireillä olevaa muutosehdotusta ja valtuuden lisääminen 1 000 000 eurolla, mikä vastaa tarvetta budjetoida uudelleen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman loppuneissa, keskeytyneissä ja toteutumatta jääneissä hankkeista peruuntunutta valtuutta. Peruuntunut valtuus ei sisällä teknistä apua. Peruuntunut valtuus budjetoidaan uudelleen ohjelman täysimääräisen käytön edistämiseksi.

Valtuuden vähennys (milj. euroa)

  Talousarvio Lisätalousarvioesitys Yhteensä
       
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (ohjelmakausi 2007—2013)1) 40,274 -1,078 39,196
— josta tekninen apu 5,632 - 5,632
Kaikki yhteensä 40,274 -1,078 39,196

1) Sisältää osan toimintalinjasta 1, toimintalinjan 3, osan toimintalinjasta 4 ja teknisen avun.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 78 200 000
2012 tilinpäätös 65 504 826
2011 tilinpäätös 52 554 334

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2013 saa tehdä ohjelmakauteen 2007—2013 kohdistuvia myöntämispäätöksiä 39 196 000 eurolla.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2013 saa tehdä ohjelmakauteen 2007—2013 kohdistuvia myöntämispäätöksiä 42 396 000 eurolla.

Selvitysosa:Valtuus on mitoitettu vuoden 2013 talousarviossa ja sen ensimmäisessä lisätalousarviossa 39 196 000 euroksi. Valtuuden määrää lisätään 3 200 000 eurolla, mikä vastaa tarvetta budjetoida uudelleen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman täysimääräisen käytön edistämiseksi sen loppuneissa, keskeytyneissä ja toteutumatta jääneissä hankkeissa peruuntunutta valtuutta.

Valtuuden lisäys (milj. euroa)

Ohjelma Talousarvio ja I lisätalousarvio IV lisätalous-
arvioesitys
Yhteensä
       
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (ohjelmakausi 2007—2013)1) 39,196 3,200 42,396
— josta tekninen apu 5,632 - 5,632
Kaikki yhteensä 39,196 3,200 42,396

1) Sisältää osan toimintalinjasta 1, toimintalinjan 3, osan toimintalinjasta 4 ja teknisen avun.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 IV lisätalousarvio
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 78 200 000
2012 tilinpäätös 65 504 826
2011 tilinpäätös 52 554 334

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2013 saa tehdä ohjelmakauteen 2007—2013 kohdistuvia myöntämispäätöksiä 42 396 000 eurolla.