Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              32. Valtionosuudet museoille
              50. Eräät avustukset
              70. Kaluston hankinta
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

07. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 667 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.

Selvitysosa:Vuosi 2013 on Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen (MEKU) toinen toimintavuosi. MEKU:n toiminnan tarkoituksena on lasten ja nuorten kehityksen ja hyvinvoinnin turvaaminen mediaympäristössä. Tavoitteen saavuttamiseksi MEKU valvoo lastensuojelullisin perustein elokuvien, tallenteiden, televisio-ohjelmien sekä tietokone- ja videopelien tarjontaa ja ylläpitää yritysten käyttämää kuvaohjelmien ikärajojen luokittelujärjestelmää. MEKU toimii mediakasvatuksen kansallisena keskuksena ja toteuttaa mediakasvatukseen liittyvää tiedotusta, koulutusta ja tutkimusta. MEKU toimii EU:n Safer Internet -ohjelman kansallisena tiedotuskeskuksena.

MEKU:n tehtävänä on kouluttaa ja hyväksyä ikärajojen luokittelijat, valvoa luokittelijoiden toimintaa, ikärajojen noudattamista ja kuvaohjelmien merkintöjä sekä ottaa vastaan yleisöpalautetta. MEKU kehittää edelleen ikärajojen luokittelujärjestelmää, kuvaohjelmarekisteriä ja muita tietojärjestelmiä ja verkkopalveluita. Valmistellaan Kansallisen audiovisuaalisen arkiston ja Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen yhdistymistä.

Toimivat julkiset rekisterit ja verkkopalvelut, laaja tiedotustoiminta sekä yhteistyö media-alan toimijoiden kanssa muodostavat keskeisen osan MEKU:n toiminnan vaikuttavuudesta. Vaikuttavuutta mitataan yleisölle, kasvattajille, ikärajojen luokittelijoille, kuvaohjelmien tarjoajille ja muille yhteistyökumppaneille suunnatuilla kyselyillä, joilla selvitetään ikärajaluokittelujärjestelmän toimivuutta, tiedotustoiminnan tunnettuutta ja suhtautumista MEKU:n toimintaan.

Tuloksellisuuden tunnusluvut 2010
toteutuma
2011
toteutuma
2013
arvio
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Valtion elokuvatarkastamo (31.12.2011 saakka)      
Tarkastetut pitkät kuvaohjelmat, kpl 709 676  
Tarkastetut lyhyet kuvaohjelmat, kpl 606 600  
Keskimääräinen tarkastajamäärä/kuvaohjelma 1,5 1,4  
Myönnetyt esitysluvat, kpl 24 30  
Lausunnot viranomaisille 10 6  
Ilmoitetut kuvaohjelmat, kpl 35 766 35 196  
Mediakasvatus ja kuvaohjelmakeskus (1.1.2012 alkaen)      
Mediakasvatushankkeet, kpl     4
Tiedotuskampanjat, kpl     2
Tutkimukset lasten mediaympäristöstä, kpl     2
Koulutetut kuvaohjelmaluokittelijat, kpl     30
Rekisteröidyt kuvaohjelmien tarjoajat, kpl     1 600
Luokitellut ja ilmoitetut kuvaohjelmat, kpl     21 000
Hyväksytyt EU:ssa luokitellut kuvaohjelmat, kpl     1 200
Kuvaohjelman luokittelun oikaisupyynnöt, kpl     300
Valvontaan liittyvät yhteydenotot, kpl     500
Valvontaan liittyvät pistokokeet, kpl     210
Kuvaohjelmien luokittelut, kpl     300
Toiminnan tehokkuus      
Tarkastuksen keskimääräinen hinta, euroa/h 281 236  
Henkisten voimavarojen hallinta      
Henkilötyövuodet 13,5 12,5 16

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 833 1 095 1 217
Bruttotulot 376 450 550
Nettomenot 457 645 667
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 25    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 190    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Muu muutos 1
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -4
Palkkausten tarkistukset 26
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -1
Yhteensä 22

2013 talousarvio 667 000
2012 II lisätalousarvio 14 000
2012 talousarvio 645 000
2011 tilinpäätös 621 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Keskus aloitti toimintansa vuoden 2012 alusta. Sen tärkeimpiä tehtäviä on mediakasvatuksen kansallinen koordinointi ja edistäminen. Keskukselle kuuluu myös kuvaohjelmarekisterin ja luokittelujärjestelmän kehittäminen ja ylläpito. Eduskunta piti uutta kuvaohjelmalakia (710/2011) hyväksyessään välttämättömänä, että keskukselle turvataan sen laajentuneiden velvoitteiden mukaisesti riittävät resurssit.

Valiokunta lisää momentille 100 000 euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 767 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 48 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 50 000 euroa välttämättömien uusittavien tietojärjestelmien hankinnan sekä vähennyksenä 2 000 euroa raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisen johdosta.


2013 IV lisätalousarvio 48 000
2013 talousarvio 767 000
2012 tilinpäätös 739 000
2011 tilinpäätös 621 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 48 000 euroa.