Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
              55. Opintoraha ja asumislisä
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

70. OpintotukiPDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Selvitysosa:Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintotuen asumislisästä sekä opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha on veronalainen etuus.

Opintotukitoiminnan tavoitteena on opiskeluaikaisen toimeentulon turvaaminen ja opintotuen mitoittaminen siten, että tuetaan omaehtoiseen koulutukseen hakeutumista ja päätoimista opiskelua. Opintotukea kehitetään koulutuspoliittisten tavoitteiden pohjalta. Tavoitteena on riittävä ja kannustava opintotuki, jolla edistetään suunnitelmallista ja päätoimista opiskelua ja opintoaikojen lyhenemistä.

Koulumatkatuen tarkoituksena on korvata lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden kohtuulliset päivittäiset koulumatkakustannukset. Tukea myönnetään, kun opiskelijan yhdensuuntainen koulumatka on vähintään kymmenen kilometriä ja koulumatkakustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa. Opiskelijan omavastuuosuus on 43 euroa kuukaudessa.

Opintotuen toimeenpanotehtävät hoitaa Kansaneläkelaitos. Korkeakoulujen opintotukilautakunnat voivat myöntää opintotuen oman korkeakoulunsa opiskelijoille Kansaneläkelaitoksen kanssa solmitun sopimuksen perusteella. Kansaneläkelaitos maksaa korvauksen sopimuksen perusteella korkeakouluissa hoidettavista tehtävistä. Myös muilla oppilaitoksilla on opintotukiasioiden hoitamiseen liittyviä tehtäviä. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa opintotukitoiminnan yleisestä johtamisesta, ohjauksesta ja kehittämisestä.

Opintotukimäärärahat ja opintotuen saajat
  2009 2011 2013
arvio
       
Opintotukimenot (milj. euroa)      
Opintoraha      
— korkea-aste 362,7 352,5 371,7
— toinen aste 136,6 135,1 141,3
Asumislisä 266,7 267,2 285
Koulumatkatuki 37,5 41,9 49,5
Ateriatuki 24,5 27,1 30,8
Opintotuen saajat      
Opintoraha      
— korkea-aste 189 513 187 865 188 000
— toinen aste 142 420 140 812 139 000
Asumislisä      
— korkea-aste 153 979 154 062 160 000
— toinen aste 64 609 66 495 66 500
Koulumatkatuki 65 793 67 142 69 000
Valtiontakauksen saajat      
Korkea-aste 90 793 171 052 171 000
Toinen aste 37 158 40 923 41 000

Valtion takaamien opintolainojen lainakanta oli vuoden 2011 lopussa 1 440,8 milj. euroa, josta ns. vanhojen opintolainojen osuus oli 6,02 milj. euroa. Opintolainaa oli vuoden lopussa 300 386 henkilöllä. Keskimääräinen opintolainan määrä oli ammatillisen perustutkinnon suorittaneella 4 200 euroa, ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella 6 900 euroa ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneella 8 400 euroa.

Määrärahan mitoitusperusteet
Keskimääräinen opintotuki 2009 2011 2013
arvio
       
Opintoraha, €/kk      
— korkea-aste 286 286 287
— toinen aste 152 154 156
Asumislisä, €/kk 190 192 194
Koulumatkatuki, €/kk 137 160 166

Vuonna 2013 määrärahan mitoituksessa säännönmukaisesti opintorahaa saavien määräksi arvioidaan 254 900, joista korkeakouluopiskelijoita 151 600 ja muita opiskelijoita 103 300. Asumislisän saajamääräksi arvioidaan 167 000. Koulumatkatuen säännönmukaisen saajamäärän arvioidaan olevan noin 33 800 opiskelijaa.

Opintotukilain mukaisen opintorahan kuukausittaiset enimmäismäärät (€/kk)

   
Korkeakouluopiskelijat  
— vanhempiensa luona asuvat, alle 20-vuotiaat 55
— vanhempiensa luona asuvat, 20 vuotta täyttäneet 122
— muualla asuvat, alle 18-vuotiaat 145
— muualla asuvat, 18 vuotta täyttäneet 298
Muissa oppilaitoksissa opiskelevat  
— vanhempiensa luona asuvat, alle 20-vuotiaat 38
— vanhempiensa luona asuvat, 20 vuotta täyttäneet 80
— muualla asuvat, alle 18-vuotiaat 100
— muualla asuvat, 18 vuotta täyttäneet 246

Opintotuen asumislisän määrä on 80 prosenttia määritellystä asumismenosta. Asumislisää myönnettäessä asumismenoja ei oteta huomioon 252 euron ylittävältä osalta. Ulkomailla opiskelevan asumislisän määrä on enintään 210 euroa kuukaudessa.

Opintotuen ja koulumatkatuen myöntämisperusteita selkeytetään, mihin liittyen hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen opintotukilain ja lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta 1.8.2013 lukien.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa (346/2011) eräiden koulumatkakustannusten laskentaperusteista säädettäviä laskennallisten kustannusten perusteita voidaan tarkistaa kustannuskehityksen perusteella 1.8.2013 lukien.

Opintotuen saajamäärän ja käyttöasteen arvioitu kehitys

  2009 2011 2013
arvio
       
Lukio 32 057 (30 %) 30 393 (28 %) 29 000 (27 %)
Ammatillinen koulutus1) 109 003 (63 %) 109 585 (62 %) 107 000 (62 %)
Ammattikorkeakoulu 93 336 (72 %) 91 289 (70 %) 90 000 (70 %)
Yliopisto 92 188 (64 %) 91 409 (61 %) 90 000 (61 %)

1) Uusi määritelmä: tuen saajien osuus oppilaitosmuotoisen ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen opiskelijoista

01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 703 000 euroa.

Selvitysosa:Opintotuen muutoksenhakulautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena opintotukiasioissa. Vuonna 2013 arvioidaan valituksia tulevan vireille noin 3 000. Valitusten tavoitteellinen keskimääräinen käsittelyaika on korkeintaan 5,5 kuukautta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkausten tarkistukset 22
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -2
Yhteensä 20

2013 talousarvio 703 000
2012 II lisätalousarvio 13 000
2012 talousarvio 683 000
2011 tilinpäätös 693 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 703 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 2 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -2 000
2013 talousarvio 703 000
2012 tilinpäätös 696 000
2011 tilinpäätös 693 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 2 000 euroa.

52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 30 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisista valtiontakauksista aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Takausvastuusuoritukset 19 000 000
Maksuvapautukset 5 000 000
Tileistä poistot 5 000 000
Korkoavustukset 1 200 000
Yhteensä 30 200 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Korkoavustuksen käytön muutos -1 000
Maksuvapautusten määrän kasvu 1 000
Takausvastuumenojen pieneneminen -6 000
Tileistä poistojen kasvu 1 000
Yhteensä -5 000

2013 talousarvio 30 200 000
2012 talousarvio 35 200 000
2011 tilinpäätös 33 094 392

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 30 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisista valtiontakauksista aiheutuviin menoihin.

55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 798 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisten opintorahojen ja opintotuen asumislisän maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Korkeakouluopiskelijoiden opintorahat 371 670 000
Muiden oppilaitosten opiskelijoiden opintorahat 141 330 000
Asumislisä 285 000 000
Yhteensä 798 000 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Opintorahan ja asumislisän saajamäärän väheneminen -20 505
Yhteensä -20 505

2013 talousarvio 798 000 000
2012 talousarvio 818 505 000
2011 tilinpäätös 754 804 080

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 798 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisten opintorahojen ja opintotuen asumislisän maksamiseen.

57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 32 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksen maksamiseen opiskelijaravintoloille alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden sekä opintotukeen oikeuttaviin korkeakoulujen ammatillisiin täydennyskoulutusohjelmiin, erikoistumiskoulutusohjelmiin taikka ammatilliseen kelpoisuuteen tai virkakelpoisuuteen tähtääviin lisäopintoihin osallistuvien opiskelijoiden aterioiden hinnan alentamiseksi 1,94 eurolla ateriaa kohti

2) ylimääräisen avustuksen maksamiseen muualla kuin korkeakoulun tiloissa sijaitsevan opiskelijaravintolan pitäjälle enintään 1 euroa, kuitenkin enintään opiskelijaruokailusta aiheutuvien tila- ja laitekustannusten määrä, sellaista ateriaa kohden, josta maksetaan ateriatukea.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki 30 440 000
Opiskelijaravintoloiden ylimääräinen avustus 1 760 000
Yhteensä 32 200 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ateriatuen korottaminen 0,10 eurolla 1.1.2013 1 450
Yhteensä 1 450

2013 talousarvio 32 200 000
2012 talousarvio 30 750 000
2011 tilinpäätös 27 129 196

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 32 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksen maksamiseen opiskelijaravintoloille alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden sekä opintotukeen oikeuttaviin korkeakoulujen ammatillisiin täydennyskoulutusohjelmiin, erikoistumiskoulutusohjelmiin taikka ammatilliseen kelpoisuuteen tai virkakelpoisuuteen tähtääviin lisäopintoihin osallistuvien opiskelijoiden aterioiden hinnan alentamiseksi 1,94 eurolla ateriaa kohti

2) ylimääräisen avustuksen maksamiseen muualla kuin korkeakoulun tiloissa sijaitsevan opiskelijaravintolan pitäjälle enintään 1 euroa, kuitenkin enintään opiskelijaruokailusta aiheutuvien tila- ja laitekustannusten määrä, sellaista ateriaa kohden, josta maksetaan ateriatukea.

58. Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 5 549 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksen maksamiseen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitoa varten tarvittavien tilojen vuokrakustannusten korvaamiseen

2) avustuksen maksamiseen opiskelija-asuntotarkoitukseen luovutettujen valtion maa-alueiden vuokrakustannusten korvaamiseen silloin, kun kiinteistöä käytetään lähinnä opintotuen asumislisään tai asumistukeen oikeutettujen opiskelijoiden asumiseen edellyttäen, että asianomainen kunta tukee opiskelija-asumista vastaavalla määrällä.

Selvitysosa:Vuokrat on hinnoiteltu siten, että ne sisältävät arvonlisäveron määrän, jonka yliopistot joutuvat maksamaan Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle jälleenvuokraamistaan tiloista.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 3 947 000
Opiskelija-asuntoyhteisöt 1 602 000
Yhteensä 5 549 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Vuokrakustannusten nousu 305
Yhteensä 305

2013 talousarvio 5 549 000
2012 II lisätalousarvio 234 000
2012 talousarvio 5 244 000
2011 tilinpäätös 5 244 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 5 549 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksen maksamiseen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitoa varten tarvittavien tilojen vuokrakustannusten korvaamiseen

2) avustuksen maksamiseen opiskelija-asuntotarkoitukseen luovutettujen valtion maa-alueiden vuokrakustannusten korvaamiseen silloin, kun kiinteistöä käytetään lähinnä opintotuen asumislisään tai asumistukeen oikeutettujen opiskelijoiden asumiseen edellyttäen, että asianomainen kunta tukee opiskelija-asumista vastaavalla määrällä.

59. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 49 450 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) mukaisen tuen maksamiseen.

Selvitysosa:Luvun perusteluihin viitaten koulumatkatuen myöntämisperusteita selkeytetään 1.8.2013 lukien luopumalla työssäoppimisen perusteella saatavan ansiotulon huomioon ottamisesta tukea myönnettäessä ja yhdenmukaistamalla tukiajan määrittely opintotuen kanssa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Matkalippujen hinnan nousu ja taksa-asetuksen tarkistus 1.8.2013 2 500
Tukiajan määrittelyn yhdenmukaistaminen opintotuen kanssa -150
Työssäoppimisen perusteella saatavan ansiotulon huomioon ottamisesta luopuminen 100
Yhteensä 2 450

2013 talousarvio 49 450 000
2012 talousarvio 47 000 000
2011 tilinpäätös 41 905 502

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 49 450 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) mukaisen tuen maksamiseen.