Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
              63. Takaisin maksetut verot
              97. Autoveron vientipalautus
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 424 094 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin

2) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien maksuosuuksien maksamiseen

3) verohallinnon menettelystä asiakkaille aiheutuneiden vahinkojen sopimusperusteisiin korvauksiin.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Tuottavuusindeksi1) 104,3 102,4 101,2
Taloudellisuusindeksi1) 97,8 97,6 100,6
Harmaan talouden tarkastuksiin kohdistettavan työajan osuus verotarkastuksen kokonaistyöajasta, % 30,0 30,0 30,0
Siirtohinnoitteluvalvontaan kohdistettava työaika, htv   37 37
Tuotokset ja laadunhallinta      
Ennakkoperinnän vastaavuus, % 13,4 12,0 12,0
Suurimpien yritysten tarkastuskattavuus, %   15,0 15,0
Jäämäperinnän kertymä, % 54 58 58
Tapauskohtaisen perinnän kertymä, % 40 40 42
Henkilö- ja yritysverotus      
Sähköisten kausi-ilmoittajien osuus asiakasmäärästä (ALV), % 76 75 77
Sähköisten kausi-ilmoittajien osuus asiakasmäärästä (TA), % 70 75 77
Sähköisesti ilmoitettujen yhteystietomuutosten osuus kaikista yhteystietojen muutosilmoituksista 54 36 60
Yritysten sähköisten veroilmoitusten antajien määrä asiakasmäärästä, % 26 20 30
Verokortti verkossa -asiakkaiden osuus verokorttimuutosta hakeneista, % 37 40 42
Veroilmoitus verkossa -asiakkaiden osuus palauttajien kokonaismäärästä, % 33 35 35
Sähköisten pankkitilin muutosilmoitusten tekijöiden osuus ilmoittajien kokonaismäärästä 32 35 35
Yhteisöverotus      
Sähköisten kausi-ilmoittajien osuus asiakasmäärästä (ALV), % 85 84 85
Sähköisten kausi-ilmoittajien osuus asiakasmäärästä (TA), % 78 84 85
Yhteisöjen sähköisten veroilmoitusten antajien osuus asiakasmäärästä (TA), % 32 32 40
Sähköisten vuosi-ilmoitusten antajien (TA) osuus asiakasmäärästä, % 81 81 82
Sähköisten verotiliotteen osuus asiakasmäärästä, % 48 70 75

1) Indeksiluvut on laskettu parivuosimenetelmällä, jolloin edellisen vuoden vertailuluku on 100,0. Tuottavuusindeksi = tuotosindeksi/työpanosindeksi. Taloudellisuusindeksi = kustannusindeksi/tuotosindeksi.

Arvonlisäveron ulkomaalaispalauttamisessa ja arvonlisäveron EU-sisäkaupan ilmoitusmenettelyssä sähköisesti annettujen ilmoitusten osuudet ovat lainsäädännöstä johtuen lähes 100 %.

Veronmaksaja- ja veronsaaja-asiakkaiden tyytyväisyyttä verohallinnon palveluihin seurataan säännöllisesti tehtävällä asiakastyytyväisyystutkimuksella.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Toimenpiteet
   
Toiminnan kehittäminen Verotustietojen kerääminen ja käsittely tapahtuu sähköisessä muodossa. Sähköinen käsittely mahdollistaa mm. valtakunnalliset tehokkaat toimintaprosessit, valtakunnalliset työjonot ja valtakunnallisesti tasapuolisen työnjaon.
  Verohallinnon toiminnan turvaaminen ja tietojärjestelmien nykyistä laajempi hyödyntäminen edellyttää verohallinnon tietojärjestelmien perusteellista uudistamista. Ensisijaisena vaihtoehtona on nähty verohallinnon valtiovarainministeriölle esittämä ns. valmisohjelmistoratkaisu. Valtakunnallisen organisaation kehittäminen yhdistettynä tehokkaisiin ja toimintavarmoihin IT-ratkaisuihin mahdollistaa henkilöstöresurssien ja osaamisen optimaalisen käytön.
  Ekologisen vastuun mukaisesti verohallinto asettaa ympäristöä kuormittaville tekijöille mitattavat vähentämistavoitteet. Verohallinnossa hyödynnetään valtionhallinnon yhteisiä konsernipalveluja. Talous- ja henkilöstöhallinnossa otetaan käyttöön valtionhallinnon yhteiset Kieku-sovellukset.

Henkisten voimavarojen kehittäminen

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Henkilömäärä, htv   5 231 5 131
Harmaan talouden henkilötyövuositarve   36 92
Muu harmaan talouden torjunta     41
YLE-veron käyttöönotosta aiheutuvat tehtävät   0 0
Henkilöstömäärä yhteensä, htv 5 299 5 267 5 264
Työtyytyväisyysindeksi (VM-Baro) 3,42 3,44 3,46

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista valtiolle aiheutuvat menot (1 000 euroa)

  2013 2014 2015 2016 lukien
         
Kakolan vuokrasopimusvaltuus        
Vuonna 2011 tehdyt sitoumukset - 800 800 800/vuosi
Vuoden 2012 sitoumukset - - - -
Menot yhteensä - 800 800 800/vuosi
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet Toimenpiteet
   
Johtamisen kehittäminen Hyvä johtaminen edellyttää yhteistä näkemystä esimiestyön sisällöstä, ja sen vaatimasta henkilöstöjohtamisen osaamisesta. Johtamista kehitetään henkilökohtaisella arvioinnilla sekä suunnitelmallisella ja oikein kohdennetulla esimiesvalmennuksella.
Työurien pidentäminen Verohallinto parantaa suunnitelmallisesti henkilöstön työkykyä. Tavoitteena on, että keskimääräinen vanhuuseläkeikä nousee nykyisestä ja on vähintään 62,2 vuotta. Tavoitteena on myös työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien määrän aleneminen ja eläkeiän nousu. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää osallistavaa ja kannustavaa toimintakulttuuria. Myös työn ja vapaa-ajan joustavalla yhdistämisellä ja ennaltaehkäisevällä työterveyshuollolla on suuri merkitys työssä jaksamiseen ja työhyvinvoinnin kehitykseen. Verohallinto tarjoaa myös nuorille harjoittelupaikkoja.
Henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kehittämisen tavoitteena on varmistaa verohallinnon strategian toteuttamiseen tarvittava osaaminen. Osaamisen kehittämisen perusteena ovat toiminnan muutokset ja niihin perustuva henkilöstösuunnittelu. Osaamisen hankkimisen keinoja ovat mm. kouluttautuminen, työnkierto, muut opiskelumahdollisuudet sekä suunnitelmallinen uusrekrytointi. Uusrekrytointi on välttämätöntä toiminnan turvaamisen takia.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 395 041 407 729 428 594
Bruttotulot 5 776 3 740 4 500
Nettomenot 389 265 403 989 424 094
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 24 150    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 33 569    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Poikkihallinnollinen tietolähdeintegraatio (siirto momentilta 28.70.20) 500
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) -109
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 32.40.03) -75
Verohallinnon valmisohjelmisto ja ohjelmistouudistus (siirto momentilta 28.70.20) 25 400
YLE-veron käyttöönotto 400
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -1 727
Palkkausten tarkistukset 10 782
Tasomuutos -15 066
Yhteensä 20 105

Määrärahan mitoituksessa on huomioitu:

1) alle omakustannusarvon hinnoitelluista ennakkopäätöksistä ja julkisoikeudellisista suoritteista aiheutuvien menojen kattaminen

2) Ahvenanmaan ajoneuvoverotuksen kustannukset vuonna 2013

3) tulot yhteistoiminnasta muiden viranomaisten kanssa

4) tietojärjestelmien kokonaisuudistus.


2013 talousarvio 424 094 000
2012 II lisätalousarvio 6 631 000
2012 talousarvio 403 989 000
2011 tilinpäätös 398 683 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 426 244 000 euroa.

Valtuus

Vuonna 2013 saa tehdä sopimuksia verotusjärjestelmien kokonaisuudistamiseen liittyvästä valmisohjelmistohankinnasta, johon sisältyvät hankinnasta sekä ohjelmistojen käyttöönotosta, siihen liittyvistä konversioista, nykyisten järjestelmien alasajotehtävistä ja muusta käyttöönotosta aiheutuvat menot, lukuun ottamatta laiteympäristöihin liittyviä menoja, siten, että niistä saa aiheutua menoja yhteensä enintään 109 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan valtuuskohta lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdaksi.

Lisäys 2 150 000 euroa talousarvioesityksen 424 094 000 euroon nähden on kertamenoa, josta 1 850 000 euroa aiheutuu yleisradioveron investointihankkeen kuluista, 200 000 euroa pankkiveron verotustehtävien investointihankkeen kuluista ja 100 000 euroa kahden henkilötyövuoden palkkaus- ja muista menoista.

Yleisradion rahoitusuudistuksen johdosta viestintäviraston toimintaa voidaan rationalisoida mm. lupamaksujärjestelmän poistuessa siten, että viestintäviraston henkilötyövuosimäärää vähennetään vähintään 23:lla, joista 12 poistuu vuoteen 2013 mennessä ja lisäksi 11 vuoteen 2014 mennessä. Vastaavasti verohallinnon henkilötyövuosimäärää on tarkoitus lisätä yleisradioveroon liittyvistä tehtävistä johtuen kahdella vuonna 2013 ja 11:llä vuonna 2014.

Verohallinto on valmistellut kokonaisarkkitehtuurinsa uudistusta, joka kattaisi kaikki nykyiset verolait ja niiden käsittelyä hoitavat verotusohjelmistot. Uudistus perustuu tuotepohjaiseen toiminnanohjausjärjestelmään. Tämän ns. valmisohjelmistouudistuksen arvioidaan turvaavan parhaiten verotuksen pidemmän aikavälin häiriöttömän toiminnan.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista valtiolle aiheutuvat menot (1 000 euroa)

  2013 2014— Yhteensä vuodesta 2013 lähtien
       
Vuoden 2013 sitoumukset 25 400 83 600 109 000

2013 talousarvio 426 244 000
2012 II lisätalousarvio 6 631 000
2012 talousarvio 403 989 000
2011 tilinpäätös 398 683 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 426 244 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin

2) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien maksuosuuksien maksamiseen

3) verohallinnon menettelystä asiakkaille aiheutuneiden vahinkojen sopimusperusteisiin korvauksiin.

Valtuus

Vuonna 2013 saa tehdä sopimuksia verotusjärjestelmien kokonaisuudistamiseen liittyvästä valmisohjelmistohankinnasta, johon sisältyvät hankinnasta sekä ohjelmistojen käyttöönotosta, siihen liittyvistä konversioista, nykyisten järjestelmien alasajotehtävistä ja muusta käyttöönotosta aiheutuvat menot, lukuun ottamatta laiteympäristöihin liittyviä menoja, siten, että niistä saa aiheutua menoja yhteensä enintään 109 000 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 5 134 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 3 954 000 euroa tietojärjestelmiin tehtävistä muutoksista aiheutuviin kertaluonteisiin menoihin ja 1 990 000 euroa vireillä olevasta oikeudenkäynnistä mahdollisesti aiheutuvien vahingonkorvausten mukaan luettuna oikeudenkäyntikulujen maksamiseen sekä vähennyksenä 810 000 euroa raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio 5 134 000
2013 talousarvio 426 244 000
2012 tilinpäätös 410 620 000
2011 tilinpäätös 398 683 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 5 134 000 euroa.