Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 510 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) EU:n hyväksymien ja rahoittamien hankkeiden maksamiseen

2) EU:n Progress-ohjelman kansallisen syrjinnän vastaisen hankkeen sekä maahanmuuton kehittämisestä aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Sisäasiainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2013:

Tuotokset ja laadunhallinta
  • — Toteutetaan hallitusohjelmaa ja sisäasiainministeriön hallinnonalan strategiaa vuosille 2012—2015.
  • — Ministeriön toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.
  • — Toimitaan hallinnonalan osalta sekä muiden ministeriöiden kanssa yhteistyössä hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi sellaisten toimintasektoreiden osalta, joiden voidaan katsoa kuuluvan ensisijaisesti sisäasiainministeriön vastuualueelle.
  • — Ministeriön ja sen hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelu sekä seuranta on systemaattista ja kokonaisvaltaista.
  • — Ministeriön lainsäädäntötyö täyttää valtioneuvoston asettamat laatuvaatimukset. Vahvistetaan suunnitelmallisuutta, yhteistyötä ja osaamista lainsäädännön valmistelussa.
Toiminnallinen tehokkuus
  • — Luodaan edellytyksiä ministeriön vaikuttavuuden ja tuottavuuden paranemiselle. Toteutetaan ministeriön hallinnonalan vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman mukaisia hankkeita.

Henkisten voimavarojen kehittäminen

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
       
Henkilötyövuodet 256 245 243
Sairauspoissaolot (pv/htv) 7,9 7,5 7,5
Työtyytyväisyysindeksi (1—5) 3,7 3,7 3,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 20 380 21 368 22 010
Bruttotulot 854 500 500
Nettomenot 19 526 20 868 21 510
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 404    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 794    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kehyspäätöksen lisäsäästö -100
Palkkausten tarkistukset (siirto momentille 26.01.23) -24
Siirto momentille 26.10.01 -84
Siirto momentille 26.30.01 -2
Siirto momentille 26.30.02 -7
Siirto momentille 26.40.01 -2
Siirto momentilta 26.30.01 (7 htv) 437
Toimintamenosäästö (osuus 60 milj. eurosta) 68
Tuottavuusohjelmavähennys -135
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -60
Palkkausten tarkistukset 616
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -65
Yhteensä 642

2013 talousarvio 21 510 000
2012 II lisätalousarvio 301 000
2012 talousarvio 20 868 000
2011 tilinpäätös 19 916 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 510 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) EU:n hyväksymien ja rahoittamien hankkeiden maksamiseen

2) EU:n Progress-ohjelman kansallisen syrjinnän vastaisen hankkeen sekä maahanmuuton kehittämisestä aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 50 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -50 000
2013 talousarvio 21 510 000
2012 tilinpäätös 21 169 000
2011 tilinpäätös 19 916 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 50 000 euroa.