Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
              04. Tutkimus ja kehittäminen
              20. Erityismenot
              50. Avustukset
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Ministeriö ja hallintoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Selvitysosa:Oikeusministeriö toiminta-ajatuksensa mukaisesti osana valtioneuvostoa luo oikeuspolitiikan linjoja, kehittää säädöspolitiikkaa ja ohjaa hallinnonalaansa. Oikeusministeriön tavoitteena on avoin, aktiivinen ja turvallinen yhteiskunta, jossa jokainen voi luottaa oikeuksiensa toteutumiseen. Oikeusministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat tavoitteet vuodelle 2013.

Perusoikeudet, valtiollinen järjestelmä ja demokratia

Valmistellaan vaalipiirien määrää koskeva uudistus siten, että vaalipiirejä voisi Manner-Suomessa olla 6—12. Tavoitteena on antaa asiasta hallituksen esitys vuonna 2013.

Jatketaan valmistelua yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamiseksi. Tarkoitus on saattaa lainsäädäntö vastaamaan paremmin perustuslaissa säädettyä laaja-alaista syrjintäkieltoa ja parantaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Tavoitteena on antaa asiasta hallituksen esitys vuonna 2013.

Kehitetään valtioneuvoston yhteistä säädöspolitiikkaa ja säädösvalmistelun yhtenäisiä menettelytapoja keskushallinnon uudistushankkeessa valmisteltavien linjausten mukaisesti. Parannetaan lainvalmisteluprosessin osaamista niin ikään osana Sujuvampaan lainvalmisteluun -hanketta. Valtioneuvostossa laaditut säädösehdotukset tarkastetaan oikeusministeriössä lakitekniseltä kannalta.

Huolehditaan oikeusministeriön hallinnonalalle kuuluvista Ahvenanmaan asioista sekä yhteensovitetaan valtioneuvostossa ministeriöiden hallinnonaloille kuuluvia Ahvenanmaan asioita. Jatketaan työtä Ahvenanmaan itsehallintojärjestelmän nykyaikaistamiseen liittyvien tarpeiden selvittämiseksi.

Käynnistetään hallitusohjelmassa mainittu systemaattinen demokratian ja kansalaisyhteiskunnan kehityksen seuranta. Käynnistetään demokratiaselonteon valmistelu demokratia-arviolla. Kehitetään demokratiakasvatusta. Tuetaan oikeusministeriön yhteydessä toimivan Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan toimintaa ja vahvistetaan kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä. Toteutetaan kansalaisten sähköisen osallistumisympäristön ensimmäiset kokonaisuudet.

Osallistutaan valtioneuvoston kanslian johdolla hallitusohjelman mukaisen pitkän aikavälin kielistrategian valmisteluun kahden elinvoimaisen kansalliskielen kehittämiseksi ja konkretisoidaan toimet hallituskaudelle.

Selvitetään mahdollisuus säätää viittomakielilaki. Toteutetaan oikeusministeriölle kuuluvat saamen kielen elvyttämisohjelman toimenpiteet.

EU:ssa vaikutetaan erityisesti asiakirjajulkisuutta koskevan lainsäädännön soveltamiseen sekä eurooppalaista hallintotapaa koskevan lainsäädännön valmisteluun.

Oikeusturva

Oikeusturvaa kehitetään ja sopeutetaan kiristyviin talouden reunaehtoihin vuonna 2012 koottavan oikeusturvaohjelman linjausten pohjalta. Jatketaan syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentinhallintajärjestelmän kehittämistä tietojärjestelmähankkeella, jossa rakennettavan aineistopankin avulla tuotetaan näille nykyistä paremmat työvälineet. Suunnitellaan myös hallintotuomioistuinten asianhallintajärjestelmien uudistamista.

Jatketaan tuomioistuinten hallintoa koskevien säädösten yhtenäistämistä.

Turvataan asiantuntemus immateriaalioikeusasioiden tuomioistuinkäsittelyssä keskittämällä niiden käsittely markkinaoikeuteen 1.9.2013 lukien.

Annetaan esitys sakon ja rikesakon määräämistä koskevan lainsäädännön voimaantulosta niin, että lainsäädäntö voi tulla voimaan vuoden 2014 alusta lukien.

Jatketaan hallintolainkäyttöjärjestelmän kokonaisvaltaista kehittämistä. Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa on tarkoitus saada aikaan nykyistä kattavampi ja täsmällisempi sääntely niin, että asiat voidaan ratkaista nykyistä joutuisammin ja edullisemmin. Tavoitteena on antaa vuonna 2013 laaja eri hallinnonalat kattava hallituksen esitys muutoksenhakua koskevan lainsäädännön tarkistamisesta.

Kehitetään nykyisen oikeusapujärjestelmän toimivuutta muuttuvassa toimintaympäristössä vuosina 20122013 valmistuvien selvitysten mukaisesti. Tavoitteena on, että oikeusapupalvelut kohdentuvat nykyistä oikeudenmukaisemmin.

Kriminaalipolitiikka

Oikeusministeriö tukee paikallisia rikoksentorjuntahankkeita, joiden keskeisenä tavoitteena on vähentää rikoksia ja lisätä turvallisuutta. Väkivallan ehkäisyssä painopisteinä ovat vakavien väkivaltarikosten ja nuorten kokeman väkivallan vähentäminen sekä haavoittuviin ryhmiin kohdistuvan väkivallan tunnistaminen. Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisohjelmassa määriteltyjä oikeusministeriön toimenpiteitä toteutetaan lainvalmistelussa, tulosohjauksessa ja muun toiminnan suunnittelussa. Kansalaisten osallistumista turvallisen ympäristön kehittämiseen edistetään. Rikoksen uhrin asemaa kehitetään uhripoliittisen verkoston tuella ja tulevan EU:n rikosuhridirektiivin suuntaviivojen mukaisesti.

Seuraamusjärjestelmässä siirretään painopistettä edelleen hienokseltaan laitosseuraamuksista yhdyskuntaseuraamuksiin ja vankeusrangaistusten täytäntöönpanossa suljetuista laitoksista avolaitoksiin ja valvotun koevapauden nykyistä laajempaan käyttöön. Seuraamusjärjestelmän vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi ja hallitun vapauttamisen edistämiseksi laajennetaan sähköisen valvonnan käyttöä mm. valvotun koevapauden toimeenpanossa.

Oikeusministeriö osallistuu hallituksen harmaan talouden ja talousrikollisuuden vähentämisen kuudennen torjuntaohjelman toimeenpanoon.

Rikosprosessin tehostamiseksi ja nopeuttamiseksi parannetaan poliisin, syyttäjän ja tuomioistuinten yhteistyötä.

Annetaan esitykset sananvapausrikoksia koskevista tarkistuksista sekä vakavimpien rikosten valmistelun kriminalisoinnista hallitusohjelman mukaisesti.

Valmistellaan tarpeelliset tarkistukset esitutkinta- ja pakkokeinolakeihin siten, että ne voivat tulla voimaan samanaikaisesti kokonaisuudistuksen kanssa vuoden 2014 alusta.

Pannaan kansallisesti täytäntöön hyväksytyt vastavuoroisen tunnustamisen ja rikosoikeuden alan EU-säädökset.

Arjen oikeussuhteet

Perheoikeuden alalla jatketaan isyyslainsäädännön kokonaisuudistuksen valmistelua.

Kuluttajansuojaoikeuden alalla annetaan hallituksen esitys kuluttajien oikeuksia koskevan direktiivin täytäntöönpanosta.

Yhtiöoikeuden alalla annetaan hallituksen esitys uudeksi säätiölaiksi.

Rakenteiden uudistaminen ja henkilöstömuutosten tuki

Oikeuslaitoksen ja Rikosseuraamuslaitoksen kehittämistä ja toiminnan sopeuttamista kiristyvään määrärahatilanteeseen toteutetaan vuonna 2012 koottavien oikeusturvaohjelman, lyhyen aikavälin sopeuttamisohjelman ja Rikosseuraamuslaitosta koskevan sopeuttamisohjelman pohjalta. Hallinnonalalla viime vuosina toteutetut ja lähivuosina vireillä olevat merkittävät rakennemuutokset edellyttävät kaikilla toimialoilla toimipaikkaverkoston kehittämistä ja tilankäytön tehostamista, mutta luovat tähän myös mahdollisuuksia. Toimitilajohtamista ja hankintatointa tehostetaan hyväksyttyjen strategialinjausten pohjalta. Tietohallinnossa jatketaan yhteistyössä eri toimialojen kanssa perusprosesseja tukevien tietojärjestelmien uudistamista ja työskentelyä tukevien palvelujen kehittämistä. Tuomioistuinten, syyttäjien ja Rikosseuraamuslaitoksen keskeisiä työprosesseja tukevat vanhentuneet tietojärjestelmät korvataan lähivuosina uusilla, työskentelyä paremmin tukevilla järjestelmillä. Hallinnonalan tutkimustoiminnan kattavuuden parantamiseksi erityisesti Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen toimintaedellytysten parantaminen on edelleen tärkeää.

Henkilöstöpolitiikassa olennaista on tukea rakennemuutoksia sekä toiminnan ja työyhteisöjen kehittämistä pitkäjänteisesti, kannustavasti sekä hyvään ja tasapainoiseen henkilöstöpolitiikkaan kuuluvien periaatteiden mukaisesti.

Tietoja henkilöstöstä

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
arvio
       
Oikeusministeriö      
Henkilötyövuodet 240 240 240
Keski-ikä 47,5 48,0 48,5
Naisten osuus, % 69 69 69
Työtyytyväisyysindeksi 3,7 3,7 3,7
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 7,9 7,9 7,9
       
Muut erillisvirastot      
Henkilötyövuodet 225 230 230
Keski-ikä 45,8 45,8 45,8
Naisten osuus, % 58 58 58
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 7,4 7,4 7,4

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 718 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 25 954 26 254 27 118
Bruttotulot 927 30 400
Nettomenot 25 026 26 224 26 718
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 206    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 142    

Määrärahan arvioitu käyttö päätoiminnoittain (%)

   
Yhteiskuntapoliittiset tehtävät, sidosryhmäyhteistyö ja ulkoinen viestintä 7
Säädösvalmistelu 20
EU- ja kansainvälinen yhteistyö 15
Ministeriön ja hallinnonalan ohjaus ja kehittäminen 16
Ministeriön muut hallintotehtävät 3
Ministeriön sisäinen hallinto 24
Palkallinen poissaolo 15

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kansalaisen sähköinen osallistumisympäristö 125
Kielistrategian toimeenpano (kertameno) 150
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) -1
Vuoden 2012 kertaluonteinen määräraha (kansalaisaloitteiden käsittelyn järjestäminen) -300
Vuoden 2012 kertaluonteinen siirto momentilta 31.01.01 21
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -104
Palkkausten tarkistukset 700
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -97
Yhteensä 494

2013 talousarvio 26 718 000
2012 II lisätalousarvio 358 000
2012 talousarvio 26 224 000
2011 tilinpäätös 25 962 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 718 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 124 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 54 000 euroa raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta sekä lisäyksenä 178 000 euroa eräiden taloushallintotehtävien siirtona momenteilta 25.10.03, 25.10.04, 25.10.05, 25.20.01, 25.30.01 ja 25.40.01 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta aiheutuviin menoihin.


2013 IV lisätalousarvio 124 000
2013 talousarvio 26 718 000
2012 tilinpäätös 26 582 000
2011 tilinpäätös 25 962 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 124 000 euroa.

02. Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi Oikeusrekisterikeskuksesta, jolla kumotaan nykyisin voimassa oleva samanniminen säädös (1287/1995). Tavoitteena on organisoida oikeusministeriön hallinnonalan tietotekniikan palvelutuotanto uudelleen siten, että 1.4.2013 lukien oikeushallinnon tietotekniikkakeskus huolehtisi kustannustehokkaasti hallinnonalan perustietotekniikasta tilaajasektoreille tuotteistettuna palveluna ja Oikeusrekisterikeskus (momentilla 25.01.03) huolehtisi toiminnallisesti vaikuttavasti oikeusministeriön hallinnonalan tiedonhallinnasta, tietovarannoista, oikeushallinnon rekisterinpidosta, varallisuusrangaistusten täytäntöönpanosta sekä hallinnonalan ydintoimintaan liittyvien tietojärjestelmien kehittämisestä ja tuotannosta yhteistyössä tilaajasektoreiden kanssa. Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksesta siirrettäisiin Oikeusrekisterikeskukseen tietojärjestelmiin, niiden palvelutuotantoon ja kehittämiseen liittyvät tehtävät, näihin liittyvät hallinnolliset tehtävät sekä tehtäviä hoitavat henkilöt (noin 60 henkilöä, vuonna 2013 noin 45 htv). Muutoksen päätavoitteena on tuoda tietojenkäsittelyn kehittäminen lähelle ydintoiminnan kehittämistä. Sekä siirrettävät tehtävät että oikeushallinnon tietotekniikkakeskukseen jäävät tehtävät rahoitettaisiin edelleen kokonaan palvelumaksuilla.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 6 759 7 500 15 824
Bruttotulot 6 758 7 499 15 823
Nettomenot 1 1 1
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1    

2013 talousarvio 1 000
2012 talousarvio 1 000
2011 tilinpäätös 1 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 000 euroa.

03. Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 764 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää oikeusrekisterikeskuksen, onnettomuustutkintakeskuksen, tietosuojalautakunnan ja tietosuojavaltuutetun toimiston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa ei ole otettu huomioon sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) 32 § 1 momentin 1 kohdassa (125/2009) säädetyistä valvontatehtävistä perittävistä maksuista kertyviä tuloja.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi Oikeusrekisterikeskuksesta, jolla kumotaan nykyisin voimassa oleva samanniminen säädös (1287/1995). Tavoitteena on, että 1.4.2013 lukien Oikeusrekisterikeskus huolehtisi toiminnallisesti vaikuttavasti oikeusministeriön hallinnonalan tiedonhallinnasta, tietovarannoista, oikeushallinnon rekisterinpidosta, varallisuusrangaistusten täytäntöönpanosta sekä hallinnonalan ydintoimintaan liittyvien tietojärjestelmien kehittämisestä ja tuotannosta yhteistyössä tilaajasektoreiden kanssa.

Oikeusrekisterikeskus vastaa myös sakkorangaistusten ja rikesakkojen sekä valtiolle tuomittujen korvausten ja saamisten sekä erilaisten hallinnollisten maksujen perimisestä. Viraston tehtävänä on lisäksi rikosvahinkosaamisten periminen ja sakon muuntorangaistusten täytäntöönpanon käynnistäminen sekä monien oikeushallinnon keskeisten rekisterien ylläpito. Tavoitteena on myös hoitaa perintä- ja rekisteröintitehtävät sekä tietojen luovutus välittömästi ja nopeasti.

Onnettomuustutkintakeskuksen tehtävänä on turvallisuustutkintalain (525/2011) mukaan kehittää ja ylläpitää onnettomuuksien tutkintavalmiutta, selvittää tehokkaasti ja luotettavasti onnettomuuksien syitä ja antaa niiden perusteella turvallisuussuosituksia sekä seurata turvallisuussuositusten toteutumista.

Tietosuojalautakunnan tehtävänä on käsitellä ja ratkaista asiat, jotka henkilötietolain (523/1999) mukaan kuuluvat sen päätettäviksi sekä seurata henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön kehittämistarvetta ja tehdä tarpeelliseksi katsomiaan aloitteita.

Tietosuojavaltuutetun toimisto antaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa ohjausta ja neuvontaa sekä valvoo henkilötietojen käsittelyä. Tietosuojavaltuutetun toimisto ylläpitää ja edistää perusoikeutta yksityisyyteen ja luottamusta yhteiskunnan palveluihin sekä osallistuu tietoyhteiskunnan kehittämiseen Suomessa ja EU:ssa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 7 195 8 715 12 209
Bruttotulot 1 926 1 538 5 445
Nettomenot 5 269 7 177 6 764
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 32    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 457    

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Oikeusrekisterikeskus 3 400
Onnettomuustutkintakeskus 1 315
Tietosuojalautakunta 15
Tietosuojavaltuutetun toimisto 1 800
Palvelukeskusten maksut 234
Yhteensä 6 764

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Määräaikaisen toimintamenosäästön päättyminen 100
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen toiminnan turvaaminen (siirto momentille 25.01.04) -110
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) -43
Vuoden 2012 kertaluonteinen määräraha (Oikeusrekisterikeskuksen tietohallintomenot) -500
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -37
Palkkausten tarkistukset 177
Yhteensä -413

2013 talousarvio 6 764 000
2012 II lisätalousarvio -17 000
2012 talousarvio 7 177 000
2011 tilinpäätös 7 695 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 764 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää oikeusrekisterikeskuksen, onnettomuustutkintakeskuksen, tietosuojalautakunnan ja tietosuojavaltuutetun toimiston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa ei ole otettu huomioon sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) 32 § 1 momentin 1 kohdassa (125/2009) säädetyistä valvontatehtävistä perittävistä maksuista kertyviä tuloja.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 13 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -13 000
2013 talousarvio 6 764 000
2012 tilinpäätös 7 160 000
2011 tilinpäätös 7 695 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 13 000 euroa.

04. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 068 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ja Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan Kriminaalipolitiikan instituutin toimintamenojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös Kriminaalipolitiikan instituutin jakamien apurahojen maksamiseen.

Selvitysosa:Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tavoitteena on tukea oikeusministeriön suunnittelua, lainvalmistelua ja päätöksentekoa sekä hallinnonalan toimijoiden ja yhteiskunnan tietotarpeita.

Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan Kriminaalipolitiikan instituutti tuottaa kansainvälisiä asiantuntijapalveluja kriminaalipolitiikan alalla. Laitoksen toimintaa ohjaavat keskeisesti YK:n kriminaalipoliittinen ohjelma ja siihen liittyvät linjapäätökset.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 2 539 2 390 2 568
Bruttotulot 608 500 500
Nettomenot 1 931 1 890 2 068
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 304    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 257    

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 1 433
Kriminaalipolitiikan instituutti 525
Palvelukeskusten maksut 110
Yhteensä 2 068

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen toiminnan turvaaminen (siirto momentilta 25.01.03) 110
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -13
Palkkausten tarkistukset 81
Yhteensä 178

2013 talousarvio 2 068 000
2012 II lisätalousarvio 152 000
2012 talousarvio 1 890 000
2011 tilinpäätös 1 884 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 068 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ja Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan Kriminaalipolitiikan instituutin toimintamenojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös Kriminaalipolitiikan instituutin jakamien apurahojen maksamiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 6 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -6 000
2013 talousarvio 2 068 000
2012 tilinpäätös 2 042 000
2011 tilinpäätös 1 884 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 6 000 euroa.

20. Erityismenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 10 330 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) turvallisuustutkintalain (525/2011), Euroopan unionin lainsäädännön ja Suomea velvoittavien kansainvälisten sopimusten mukaan turvallisuustutkintaa varten asetetuista tutkintaryhmistä sekä kansainvälisenä yhteistyönä toimitettavasta tutkinnasta aiheutuvien palkkioiden ja muiden kulutusmenojen maksamiseen

2) konkurssiasiamiehen vähävaraisessa konkurssipesässä ottamaan kuluvastuuseen liittyen ulkomaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa antamasta sitoumuksesta mahdollisesti johtuvan korvausvastuun toteuttamiseen

3) viranomaistoiminnasta lakien ja asetusten nojalla aiheutuvien oikeudenkäyntikulujen maksamiseen

4) valtion maksettavaksi vahingonkorvauslain (412/1974) nojalla määrättyjen korvausten maksamiseen

5) oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain (362/2009) nojalla aiheutuvien hyvitysten maksamiseen.

Selvitysosa:Hallitus antaa talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain (362/2009) muuttamisesta niin, että sen soveltamisalaa laajennettaisiin koskemaan myös yleisiä hallintotuomioistuimia, erityistuomioistuimia ja muutoksenhakulautakuntia.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kansainvälistä suojelua hakevalle annettava yksilöllinen oikeusapu (siirto momentilta 26.40.63) 350
Tasomuutos 480
Yhteensä 830

2013 talousarvio 10 330 000
2012 talousarvio 9 500 000
2011 tilinpäätös 9 964 490

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Määrärahaa saa käyttää:

6) oikeusapulain (257/2002) mukaisesti hoidettavien asioiden tulkkaus- ja käännöskulujen maksamiseen.

Selvitysosa:Päätösosan kappaleen kohta 6) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 6).


2013 talousarvio 10 330 000
2012 talousarvio 9 500 000
2011 tilinpäätös 9 964 490

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 10 330 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) turvallisuustutkintalain (525/2011), Euroopan unionin lainsäädännön ja Suomea velvoittavien kansainvälisten sopimusten mukaan turvallisuustutkintaa varten asetetuista tutkintaryhmistä sekä kansainvälisenä yhteistyönä toimitettavasta tutkinnasta aiheutuvien palkkioiden ja muiden kulutusmenojen maksamiseen

2) konkurssiasiamiehen vähävaraisessa konkurssipesässä ottamaan kuluvastuuseen liittyen ulkomaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa antamasta sitoumuksesta mahdollisesti johtuvan korvausvastuun toteuttamiseen

3) viranomaistoiminnasta lakien ja asetusten nojalla aiheutuvien oikeudenkäyntikulujen maksamiseen

4) valtion maksettavaksi vahingonkorvauslain (412/1974) nojalla määrättyjen korvausten maksamiseen

5) oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain (362/2009) nojalla aiheutuvien hyvitysten maksamiseen

6) oikeusapulain (257/2002) mukaisesti hoidettavien asioiden tulkkaus- ja käännöskulujen maksamiseen.

21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 207 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ministeriön hallinnonalalla tuottavuutta edistävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankintaan.

Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat. Määräraha on tarkoitus käyttää tuottavuutta edistävien hankkeiden rahoittamiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tuottavuusmäärärahan kasvu 44
Yhteensä 44

2013 talousarvio 207 000
2012 talousarvio 163 000
2011 tilinpäätös 119 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 207 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ministeriön hallinnonalalla tuottavuutta edistävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankintaan.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös tuottavuutta edistäviin hankkeisiin liittyvän määräaikaisen henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 207 000
2012 tilinpäätös 163 000
2011 tilinpäätös 119 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös tuottavuutta edistäviin hankkeisiin liittyvän määräaikaisen henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.

29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 55 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös momentilta 25.10.50 yksityisille oikeusavustajille maksettaviin korvauksiin liittyvien arvonlisäveromenojen maksamiseen.


2013 talousarvio 55 000 000
2012 II lisätalousarvio
2012 talousarvio 51 000 000
2011 tilinpäätös 52 934 113

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 55 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös momentilta 25.10.50 yksityisille oikeusavustajille maksettaviin korvauksiin liittyvien arvonlisäveromenojen maksamiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 6 500 000 euroa.


2013 IV lisätalousarvio 6 500 000
2013 talousarvio 55 000 000
2012 tilinpäätös 57 386 287
2011 tilinpäätös 52 934 113

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 6 500 000 euroa.

50. Avustukset (kiinteä määräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 3 888 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksiin saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen

2) avustuksiin rikollisuutta ehkäisevää työtä tekeville ja rikosten uhreista huolehtiville yhteisöille sekä rikollisuutta ehkäisevän työn arviointiin

3) avustuksiin Julkisen Sanan Neuvostolle ja säädösaineistoa julkaiseville yhteisöille

4) avustuksiin oikeusjärjestyksen ja demokratian kehittämistä ja tunnetuksi tekemistä tukevaan toimintaan.

Määrärahaa saa käyttää myös valtionhallinnon laitosten kanssa rikoksentorjuntaan ja rikoksentorjunnan arviointiin liittyvistä hankkeista aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (1 000 euroa)

   
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään) 3 287
Muut avustukset (enintään) 601
Yhteensä 3 888

Selvitysosa:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista valtiolle aiheutuvat menot (1 000 euroa)

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 lukien
             
Saamelaiskulttuurikeskuksen vuokrasopimusvaltuus            
Ennen vuotta 2013 tehdyt sitoumukset 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481/vuosi
Vuoden 2013 sitoumukset - - - - - -
Menot yhteensä 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481 /vuosi

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 100
Yhteensä 100

2013 talousarvio 3 888 000
2012 talousarvio 3 788 000
2011 tilinpäätös 2 810 120

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Momentille myönnetään 3 938 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

5) avustuksiin kustannuksiin, jotka aiheutuvat korvausten hakemisesta ympäristövahinkoasioissa sekä ympäristönsuojelua koskevissa hallintoasioissa aiheutuneisiin tarpeellisiin edunvalvontakustannuksiin edellyttäen, että asialla voidaan katsoa olevan tärkeää merkitystä yleisen ympäristönsuojelun edun kannalta tai huomattavaa vaikutusta lukuisten henkilöiden oloihin, eikä asianosaiselle tai kantajalle aiheutuvia kuluja voida pitää kohtuullisina ottaen huomioon hänen maksukykynsä.

Käyttösuunnitelma (1 000 euroa)

   
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään) 3 287
Avustukset korvausten hakemiseen ympäristövahinkoasioissa ja edunvalvontakustannuksiin (enintään) 50
Muut avustukset (enintään) 601
Yhteensä 3 938

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen, päätösosan toisen kappaleen kohta 5) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 5) ja päätösosan käyttösuunnitelma korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan käyttösuunnitelman.

Lisäys 50 000 euroa talousarvioesityksen 3 888 000 euroon nähden aiheutuu avustuksista kustannuksiin, jotka aiheutuvat korvausten hakemisesta Talvivaaran kaivosalueen jätevesipäästöstä johtuvissa ympäristövahingoissa. Talvivaaran kaivosalueen jätevesipäästöä voidaan pitää Suomen oloissa poikkeuksellisena tapahtumana. Määrärahalla turvataan yksittäisten haitankärsijöiden mahdollisuuksia valvoa oikeuksiaan jätevesipäästöstä aiheutuneiden ympäristövahinkojen korvaamista koskevissa menettelyissä. Määrärahasta voidaan myöntää avustuksia sellaisille henkilöille, jotka eivät muutoin vaikeuksitta selviä korvausvaatimusten esittämisestä aiheutuvista kustannuksista.


2013 talousarvio 3 938 000
2012 talousarvio 3 788 000
2011 tilinpäätös 2 810 120

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Momentin määrärahasta osoitetaan avustusta mm. Rikosuhripäivystykselle, jonka toimintaa rahoittavat oikeusministeriön ohella myös Raha-automaattiyhdistys sekä sisäasiainministeriö. Tiukasta taloustilanteesta huolimatta toimintaan on voitu viime vuosina osoittaa jonkin verran lisäystä, mutta ensi vuonna määrärahat pysyvät kuluvan vuoden tasolla (yhteensä noin 1,1 milj. euroa).

Rikosuhripäivystyksen toimintaan on kiinnitetty huomiota hallitusohjelmassa, jonka mukaan Rikosuhripäivystyksen palvelut turvataan sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaisesti. Hallitusohjelma edellyttää myös kestävän rahoitusmallin selvittämistä. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan oikeusministeriö valmistelee 31.12.2013 mennessä vaihtoehtoiset rahoitusmallit riittävien ja alueellisesti kattavien rikosuhripalveluiden varmistamiseksi.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Rikosuhripäivystyksen taloustilanne on kuitenkin tällä hetkellä niin tiukka, ettei se pysty vastaamaan riittävän kattavasti rikoksen uhrien peruspalveluihin eikä kehittämään toimintaansa.

Valiokunta lisää momentille 150 000 euroa rikosuhripäivystyksen toimintaan ja toteaa, että toiminnan rahoitus tulee saada kestävälle pohjalle ja palvelut alueellisesti kattaviksi. Rikosuhripäivystyksen toimintaedellytysten vahvistaminen on tärkeää myös EU:n vastikään (4.10.2012) hyväksymän, rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua vahvistavan direktiivin täytäntöönpanemiseksi.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 4 088 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksiin saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen

2) avustuksiin rikollisuutta ehkäisevää työtä tekeville ja rikosten uhreista huolehtiville yhteisöille sekä rikollisuutta ehkäisevän työn arviointiin

3) avustuksiin Julkisen Sanan Neuvostolle ja säädösaineistoa julkaiseville yhteisöille

4) avustuksiin oikeusjärjestyksen ja demokratian kehittämistä ja tunnetuksi tekemistä tukevaan toimintaan

5) avustuksiin kustannuksiin, jotka aiheutuvat korvausten hakemisesta ympäristövahinkoasioissa sekä ympäristönsuojelua koskevissa hallintoasioissa aiheutuneisiin tarpeellisiin edunvalvontakustannuksiin edellyttäen, että asialla voidaan katsoa olevan tärkeää merkitystä yleisen ympäristönsuojelun edun kannalta tai huomattavaa vaikutusta lukuisten henkilöiden oloihin, eikä asianosaiselle tai kantajalle aiheutuvia kuluja voida pitää kohtuullisina ottaen huomioon hänen maksukykynsä.

Määrärahaa saa käyttää myös valtionhallinnon laitosten kanssa rikoksentorjuntaan ja rikoksentorjunnan arviointiin liittyvistä hankkeista aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (1 000 euroa)

   
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään) 3 287
Avustukset korvausten hakemiseen ympäristövahinkoasioissa ja edunvalvontakustannuksiin (enintään) 50
Muut avustukset (enintään) 751
Yhteensä 4 088

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 30 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Lisäys käyttösuunnitelmaan (1 000 euroa)

  Alkuperäinen käyttösuunnitelma Lisätalousarvio Muutettu käyttösuunnitelma
       
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään) 3 287 +30 3 317
Avustukset korvausten hakemiseen ympäristövahinkoasioissa ja edunvalvontakustannuksiin (enintään) 50 - 50
Muut avustukset (enintään) 751 - 751
Yhteensä 4 088 +30 4 118

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu Saamelaiskulttuurikeskuksen vuokran indeksikorotuksesta sekä arvonlisäveron korotuksesta.


2013 I lisätalousarvio 30 000
2013 talousarvio 4 088 000
2012 tilinpäätös 3 775 534
2011 tilinpäätös 2 810 120

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 30 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Lisäys käyttösuunnitelmaan (1 000 euroa)

  Alkuperäinen käyttösuunnitelma Lisätalousarvio Muutettu käyttösuunnitelma
       
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään) 3 287 +30 3 317
Avustukset korvausten hakemiseen ympäristövahinkoasioissa ja edunvalvontakustannuksiin (enintään) 50 - 50
Muut avustukset (enintään) 751 - 751
Yhteensä 4 088 +30 4 118

51. Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 18 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) rikosvahinkolain (1204/2005) nojalla maksettaviin rikosvahinkokorvauksiin

2) syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta annetun lain (422/1974) nojalla maksettaviin korvauksiin sekä niihin liittyvien vähäisten asiamiespalkkioiden maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 3 850
Yhteensä 3 850

2013 talousarvio 18 000 000
2012 talousarvio 14 150 000
2011 tilinpäätös 17 676 274

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 18 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) rikosvahinkolain (1204/2005) nojalla maksettaviin rikosvahinkokorvauksiin

2) syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta annetun lain (422/1974) nojalla maksettaviin korvauksiin sekä niihin liittyvien vähäisten asiamiespalkkioiden maksamiseen.