Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              22. Eräät ympäristömenot
              60. Siirto öljysuojarahastoon
              70. Alusinvestoinnit
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

61. Ympäristönsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 11 542 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vesihuollon tukemisesta annetun lain (686/2004) mukaisiin avustuksiin yhdyskuntien ja haja-asutuksen vesiensuojelua edistäviin investointeihin

2) valtion töinä toteutettavien ympäristötöiden suunnittelusta ja rakentamisesta, peruskorjauksista ja rakentamisvelvoitteista aiheutuvien menojen sekä jätelaissa (646/2011) säädettyjen valtion jätehuoltotöiden toteuttamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimisen tukemiseen

4) talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla annetun valtioneuvoston asetuksen (209/2011) toimeenpanon vauhdittamisen edellyttämän neuvonnan ja opastuksen tukemiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös hankkeista aiheutuvien enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen. Momentin määrärahasta rahoitettu, valtion työnä toteutettu ja valmistunut työ saadaan sopia luovutettavaksi kunnalle tai muulle yhteistyökumppanille. Samalla on sovittava niistä ehdoista, joita työn vastaanottajan on luovutuksen jälkeen noudatettava.

Selvitysosa:Määrärahasta 2 000 000 euroa käytetään avustuksiin, 7 730 000 euroa valtion töinä toteutettavien ympäristötöiden sekä pilaantuneiden alueiden ja vesistöjen kunnostusten yhteishankkeisiin sekä 1 812 000 euroa näiden hankkeiden arvonlisäveromenoihin. Arvonlisäveromenoihin sisältyy 108 000 euroa Kainuun hallintokokeilun rahoituksen arvonlisäverojen siirtona.

Yhdyskuntien ja haja-asutusalueiden vesiensuojelua edistävillä investoinneilla ja pohjavesien suojelusuunnitelmilla toteutetaan valtioneuvoston hyväksymiä vesienhoitosuunnitelmia ja Suomen Itämeren suojeluohjelmaa. Avustuksilla edistetään erityisesti haja-asutuksen talousjätevesien käsittelystä annetun valtioneuvoston asetuksen (209/2011) toimeenpanoa sekä ravinteiden poistoa yhdyskuntajätevesistä. Määrärahalla rahoitetaan myös yhteisrahoitteisia ja valtion töinä toteutettavia siirtoviemäreitä ja yhdysvesijohtoja, pilaantuneiden alueiden kunnostuksia, vesistökunnostuksia ja muita ympäristötöitä.

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonnalla tuetaan kiinteistöjen jätevesien tarkoituksenmukaisten käsittelyratkaisujen toteuttamista. Pohjavesien suojelutoimenpiteet edellyttävät kuntien osallistumista suojelusuunnitelmien laatimiseen.

Momentilta maksettavan arvonlisäveron käyttöä seurataan ja tarvittaessa tehdään muutokset määrärahan mitoitukseen.

Vesihuolto- ja ympäristökunnostushankkeita rahoitetaan vähäisessä määrin lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön pääluokkaan budjetoiduista momentin 32.01.02 määrärahoista lähinnä työmaiden työnjohdon palkkaus- ja muina kulutusmenoina.

Määrärahan arvioitu käyttö

    Kokonaiskustannusarvio
1 000 €
Valtion osuus
edellisestä
1 000 €
Myönnetty
aikaisemmin
1 000 €
Myönnetään
           
           
1. Keskeneräiset hankkeet yhteensä 47 750 18 950 14 400 4 550 000
2. Pilaantuneiden alueiden kunnostus       1 590 000
3. Vesistöjen kunnostus ja muut ympäristötyöt       1 590 000
4. Avustukset       2 000 000
5. Arvonlisävero       1 812 000
  Yhteensä 47 750 18 950 14 400 11 542 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentilta 32.50.(63) 692
Tasomuutos -900
Yhteensä -208

2013 talousarvio 11 542 000
2012 II lisätalousarvio
2012 talousarvio 11 750 000
2011 tilinpäätös 2 000 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Vuonna 2012 aloitettiin yhdeksän siirtoviemärihanketta, joista kahdeksan on vielä kesken. Momentille siirtoviemärihankkeisiin esitetty 4,55 miljoonan euron määräraha riittää keskeneräisten hankkeiden loppuun saattamiseen. Valmistumassa olevan viemäröintiohjelman perusteella vuonna 2013 olisi kuitenkin tarve aloittaa 11 uutta siirtoviemärihanketta.

Siirtoviemärihankkeen suunnittelu alkaa, kun alueella päätetään jätevesien johtamisesta kustannustehokkaalle keskuspuhdistamolle vanhentuneen jätevesipuhdistamon kunnostusinvestointien sijaan. Hankkeiden toteuttaminen vaatii pitkälle menevää kuntien ja vesihuoltolaitosten välistä yhteistyötä. Siirtoviemäreihin liitetään niiden varrella olevaa haja-asutusta, joten vesien tilan parantamiseksi toiminta on erittäin perusteltua. Siirtoviemärit ovat keskeisiä valtion tukea vaativia toimenpiteitä myös valtioneuvoston (10.12.2009) hyväksymissä vesienhoitosuunnitelmissa.

Vuoden 2016 alkuun mennessä kiinteistökohtaiset talousjätevesijärjestelmät tulee saattaa talousjätevesiasetuksen mukaisiksi tai liittää vesihuoltoverkkoon. Säännösten toimeenpano antaa mahdollisuuden 5 vuoden poikkeuksiin, jos alueelle on tulossa viemäröinti. Tieto tulevista siirtoviemärihankkeista on siten tärkeää saada nopeasti asukkaille, jotta vältytään turhilta kiinteistökohtaisilta jätevesiratkaisuilta.

Momentille esitetystä määrärahasta on tarkoitus käyttää miljoona euroa haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan. Kiinteistökohtainen neuvonta on koettu tehokkaaksi tavaksi välittää tietoa asukkaille. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan kiinteistöjen omistajat kuitenkin usein empivät ryhtyä toimenpiteisiin, koska epäilevät säännösten edelleen muuttuvan. Asian vakuuttamiseksi tarvitaan siten myös valtakunnallista neuvontaa.

Valiokunta toteaa, että valtion tuella on suuri merkitys kuntien yhteistyön ja siirtoviemärihankkeiden käynnistämisessä. Lisäksi on syytä painottaa, että käynnistyneiden hankkeiden kokonaiskustannukset ovat noin kolminkertaiset maksettavaan tukeen verrattuna ja myös hankkeiden työllisyysvaikutus on merkittävä.

Valiokunta lisää momentille 1 400 000 euroa uusien siirtoviemärihankkeiden aloittamiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 12 942 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vesihuollon tukemisesta annetun lain (686/2004) mukaisiin avustuksiin yhdyskuntien ja haja-asutuksen vesiensuojelua edistäviin investointeihin

2) valtion töinä toteutettavien ympäristötöiden suunnittelusta ja rakentamisesta, peruskorjauksista ja rakentamisvelvoitteista aiheutuvien menojen sekä jätelaissa (646/2011) säädettyjen valtion jätehuoltotöiden toteuttamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimisen tukemiseen

4) talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla annetun valtioneuvoston asetuksen (209/2011) toimeenpanon vauhdittamisen edellyttämän neuvonnan ja opastuksen tukemiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös hankkeista aiheutuvien enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen. Momentin määrärahasta rahoitettu, valtion työnä toteutettu ja valmistunut työ saadaan sopia luovutettavaksi kunnalle tai muulle yhteistyökumppanille. Samalla on sovittava niistä ehdoista, joita työn vastaanottajan on luovutuksen jälkeen noudatettava.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös teollisuuskemikaalijätteiden käsittelyä harjoittaneen Oy PP-Recycling Ltd:n käytössä olleisiin tiloihin ja kiinteistölle varastoitujen vaarallisten jätteiden varastointiin, poiskuljettamiseen, hävittämiseen sekä jätteiden muuhun vaarattomaksi tekemiseen liittyvien kustannusten maksamiseen.

Selvitysosa:Oy PP-Recycling Ltd on vaarallisten jätenesteiden käsittelemiseen ja kierrättämiseen erikoistunut yhtiö, joka toimi kiinteistöyhtiö Green Tech Oy:ltä vuokratuissa tiloissa Padasjoella. Oy PP-Recycling Ltd on asetettu konkurssiin ja konkurssi on elokuussa 2013 rauennut varojen puutteeseen. Kiinteistöllä on varastoituna erilaisista jätelajeista koostuvia vaarallisia jätteitä yhteensä noin 1 550 tonnia. Varastointitilat eivät täytä asianmukaisia varastointi- ja turvajärjestelyvaatimuksia, mistä syystä jätteistä aiheutuu merkittävä ympäristöriski. Vastuu jätteiden ja turvallisuusongelman poistamisesta on yrityksen konkurssin rauettua toissijaisesi kiinteistön haltijalla, joka on velkainen ja kiinteistö on ulosmittauksessa. Valtio joutuu tästä syystä viime kädessä ottamaan vastuun turvallisuusriskin poistamisen aiheuttamista kustannuksista ja toimintavelvollisuuksista. Määrärahasta varataan em. tarkoitukseen 2 000 000 euroa.


2013 IV lisätalousarvio 2 000 000
2013 talousarvio 12 942 000
2012 tilinpäätös 11 750 000
2011 tilinpäätös 2 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös teollisuuskemikaalijätteiden käsittelyä harjoittaneen Oy PP-Recycling Ltd:n käytössä olleisiin tiloihin ja kiinteistölle varastoitujen vaarallisten jätteiden varastointiin, poiskuljettamiseen, hävittämiseen sekä jätteiden muuhun vaarattomaksi tekemiseen liittyvien kustannusten maksamiseen.