Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              22. Eräät ympäristömenot
              60. Siirto öljysuojarahastoon
              70. Alusinvestoinnit
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

10. Ympäristön- ja luonnonsuojeluPDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Selvitysosa:Lukuun on budjetoitu ympäristön- ja luonnonsuojelua edistävään toimintaan hallinnonalalla ja ympäristötehtäviä aluehallinnossa hoitavissa virastoissa pääosin käytettävät määrärahat.

Ympäristönsuojelu

Vesiensuojelun ja muun ympäristönsuojelun määrärahoilla on tavoitteena erityisesti parantaa Itämeren, sisävesien ja pohjavesien tilaa, vähentää pilaantuneesta maaperästä aiheutuvia ympäristöriskejä ja ehkäistä öljy- ja kemikaalivahingoista aiheutuvia ympäristövaurioita merialueilla. Toimenpiteitä Itämeren tilan parantamiseksi ja siihen kohdistuvien ympäristöuhkien ehkäisemiseksi ja torjumiseksi rahoitetaan ja toteutetaan eri hallinnonaloilla laaja-alaisena yhteistyönä tavoitteena suojelutoimien mahdollisimman hyvä vaikuttavuus ja kustannustehokkuus. Suojelutoimien tehostamisessa keskeisellä sijalla ovat yhteistyö muiden Itämerivaltioiden kanssa sekä merenhoidon, HELCOMin toimintaohjelman ja EU:n Itämeren alueen strategian toimeenpano samoin kuin yhteistyö Pietarin ja Leningradin alueen kaupunkien kanssa Itämeren kuormituksen vähentämiseksi.

Itämeren ja sisävesien tilan parantamiseksi edistetään tehokkaiden vesien- ja merensuojelumenetelmien kehittämistä ja käyttöönottoa. Erityisesti tehostetaan maatalouden vesiensuojelua. Metsätalouden ja turvetuotannon vesiensuojelussa edistetään uusien vesiensuojelumenetelmien kokeilua sekä valmistellaan valtakunnallisia mitoitus- ja käyttöohjeita. Vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden inventointien tietoja käytetään erityisesti vesialueiden hyödyntämiseen tähtäävien hankkeiden haittavaikutusten arvioimiseen ja ehkäisemiseen.

Jätevesien käsittelyn keskittämistä nykyistä isompiin, tehokkaampiin ja toimintavarmempiin yksiköihin edistetään tukemalla yhdyskuntien ja haja-asutuksen vesiensuojelua edistäviä siirtoviemärihankkeita. Avustuksilla tuetaan haja-asutuksen jätevesihuoltoa ja pohjavesien suojelusuunnittelua.

Vesien kunnostuksella poistetaan järvien sisäistä kuormitusta ja voidaan parantaa niiden tilaa pysyvästi sekä lisätä huomattavasti vesien virkistyskäyttöarvoa. Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostustarvetta selvitetään järjestelmällisesti. Kiireellisimpiä kohteita myös kunnostetaan valtion jätehuoltotyönä erityisesti terveys- ja pohjavesihaittojen poistamiseksi silloin, kun edellytykset valtion osallistumiselle ovat muuten olemassa.

Vihreää taloutta edistetään kehittämis- ja kokeiluhankkein, kansainvälisten ilmastoneuvottelujen ja päästövähennysten edellyttämillä vaikutusarvioinneilla ja selvityksillä sekä ilmastopaneelin toiminnalla.

Öljy- ja kemikaalivahinkojen riittävä torjuntavalmius ehkäisee ja vähentää onnettomuuksista aiheutuvia vaurioita. Tavoite on ylläpitää vesi- ja merialueiden viihtyisyyttä ja käyttökelpoisuutta virkistykseen ja taloudelliseen toimintaan. Merikelpoista torjuntakalustoa tarvitaan edelleen riittävän torjuntavalmiuden saavuttamiseksi.

Öljyjätemaksuilla tuetaan valtakunnallisesti kattavan öljyjätehuoltojärjestelmän ylläpitoa ja öljyn pilaamien alueiden kunnostusta.

Luonnonsuojelu

Suomen luonnonsuojelualueverkostoa täydennetään jatkamalla yksityisomistuksessa olevien luonnonsuojeluun varattujen alueiden hankinta- ja korvausneuvotteluja. Soidensuojeluohjelmaa valmistellaan.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) 2008—2020 toteutusta jatketaan yhteistyössä metsäviranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Yksityisomistuksessa olevia metsiä pyritään saamaan suojeluun vapaaehtoiselta pohjalta. Nykyisessä METSO-ohjelmassa tavoitteena on saada suojeluun 96 000 hehtaaria uusia metsäalueita. Vuosina 2005—2011 on toteutettu noin 18 200 hehtaaria.

Luonnonsuojelualueilla jatketaan metsien ja soiden ennallistamista, perinnebiotooppien kunnostusta ja hoitoa sekä luontotyyppien inventointia. Natura 2000 -verkoston alueiden suojelutoimien ensisijaisena tavoitteena on parantaa lajien ja luontotyyppien suojelun tasoa.

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointeja edistetään kustannustehokkaasti. Luonnonsuojelulain mukaisten maisemanhoitoalueiden valmistelua jatketaan.

Luonnon monimuotoisuuden kadon pysäyttämiseksi tehostetaan toimia, jotka perustuvat v. 2010 valmistuneeseen eliölajien uhanalaisuusarviointiin ja v. 2008 valmistuneen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin pohjalta laadittuun toimintaohjelmaan.

Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien toiminnalliset tavoitteet on asetettu momentin 35.10.52 perusteluissa.

20. Ympäristövahinkojen torjunta (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 5 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) öljy- ja muiden ympäristövahinkojen torjunnan järjestämisestä, alusten torjuntavalmiuden ylläpidosta, torjuntakaluston hankinnoista ja torjuntatoimenpiteistä sekä ympäristövahingon torjuntaan välittömästi liittyvistä tutkimuksista aiheutuviin menoihin

2) ympäristövahinkojen torjunnan kansainvälisestä yhteistyöstä, koulutus- ja kehittämistoiminnasta ja oikeudenkäynneistä aiheutuviin menoihin, öljyntorjuntavarastojen vuokriin ja sivutoimisten varastonhoitajien ja torjuntatöihin osallistuvien palkkioihin

3) menoihin, jotka aiheutuvat toimivaltaiselle viranomaiselle siitä, että laittomasti tehtyjä kansainvälisiä jätesiirtoja joudutaan palauttamaan, eikä kaikkia kustannuksia aina saada heti perityksi aiheuttajalta.

Torjuntakaluston hankintamenot budjetoidaan sitoumusperusteisina.

Selvitysosa:Menot, jotka aiheutuvat laittomien kansainvälisten jätesiirtojen palauttamisesta toimivaltaiselle viranomaiselle, peritään takaisin jätteen viejältä ja tuloutetaan momentille 12.35.99.

Menoihin saadaan korvauksia öljysuojarahastosta ja vahinkojen aiheuttajilta. Korvaukset tuloutetaan momentille 12.35.10. Korotetun öljysuojamaksun perimistä on tarkoitus jatkaa.


2013 talousarvio 5 200 000
2012 talousarvio 5 200 000
2011 tilinpäätös 5 243 595

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 5 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) öljy- ja muiden ympäristövahinkojen torjunnan järjestämisestä, alusten torjuntavalmiuden ylläpidosta, torjuntakaluston hankinnoista ja torjuntatoimenpiteistä sekä ympäristövahingon torjuntaan välittömästi liittyvistä tutkimuksista aiheutuviin menoihin

2) ympäristövahinkojen torjunnan kansainvälisestä yhteistyöstä, koulutus- ja kehittämistoiminnasta ja oikeudenkäynneistä aiheutuviin menoihin, öljyntorjuntavarastojen vuokriin ja sivutoimisten varastonhoitajien ja torjuntatöihin osallistuvien palkkioihin

3) menoihin, jotka aiheutuvat toimivaltaiselle viranomaiselle siitä, että laittomasti tehtyjä kansainvälisiä jätesiirtoja joudutaan palauttamaan, eikä kaikkia kustannuksia aina saada heti perityksi aiheuttajalta.

Torjuntakaluston hankintamenot budjetoidaan sitoumusperusteisina.

21. Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 2 440 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) yksityisten luonnonsuojelualueiden ja muiden luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden sekä maisema-alueiden inventointiin, merkintään ja hoitoon

2) Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) toimenpiteisiin, jotka koskevat erityisesti viestintää,  inventointeja, yhteistyötä ja seurantaa

3) uhanalaisten eliölajien seurantaan, suojeluun ja hoitoon, rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen ehkäisemiseen sekä vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten ja EU:n CITES-asetuksen edellyttämän eläinten hoidon järjestämiseen

4) luonnonsuojelusuunnitteluun, maa-aineslain soveltamiseen sekä pohjavesien suojeluun liittyvään suunnitteluun ja kunnostamiseen

5) enintään 20 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin, edellä olevien perustelujen mukaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:Määrärahalla inventoidaan ja hoidetaan yksityisiä luonnonsuojelualueita erityisesti siltä osin, kuin hoito ei kuulu Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaan (METSO). Luonnonsuojelulain mukaisten luontotyyppien inventointeja jatketaan. Valmistellaan ja toteutetaan luonnonsuojelulain mukaisia uhanalaisten lajien suojeluohjelmia. Luonnon monimuotoisuutta edistäviä hoitosuunnitelmia ja -toimenpiteitä tehdään arvokkailla perinnebiotoopeilla. Pääasiassa valtakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille laaditaan hoitosuunnitelmia ja niiden inventointitietoja ajantasaistetaan. Luonnonsuojelulain mukaisten maisemanhoitoalueiden valmistelua edistetään. Maa-ainesten kestävään käyttöön ja pohjavesien suojeluun liittyviä hankkeita jatketaan. Maa-ainesten ottoalueiden kunnostusta ennen maa-aineslain voimaantuloa syntyneillä alueilla tehdään mahdollisuuksien mukaan.


2013 talousarvio 2 440 000
2012 talousarvio 2 440 000
2011 tilinpäätös 2 940 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 2 440 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) yksityisten luonnonsuojelualueiden ja muiden luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden sekä maisema-alueiden inventointiin, merkintään ja hoitoon

2) Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) toimenpiteisiin, jotka koskevat erityisesti viestintää, inventointeja, yhteistyötä ja seurantaa

3) uhanalaisten eliölajien seurantaan, suojeluun ja hoitoon, rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen ehkäisemiseen sekä vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten ja EU:n CITES-asetuksen edellyttämän eläinten hoidon järjestämiseen

4) luonnonsuojelusuunnitteluun, maa-aineslain soveltamiseen sekä pohjavesien suojeluun liittyvään suunnitteluun ja kunnostamiseen

5) enintään 20 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin, edellä olevien perustelujen mukaisiin tehtäviin.

22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 12 660 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ympäristön kunnostuksen ja hoidon kulutusmenoluonteisiin menoihin, jotka liittyvät toiminnan kehittämiseen ja hankkeiden valmisteluun sekä valtion hankkeista johtuviin tarkkailu- ja muihin velvoitteisiin

2) vesiseurantaverkoston ylläpitämiseen ja kehittämiseen

3) ympäristötehtävien laboratoriopalveluiden ja muiden ostopalvelujen hankintaan

4) ympäristötehtäviin liittyviin yhteisiin kehittämishankkeisiin ja koulutuksen järjestämiseen

5) vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointeihin

6) ravinnekierrätyksen edistämiseen Itämeren kuormituksen vähentämiseksi sekä Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueiden maatalouden vesiensuojelun tehostamiseen

7) merenhoidon suunnittelun yhteensovittamiseen

8) päästövähennystavoitteisiin ja kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin ja ilmastopolitiikan kehittämiseen sekä vihreää taloutta edistäviin kehittämis- ja kokeiluhankkeisiin

9) enintään 38 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta kohtien 1—4 tehtäviin sekä enintään 17 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta kohtien 5—8 tehtäviin.

Momentille nettoutetaan työnantajalle maksettavat sairaus- ja äitiyspäivärahat.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Ympäristönsuojelun menot 5 800 000
Ympäristötehtävien kehittäminen 1 000 000
Itämeren suojelu 3 340 000
Vihreän talouden kehittäminen ja kokeiluhankkeet 2 520 000
Yhteensä 12 660 000

Määrärahasta 2 800 000 euroa on tarkoitus käyttää ympäristön- ja vesien kunnostushankkeiden valmisteluun ja yhteiseen kehittämistoimintaan, velvoitteiden hoitoon sekä vesiseurantaverkoston ylläpitoon ja hoitoon ja 3 000 000 euroa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten laboratorio- ja muiden ympäristötehtävien ostopalvelujen hankintaan.

Itämeren kuormituksen vähentämiseksi ja Saaristomeren tilan parantamiseksi määrärahaa kohdennetaan erityisesti Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueille ravinnekierrätysohjelman kehittämishankkeisiin ja suojelutoimenpiteisiin. Itämeren suojelun määrärahaa käytetään myös vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointeihin, joilla on tavoitteena saada vuoteen 2015 mennessä yleiskuva Suomen merialueella esiintyvien tärkeiden luontotyyppien ja lajien levinneisyydestä niin, että merialueen käyttö ja suojelu voidaan suunnitella ekosysteemilähestymistavan edellyttämällä tavalla. Merenhoidon suunnittelulla toteutetaan osaltaan Suomen Itämeren suojeluohjelmaa ja muita Itämeren suojelun tavoitteita.

Määrärahaa käytetään myös vihreää taloutta edistäviin kehitys- ja kokeiluhankkeisiin, kansainvälisten ilmastoneuvottelujen ja päästövähennystavoitteiden vaikutusselvityksiin, ilmastopaneelin toimintaan sekä kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman ja jätteiden kierrätyksen kokeiluhankkeisiin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -1 500
Yhteensä -1 500

2013 talousarvio 12 660 000
2012 talousarvio 14 160 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Momentille myönnetään 13 660 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

8) päästövähennystavoitteisiin ja kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin liittyviin selvityksiin, ilmastopolitiikan kehittämiseen sekä vihreää taloutta edistäviin kehittämis- ja kokeiluhankkeisiin

9) kaivosteollisuuden ympäristövalvonnan ja kaivosten lupakäsittelyn toimintaedellytysten turvaamiseen sekä toiminnassa olevien kaivosten ja kaivosyhtiöiden toimintaedellytyksistä ja ympäristökriteerin täyttämisestä tehtäviin kartoituksiin

10) enintään 38 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen kohtien 1—4 tehtäviin, enintään 17 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kohtien 5—8 tehtäviin sekä enintään 10 henkilötyövuotta vastaavan yhden vuoden määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kohdan 9 tehtäviin.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen, päätösosan toisen kappaleen kohta 8) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 8), päätösosan toisen kappaleen kohta 9) lisätään uutena kohtana talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 9) ja päätösosan toisen kappaleen kohta 10) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen nykyisen kohdan 9).

Lisäys 1 000 000 euroa talousarvioesityksen 12 660 000 euroon nähden aiheutuu ympäristönsuojelutehtävien hoidon toimintaedellytysten turvaamisesta erityisesti kaivosteollisuuden ympäristövalvonnassa ja kaivosten lupakäsittelyssä. Määrärahan lisäyksellä varmistetaan kaivosten ympäristövalvontaresurssien ja asiantuntemuksen riittävyyttä ELY-keskuksissa Pohjois-Suomessa sekä vahvistetaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lupakäsittelyn edellyttämiä voimavaroja.


2013 talousarvio 13 660 000
2012 talousarvio 14 160 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Itämeri.Momentille esitetään 3 340 000 euron määrärahaa Itämeren suojeluun. Määrärahoja on tarkoitus käyttää erityisesti Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueille ravinnekierrätysohjelman kehittämishankkeisiin ja suojelutoimenpiteisiin, vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointeihin sekä merenhoidon suunnitteluun.

Suomi on sitoutunut vuonna 2007 yhdessä muiden Itämeren alueen valtioiden kanssa HELCOMin, Itämeren toimintaohjelman, mukaisiin maakohtaisiin typen ja fosforin kuormitusvähennyksiin. Tavoitteena on saavuttaa Itämeren hyvä tila vuonna 2021. Toimintaohjelmaa, sen tavoitteita ja toimien riittävyyttä arvioidaan uudelleen vuonna 2013. Suomi on myös sitoutunut Itämeri-huippukokouksessa vuonna 2010 tekemään Suomesta ravinteiden kierrätyksen esimerkkialueen ja tehostamaan toimia Saaristomeren hyvän tilan saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä.

Valiokunta pitää Itämeren suojeluun esitettyjä määrärahoja ja niillä toteutettavia hankkeita erittäin tarpeellisina ja painottaa samalla, että pilottiprojekteissa jo saavutettuja tuloksia pitää pystyä hyödyntämään laajemmassa mittakaavassa mahdollisimman nopeasti. Määrärahat tulee myös kohdistaa valtakunnallisesti tehokkaimpiin toimenpiteisiin. Valiokunta korostaa lisäksi Uudenmaan rannikkovesille kohdistuvien suojelutoimenpiteiden tärkeää merkitystä. Alueen vesien happipitoisuudessa on huomattavaa laskua, mikä näkyy voimakkaana rehevöitymisenä ja kalakantojen vähenemisenä.

Valiokunta pitää myönteisenä, että HELCOMin toimintaohjelmaa vauhdittamaan on perustettu Pohjoismaisen investointipankin (NIB) ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön (NEFCO) hallinnoima Itämeren toimintaohjelman rahasto, johon Ruotsi on sijoittanut yhdeksän miljoonaa euroa ja Suomi kaksi miljoonaa euroa korvamerkittynä Venäjällä toteutettaviin hankkeisiin. Valiokunnan mielestä on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, että rahaston, kuten muidenkin Itämeren suojelutoimenpiteiden, rahoitukseen osallistuvat kaikki Itämeren rantavaltiot.

Valiokunta lisää momentille 800 000 euroa Itämeren tilan parantamiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 14 460 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ympäristön kunnostuksen ja hoidon kulutusmenoluonteisiin menoihin, jotka liittyvät toiminnan kehittämiseen ja hankkeiden valmisteluun sekä valtion hankkeista johtuviin tarkkailu- ja muihin velvoitteisiin

2) vesiseurantaverkoston ylläpitämiseen ja kehittämiseen

3) ympäristötehtävien laboratoriopalveluiden ja muiden ostopalvelujen hankintaan

4) ympäristötehtäviin liittyviin yhteisiin kehittämishankkeisiin ja koulutuksen järjestämiseen

5) vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointeihin

6) ravinnekierrätyksen edistämiseen Itämeren kuormituksen vähentämiseksi sekä Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueiden maatalouden vesiensuojelun tehostamiseen

7) merenhoidon suunnittelun yhteensovittamiseen

8) päästövähennystavoitteisiin ja kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin liittyviin selvityksiin, ilmastopolitiikan kehittämiseen sekä vihreää taloutta edistäviin kehittämis- ja kokeiluhankkeisiin

9) kaivosteollisuuden ympäristövalvonnan ja kaivosten lupakäsittelyn toimintaedellytysten turvaamiseen sekä toiminnassa olevien kaivosten ja kaivosyhtiöiden toimintaedellytyksistä ja ympäristökriteerin täyttämisestä tehtäviin kartoituksiin

10) enintään 38 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen kohtien 1—4 tehtäviin, enintään 17 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kohtien 5—8 tehtäviin sekä enintään 10 henkilötyövuotta vastaavan yhden vuoden määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kohdan 9 tehtäviin.

Momentille nettoutetaan työnantajalle maksettavat sairaus- ja äitiyspäivärahat.

52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 27 284 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ympäristöministeriön ohjauksessa toteutettaviin Metsähallituksen julkisiin hallintotehtäviin seuraavasti:

1) Metsähallituksen hallinnassa olevien kansallispuistojen, muiden luonnonsuojelualueiden sekä erämaa-alueiden hoidon ja opastustoiminnan menoihin

2) luonnonsuojelualueilla niiden suojelutarkoitusta palvelevaan rakentamiseen sekä olemassa olevien rakennusten, rakennelmien, teiden ja tieosuuksien perusparantamis-, korjaus-, kunnossapito- ja purkumenoihin samoin kuin luonnonsuojelualueilla sijaitsevien tai niitä varten tarvittavien rakennusten ostamiseen

3) sellaisten koneiden, laitteiden ja kaluston hankkimiseen, joiden hankintahinta on yli 10 000 euroa ja taloudellinen käyttöaika yli kolme vuotta.

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää näihin julkisiin hallintotehtäviin Metsähallitukselle kertyvät sellaiset julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat ympäristöministeriön toimialaan.

Määrärahaa saa käyttää myös EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Toiminnan tavoitteet ympäristöministeriön toimialan osalta ovat:

 • — Metsähallitus parantaa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuutta toteuttamalla METSO-toimintaohjelmaa 2008—2020.
 • — Metsähallitus edistää sen vastuulle osoitettujen uhanalaisten lajien valtakunnallista suojelua ja seurantaa.
 • — Metsähallitus parantaa luontomatkailun ja virkistyskäytön kannalta tärkeiden luonnonsuojelualueiden palveluvarustusta, opastusta ja kulutuskestävyyttä.
 • — Metsähallitus parantaa Itämeren vedenalaisen luonnon suojelun mahdollisuuksia toteuttamalla vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmaa (VELMU).
 • — Metsähallitus jatkaa Natura 2000 -verkostoon kuuluvien alueiden suojelutoimenpiteiden toteuttamista.
 • — Metsähallitus toteuttaa suo- ja turvemaiden suojelun ja kestävän käytön strategiaa.

Selvitysosa:Ympäristöministeriö asettaa Metsähallituksen toiminnalliselle tuloksellisuudelle seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Määrälliset tavoitteet

  2010
toteutuma
2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
         
Alueiden hallinta        
Natura-alueiden määrä, joille valmistuu hoito- ja käyttösuunnitelma 22 20 16 15
Luonnonsuojelu        
Ennallistaminen (ha) 2 245 2 148 2 190 2 190
Perinnebiotooppien hoito (ha) 2 695 3 071 2 965 2 965
Arvokkaiden luontotyyppien hoito ja kunnostus (ha) 339 313 300 300
Luontotyyppien inventointi (ha) 40 589 47 310 50 000 50 000
Vedenalaisten luontotyyppien inventointi (ha) 6 200 5 345 5 000 5 000
Metsähallituksen vastuulle osoitettujen nisäkkäiden ja lintujen seuratut kohteet (kpl) 1 724 1 789 1 600 1 600
METSO-ohjelman lajistokartoitukset (kpl) 2 990 1 000 700 700
Luonnon virkistyskäyttö        
Virkistyspalvelujen asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) 4,2 4,3 >=4 >=4
Kansallispuistojen käynnit (kpl) 1 958 500 2 086 500 2 050 000 2 090 000
Luontokeskusten ja muiden asiakaspisteiden käynnit (kpl) 849 400 833 000 865 000 940 000

Metsähallitus

 • — arvioi ja seuraa ennallistamisen ja hoidon vaikuttavuutta
 • — vastaa yksityisten suojelualueiden hoidon käytännön toimenpiteistä
 • — valmistelee metsien osalta 15 000 hehtaarin lisäsuojeluun tähtäävää hanketta valtion mailla
 • — seuraa asiakastyytyväisyyttä kansallispuistoissa, asiakaspalvelupisteissä ja Luontoon.fi -verkkopalvelussa
 • — osallistuu suojelualueiden säädösvalmisteluprojektiin yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa
 • — osallistuu suojelualueiden hoitoon liittyvään yhteistyöhön Suomen lähialueilla
 • — kehittää sisävesien monimuotoisuuden suojelua
 • — osallistuu merenhoidon suunnitteluun ja toimeenpanoon.

Metsähallituksen ympäristöministeriön toimialaan kuuluvista julkisista hallintotehtävistä arvioidaan Metsähallitukselle kertyvän tuloja arviolta 2 900 000 euroa.

Muut tunnusluvut

  2010 2011 2012
arvio
2013
arvio
         
Kansallispuistojen hoito (kpl) 35 37 37 37
Muiden luonnonsuojelualueiden hoito (kpl) 508 507 630 730
Kansallispuistojen hoito (ha) 887 000 981 000 988 000 988 000
Muiden luonnonsuojelualueiden hoito (ha) 703 000 702 000 750 000 965 000
Muiden luonnonsuojelukohteiden hoito (ha) 1 038 000 1 011 000 965 000 755 000
Erämaa-alueiden (12 kpl) hoito (ha) 1 490 000 1 490 000 1 490 000 1 490 000
Erityisesti suojeltavien lajien esiintymien suojelu (kpl) 3 839 4 141 4 000 4 000
Muiden uhanalaisten ja luontodirektiivilajien esiintymien suojelu (kpl) 24 477 25 825 25 000 25 000
Muinaisjäännösten lkm (kpl, Museoviraston rekisteri) 2 148 4 642 4 800 5 000
Suojeltujen rakennusten lukumäärä (kpl) 191 233 233 250
Luontokeskusten ja muiden asiakaspisteiden määrä (kpl) 30 29 30 31

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Eduskunnan lisäyksen poisto -950
Sipoonkorven kansallispuiston perustaminen -500
Tuottavuustoimet (-1 htv) -45
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -105
Metsähallituksen luontopalvelut (HO) 500
Palkkausten tarkistukset 607
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -55
Yhteensä -548

2013 talousarvio 27 284 000
2012 II lisätalousarvio 357 000
2012 I lisätalousarvio 3 700 000
2012 talousarvio 27 832 000
2011 tilinpäätös 26 104 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Metsähallituksen Luontopalvelut hoitaa Suomen arvokkaimpia luontokohteita, kuten kansallispuistoja. Se on myös maamme merkittävin retkeilypalveluiden ja valtion maiden erä- ja kalastuspalveluiden tuottaja. Luontopalveluiden hoidossa on yli 7 miljoonaa hehtaaria valtion maita ja vesiä.

Valiokunta toteaa, että kansallispuistojen palveluihin sijoitetut määrärahat palautuvat yhteiskunnalle keskimäärin kymmenkertaisesti paikallisena yritystoimintana ja työpaikkoina. Kuluvana vuonna pelkästään Metsähallituksen Luontopalvelut työllistää noin 540 henkilötyövuotta, joista suuri osa on nuoria. Metsähallituksen ja yritysten tuottamat palvelut luovat yhdessä edellytykset kansallispuistomatkailulle. Kestävää matkailua edistäviä yhteistyösopimuksia on tehty 350 yrityksen kanssa.

Kansallispuistojen talous-, työllisyys- ja terveyshyötyjen ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi niiden saavutettavuutta ja palveluja tulee parantaa. Myös asiakasturvallisuus ja käytön kestävyys on varmistettava. Uudistamistarpeet painottuvat uusimpiin puistoalueisiin, kuten Sipoonkorven ja Selkämeren kansallispuistoihin. Merkittävimmät korvausinvestointitarpeet ovat merialueiden kansallispuistojen retkisatamissa, jotka palvelevat niin veneilijöitä kuin matkailuyrityksiä. Korvausinvestoinneilla haetaan ratkaisuja, jotka pidentävät reittirakenteiden elinkaaria ja lisäävät tuottavuutta ja asiakasturvallisuutta.

Valiokunta pitää myönteisenä, että investoinnit on toistaiseksi pystytty tekemään suurimmaksi osaksi hankerahoituksella, ja pitää tarpeellisena varmistaa, että Metsähallituksella on käytettävissään myös vuonna 2013 riittävä budjettirahoituksesta saatava omarahoitusosuus hankkeiden toteutukseen.

Valiokunta lisää momentille 700 000 euroa luonnonsuojelu- ja virkistyspalvelutehtävien hoitamiseen ja kehittämiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 27 984 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ympäristöministeriön ohjauksessa toteutettaviin Metsähallituksen julkisiin hallintotehtäviin seuraavasti:

1) Metsähallituksen hallinnassa olevien kansallispuistojen, muiden luonnonsuojelualueiden sekä erämaa-alueiden hoidon ja opastustoiminnan menoihin

2) luonnonsuojelualueilla niiden suojelutarkoitusta palvelevaan rakentamiseen sekä olemassa olevien rakennusten, rakennelmien, teiden ja tieosuuksien perusparantamis-, korjaus-, kunnossapito- ja purkumenoihin samoin kuin luonnonsuojelualueilla sijaitsevien tai niitä varten tarvittavien rakennusten ostamiseen

3) sellaisten koneiden, laitteiden ja kaluston hankkimiseen, joiden hankintahinta on yli 10 000 euroa ja taloudellinen käyttöaika yli kolme vuotta.

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää näihin julkisiin hallintotehtäviin Metsähallitukselle kertyvät sellaiset julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat ympäristöministeriön toimialaan.

Määrärahaa saa käyttää myös EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Toiminnan tavoitteet ympäristöministeriön toimialan osalta ovat:

 • — Metsähallitus parantaa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuutta toteuttamalla METSO-toimintaohjelmaa 2008—2020.
 • — Metsähallitus edistää sen vastuulle osoitettujen uhanalaisten lajien valtakunnallista suojelua ja seurantaa.
 • — Metsähallitus parantaa luontomatkailun ja virkistyskäytön kannalta tärkeiden luonnonsuojelualueiden palveluvarustusta, opastusta ja kulutuskestävyyttä.
 • — Metsähallitus parantaa Itämeren vedenalaisen luonnon suojelun mahdollisuuksia toteuttamalla vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmaa (VELMU).
 • — Metsähallitus jatkaa Natura 2000 -verkostoon kuuluvien alueiden suojelutoimenpiteiden toteuttamista.
 • — Metsähallitus toteuttaa suo- ja turvemaiden suojelun ja kestävän käytön strategiaa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 101/2013 vp (12.9.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 4 500 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahaa käytetään nuorten työllistämiseen Metsähallituksen luontopalvelujen tehtävissä, merialueiden retki- ja suojasatamien kehittämiseen ja kunnostamiseen, kansallispuistojen ja muiden luonto- ja retkeilykohteiden markkinoinnin ja palveluiden kehittämiseen mm. Venäjältä tulevan matkailun tarpeisiin sekä Vallisaaren ja Kuninkaansaaren raivaus- ja kunnostustyöhön.

Lisämäärärahalla rahoitettavat hankkeet parantavat erityisesti matkailun edellytyksiä ja lisäävät matkailutuloa. Hankkeiden työllisyysvaikutuksiksi arvioidaan yhteensä yli 80 henkilötyövuotta.


2013 III lisätalousarvio 4 500 000
2013 talousarvio 27 984 000
2012 tilinpäätös 31 889 000
2011 tilinpäätös 26 104 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 25/2013 vp (11.10.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 4 500 000 euroa.

60. Siirto öljysuojarahastoon (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 3 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää öljyjätemaksusta annetun lain (894/1986) 7 §:n nojalla öljysuojarahastoon tehtävän siirron maksamiseen.

Selvitysosa:Öljyjätemaksuina kertyvistä varoista voidaan valtion talousarviossa siirtää osa öljysuojarahastoon käytettäväksi öljyn pilaamien maa-alueiden puhdistuskustannusten korvaamiseen. Korvausperusteista on säädetty tarkemmin öljysuojarahastosta annetun lain (1406/2004) 15 §:ssä.

Määräraha yhdessä momentin 35.10.65 määrärahan kanssa vastaa öljyjätemaksujen kertymää momentille 11.19.08.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -700
Yhteensä -700

2013 talousarvio 3 000 000
2012 talousarvio 3 700 000
2011 tilinpäätös 4 300 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 3 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää öljyjätemaksusta annetun lain (894/1986) 7 §:n nojalla öljysuojarahastoon tehtävän siirron maksamiseen.

61. Ympäristönsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 11 542 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vesihuollon tukemisesta annetun lain (686/2004) mukaisiin avustuksiin yhdyskuntien ja haja-asutuksen vesiensuojelua edistäviin investointeihin

2) valtion töinä toteutettavien ympäristötöiden suunnittelusta ja rakentamisesta, peruskorjauksista ja rakentamisvelvoitteista aiheutuvien menojen sekä jätelaissa (646/2011) säädettyjen valtion jätehuoltotöiden toteuttamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimisen tukemiseen

4) talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla annetun valtioneuvoston asetuksen (209/2011) toimeenpanon vauhdittamisen edellyttämän neuvonnan ja opastuksen tukemiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös hankkeista aiheutuvien enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen. Momentin määrärahasta rahoitettu, valtion työnä toteutettu ja valmistunut työ saadaan sopia luovutettavaksi kunnalle tai muulle yhteistyökumppanille. Samalla on sovittava niistä ehdoista, joita työn vastaanottajan on luovutuksen jälkeen noudatettava.

Selvitysosa:Määrärahasta 2 000 000 euroa käytetään avustuksiin, 7 730 000 euroa valtion töinä toteutettavien ympäristötöiden sekä pilaantuneiden alueiden ja vesistöjen kunnostusten yhteishankkeisiin sekä 1 812 000 euroa näiden hankkeiden arvonlisäveromenoihin. Arvonlisäveromenoihin sisältyy 108 000 euroa Kainuun hallintokokeilun rahoituksen arvonlisäverojen siirtona.

Yhdyskuntien ja haja-asutusalueiden vesiensuojelua edistävillä investoinneilla ja pohjavesien suojelusuunnitelmilla toteutetaan valtioneuvoston hyväksymiä vesienhoitosuunnitelmia ja Suomen Itämeren suojeluohjelmaa. Avustuksilla edistetään erityisesti haja-asutuksen talousjätevesien käsittelystä annetun valtioneuvoston asetuksen (209/2011) toimeenpanoa sekä ravinteiden poistoa yhdyskuntajätevesistä. Määrärahalla rahoitetaan myös yhteisrahoitteisia ja valtion töinä toteutettavia siirtoviemäreitä ja yhdysvesijohtoja, pilaantuneiden alueiden kunnostuksia, vesistökunnostuksia ja muita ympäristötöitä.

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonnalla tuetaan kiinteistöjen jätevesien tarkoituksenmukaisten käsittelyratkaisujen toteuttamista. Pohjavesien suojelutoimenpiteet edellyttävät kuntien osallistumista suojelusuunnitelmien laatimiseen.

Momentilta maksettavan arvonlisäveron käyttöä seurataan ja tarvittaessa tehdään muutokset määrärahan mitoitukseen.

Vesihuolto- ja ympäristökunnostushankkeita rahoitetaan vähäisessä määrin lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön pääluokkaan budjetoiduista momentin 32.01.02 määrärahoista lähinnä työmaiden työnjohdon palkkaus- ja muina kulutusmenoina.

Määrärahan arvioitu käyttö

    Kokonaiskustannusarvio
1 000 €
Valtion osuus
edellisestä
1 000 €
Myönnetty
aikaisemmin
1 000 €
Myönnetään
           
           
1. Keskeneräiset hankkeet yhteensä 47 750 18 950 14 400 4 550 000
2. Pilaantuneiden alueiden kunnostus       1 590 000
3. Vesistöjen kunnostus ja muut ympäristötyöt       1 590 000
4. Avustukset       2 000 000
5. Arvonlisävero       1 812 000
  Yhteensä 47 750 18 950 14 400 11 542 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentilta 32.50.(63) 692
Tasomuutos -900
Yhteensä -208

2013 talousarvio 11 542 000
2012 II lisätalousarvio
2012 talousarvio 11 750 000
2011 tilinpäätös 2 000 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Vuonna 2012 aloitettiin yhdeksän siirtoviemärihanketta, joista kahdeksan on vielä kesken. Momentille siirtoviemärihankkeisiin esitetty 4,55 miljoonan euron määräraha riittää keskeneräisten hankkeiden loppuun saattamiseen. Valmistumassa olevan viemäröintiohjelman perusteella vuonna 2013 olisi kuitenkin tarve aloittaa 11 uutta siirtoviemärihanketta.

Siirtoviemärihankkeen suunnittelu alkaa, kun alueella päätetään jätevesien johtamisesta kustannustehokkaalle keskuspuhdistamolle vanhentuneen jätevesipuhdistamon kunnostusinvestointien sijaan. Hankkeiden toteuttaminen vaatii pitkälle menevää kuntien ja vesihuoltolaitosten välistä yhteistyötä. Siirtoviemäreihin liitetään niiden varrella olevaa haja-asutusta, joten vesien tilan parantamiseksi toiminta on erittäin perusteltua. Siirtoviemärit ovat keskeisiä valtion tukea vaativia toimenpiteitä myös valtioneuvoston (10.12.2009) hyväksymissä vesienhoitosuunnitelmissa.

Vuoden 2016 alkuun mennessä kiinteistökohtaiset talousjätevesijärjestelmät tulee saattaa talousjätevesiasetuksen mukaisiksi tai liittää vesihuoltoverkkoon. Säännösten toimeenpano antaa mahdollisuuden 5 vuoden poikkeuksiin, jos alueelle on tulossa viemäröinti. Tieto tulevista siirtoviemärihankkeista on siten tärkeää saada nopeasti asukkaille, jotta vältytään turhilta kiinteistökohtaisilta jätevesiratkaisuilta.

Momentille esitetystä määrärahasta on tarkoitus käyttää miljoona euroa haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan. Kiinteistökohtainen neuvonta on koettu tehokkaaksi tavaksi välittää tietoa asukkaille. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan kiinteistöjen omistajat kuitenkin usein empivät ryhtyä toimenpiteisiin, koska epäilevät säännösten edelleen muuttuvan. Asian vakuuttamiseksi tarvitaan siten myös valtakunnallista neuvontaa.

Valiokunta toteaa, että valtion tuella on suuri merkitys kuntien yhteistyön ja siirtoviemärihankkeiden käynnistämisessä. Lisäksi on syytä painottaa, että käynnistyneiden hankkeiden kokonaiskustannukset ovat noin kolminkertaiset maksettavaan tukeen verrattuna ja myös hankkeiden työllisyysvaikutus on merkittävä.

Valiokunta lisää momentille 1 400 000 euroa uusien siirtoviemärihankkeiden aloittamiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 12 942 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vesihuollon tukemisesta annetun lain (686/2004) mukaisiin avustuksiin yhdyskuntien ja haja-asutuksen vesiensuojelua edistäviin investointeihin

2) valtion töinä toteutettavien ympäristötöiden suunnittelusta ja rakentamisesta, peruskorjauksista ja rakentamisvelvoitteista aiheutuvien menojen sekä jätelaissa (646/2011) säädettyjen valtion jätehuoltotöiden toteuttamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimisen tukemiseen

4) talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla annetun valtioneuvoston asetuksen (209/2011) toimeenpanon vauhdittamisen edellyttämän neuvonnan ja opastuksen tukemiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös hankkeista aiheutuvien enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen. Momentin määrärahasta rahoitettu, valtion työnä toteutettu ja valmistunut työ saadaan sopia luovutettavaksi kunnalle tai muulle yhteistyökumppanille. Samalla on sovittava niistä ehdoista, joita työn vastaanottajan on luovutuksen jälkeen noudatettava.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös teollisuuskemikaalijätteiden käsittelyä harjoittaneen Oy PP-Recycling Ltd:n käytössä olleisiin tiloihin ja kiinteistölle varastoitujen vaarallisten jätteiden varastointiin, poiskuljettamiseen, hävittämiseen sekä jätteiden muuhun vaarattomaksi tekemiseen liittyvien kustannusten maksamiseen.

Selvitysosa:Oy PP-Recycling Ltd on vaarallisten jätenesteiden käsittelemiseen ja kierrättämiseen erikoistunut yhtiö, joka toimi kiinteistöyhtiö Green Tech Oy:ltä vuokratuissa tiloissa Padasjoella. Oy PP-Recycling Ltd on asetettu konkurssiin ja konkurssi on elokuussa 2013 rauennut varojen puutteeseen. Kiinteistöllä on varastoituna erilaisista jätelajeista koostuvia vaarallisia jätteitä yhteensä noin 1 550 tonnia. Varastointitilat eivät täytä asianmukaisia varastointi- ja turvajärjestelyvaatimuksia, mistä syystä jätteistä aiheutuu merkittävä ympäristöriski. Vastuu jätteiden ja turvallisuusongelman poistamisesta on yrityksen konkurssin rauettua toissijaisesi kiinteistön haltijalla, joka on velkainen ja kiinteistö on ulosmittauksessa. Valtio joutuu tästä syystä viime kädessä ottamaan vastuun turvallisuusriskin poistamisen aiheuttamista kustannuksista ja toimintavelvollisuuksista. Määrärahasta varataan em. tarkoitukseen 2 000 000 euroa.


2013 IV lisätalousarvio 2 000 000
2013 talousarvio 12 942 000
2012 tilinpäätös 11 750 000
2011 tilinpäätös 2 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös teollisuuskemikaalijätteiden käsittelyä harjoittaneen Oy PP-Recycling Ltd:n käytössä olleisiin tiloihin ja kiinteistölle varastoitujen vaarallisten jätteiden varastointiin, poiskuljettamiseen, hävittämiseen sekä jätteiden muuhun vaarattomaksi tekemiseen liittyvien kustannusten maksamiseen.

63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 53 830 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maa- ja vesialueiden sekä rakennusten ostamiseen ja lunastamiseen luonnonsuojelutarkoituksia varten sekä erämaa-alueisiin liitettävien alueiden ostamiseen

2) korvausten maksamiseen maanomistajille tai erityisen oikeuden haltijoille luonnonsuojelulain 24, 25, 29 ja 47 §:n mukaisten päätösten tai sopimusten aiheuttamista taloudellisista menetyksistä

3) Natura 2000 -verkoston toteuttamisesta aiheutuviin luonnonsuojelulain 53 §:n, maankäyttö- ja rakennuslain 197 §:n sekä yksityistielain 7 a §:n mukaan valtiolle määrättyihin korvauksiin

4) maa-aineslain 8 ja 26 §:n mukaisesti suojelusta aiheutuviin korvauksiin

5) luonnonsuojelulain 55 §:n 2 momentin mukaisiin haitankorvauksiin

6) valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin hankittavien alueiden tai yksityisiksi suojelualueiksi perustettavien alueiden arvioinnista, maanmittaustoimituksista ja hankintatehtävistä sekä yksityisten suojelualueiden merkinnästä aiheutuviin menoihin ja lisäksi ympäristöministeriön hallinnassa olevien alueiden kiinteistönhoidon menoihin ja mahdollisiin korvaustoimitusten kuluihin

7) enintään 160 000 euroa erikseen tehtävien yhteistoimintasopimusten perusteella maksettaviin palkkioihin, joilla edistetään maanomistajien tekemien Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) mukaisten tarjousten käsittelyä. Toimintapalkkioita voidaan maksaa välitetyistä tarjouksista, jotka johtavat suojelupäätökseen.

8) koron maksamiseen jaksotetuille kauppahinnan ja korvausten maksuerille, jolloin koron suuruus on kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 95 §:n 1 momentin mukainen

9) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten maksamiin korvauksiin rauhoitettujen harvinaisten eläinten aiheuttamista vahingoista

10) kunnille ja kuntien virkistysalueiden hankintaa varten perustamille yhteisöille seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävien virkistysaluehankintojen tukemiseen valtionavustuslain nojalla. Hankintojen tulee edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua.

Valtuus

Valtioneuvoston vahvistamien luonnonsuojeluohjelmien, Natura 2000 -verkoston ja Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) toteuttamiseksi saa tehdä vuonna 2013 sopimuksia ja antaa sitoumuksia, joista aiheutuu menoja vuoden 2013 jälkeisille vuosille yhteensä enintään 10 000 000 euroa. Valtuudesta saa aiheutua menoja vuoden 2014 loppuun mennessä enintään 5 000 000 euroa, vuoden 2015 loppuun mennessä enintään 8 000 000 euroa ja vuoden 2016 loppuun mennessä yhteensä enintään 10 000 000 euroa.

Selvitysosa:Hankkimalla maata valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin sekä korvausmenettelyllä toimeenpannaan pääasiassa valtioneuvoston vahvistamia luonnonsuojeluohjelmia, Natura 2000 -verkostoa, erityisesti suojeltavien lajien suojelua ja kaavojen suojelualuevarauksia. Lisäksi toteutetaan METSO-ohjelmaa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ohella Metsähallitus jatkaa suojelualuehankintoja. Vuosina 1971—2011 on valtion omistukseen hankittu alueita luonnonsuojelutarkoituksiin yhteensä noin 378 000 hehtaaria ja perustettu yksityisiä suojelualueita korvausta vastaan kaikkiaan 152 000 hehtaaria.

Määrärahan käytön arvioidaan jakautuvan siten, että luonnonsuojeluohjelmien ja vastaaviin varauksiin kuuluvien alueiden hankintaan valtion omistukseen käytetään 10 000 000 euroa ja korvauksiin 10 000 000 euroa. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman mukaisten metsäalueiden hankintaan ja korvauksiin käytetään 33 730 000 euroa. Virkistysalueiden hankinnan tukemiseen varataan 100 000 euroa. Määrärahasta 2 000 000 euroa on tarkoitus osoittaa Metsähallituksen käyttöön.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2013 2014 2015 2016 Yhteensä
vuodesta
2013 lähtien
           
Ennen vuotta 2013 tehdyt sitoumukset 3 000 1 000 - - 4 000
Vuoden 2013 sitoumukset - 5 000 3 000 2 000 10 000
Menot yhteensä 3 000 6 000 3 000 2 000 14 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 3 000
Yhteensä 3 000

2013 talousarvio 53 830 000
2012 talousarvio 50 830 000
2011 tilinpäätös 39 830 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 53 830 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maa- ja vesialueiden sekä rakennusten ostamiseen ja lunastamiseen luonnonsuojelutarkoituksia varten sekä erämaa-alueisiin liitettävien alueiden ostamiseen

2) korvausten maksamiseen maanomistajille tai erityisen oikeuden haltijoille luonnonsuojelulain 24, 25, 29 ja 47 §:n mukaisten päätösten tai sopimusten aiheuttamista taloudellisista menetyksistä

3) Natura 2000 -verkoston toteuttamisesta aiheutuviin luonnonsuojelulain 53 §:n, maankäyttö- ja rakennuslain 197 §:n sekä yksityistielain 7 a §:n mukaan valtiolle määrättyihin korvauksiin

4) maa-aineslain 8 ja 26 §:n mukaisesti suojelusta aiheutuviin korvauksiin

5) luonnonsuojelulain 55 §:n 2 momentin mukaisiin haitankorvauksiin

6) valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin hankittavien alueiden tai yksityisiksi suojelualueiksi perustettavien alueiden arvioinnista, maanmittaustoimituksista ja hankintatehtävistä sekä yksityisten suojelualueiden merkinnästä aiheutuviin menoihin ja lisäksi ympäristöministeriön hallinnassa olevien alueiden kiinteistönhoidon menoihin ja mahdollisiin korvaustoimitusten kuluihin

7) enintään 160 000 euroa erikseen tehtävien yhteistoimintasopimusten perusteella maksettaviin palkkioihin, joilla edistetään maanomistajien tekemien Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) mukaisten tarjousten käsittelyä. Toimintapalkkioita voidaan maksaa välitetyistä tarjouksista, jotka johtavat suojelupäätökseen.

8) koron maksamiseen jaksotetuille kauppahinnan ja korvausten maksuerille, jolloin koron suuruus on kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 95 §:n 1 momentin mukainen

9) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten maksamiin korvauksiin rauhoitettujen harvinaisten eläinten aiheuttamista vahingoista

10) kunnille ja kuntien virkistysalueiden hankintaa varten perustamille yhteisöille seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävien virkistysaluehankintojen tukemiseen valtionavustuslain nojalla. Hankintojen tulee edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua.

Valtuus

Valtioneuvoston vahvistamien luonnonsuojeluohjelmien, Natura 2000 -verkoston ja Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) toteuttamiseksi saa tehdä vuonna 2013 sopimuksia ja antaa sitoumuksia, joista aiheutuu menoja vuoden 2013 jälkeisille vuosille yhteensä enintään 10 000 000 euroa. Valtuudesta saa aiheutua menoja vuoden 2014 loppuun mennessä enintään 5 000 000 euroa, vuoden 2015 loppuun mennessä enintään 8 000 000 euroa ja vuoden 2016 loppuun mennessä yhteensä enintään 10 000 000 euroa.

64. EU:n ympäristörahaston osallistuminen ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 4 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää EU:n komission hyväksymien LIFE-ympäristörahastosta rahoituskausien 2000—2006 ja 2007—2013 osarahoitettavien hankkeiden sekä muiden pilottihankkeiden EU-rahoitusosuuksien maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää noin 50 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen projektitehtäviin. Momentille nettoutetaan työnantajalle maksettavat sairaus- ja äitiyspäivärahat.

Selvitysosa:Määrärahaa käytetään sekä LIFE 2000—2006 ja LIFE+-ohjelman 2007—2013 ohjelmakausien hankkeiden osarahoitukseen.

EU-osarahoitus LIFE-hankkeisiin ja pilottihankkeisiin tuloutetaan momentille 12.35.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 500
Yhteensä 500

2013 talousarvio 4 500 000
2012 talousarvio 4 000 000
2011 tilinpäätös 4 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 4 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää EU:n komission hyväksymien LIFE-ympäristörahastosta rahoituskausien 2000—2006 ja 2007—2013 osarahoitettavien hankkeiden sekä muiden pilottihankkeiden EU-rahoitusosuuksien maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää noin 50 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen projektitehtäviin. Momentille nettoutetaan työnantajalle maksettavat sairaus- ja äitiyspäivärahat.

65. Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää öljyjätemaksusta annetun lain 7 §:n nojalla öljyjätteistä ja niiden keräilystä, kuljetuksesta, varastoinnista ja käsittelystä aiheutuvien korvausten maksamiseen öljyjätemaksuina kertyvien varojen käytöstä öljyjätehuoltoon annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1191/1997) tarkemmin säädetyin perustein.

Selvitysosa:Määräraha yhdessä momentin 35.10.60 määrärahan kanssa vastaa öljyjätemaksujen kertymää momentille 11.19.08.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 700
Yhteensä 700

2013 talousarvio 1 000 000
2012 talousarvio 300 000
2011 tilinpäätös 300 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää öljyjätemaksusta annetun lain 7 §:n nojalla öljyjätteistä ja niiden keräilystä, kuljetuksesta, varastoinnista ja käsittelystä aiheutuvien korvausten maksamiseen öljyjätemaksuina kertyvien varojen käytöstä öljyjätehuoltoon annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1191/1997) tarkemmin säädetyin perustein.

66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 1 324 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ympäristöministeriön toimialaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen ja sopimusten jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen sekä muihin kansainvälisten sitoumusten aiheuttamiin maksuihin ulkomaille.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Ilmasto ja ilmakehä 220 000
Kemikaalit ja jätteet 110 000
Kasviston, eläimistön ja niiden elinympäristön suojelu 360 000
Meri- ja muu vesiympäristö 544 000
Muut maksut ulkomaille 90 000
Yhteensä 1 324 000

2013 talousarvio 1 324 000
2012 talousarvio 1 324 000
2011 tilinpäätös 1 580 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 1 324 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ympäristöministeriön toimialaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen ja sopimusten jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen sekä muihin kansainvälisten sitoumusten aiheuttamiin maksuihin ulkomaille.

70. Alusinvestoinnit (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää merivoimien öljyntorjunta-alus Hylkeen peruskorjauksen suunnitteluun.

Selvitysosa:Öljyntorjunta-alus Hylje on Suomen 16 öljyntorjunta-aluksesta öljyntorjuntakyvyiltään kolmanneksi suurin ja tehokkain. Alus on rakennettu v. 1981 ja osittain peruskorjattu v. 1991. Sen peruskorjaus lähitulevaisuudessa on tarpeen tekniikan uudistamiseksi ja aluksen pitämiseksi edelleen täydessä torjunta­valmiudessa. Kokonaisvaltaisen peruskorjauksen valmistelu edellyttää suunnittelun käynnistämistä.

Hylkeen peruskorjaukseen voidaan hakea korvausta öljysuojarahastosta. Korvaukset tuloutetaan momentille 12.35.10.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arandan ja Muikun määräaikaishuolto- ja kunnostustoimenpiteet -850
Öljyntorjunta-alus Hylkeen peruskorjauksen suunnittelu (kertameno) 500
Yhteensä -350

2013 talousarvio 500 000
2012 talousarvio 850 000
2011 tilinpäätös 2 937 092

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää merivoimien öljyntorjunta-alus Hylkeen peruskorjauksen suunnitteluun.