Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     22. Eduskunta
       04. Tarkastuslautakunta
       07. Työterveyslaitos
       08. Kansanterveyslaitos
       10. Säteilyturvakeskus
       12. Valtion koulukodit
            21. Toimintamenot
       17. Työttömyysturva
       18. Sairausvakuutus
       19. Eläkevakuutus
       20. Tapaturmavakuutus
       57. Lomatoiminta

Talousarvioesitys 2013

14. Valtion mielisairaalatPDF-versio

Selvitysosa:Valtion mielisairaaloiden tehtävänä on tuottaa valtakunnallisia oikeuspsykiatrian erikoisalan hoito- ja tutkimuspalveluja. Valtion mielisairaaloissa suoritetaan mielentilatutkimuksia, hoidetaan mielentilan vuoksi rangaistukseen tuomitsematta jätettyjä henkilöitä ja muita mielenterveyden häiriöitä potevia, joiden hoitaminen on erityisen vaarallista tai vaikeaa. Valtion mielisairaalat huolehtivat oikeuspsykiatrian perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksesta sekä terveystieteellisestä tutkimuksesta. Niuvanniemen sairaala toimii Kuopion yliopiston oikeuspsykiatrian klinikkana. Niuvanniemen sairaala varautuu käynnistämään vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoyksikön 1.10.2003 lukien.

Valtion mielisairaaloille on alustavasti asetettu seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2003:

Sairaaloiden toiminnassa painottuu yhä enemmän oikeuspsykiatrinen erityisosaaminen ja tieteellisen tutkimustyön merkitys kasvaa. Hoidon laatuun ja hoidon tulosten seurantaan kiinnitetään huomiota terapeuttisia valmiuksia lisäämällä ja saattamalla laadunvarmennusohjelmat osaksi sairaaloiden normaalitoimintaa. Lisäksi parannetaan toiminnan mittausmenetelmiä ja seurantajärjestelmiä. Toiminnan tuottavuutta parannetaan kehittämällä muun muassa erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksiin entistä paremmin sopivaa hoitotyötä ja työnohjausjärjestelmää. Toiminnan vaikuttavuutta tehostetaan oikeuspsykiatrisen tietotaidon lisäämisen sekä henkilöstön jatko- ja täydennyskoulutuksen avulla. Toiminnan taloudellisuutta toteutetaan siten, että vaativan erityistason sairaanhoidon kustannukset säilyvät kilpailukykyisellä tasolla.

Valtion mielisairaaloiden kannattavuustavoitteena on, että tuotoilla katetaan kustannukset ilman voiton tavoittelua.

Eräitä valtion mielisairaaloiden toiminnan laajuutta kuvaavia suoritteita1):
  2001 2002 2003
  toteutuma ennakoitu arvio
       
Hoitopotilaiden hoitopäiviä 141 247 138 580 138 535
Mielentilatutkimushoitovuorokausi 4 990 4 845 4 910
Lääkärin todistus ja lausunto 64 65 65
Alaikäisten hoitoyksikön hoitopäiviä 0 0 552

1) Maksulliset palvelut on luokiteltu uuden mielisairaaloita koskevan maksuasetuksen mukaisesti.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa):
  2001 2002 2003
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— maksullisen toiminnan myyntituotot 30 121 31 917 33 743
— maksullisen toiminnan muut tuotot 510 503 509
Tuotot yhteensä 30 631 32 420 34 252
       
Maksullisen toiminnan kustannukset      
Erilliskustannukset      
— aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 432 2 506 2 590
— henkilöstökustannukset 23 491 24 971 26 709
— vuokrat 2 321 2 541 2 705
— palvelujen ostot 1 679 1 684 1 560
— muut erilliskustannukset 574 580 647
Erilliskustannukset yhteensä 30 497 32 282 34 211
       
Käyttöjäämä 134 138 41
       
Kokonaiskustannukset yhteensä 30 497 32 282 34 211
       
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-) 134 138 41

Valtion mielisairaaloiden maksullisen toiminnan kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko:
  2001 2002 2003
  toteutuma ennakoitu arvio
       
Maksullisen toiminnan tuotot (t€)      
— myyntituotot 30 121 31 917 33 743
— muut tuotot 510 503 509
Tuotot yhteensä 30 631 32 420 34 252
       
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t€) 30 497 32 282 34 211
Käyttöjäämä (t€) 134 138 41
— % tuotoista 0,4 0,4 0,1
Osuus yhteiskustannuksista (t€) 0 0 0
Ylijäämä (+) / alijäämä (-) (t€) 134 138 41
— % tuotoista 0 0 0
Tuotot % kokonaiskustannuksista 100 100 100

21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 607 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen sekä muiden toimintamenojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoyksikön käynnistämisestä ja palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuneiden menojen maksamiseen. Lisäksi määrärahaa saa käyttää maatalousavustuksia vastaavien menojen maksamiseen sekä sairaaloiden yleishallinnosta ja ohjauksesta Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa:Valtion mielisairaaloiden menot katetaan pääasiassa kuntien maksamilla korvauksilla. Kunnilta perittävät korvaukset hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien liiketaloudellisten perusteiden mukaisesti. Asiakasmaksut peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (743/1992) annetun lain mukaisesti.

Nettobudjetoinnissa on otettu tuloina huomioon maatalousavustuksina saatavat tulot.

Menojen ja tulojen erittely:
   
Bruttomenot 34 859 000
Maksullisen toiminnan erillismenot 34 211 000
Tutkimus- ja opetustoiminnan menot 648 000
Bruttotulot 34 252 000
Maksullisen toiminnan myyntitulot 33 743 000
Muut tulot 509 000
Nettomenot 607 000


2003 talousarvio 607 000
2002 talousarvio 607 000
2001 tilinpäätös 265 396