Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
              50. Rintamalisät
              51. Sotilasvammakorvaukset
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

50. Veteraanien tukeminenPDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Selvitysosa:Luvun menot muodostuvat lähinnä sotainvalideille, sotilasinvalideille ja heidän puolisoilleen sekä rintamaveteraaneille maksettavista etuuksista ja kuntoutuksesta. Lisäksi sairaskodeissa toteutettavaan kuntoutukseen ja laitoshuoltoon käytetään Raha-automaattiyhdistyksen tuottovaroja.

Määrärahaa saa käyttää myös kuntoutushoitokustannusten ja sairaanhoitokulujen asiantuntijapalkkioiden maksamiseen.

Sotilasvammakorvausten tavoitteena on korvata sodassa tai asepalveluksessa saatujen vammojen ja sairauksien aiheuttama haitta sekä turvata mahdollisuus itsenäiseen selviytymiseen. Tavoitteena on myös turvata toimeentulo niille sotainvalideille, jotka eivät muutoin saa riittävää toimeentuloa. Kuntoutustoiminnan tavoitteena on tukea itsenäistä selviytymistä ja siten lisätä sotainvalidien ja heidän puolisoidensa mahdollisuuksia asua kotona mahdollisimman pitkään.

Eräitä sotainvalideja ja rintamaveteraaneja koskevia laajuustietoja

  2010
toteutunut
2011
toteutunut
2012
arvio
2013
arvio
         
Sotainvalidien määrä vuoden lopussa 7 425 6 236 5 284 4 314
Sotilasinvalidien määrä vuoden lopussa 2 755 2 679 2 345 2 227
Rintamaveteraanien määrä 44 360 38 405 33 554 28 386
Sotainvalidien omaisten määrä (= huoltoeläkkeensaajat) 9 918 9 100 7 267 6 700
Rintama-avustusta saavien määrä 197 167 160 140
Eräissä sotiin liittyvissä tehtävissä palvelleiden määrä 6 500 6 120 5 900 5 500
         
Kuntoutukseen oikeutettujen puolisoiden ja leskien määrä 6 300 5 700 5 140 4 650
         
Sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoiminta        
— annettujen maksusitoumuspäätösten määrä 1 785 1 637 1 600 1 550

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Sotaorpojen asema

Sotaorpoja ei ole virallisesti tunnustettu omaksi ryhmäkseen, vaikka sota aiheutti perheen isän menetyksen kautta taloudellisia ja henkisiä kärsimyksiä. Sotaorpojen ensisijaisena toiveena on ryhmän tunnustaminen ja erillisen tunnuksen, esim. rintamerkin myöntäminen; jatkossa toiveena on myös rintamalisän kaltaisen tuen saaminen. Sotaorpoja arvioidaan olevan noin 30 000, joista 16 000 on rekisteröitynyt.

Valiokunta pitää sotaorpojen virallista tunnustamista perusteltuna ja katsoo, että esim. rintamerkin myöntämisellä olisi sotaorvoille suuri merkitys, kuten myös vertaistuki- ja muulla omaehtoisella aktiivitoiminnalla. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan sosiaali- ja terveysministeriö ja sotaorpoja edustava Kaatuneiden Omaisten Liitto ry ovat jo neuvotelleet hankkeen etenemiseen liittyvistä toimista.

30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 1 550 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää siirtoväen huollon järjestämisestä annetun lain (864/1949) 2 §:n nojalla kunnille suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksiin sijoitettujen sotasiirtolaisten määrän arvioidaan vuonna 2013 olevan 36. Määräraha jakautuu sekä korvausennakoiden että loppuerien maksamiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos -100
Yhteensä -100

2013 talousarvio 1 550 000
2012 talousarvio 1 650 000
2011 tilinpäätös 1 356 462

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 1 550 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää siirtoväen huollon järjestämisestä annetun lain (864/1949) 2 §:n nojalla kunnille suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen.

50. Rintamalisät (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 38 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) rintamasotilaseläkelain (119/1977) mukaisen rintamalisän maksamiseen

2) ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain (988/1988) mukaisen rintamalisän maksamiseen.

Selvitysosa:Viitaten momentin 33.10.53 selvitysosaan määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 250 000 euroa indeksitarkistuksen aikaistamisesta johtuen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksikorotuksen aikaistus 250
Tarvearvion muutos -6 050
Yhteensä -5 800

2013 talousarvio 38 500 000
2012 talousarvio 44 300 000
2011 tilinpäätös 47 911 557

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 38 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) rintamasotilaseläkelain (119/1977) mukaisen rintamalisän maksamiseen

2) ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain (988/1988) mukaisen rintamalisän maksamiseen.

51. Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 146 833 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotilasvammalain (404/1948) ja muiden siihen liittyvien lakien sekä arpajaislain (1047/2001) 22 §:n 2 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen

2) sotainvalidien laitoshoitoon sekä sotainvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten käyttökustannuksiin suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen

3) kuntoutushoitokustannusten ja sairaanhoitokulujen asiantuntijapalkkioiden maksamiseen

4) kunnallisten avopalvelujen kustannusten korvaamiseen Ruotsissa asuville vähintään 20 prosentin sotainvalideille myös muiden kuin ateriapalvelujen osalta.

Selvitysosa:Pääosa sotilasvammakorvauksista muodostuu elinkoroista ja täydennyskoroista, sotainvalidien leskille ja lapsille maksettavista huoltoeläkkeistä sekä sairaanhoito- ja kuntoutuskustannuksista.

Elinkoron ja huoltoeläkkeiden saajia arvioidaan vuoden 2013 lopussa olevan noin 13 240, joista elinkoron saajia on 6 541.

Kilpailutuksella sekä laadunkehittämis- ja auditointitoimin pyritään hillitsemään laitosten hoitopäivä- ja hoitokäyntikertahintojen nousua sekä huolehtimaan kuntoutus- ja laitoshuoltopalvelujen laatuun liittyvistä tavoitteista.

Ruotsissa asuvat sotainvalidit ovat tasa-arvoisessa asemassa Suomessa asuvien sotainvalidien kanssa, myös muiden kuin ateriapalvelujen osalta.

Valtiokonttorin kustantamia ateriapalveluja Ruotsissa käytti 75 henkilöä vuonna 2011.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi sotilasvammalain 6 d §:n muuttamisesta siten, että kunnille ja kuntayhtymille korvattavia avohuoltokustannuksia voidaan rahoittaa Raha-automaattitoiminnan tuottovaroista. Esityksen mukaan Raha-automaattiyhdistys ry tilittää tähän liittyen 10 000 000 euroa momentille 12.33.90.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Rakennekorjaus (siirto momentille 33.50.52) -3 000
Tarvearvion muutos -13 367
Yhteensä -16 367

2013 talousarvio 146 833 000
2012 talousarvio 163 200 000
2011 tilinpäätös 174 273 384

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Eduskunta on 5.12.2012 hyväksynyt sotilasvammalain (404/1948) 6 §:n muuttamista koskevan lain. Sen mukaan sotilasvammalakia on muutettu siten, että sotainvalidien oikeutta saada valtion varoista korvaus pysyvän laitoshuollon kustannuksista on laajennettu koskemaan 20 prosentin haitta-asteen omaavia sotainvalideja. Aiemmin korvauksen kokoaikaisen laitoshuollon kustannuksista oli oikeutettu saamaan 25 prosentin haitta-asteen sotainvalidit.

Muutos tulee voimaan vuoden 2013 alusta lukien ja sen on arvioitu lisäävän valtion menoja ensi vuonna noin 3 miljoonaa euroa.

Edellä kerrottu lainmuutos perustuu eduskuntaryhmien puheenjohtajien lakialoitteeseen (StVM 22/2012 vp - LA 75/2012 vp), jolla yhdessä ryhmäjohtajien tekemän talousarvioaloitteen (TAA 558/2012 vp) kanssa halutaan parantaa rintamaveteraanien ja sotainvalidien mahdollisuuksia saada asianmukaista hoitoa ja kuntoutusta. Näin eduskunta haluaa kunnioittaa veteraaneja Suomen itsenäisyyden 95-vuotisjuhlan kunniaksi.

Valiokunta lisää momentille 3 000 000 euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 149 833 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotilasvammalain (404/1948) ja muiden siihen liittyvien lakien sekä arpajaislain (1047/2001) 22 §:n 2 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen

2) sotainvalidien laitoshoitoon sekä sotainvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten käyttökustannuksiin suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen

3) kuntoutushoitokustannusten ja sairaanhoitokulujen asiantuntijapalkkioiden maksamiseen

4) kunnallisten avopalvelujen kustannusten korvaamiseen Ruotsissa asuville vähintään 20 prosentin sotainvalideille myös muiden kuin ateriapalvelujen osalta.

52. Valtion korvaus sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 68 207 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) arpajaislain (1047/2001) 22 §:n 2 momentin ja sotilasvammalain (404/1948) 6 d §:n nojalla sotainvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten käyttökustannuksiin suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen

2) neuvontapalvelutoimintaan suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen

3) 25 prosentin sotainvalideille muissa yksityisissä hoitolaitoksissa järjestetystä laitoshoidosta suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen

4) sairas- ja veljeskotien tulevaisuuteen varautumisen tukemiseen liittyvien hankkeiden loppuun saattamiseen yhteistyössä Valtiokonttorin ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa laaditun suunnitelman mukaisesti.

Selvitysosa:Sotainvalidien laitosten hoitopaikkoja arvioidaan olevan vuonna 2013 yhteensä 1 723 ja sotainvalidien ja heidän aviopuolisoidensa kesken jaettuja hoitopäiviä yhteensä 308 651. Kilpailutuksella sekä laadunkehittämis- ja auditointitoimin hillitään laitosten hoitopäivä- ja hoitokäyntikertahintojen nousua sekä huolehditaan kuntoutus- ja laitoshuoltopalvelujen laatuun liittyvistä tavoitteista. Korvaus käyttökustannuksiin suoritetaan hoitopäivä- ja hoitokäyntikertahinnoista tehtävän sopimuksen perusteella. Korvausta käytetään myös sotainvalidien neuvontapalvelutoimintaan.

Toiminnan laajuus 2010—2013

  2010
toteutunut
2011
toteutunut
2012
arvio
2013
arvio
         
Sotainvalidien laitosten, hoitopaikkojen ja -päivien lukumäärä        
— hoitopaikkoja 1 723 1 723 1 723 1 723
— laitoshoitopäiviä 235 363 215 018 201 879 189 661
— intervallihoitopäiviä 50 658 50 946 50 951 50 986
— laitoskuntoutuspäiviä 61 859 53 013 47 761 43 108

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Rakennekorjaus (siirto momentilta 33.50.51) 3 000
Yhteensä 3 000

2013 talousarvio 68 207 000
2012 II lisätalousarvio
2012 talousarvio 65 207 000
2011 tilinpäätös 65 207 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 68 207 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) arpajaislain (1047/2001) 22 §:n 2 momentin ja sotilasvammalain (404/1948) 6 d §:n nojalla sotainvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten käyttökustannuksiin suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen

2) neuvontapalvelutoimintaan suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen

3) 25 prosentin sotainvalideille muissa yksityisissä hoitolaitoksissa järjestetystä laitoshoidosta suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen

4) sairas- ja veljeskotien tulevaisuuteen varautumisen tukemiseen liittyvien hankkeiden loppuun saattamiseen yhteistyössä Valtiokonttorin ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa laaditun suunnitelman mukaisesti.

53. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 3 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotainvalidien puolisoiden ja vaikeavammaista sotainvalidia hoitaneiden leskien sekä sotaleskien kuntoutustoimintamenojen maksamiseen valtioneuvoston vahvistamien perusteiden mukaan

2) kuntoutuskustannuksiin liittyvien asiantuntijapalkkioiden maksamiseen.

Selvitysosa:Kuntoutettavien määrän arvioidaan vuonna 2013 olevan 1 550, josta sotaleskien osuus on 20. Kuntoutusjakson pituus on kaksi viikkoa kuntoutettavaa kohti.

Kilpailutuksella sekä laadunkehittämis- ja auditointitoimin hillitään kuntoutus- ja hoitolaitosten hoitopäivähintojen kustannusten nousua sekä huolehditaan kuntoutuspalvelujen laatuun liittyvistä tavoitteista.


2013 talousarvio 3 100 000
2012 talousarvio 3 100 000
2011 tilinpäätös 3 100 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 3 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotainvalidien puolisoiden ja vaikeavammaista sotainvalidia hoitaneiden leskien sekä sotaleskien kuntoutustoimintamenojen maksamiseen valtioneuvoston vahvistamien perusteiden mukaan

2) kuntoutuskustannuksiin liittyvien asiantuntijapalkkioiden maksamiseen.

54. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 70 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtioneuvoston vahvistamien perusteiden mukaan rintama-avustuksen maksamiseen eräille vaikeissa olosuhteissa Virossa ja muualla entisen Neuvostoliiton alueella eläville, Suomen puolustusvoimissa vuosien 1939—1945 sotiin osallistuneille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille

2) rintama-avustuksen myöntämiseen myös Suomessa pysyvästi asuville vapaaehtoisille rintamasotilaille.

Selvitysosa:Tavoitteena on tukea vaatimattomissa taloudellisissa oloissa elävien veteraanien toimeentuloa.

Toiminnan laajuus 2010—2013

  2010
toteutunut
2011
toteutunut
2012
arvio
2013
arvio
         
Avustusta saavien lukumäärä 197 167 155 135
Avustus euroa/henkilö 540 540 540 540

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos -10
Yhteensä -10

2013 talousarvio 70 000
2012 talousarvio 80 000
2011 tilinpäätös 94 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 70 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtioneuvoston vahvistamien perusteiden mukaan rintama-avustuksen maksamiseen eräille vaikeissa olosuhteissa Virossa ja muualla entisen Neuvostoliiton alueella eläville, Suomen puolustusvoimissa vuosien 1939—1945 sotiin osallistuneille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille

2) rintama-avustuksen myöntämiseen myös Suomessa pysyvästi asuville vapaaehtoisille rintamasotilaille.

55. Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 3 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) arpajaislain (1047/2001) 22 §:n 2 momentin ja eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) nojalla kuntoutuksesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) kuntoutuskustannuksiin liittyvien asiantuntijapalkkioiden maksamiseen.

Selvitysosa:Kuntoutusta järjestetään laitos- ja avokuntoutuksena pääsääntöisesti samoissa kuntoutus- ja hoitolaitoksissa kuin veteraanikuntoutustakin. Kuntoutuksen laatu ja kustannukset ovat samaa tasoa veteraanikuntoutuksen kanssa. Kuntoutettavien määrän arvioidaan olevan 1 900 henkilöä vuonna 2013. Kilpailutuksella sekä laadunkehittämis- ja auditointitoiminnalla hillitään laitosten hoito- ja hoitokäyntikertahintojen nousua sekä huolehditaan kuntoutus- ja laitoshuoltopalvelujen laatuun liittyvistä tavoitteista.


2013 talousarvio 3 500 000
2012 talousarvio 3 500 000
2011 tilinpäätös 3 500 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 3 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) arpajaislain (1047/2001) 22 §:n 2 momentin ja eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) nojalla kuntoutuksesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) kuntoutuskustannuksiin liittyvien asiantuntijapalkkioiden maksamiseen.

56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 30 588 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) arpajaislain (1047/2001) 22 §:n 2 momentin ja rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain (1184/1988) nojalla rintamaveteraanien kuntoutuksesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) rintamaveteraanikuntoutuksen tutkimus- ja matkakulumenojen maksamiseen

3) kuntoutushoitokustannusten asiantuntijapalkkioiden maksamiseen

4) kuntoutettavien kotiin vietävien palvelujen maksamiseen.

Selvitysosa:Raha-automaattiyhdistyksen tuottoihin perustuva määräraha vähentää vastaavasti määrärahan tarvetta momentilta 33.50.57.


2013 talousarvio 30 588 000
2012 II lisätalousarvio
2012 talousarvio 30 588 000
2011 tilinpäätös 30 588 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 30 588 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) arpajaislain (1047/2001) 22 §:n 2 momentin ja rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain (1184/1988) nojalla rintamaveteraanien kuntoutuksesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) rintamaveteraanikuntoutuksen tutkimus- ja matkakulumenojen maksamiseen

3) kuntoutushoitokustannusten asiantuntijapalkkioiden maksamiseen

4) kuntoutettavien kotiin vietävien palvelujen maksamiseen.

57. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 8 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain (1184/1988) nojalla rintamaveteraanien kuntoutuksesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) rintamaveteraanikuntoutuksen tutkimus- ja kehittämismenojen maksamiseen

3) kuntoutushoitokustannusten asiantuntijapalkkioiden maksamiseen.

Selvitysosa:Rintamaveteraanien kuntoutustoimintaa rahoitetaan myös Raha-automaattiyhdistyksen tuottovaroista momentilta 33.50.56.

Kilpailutuksella sekä laadunkehittämis- ja auditointitoimin hillitään kuntoutus- ja hoitolaitosten hoitopäivähintojen kustannusten nousua sekä huolehditaan kuntoutuspalvelujen laadusta.

Kuntoutettavien määrän arvioidaan vuonna 2013 olevan 19 770.


2013 talousarvio 8 000
2012 talousarvio 8 000
2011 tilinpäätös 2 008 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Hallituksen esitys sisältää parannuksia veteraanietuuksiin. Rintamaveteraanien kuntoutusmäärärahan perustasoon ehdotetaan 4 milj. euron korotus, joka kohdennetaan puoliksi kuntoutukseen ja kotona selviytymisen kuntoutusmalliin.

Veteraanikuntoutuksen määrärahat ovat riittäneet keskimäärin hyvin, mutta kaikissa kunnissa vuosittaiseen kuntoutukseen ei ole ollut mahdollisuutta. Jotta vuosittainen kuntoutus olisi kaikille sitä hakeville veteraaneille mahdollista, eduskuntaryhmien puheenjohtajat ovat talousarvioaloitteessa TAA 558/2012 vp ehdottaneet, että veteraanikuntoutukseen lisätään vielä 6 miljoonaa euroa. Tämä korotus huomioiden veteraanikuntoutuksen määrärahat nousevat ensi vuonna 36,6 miljoonaan euroon, joka on 10 milj. euroa kehyksen mukaista määrärahaa enemmän. Veteraanikohtainen tuki nousee näin 1 289 euroon, joka on 363 euroa kuluvaa vuotta enemmän.

Veteraanietuuksia parannetaan myös korottamalla rintamalisää 1.1.2013 alkaen 50 eurolla kuukaudessa ja siihen tehdään lisäksi 0,7 prosentin suuruinen aikaistettu indeksikorotus vuonna 2013.

Valiokunta toteaa, että nyt tehtävä määrärahakorotus on merkittävä. Sillä voidaan varmistaa kaikkien halukkaiden rintamaveteraanien pääsy kuntoutukseen ja lisätä myös kotiin vietävien avopalvelujen määrää.

Valiokunta pitää tärkeänä, että kunnat koordinoivat veteraanipalvelujen järjestämistä ja huolehtivat siitä, että palvelut ovat monipuolisia ja että ne vastaavat veteraanien kuntoa ja tarpeita. Kuntoutukseen suunnattujen resurssien tulee jakautua tarkoituksenmukaisella tavalla laitos- ja avokuntoutukseen. Kun veteraanien keski-ikä on jo 89 vuotta, entistä harvemman toimintakyky antaa mahdollisuutta laitoskuntoutukseen, vaan yhä suurempi osa tarvitsee avo- tai kotiin vietävää kuntoutusta.

On myös tärkeää, että veteraanien kotona selviytymistä tuetaan ja että veteraanipalvelut muodostavat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden muiden kunnallisten palveluiden kanssa veteraanin kotona selviytymisen tueksi.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan tietosuojalainsäädännön vuoksi Kela ei voi toimittaa kunnille tietoja kunnan alueella asuvista veteraaneista, mistä johtuen palveluja ei ole voitu tarjota kaikille veteraaneille. Valiokunta painottaa, että tietosuojakysymykset tulee mahdollisuuksien mukaan ratkaista ja että ainakin paikallistasolla tulee löytää käytännöt veteraanien tavoittamiseen.

Valiokunta lisää momentille 6 000 000 euroa veteraanien kuntoutustoimintaan ja kotiin vietäviin palveluihin.

Valiokunta korostaa, että veteraanikuntoutuksen määrärahataso tulee mitoittaa pysyvästi sellaiselle tasolle, että kaikilla veteraaneilla on mahdollisuus vuosittaiseen kuntoutukseen. Tämä tulee ottaa huomioon myös seuraavassa määrärahakehyksessä.

Valiokunta ehdottaa hyväksyttäväksi seuraavan lausuman:

Valiokunnan lausumaehdotus 9

Eduskunta edellyttää, että hallitus varaa vuosien 2014—2017 kehyspäätökseen riittävän määrärahan veteraanien vuosittaiseen kuntoutukseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 6 008 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain (1184/1988) nojalla rintamaveteraanien kuntoutuksesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) rintamaveteraanikuntoutuksen tutkimus- ja kehittämismenojen maksamiseen

3) kuntoutushoitokustannusten asiantuntijapalkkioiden maksamiseen.