Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
              51. Lapsilisät
              53. Sotilasavustus
              54. Asumistuki
              55. Elatustuki
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelutPDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Selvitysosa: Luvun menot aiheutuvat lähinnä äitiysavustuksesta, lapsilisistä, sotilasavustuksesta, yleisestä asumistuesta, elatustuesta ja tulkkipalvelujen järjestämisestä sekä näiden etuuksien toimeenpanon Kansaneläkelaitokselle aiheuttamista toimintakuluista ja Kansallisen Terveysarkiston (KanTa) palvelurahaston kuluista.

Äitiysavustuksen ja lapsilisien tarkoituksena on tasata lasten syntymästä ja elatuksesta, ottolapseksi ottamisesta sekä kansainvälisestä adoptiosta aiheutuvia kustannuksia lapsiperheiden ja muiden kotitalouksien välillä. Kyseiset etuudet suoritetaan lapsiperheille lapsikohtaisina perheen tuloista tai varallisuudesta riippumatta.

Äitiysavustuksen perhe voi ottaa joko rahana tai äitiyspakkauksena ja se suoritetaan korotettuna perheelle, johon syntyy tai otetaan ottolapseksi samanaikaisesti useampi lapsi. Äitiysavustuksen suuruudesta päättää valtioneuvosto.

Lapsilisiä maksetaan alle 17-vuotiaista lapsista. Lapsilisän suuruudesta säädetään lapsilisälaissa. Lapsilisät on porrastettu siten, että niiden määrä lasta kohti suurenee perheen lapsiluvun kasvaessa. Yksinhuoltajalle lapsilisä maksetaan korotettuna.

Lasten kotihoidon tukea maksetaan ulkomaille ETY-asetuksen 883/2004 mukaisissa tilanteissa. Tavoitteena on estää työntekijän ja hänen perheensä jääminen sosiaaliturvan ulkopuolelle liikkumisvapauden käyttämisen seurauksena.

Sotilasavustusta maksetaan asevelvollisuuslain tai siviilipalveluslain nojalla palveluksessa olevan asevelvollisen omaiselle edellyttäen, että palvelus on heikentänyt omaisen toimeentulon mahdollisuuksia ja että hän on avustuksen tarpeessa. Asevelvollisen omaiselle suoritettava avustus koostuu perusavustuksesta, asumisavustuksesta sekä erityisavustuksesta. Asevelvolliselle itselleen sotilasavustuksena maksetaan opintolainojen korot, jotka erääntyvät maksettaviksi palvelusaikana sekä erityisestä syystä asumisavustus hänen käytössään olevasta asunnosta aiheutuviin kohtuullisiin menoihin.

Yleisellä asumistuella edistetään kohtuullisen asumistason saavuttamista ja säilyttämistä alentamalla tuen tarpeessa olevien lapsiperheiden ja muiden ruokakuntien asumismenoja.

Elatustuen tavoitteena on turvata lapsen oikeus riittävään elatukseen tilanteissa, joissa lapsen yksityisoikeudellinen elatus ei tule turvatuksi. Elatustuen suuruudesta ja saamisedellytyksistä säädetään elatustukilaissa.

Tulkkauspalvelujen järjestämisen tavoitteena on tarjota vaikeasti kuulovammaisille, kuulo- ja näkövammaisille ja puhevammaisille henkilöille heidän tarvitsemansa tulkkauspalvelut. Järjestäminen koskee työssä käymisen, opiskelun, asioimisen, yhteiskunnallisen osallistumisen, virkistyksen tai muun sellaisen syyn vuoksi suoritettavaa tulkkausta.

Edellä mainitut etuudet ovat saajalleen verovapaita. Luvun menot maksetaan kokonaisuudessaan valtion varoista.

Toiminnan laajuus 2010—2013

  2010
toteutunut
2011
toteutunut
2012
arvio
2013
arvio
         
Äitiysavustus        
Äitiysavustusten (lasten) lukumäärä 61 200 60 000 60 600 61 400
Äitiysavustuksen määrä euroa 140 140 140 140
         
Kansainvälinen lapseksiottaminen        
Adoptiokorvausten (lasten) lukumäärä 160 170 180 180
         
Lapsilisät        
Lapsia keskimäärin 1 009 500 1 008 000 1 008 500 1 009 600
Yksinhuoltajien lapsia keskimäärin 151 100 154 700 154 800 155 000
Lapsilisää saavia perheitä keskimäärin 558 400 557 200 557 100 557 700
Lapsilisien määrät euroa/kk        
1. lapsi 100,00 100,40 104,19 104,19
2. lapsi 110,50 110,94 115,13 115,13
3. lapsi 141,00 141,56 146,91 146,91
4. lapsi 161,50 162,15 168,27 168,27
5. jne. lapsi 182,00 182,73 189,63 189,63
Yksinhuoltajille maksettava korotus euroa/kk 46,60 46,79 48,55 48,55
         
Ulkomailla asuville korvattava lasten kotihoidon tuki        
Tukea saavia perheitä keskimäärin kuukausittain 124 197 270 280
         
Sotilasavustus        
Avustuksen piirissä olevien henkilöiden lukumäärä 15 248 14 830 15 222 14 750
Avustusta saavien kotitalouksien lukumäärä 12 839 12 591 12 800 12 600
Avustuksen määrä keskimäärin euroa/kk (kotitalous) 295 310 307 312
         
Yleinen asumistuki        
Asumistuen saajien lukumäärä (ruokakuntia) 164 154 167 364 171 900 176 500
Tukea saavia lapsiperheitä, joista 58 707 58 502 58 600 58 600
— yksinhuoltajia 40 855 40 817 41 600 42 000
Työttömiä ruokakuntia1) 103 222 103 071 107 000 107 000
Keskimääräinen tuki euroa/kk 259 268 282 294
Vuokra-asunnossa asuvat asumistuen saajat        
— keskivuokra euroa/m2/kk 9,6 10,0 10,5 11,0
— keskipinta-ala m2 53,7 53,4 53,3 53,3
Vuokra-asunnossa asuvien asumistuensaajien asumismeno-osuus asumistukituloista (%)        
— ilman asumistukea 69,4 70,9 71,4 71,5
— asumistuen jälkeen 33,6 34,2 34,0 33,8
— asumistuen osuus keskimääräisestä vuokrasta (%) 51,6 51,6 51,7 51,8
         
Elatustuki        
Elatustukea saaneet lapset (tilanne 31.12.), joille elatustuki maksettu 92 527 98 407 98 700 99 800
— täysimääräisenä 62 179 74 365 81 800 86 300
— elatusapua täydentävänä tai muutoin alennettuna 30 348 24 042 17 000 13 400
Täysi elatustuki euroa/kk 139,54 142,86 147,96 152,84
Elatusvelvolliset 31.12. 51 926 43 855 44 000 44 300
Maksettu elatustukea vuoden aikana yhteensä (milj. euroa) 163,9 168,3 175,2 180,0
         
Tulkkauspalvelut        
Henkilöitä tulkkauksen piirissä 4 521 4 873 5 200 5 400
Tulkkauspalvelun menot (milj. euroa) 6,6 27,0 32,4 35,8

1) Tuensaaja tai ainakin toinen puolisoista työtön.

28. Kansaneläkelaitokselle maksettavat sosiaaliturvan yleisrahaston ja palvelurahaston toimintakulut (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 159 422 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 12 d §:n mukaisten sosiaaliturvan yleisrahastosta maksettavien etuuksien toimeenpanosta Kansaneläkelaitokselle aiheutuviin toimintakuluihin.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 8 900 000 euroa valtion osuudesta terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen rakentamis- ja käyttökuluista annetun lain 2 §:n mukaisiin kansallisen terveysarkiston palvelurahaston kuluihin.

Selvitysosa:Sosiaaliturvan yleisrahaston osuus Kansaneläkelaitoksen toimintakuluista määräytyy Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 12 e §:n mukaisesti etuuksien toimeenpanosta aiheutuvien toimintakulujen suhteessa. Sosiaaliturvan yleisrahaston osuus Kansaneläkelaitoksen toimintakuluista on 33,82 % vuonna 2013.

Valtio rahoittaa palvelurahaston kautta sähköisten terveystietojärjestelmäpalveluiden ylläpitokustannukset niiltä osin kuin käyttäjämaksut eivät niitä kata.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Sosiaaliturvan yleisrahasto 150 522 000
Palvelurahasto 8 900 000
Yhteensä 159 422 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
KanTa-palveluiden terveydenhuollon varmennepalveluihin osoitetun määrärahan siirto Valviran momentilta 33.02.05 Kelan palvelurahastoon 2 740
KanTa-palvelujen ylläpitoon varattujen määrärahojen siirto momentilta 33.01.25 5 200
Kelan toimintakulujen kustannusjaon muutos, siirto momentilta 33.40.60 5 200
Tarvearvion muutos -5 642
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) -18
Tasomuutos 3 172
Yhteensä 10 652

2013 talousarvio 159 422 000
2012 II lisätalousarvio 6 230 000
2012 talousarvio 148 770 000
2011 tilinpäätös 137 400 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 159 422 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 12 d §:n mukaisten sosiaaliturvan yleisrahastosta maksettavien etuuksien toimeenpanosta Kansaneläkelaitokselle aiheutuviin toimintakuluihin.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 8 900 000 euroa valtion osuudesta terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen rakentamis- ja käyttökuluista annetun lain 2 §:n mukaisiin kansallisen terveysarkiston palvelurahaston kuluihin.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentilta vähennetään 563 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 8 337 000 euroa valtion osuudesta terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kustannuksista annetun lain 2 ja 5 §:n mukaisiin kansallisen terveysarkiston palvelurahaston kuluihin.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 2 740 000 euroa siirtona momentille 28.30.03 Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluihin sekä lisäyksenä 2 177 000 euroa KanTa-puskurin maksuvalmiuden turvaamiseen.


2013 I lisätalousarvio -563 000
2013 talousarvio 159 422 000
2012 tilinpäätös 153 700 000
2011 tilinpäätös 137 400 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentilta vähennetään 563 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 8 337 000 euroa valtion osuudesta terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kustannuksista annetun lain 2 ja 5 §:n mukaisiin kansallisen terveysarkiston palvelurahaston kuluihin.

50. Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen lapseksiottamiseen (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 11 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) äitiysavustuslain (477/1993) mukaisten äitiysavustusten suorittamiseen, äitiyspakkauksiin liittyvien arvonlisäverojen ja yleiskulujen maksamiseen

2) tuen maksamiseen kansainvälisestä lapseksiottamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa:Äitiysavustuksen rahamäärä on 140 euroa vuonna 2013. Äitiysavustus suoritetaan korotettuna perheelle, johon syntyy tai otetaan ottolapseksi samanaikaisesti useampi lapsi.

Äitiysavustus suoritetaan vuonna 2013 arviolta 61 400 lapsesta. Äitiysavustuksen ottaa noin 70 % siihen oikeutetuista äideistä äitiyspakkauksena ja osin rahana muiden nostaessa avustuksen rahana.

Kansainvälisestä lapseksiottamisesta aiheutuvista kustannuksista osa korvataan ottovanhemmalle tai lapseksiottajalle valtion varoista. Tuen suuruus on 1 900, 3 000, 3 800 tai 4 500 euroa lapsen lähtömaan mukaan. Jos samalla kertaa nimetään tai sijoitetaan useampia lapsia samaan perheeseen, toisesta tai sitä useammasta lapsesta maksetaan kustakin 30 % edellä mainituista tuista. Vuonna 2013 tuen saajia arvioidaan olevan 180.

Äitiyspakkauksen sisältöä tarkistetaan raaka-aineiden hinnannoususta johtuen. Hallitus vahvistaa äitiysavustuksen suuruuden valtioneuvoston asetuksella, joka tulee voimaan 1.1.2013 alkaen.

Määrärahasta arvioidaan käytettävän 10 800 000 euroa äitiysavustusten ja 1 000 000 euroa kansainvälisestä lapseksiottamisesta aiheutuvien kustannusten maksamiseen/korvaamiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos 100
Yhteensä 100

2013 talousarvio 11 800 000
2012 talousarvio 11 700 000
2011 tilinpäätös 11 230 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Äitiysavustuksesta aiheutuvien kustannusten maksamiseen arvioidaan käytettävän 10,8 milj. euroa vuonna 2013. Äitiysavustuksen rahallinen määrä on 140 euroa, mutta suurin osa äideistä (70 prosenttia) valitsee rahallisen avustuksen sijasta äitiyspakkauksen.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan äitiysavustuksen suuruutta ja äitiysavustuksen sisältöä arvioidaan ensi vuoden aikana. Valiokunnan mielestä pakkaukseen olisi perusteltua palauttaa siihen aiemmin sisältynyt imetysopas, sillä imetys on yksi parhaimmista keinoista edistää lapsen terveyttä ja parantaa äidin ja lapsen vuorovaikutusta.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 11 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) äitiysavustuslain (477/1993) mukaisten äitiysavustusten suorittamiseen, äitiyspakkauksiin liittyvien arvonlisäverojen ja yleiskulujen maksamiseen

2) tuen maksamiseen kansainvälisestä lapseksiottamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

51. Lapsilisät (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 1 481 687 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lapsilisälain (796/1992) mukaisten lapsilisien maksamiseen.

Selvitysosa:Momentilta arvioidaan maksettavan lapsilisiä vuonna 2013 keskimäärin 1 009 600 lapsesta. Yksinhuoltajien lapsia näistä on noin 155 000. Yksinhuoltajalle lapsilisä maksetaan korotettuna. Lapsilisää saavia perheitä arvioidaan vuonna 2013 olevan noin 557 700.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen lapsilisälain 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta siten, että indeksikorotukset jätetään tekemättä vuosien 2013—2015 alussa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksikorotuksen jäädytys -38 000
Indeksikorotus vuoden 2013 tasoon 38 000
Tarvearvion muutos 187
Yhteensä 187

2013 talousarvio 1 481 687 000
2012 talousarvio 1 481 500 000
2011 tilinpäätös 1 427 600 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Momentille myönnetään 1 483 300 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 1 613 000 euroa talousarvioesityksen 1 481 687 000 euroon nähden aiheutuu menoarvion tarkentumisesta.


2013 talousarvio 1 483 300 000
2012 talousarvio 1 481 500 000
2011 tilinpäätös 1 427 600 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 1 483 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lapsilisälain (796/1992) mukaisten lapsilisien maksamiseen.

52. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 2 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (1128/1996) 9 §:n mukaisten korvausten maksamiseen.

Selvitysosa:Lasten kotihoidon tukea arvioidaan maksettavan ulkomaille vuonna 2013 kuukausittain keskimäärin 280 perheelle.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
EU:n kemikaaliviraston henkilöstön lasten päivähoidon järjestäminen (siirto momentille 29.10.30 -500
Tarvearvion muutos 1 000
Yhteensä 500

2013 talousarvio 2 500 000
2012 talousarvio 2 000 000
2011 tilinpäätös 1 503 520

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 2 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (1128/1996) 9 §:n mukaisten korvausten maksamiseen.

53. Sotilasavustus (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 21 250 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää sotilasavustuslain (781/1993) mukaisten sotilasavustusten maksamiseen.

Selvitysosa:Sotilasavustuksen piirissä arvioidaan vuonna 2013 olevan 14 750 henkilöä.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien vuoden 2014 indeksitarkistuksen osittaisesta aikaistamisesta siten, että arvonlisäveron korotuksen vaikutusta pienituloisille kompensoidaan tekemällä eräisiin etuuksiin indeksitarkistus 1.1.2013. Uudistus koskee momentteja 30.20.45, 33.10.53, 33.20.50, 51, 52, 55, 56, 33.30.60, 33.40.60, 33.50.50 ja 33.60.35.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksikorotuksen aikaistus 150
Tarvearvion muutos -1 100
Yhteensä -950

2013 talousarvio 21 250 000
2012 talousarvio 22 200 000
2011 tilinpäätös 18 200 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Momentille myönnetään 20 250 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 1 000 000 euroa talousarvioesityksen 21 250 000 euroon nähden aiheutuu menoarvion tarkentumisesta.


2013 talousarvio 20 250 000
2012 talousarvio 22 200 000
2011 tilinpäätös 18 200 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 20 250 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää sotilasavustuslain (781/1993) mukaisten sotilasavustusten maksamiseen.

54. Asumistuki (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 633 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää asumistukilain (408/1975) mukaisten asumistukien maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa perusteena on vuosittain annettava valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista. Vuoden 2013 tukiperusteet säilytetään vuoden 2012 tasolla siten, että niitä tarkistetaan yleistä kustannuskehitystä ja tuensaajien asumismenojen muutosta vastaavasti. Asumistuen saajien määrän ennakoidaan säilyvän lähes ennallaan ja keskimääräisen tuen kasvavan asumismenojen nousun myötä sekä vuoden 2012 alusta tukiperusteisiin tehtyjen muutosten vuoksi. Asumistuen saajia arvioidaan olevan vuoden 2013 lopussa noin 176 500.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi työttömyysturvalain, asumistukilain 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta 1.1.2013 lukien siten, että vuosilomakorvausten jaksotuksesta työttömyysturvassa sekä tuen saajan että hänen puolisonsa osalta tulojen perusteella suoritettavasta tarveharkinnasta työmarkkinatuen osalta luovutaan. Lisäksi pitkäaikaistyöttömän työllistyessä sovellettavaa asumistuen tarkistamisen lykkäystä pidennetään kuuteen kuukauteen kokeiluluonteisesti vuosina 2013—2015 sekä työttömyysturvan korotusosa etuoikeutetaan toimeentulotuessa. Määrärahan mitoituksessa on asumistuen tarkistamisen lykkäyksen pidentämisestä johtuen otettu lisäyksenä huomioon 1 000 000 euroa. Uudistus koskee momenttia 33.10.54 asumistuen tarkistamisen lykkäyksen pidentämisen osalta, momentteja 33.20, 50, 51 ja 52 lomakorvausten jaksottamisen osalta, momenttia 33.20.52 työmarkkinatuen tarveharkinnasta luopumisen osalta sekä momenttia 33.60.35 työttömyysturvan korotusosan muutoksen osalta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Määrärahakorotus v. 2013 tasoon 15 100
Pitkäaikaistyöttömän asumistuen tarkistamisen lykkäyksen kokeiluluonteinen pidennys 6 kuukauteen 1 000
Tarvearvion muutos 11 894
Tulorajojen korottaminen, tarkistus vuoteen 2012 3 500
Yhteensä 31 494

2013 talousarvio 633 800 000
2012 talousarvio 602 306 000
2011 tilinpäätös 549 500 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Momentille myönnetään 655 800 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 22 000 000 euroa talousarvioesityksen 633 800 000 euroon nähden aiheutuu menoarvion tarkentumisesta.


2013 talousarvio 655 800 000
2012 talousarvio 602 306 000
2011 tilinpäätös 549 500 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 655 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää asumistukilain (408/1975) mukaisten asumistukien maksamiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 20 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu menoarvion tarkentumisesta.


2013 IV lisätalousarvio 20 000 000
2013 talousarvio 655 800 000
2012 tilinpäätös 603 900 000
2011 tilinpäätös 549 500 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 20 000 000 euroa.

55. Elatustuki (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 180 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää elatustukilain (580/2008) mukaisten elatustukien maksamiseen.

Selvitysosa: Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon vuoden aikana yhteensä maksettu elatustuki. Elatustuen takautumissaatavat ja takaisinperintäsaatavat tuloutetaan momentille 12.33.98. Näitä arvioidaan olevan noin 73 200 000 euroa. Kunnille korvataan vuosittain viiden vuoden ajan osuus, jonka Kansaneläkelaitos on edeltävän vuoden aikana saanut perittyä elatusvelvollisilta. Korvaus suoritetaan vuosien 2009—2013 aikana toteutuneiden perintöjen mukaisesti valtionosuusjärjestelmän kautta momentilta 28.90.30. Vuonna 2013 määräksi arvioidaan 9 900 000 euroa. Elatustuen saajia arvioidaan olevan vuoden 2013 lopussa noin 99 800. Määrärahat eivät koske Ahvenanmaan maakuntaa, jonka kanssa Kansaneläkelaitos tekee erillissopimuksen elatustuen maksamisesta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksikorotus 3 547
Tarvearvion muutos 5 953
Yhteensä 9 500

2013 talousarvio 180 900 000
2012 talousarvio 171 400 000
2011 tilinpäätös 165 943 536

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 180 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää elatustukilain (580/2008) mukaisten elatustukien maksamiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 3 500 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu elatustukea saavien lasten määrän kasvusta noin 400:lla verrattuna vuoden 2013 talousarvioon sekä täysimääräisenä maksettavien elatustukien määrän kasvusta.


2013 IV lisätalousarvio 3 500 000
2013 talousarvio 180 900 000
2012 tilinpäätös 172 380 221
2011 tilinpäätös 165 943 536

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 3 500 000 euroa.

60. Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 34 966 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista annetun lain (133/2010) mukaiseen tulkkauspalvelujen järjestämiseen.

Selvitysosa:Vaikeavammaisten tulkkauspalvelujen järjestämisestä vastaa Kansaneläkelaitos. Vaikeavammaisten tulkkauspalvelun menojen on arvioitu olevan 34 966 000 euroa. Tulkkauspalvelun asiakkaita arvioidaan olevan vuonna 2013 noin 5 400.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos käyttäjämäärän kasvun vuoksi, etenkin puhevammaisten henkilöiden palvelutarpeen kasvun myötä 6 766
Yhteensä 6 766

2013 talousarvio 34 966 000
2012 talousarvio 28 200 000
2011 tilinpäätös 28 789 009

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 34 966 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista annetun lain (133/2010) mukaiseen tulkkauspalvelujen järjestämiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 1 034 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu tulkkauspalvelujen käyttäjien arvioitua suuremmasta palvelun käytöstä alkuvuoden 2013 aikana.


2013 IV lisätalousarvio 1 034 000
2013 talousarvio 34 966 000
2012 tilinpäätös 30 395 734
2011 tilinpäätös 28 789 009

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 1 034 000 euroa.