Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              43. Maakunnan kehittämisraha
              62. Maaseudun kehittäminen
              (63.) Kainuun kehittämisraha
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

64. EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ja ENPI CBC -ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 466 937 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) EU:n ohjelmakauden 2007—2013 alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitetta toteuttavien Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitettavien toimenpideohjelmien hankkeiden EU- ja valtion rahoitusosuuden maksamiseen sekä Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen (tavoite 3) ja Eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden välineen rajayhteistyöosion (ENPI CBC) valtion rahoitusosuuden maksamiseen

2) EU:n ohjelmakauden 2007—2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmaa toteuttavien hankkeiden EU- ja valtion rahoitusosuuden maksamiseen

3) edellä mainittujen ohjelmien toteutukseen liittyvän teknisen avun sekä ohjelmien toteuttamisen kannalta välttämättömien kulutusmenojen maksamiseen

4) Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamien ohjelmien toteuttamiseen tarvittavan enintään 94 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen

5) Euroopan sosiaalirahaston osarahoittamien ohjelmien toteuttamiseen tarvittavan enintään 350 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen

6) EU:n ohjelmakauden 2000—2006 hankkeisiin tehdyistä sitoumuksista aiheutuvien velvoitteiden maksamiseen ja neuvoston asetuksen 1260/1999 39 artiklan (varainhoitoa koskevat oikaisut) mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen

7) EU:n ohjelmakauden 2007—2013 hankkeisiin tehdyistä sitoumuksista aiheutuvien velvoitteiden maksamiseen ja neuvoston asetuksen 1083/2006 98—102 artiklan (rahoitusoikaisut) mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Valtuus

Vuonna 2013 saa uusia myöntämispäätöksiä tehdä yhteensä 226 934 000 eurolla. Mikäli vuoden 2012 myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vielä vuonna 2013.

Takaisinperinnästä aiheutuvat erät merkitään momentille 12.39.10.

Selvitysosa:Myöntämisvaltuudesta yhteensä 117 426 000 euroa on EU:n rakennerahastojen rahoitusosuutta ja 109 508 000 euroa valtion rahoitusosuutta. Määrärahasta yhteensä 243 052 000 euroa on tarkoitus käyttää EU:n rakennerahastojen rahoitusosuuden maksatuksiin ja 223 885 000 euroa valtion rahoitusosuuden maksatuksiin.

Vuoden 2013 myöntämisvaltuutta arvioidaan uusittavan vuodelle 2014 yhteensä 15 000 000 euroa. Rakennerahasto-ohjelmiin kaudelle 2007—2013 varattu myöntämisvaltuus on ensisijaisesti sidottava kokonaisuudessaan vuoden 2013 loppuun mennessä, jotta varmistetaan ohjelmien täysimääräinen toteutuminen. Rakennerahasto-ohjelmien myöntämisvaltuudesta tehdään useampivuotiselle hankkeelle sidonta pääsääntöisesti vuosittain, jotta useita hankkeita voidaan rahoittaa yhtäaikaisesti ja näin varmistaa ohjelmavarojen täysimääräinen käyttö.

Rahoituksen käytössä sovelletaan kunkin hallinnonalan rahoittamassa toiminnassa sovellettavia kansallisia ja EU:n säännöksiä ja rahoitus kohdennetaan kullakin hallinnonalalla mainittujen säännösten ja rakennerahasto-ohjelmien puitteissa asianomaisen ministeriön määrittelemällä tavalla. Maksettavien kustannusten tukikelpoisuuden tulee lisäksi olla kansallisten ja Euroopan unionin säännösten mukaisesti etukäteen tarkastettu, lukuun ottamatta työvoimapoliittisten kustannusten maksamista siirtomenojen osalta.

Teknisen avun toimeenpanemisesta päätetään Euroopan yhteisöjen rakennerahastosäännöksissä ja kansallisissa rakennerahastosäännöksissä säädetyssä menettelyssä.

Rakennerahasto-ohjelmien rahoitusta suunnataan suhdannetilanteen edellyttämällä tavalla nopeasti yrittäjyyttä, uutta liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja luoviin toimenpiteisiin sekä työllisyys- ja koulutustoimenpiteisiin. Rakennerahastovarojen käytössä korostetaan lisäksi niiden pysyvää elinkeinopoliittista vaikuttavuutta, kasvu- ja työllisyysnäkökulmaa sekä alueiden aluerakenteen ja toimintaedellytysten kehittämistä kestävällä tavalla.

Myöntämisvaltuuden käytöstä valtiolle aiheutuvat menot, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja vastaavat valtion rahoitusosuudet yhteensä (milj. euroa)

  2013 2014 2015 2016 Yhteensä
vuodesta 2013
lähtien
           
Vuoden 2011 sitoumukset 256,541 38,744 - - 295,285
Vuoden 2012 sitoumukset 165,473 211,941 181,664 - 559,078
Vuoden 2013 sitoumukset 44,923 101,076 80,935 - 226,934
Yhteensä 466,937 351,761 262,599 - 1 081,297

Myöntämisvaltuuden ja määrärahan käyttö eri ohjelmiin, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR), EU-rahoitusosuudet (milj. euroa)

Ohjelma Ohjelmakauden
2007—2013
rahoituskehys
valtuutena
Budjetoitu
valtuutta
v. 2012
talousarvio
Myöntämisvaltuus
v. 2013
Budjetoitu
määrärahaa
v. 2012
talousarvio
Määräraha
v. 2013
           
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)          
Itä-Suomi 365,564 34,108 15,526 55,422 43,480
Pohjois-Suomi 311,273 36,567 30,150 59,418 53,955
Etelä-Suomi 138,063 16,219 13,373 26,354 23,932
Länsi-Suomi 159,376 18,723 15,435 30,422 27,624
Yhteensä 974,276 105,617 74,484 171,616 148,991
— josta ohjelmareservi 48,714 10,947 3,724    
           
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)          
Manner-Suomi          
Valtakunnallinen osio 217,826 25,230 30,184 40,995 49,704
Alueellinen osio 397,613 37,339 12,758 60,674 44,357
   Itä-Suomi 179,787 12,110 - 19,678 13,739
   Pohjois-Suomi 69,106 8,004 4,047 13,006 9,713
   Etelä-Suomi 69,032 7,995 4,044 12,992 9,704
   Länsi-Suomi 79,688 9,230 4,667 14,998 11,201
Yhteensä 615,439 62,569 42,942 101,669 94,061
— josta ohjelmareservi 30,772 6,860 2,028    
EAKR ja ESR yhteensä 1 589,715 168,186 117,426 273,285 243,052

Myöntämisvaltuuden ja määrärahan käyttö eri ohjelmiin, Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastoa (ESR) vastaavat valtion rahoitusosuudet sekä ENPI CBC -ohjelmien valtion rahoitusosuudet yhteensä (milj. euroa)

Ohjelma Ohjelmakauden
2007—2013
rahoituskehys
valtuutena
Budjetoitu
valtuutta
v. 2012
talousarvio
Myöntämisvaltuus
v. 2013
Budjetoitu
määrärahaa
v. 2012
talousarvio
Määräraha
v. 2013
           
EAKR          
Itä-Suomi 305,612 31,647 27,869 52,241 50,689
Pohjois-Suomi 238,435 23,764 17,718 39,228 35,486
Etelä-Suomi 135,544 13,509 8,056 22,300 18,139
Länsi-Suomi 162,656 16,211 10,469 26,760 22,575
Tavoite 3 37,929 0,716 1,400 1,000 4,214
ENPI CBC 36,800 8,784 1,616 12,243 4,348
Yhteensä 916,976 94,631 67,128 153,772 135,451
— josta ohjelmareservi 45,849 10,583 4,089    
           
ESR          
Manner-Suomi          
Valtakunnallinen osio 245,054 24,375 26,247 40,235 45,473
Alueellinen osio 353,980 35,803 16,133 59,103 42,961
   Itä-Suomi 134,840 13,953 8,481 23,034 18,802
   Pohjois-Suomi 51,830 5,209 1,605 8,599 5,500
   Etelä-Suomi 77,661 7,725 2,806 12,751 8,660
   Länsi-Suomi 89,649 8,916 3,241 14,719 9,999
Yhteensä 599,034 60,178 42,380 99,338 88,434
— josta ohjelmareservi 29,952 4,111 2,851    
EAKR ja ESR yhteensä 1 516,010 154,809 109,508 253,110 223,885

Myöntämisvaltuuden arvioitu jakautuminen hallinnonaloittain, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) EU- ja valtion rahoitusosuus sekä ENPI CBC -ohjelmien valtion rahoitusosuus (milj. euroa)1)

  Itä-Suomi Pohjois-Suomi Etelä-Suomi Länsi-Suomi Tavoite 3
ENPI CBC
Yhteensä
               
OKM 2,566 9,536 1,114 2,704 - - 15,920
MMM - - - - - - -
LVM - - - 0,676 - - 0,676
TEM 33,363 29,849 16,532 18,026 1,400 1,616 100,786
STM - 0,415 - - - - 0,415
YM 0,734 1,658 0,929 1,127 - - 4,448
Yhteensä 36,663 41,458 18,575 22,533 1,400 1,616 122,245

1) Ei sisällä teknistä apua eikä ohjelmareserviä.

Myöntämisvaltuuden arvioitu jakautuminen hallinnonaloittain, Euroopan sosiaalirahasto (ESR) EU- ja valtion rahoitusosuus (milj. euroa)

  Itä-Suomi Pohjois-Suomi Etelä-Suomi Länsi-Suomi Valtakunnallinen osio Yhteensä
             
OKM 2,350 2,085 2,264 2,315 16,161 25,175
TEM 3,555 3,182 4,011 5,004 27,516 43,268
STM 0,120 0,080 0,194 0,149 3,183 3,726
Yhteensä 6,025 5,347 6,469 7,468 46,860 72,169

Rakennerahasto-ohjelmien rahoituksesta osa on tarkoitus käyttää äkillisten rakennemuutosten alueilla. Tarkoituksena on, että ohjelmareservin määrä olisi vähintään 5 % kunkin rakennerahasto-ohjelman rahoituksesta. Tavoitteena on helpottaa eri maakuntien, niiden yritysten ja muiden toimijoiden yhteistyötä sekä tukea alueiden mahdollisuuksia kohdentaa varainhoitovuoden kuluessa ohjelmien rahoitusta mahdollisesti nopeastikin muuttuvia tarpeita vastaavasti.

Ohjelmareservin jakautuminen, Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR) EU- ja valtion rahoitusosuus (milj. euroa)

  Itä-Suomi Pohjois-Suomi Etelä-Suomi Länsi-Suomi Valtakunnallinen
ESR
Yhteensä
             
EAKR 2,554 2,638 6,6771) 1,440 - 13,309
ESR 0,573 0,305 0,381 0,440 3,180 4,879
Yhteensä 3,127 2,943 7,058 1,880 3,180 18,188

1) Sisältää TL 5 ylimaakunnallisen varauksen 5,496.

Teknisen avun jakautuminen, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR) EU- ja valtion rahoitusosuus (milj. euroa)

  Itä-Suomi Pohjois-Suomi Etelä-Suomi Länsi-Suomi Valtakunnallinen
ESR
Yhteensä
             
EAKR 4,178 3,772 1,673 1,931 - 11,554
ESR 1,883 - - - 6,391 8,274
Yhteensä 6,061 3,772 1,673 1,931 6,391 19,828

Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitettavien alueellinen kilpailukyky ja työllisyys toimenpideohjelmien päätavoitteet ohjelmakaudelle 2007—2013

Tavoite Uudet yritykset Uudet työpaikat Uudet
t&k-työpaikat
Lissabonin strategian mukaiset hankkeet (%)
         
Itä-Suomi 2 020 13 230 800 86
Pohjois-Suomi 1 500 11 000 1 000 76
Etelä-Suomi 920 4 200 290 82
Länsi-Suomi 2 000 9 800 150 80
Yhteensä 6 440 38 230 2 240 81

Euroopan sosiaalirahastosta osarahoitettavan Manner-Suomen ESR toimenpideohjelmien päätavoitteet ohjelmakaudelle 2007—2013

Tavoite Työllistämis- ja
koulutustoimenpiteissä
aloittaneet henkilöt
Uudet
yritykset
Uudet
työpaikat
       
Manner-Suomi 450 000 7 000 12 000

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen (tavoite 3) ja Eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden välineen ohjelmissa (ENPI CBC) tuetaan raja-alueiden ja laajempien yhteistyöalueiden integroitumista sekä laajempien verkostojen syntymistä. Lisäämällä yhteistyötä ja edistämällä kokemusten vaihtoa ja hyvien käytäntöjen leviämistä Euroopan alueellinen yhteistyö ja Eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden välineen (ENPI CBC) -ohjelmat vaikuttavat alueiden, erityisesti raja-alueiden, kilpailukykyyn ja taloudelliseen kehitykseen sekä parantavat raja-alueiden ja rajat ylittävien työmarkkinoiden toimivuutta. Ohjelmia toteutetaan yhteistyössä usean muun maan kanssa. Näiden ohjelmien EU-varat eivät sisälly valtion talousarvioon.

Tulot on merkitty momentille 12.32.50.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Maksatusten tarkentuminen -45 958
Menosäästö -13 500
Yhteensä -59 458

2013 talousarvio 466 937 000
2012 II lisätalousarvio
2012 talousarvio 526 395 000
2011 tilinpäätös 474 660 446

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 466 937 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) EU:n ohjelmakauden 2007—2013 alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitetta toteuttavien Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitettavien toimenpideohjelmien hankkeiden EU- ja valtion rahoitusosuuden maksamiseen sekä Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen (tavoite 3) ja Eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden välineen rajayhteistyöosion (ENPI CBC) valtion rahoitusosuuden maksamiseen

2) EU:n ohjelmakauden 2007—2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmaa toteuttavien hankkeiden EU- ja valtion rahoitusosuuden maksamiseen

3) edellä mainittujen ohjelmien toteutukseen liittyvän teknisen avun sekä ohjelmien toteuttamisen kannalta välttämättömien kulutusmenojen maksamiseen

4) Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamien ohjelmien toteuttamiseen tarvittavan enintään 94 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen

5) Euroopan sosiaalirahaston osarahoittamien ohjelmien toteuttamiseen tarvittavan enintään 350 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen

6) EU:n ohjelmakauden 2000—2006 hankkeisiin tehdyistä sitoumuksista aiheutuvien velvoitteiden maksamiseen ja neuvoston asetuksen 1260/1999 39 artiklan (varainhoitoa koskevat oikaisut) mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen

7) EU:n ohjelmakauden 2007—2013 hankkeisiin tehdyistä sitoumuksista aiheutuvien velvoitteiden maksamiseen ja neuvoston asetuksen 1083/2006 98—102 artiklan (rahoitusoikaisut) mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Valtuus

Vuonna 2013 saa uusia myöntämispäätöksiä tehdä yhteensä 226 934 000 eurolla. Mikäli vuoden 2012 myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vielä vuonna 2013.

Takaisinperinnästä aiheutuvat erät merkitään momentille 12.39.10.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2013 saa uusia myöntämispäätöksiä tehdä yhteensä 277 454 000 eurolla.

Selvitysosa:Myöntämisvaltuuden kasvusta 50 520 000 eurolla aiheutuu 47 300 000 euroa ohjelmakauden 2007—2013 päättyneiltä hankkeilta purkautuneiden ja vielä loppuohjelmakaudesta purkautuviksi arvioitujen myöntämisvaltuuksien uudelleen budjetoinnista.

Purkautuneiden myöntämisvaltuuksien uudelleen budjetoinnilla otetaan käyttöön peruuntuneista tai tehtyjä sitoumuksia arvioitua pienempinä toteutuneista rakennerahastohankkeista käyttämättä jääneet valtuudet. Toimenpiteellä varmistetaan ohjelmakauden 2007—2013 täysimääräinen toteutuminen.

Lisäksi uudelleen budjetoidaan tukikelvottomaksi todetut Finnvera Oyj:n hallintokorvausta koskevat kustannukset ja ESR:n työvoimapoliittiset toimet 3 220 000 euroa.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä 26 270 000 euroa on EU:n rakennerahastojen rahoitusosuutta ja 24 250 000 euroa valtion rahoitusosuutta.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 35 360 000 euroa vuonna 2014 ja 15 160 000 euroa vuonna 2015.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 IV lisätalousarvio
2013 talousarvio 466 937 000
2012 tilinpäätös 495 138 213
2011 tilinpäätös 474 660 446

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2013 saa uusia myöntämispäätöksiä tehdä yhteensä 277 454 000 eurolla.