Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 204 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hanke- ja ohjelmatoiminnan sekä aktivoinnin tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen.

Selvitysosa:Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian ja innovaatioiden keinoin. Tämä uudistaa elinkeinoja, kasvattaa jalostusarvoa, tuottavuutta ja työelämän laatua, lisää vientiä sekä luo työllisyyttä ja hyvinvointia. Tulokset saavutetaan asiakkaiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla, johon Tekes kannustaa rahoituksellaan ja siihen liittyvillä palveluilla. Asiakkaita ovat ilman toimialarajoituksia kaiken kokoiset yritykset sekä tutkimus- ja julkiset organisaatiot.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Tekesille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013:

Vaikuttavuus

  • — tuottavuus paranee ja elinkeinoelämä uudistuu kestävästi kasvavan talouden edellyttämällä tavalla
  • — hyvän elämän mahdollistava vauraus lisääntyy. Toiminnalla aikaansaadaan ihmisten ja ympäristön hyvinvointia parantavia palveluita, tuotteita ja prosesseja
  • — menestyvän innovaatiotoiminnan mahdollistavat osaamiset ja verkostot vahvistuvat.

Tekesin tulostavoitteiden saavuttamiseen osallistuu Tekesin oman henkilöstön lisäksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten Tekes-tehtäviä hoitava henkilöstö, joiden osalta resurssit on budjetoitu momentille 32.01.02. Tulostavoitteiden saavuttamiseen käytetään myös momenttien 32.20.40 ja 32.20.83 määrärahoja ja valtuuksia. Valtuuksilla Tekes rahoittaa Tekes-ohjelmia, strategisten huippuosaamisen keskittymien ohjelmia ja hankkeita sekä riskipitoisia tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnan projekteja, jotka toteutetaan pääosin vuosina 2013—2016.

Tekesin vaikuttavuustavoitteiden toteutumista seurataan ensisijaisesti kolmen vuoden välein teetettävillä vaikuttavuusarvioinneilla. Valikoidut seurannan tunnusluvut ennakoivat vaikuttavuustavoitteiden toteutumista suuntaa-antavasti.

Tekesin siirtomenojen vaikuttavuus

Tunnusluku 2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
       
Nopean kasvun nuoret yritykset      
Rahoitettujen nuorten yritysten lukumäärä - 400 420
Yritysten ennakoitu liikevaihto/Tekesin rahoitus, kerroin - 16 16,5
Yritysten toteutunut liikevaihto/ennakoitu liikevaihto, kerroin - 1 1
Yritysten ennakoitu henkilömäärä/Tekesin rahoitus (milj. euroa), kerroin - 35 35
Yritysten toteutunut henkilömäärä/Tekesin rahoitus (milj. euroa), kerroin - 1,5 1
Kansainvälistyvät kasvuyritykset      
Rahoitettujen hankkeiden uutuusarvo (indeksi 0—100) - 80 80
Kehitettyjen liiketoimintojen ennakoitu liikevaihto/Tekesin rahoitus, kerroin - 16 16,5
Kehitettyjen liiketoimintojen toteutunut liikevaihto/ennakoitu liikevaihto, kerroin - 0,9 1
Kansainvälisen liiketoiminnan osuus yritysten liikevaihdosta (%) - 45 47
Suuryritykset      
Suurten yritysten Tekes-rahavirrat (pk-yritysten ja tutkimuslaitosten osuus/Tekesin rahoitus, %) - 80 80
Suurten yritysten kokonaisverkottuminen Tekes-projekteissa (%) - 120 120
Julkiset tutkimusorganisaatiot      
Verkottuneiden hankkeiden tulosten hyödyntäjien lukumäärä (hankkeiden johtoryhmiin osallistuneiden yritysten määrä/Tekesin rahotus, milj. euroa) - 10 10
Tutkimuslähtöisten uusien yritysten lukumäärä, kpl - 29 30
Kansainvälisten yhteisprojektien osuus (% kaikista projekteista) 70 85 85
Useita asiakassegmenttejä koskevat erityisteemat      
Työorganisaatioiden kehittämishankkeista hyötyvien työntekijöiden määrä, kpl - 19 000 20 000
Kansallisia energia- ja ympäristötavoitteita suoraan edistävien innovaatioiden määrä - 380 400

Toiminnallinen tehokkuus

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Toiminnallinen taloudellisuus      
Toimintamenojen sekä hanke- ja ohjelmatoiminnan menojen käyttö ydinprosesseittain, %-jakauma      
— ohjaus 18 > 15 > 15
— asiakkuudet ja rahoitus 50 > 50 > 50
— ohjelmat 32 > 25 > 25
Rahoitus- ja asiakkuustyön kokonaiskustannus/myönnetty rahoitus, % 4,2 < 5,3 < 5,3
Tuottavuus      
Käynnistyvä projektivolyymi, milj. €/htv 8,3 > 6 > 6

Tuotokset ja laadunhallinta

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Palvelukyky ja laatu      
Suoritteet      
— Pk-yritysten osuus rahoituksesta, % 58 60 50—60
— Alle 500 henkilön yritysten osuus rahoituksesta, % 73,4 70 70
Asiakaspalaute Tekesin toiminnasta (1—5)      
— Tekes-palvelujen hyödyllisyys asiakkaille 4,3 > 3,7 > 3,7
— Tekes-palvejujen laatu yritysasiakkaille 3,8 > 3,7 > 3,7
— Asiakaspalautteen yleisarvio Tekesin toiminnasta 3,8 > 3,7 > 3,7
Käsittelyajat merkittävimmistä suoritteista      
— Uuden rahoitushakemuksen käsittelyaika yrityksille, vrk 74 < 70 < 70
— Maksupyynnön ja raportin käsittelyaika pk-yrityksille, vrk 28 < 25 < 25
— Oikaisuvaatimukset/muutoksenhakukelpoiset päätökset, % 0,4 < 0,7 < 0,7

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys/htv 284,2 290 290
Henkilöstön hyvinvointi paranee      
— sairauspoissaolopäivät/htv 6,5 < 8 < 8
— lyhytaikaiset (1—3 pvää) sairauspoissaolotapaukset/htv 1,7 < 2 < 2

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Hanke- ja ohjelmatoiminta 6 000 000
Toimintamenot 33 204 000
Yhteensä 39 204 000

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio

2013
esitys
       
Bruttomenot 43 122 42 922 39 804
Bruttotulot 925 600 600
Nettomenot 42 197 42 322 39 204
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 17 476    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 23 246    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Säästö -4 000
Tuottavuustoimet -45
Uudelleenkohdentamisen muutos 500
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 32.40.03) -4
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -250
Palkkausten tarkistukset 838
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -157
Yhteensä -3 118

2013 talousarvio 39 204 000
2012 II lisätalousarvio 358 000
2012 talousarvio 42 322 000
2011 tilinpäätös 47 967 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 40 704 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) hanke- ja ohjelmatoiminnan sekä aktivoinnin tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen

2) FinNode-verkoston toimintamenoihin.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 1 500 000 euroa talousarvioesityksen 39 204 000 euroon nähden aiheutuu FinNode-verkoston toimintamenojen siirrosta momentilta 32.20.42. Tarkoituksena on selkiyttää ja tehostaa yritysten kansainvälistymiseen liittyviä palveluja.


2013 talousarvio 40 704 000
2012 II lisätalousarvio 358 000
2012 talousarvio 42 322 000
2011 tilinpäätös 47 967 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 40 704 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) hanke- ja ohjelmatoiminnan sekä aktivoinnin tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen

2) FinNode-verkoston toimintamenoihin.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Tekesin pääomasijoitustoimintaan tarvittavan osakeyhtiön osakepääomaan ja muihin pääomasijoitustoiminnan käynnistämisen valmistelusta aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa:Tarkoituksena on, että Tekes käynnistää alkavan vaiheen yritysten pääomasijoitustoiminnan vuoden 2014 alusta edellyttäen, että eduskunta hyväksyy tarvittavat lainsäädännön muutokset. Tarkoituksena on organisoida pääomasijoitustoiminta siten, että siitä ei aiheudu eturistiriitoja Tekesin innovaatiorahoituksen ja pääomasijoitustoiminnan välille. Pääomasijoitustoiminta on tarkoitus eriyttää erilliseen osakeyhtiöön, joka sijoittaa rahastojen kautta alkavan vaiheen yrityksiin. Tekes ohjaa hallinnointiyhtiön toimintaa valtion omistajaohjauslain puitteissa ja rahoittaa sijoitustoimintaa hallinnointiyhtiöön tehtävällä pääomasijoituksella.

Jotta toiminta voidaan käynnistää heti vuoden 2014 alusta, on osana uudistuksen valmistelua tarpeen perustaa pääomasijoitustoimintaa hallinnoiva yhtiö ja laadittava toiminnan ohjeistukset ja prosessit ennakollisesti jo loppuvuoden 2013 aikana.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 40 704 000
2012 tilinpäätös 42 680 000
2011 tilinpäätös 47 967 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Tekesin pääomasijoitustoimintaan tarvittavan osakeyhtiön osakepääomaan ja muihin pääomasijoitustoiminnan käynnistämisen valmistelusta aiheutuviin kustannuksiin.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 65 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -65 000
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 40 704 000
2012 tilinpäätös 42 680 000
2011 tilinpäätös 47 967 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 65 000 euroa.