Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

Osasto 12

SEKALAISET TULOTPDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Selvitysosa:Osaston tuloarviot

    TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
LTA IV
1000 €
LTA V
1000 €
Yhteensä
1000 €
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 14 710 1 000 0 0 -1 853 0 13 857
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 14 710 1 000 -1 853 13 857
25. Oikeusministeriön hallinnonala 94 600 0 0 0 6 000 0 100 600
10. Tuomioistuintulot 25 400 6 000 31 400
20. Ulosottomaksut 69 000 69 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 200 200
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 17 028 0 0 0 10 080 0 27 108
98. EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan 16 578 16 578
99. Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot 450 10 080 10 530
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 076 1 545 0 0 0 0 3 621
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 8 8
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 18
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 2 050 1 545 3 595
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 132 307 0 0 0 -8 500 0 2 123 807
10. Tullilaitoksen tulot 4 474 4 474
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 138 043 138 043
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 26 443 26 443
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 21 065 21 065
25. Metallirahatulot 25 000 25 000
50. Siirto valtion eläkerahastosta 1 688 792 1 688 792
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 130 950 130 950
52. Vakuutusmaksut 20 220 20 220
60. Työturvallisuusmaksu 900 900
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 55 000 -10 000 45 000
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 2 800 2 800
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 18 620 1 500 20 120
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 555 756 0 0 0 0 0 555 756
70. Opintotukitoiminnan tulot 19 900 19 900
88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 531 856 531 856
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000 4 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 891 937 0 0 0 0 0 891 937
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 549 288 549 288
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 304 500 304 500
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 4 000 4 000
04. EU:lta saatavat muut tulot 560 560
20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta 1 120 1 120
32. Kasvinjalostusmaksut 380 380
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 2 500 2 500
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 550 550
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 5 400 5 400
43. Viehekalastusmaksut 2 896 2 896
44. Kalastuksenhoitomaksut 5 556 5 556
45. Riistanhoitomaksut 10 187 10 187
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 5 000 5 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 62 033 -4 414 0 0 2 017 0 59 636
10. Liikenneviraston tulot 61 983 -4 414 2 017 59 586
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 50 50
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 299 957 27 790 0 0 29 530 4 700 361 977
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 2 530 2 530
30. Rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista 200 200
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 29 327 8 000 4 700 42 027
50. Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot 245 000 245 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 22 900 27 790 21 530 72 220
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 508 430 0 0 0 0 0 508 430
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 960 960
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 500 500
90. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto 413 295 413 295
98. Valtionapujen palautukset 93 500 93 500
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 175 175
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 124 650 0 0 0 0 0 124 650
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 4 150 4 150
20. Siirto valtion asuntorahastosta 117 000 117 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 3 500 3 500
39. Muut sekalaiset tulot 232 500 4 435 0 0 10 716 0 247 651
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 105 000 105 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 75 000 75 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 50 000 4 435 10 716 65 151
10. Muut sekalaiset tulot 2 500 2 500
  Yhteensä 4 935 984 30 356 0 0 47 990 4 700 5 019 030