Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 694 000 euroa.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä valvonnan edellyttämän ohjauksen sekä ennakoivan ja jälkikäteisen valvonnan keinoin.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tavoitteena on

  • — varmistaa väestön oikeuden terveyttä ja hyvinvointia tukevaan elinympäristöön sekä riittäviin ja turvallisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin ohjaamalla aluehallintovirastojen valvontatoimintaa riskinarviointiin perustuvin valvontaohjelmin ja yhdenmukaistamalla valvonnan ja sen edellyttämän ohjauksen saumattomaksi valtakunnalliseksi kokonaisuudeksi
  • — toteuttaa ennaltaehkäisevää ohjausta ja valvontaa tavoitteena laadun sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden ja toiminnanharjoittajien omavalvonnan edistäminen
  • — varmistamalla erityistilannesuunnitelmien avulla talousveden laadun terveydensuojelunlain 8 §:n edellytysten mukaisesti ja toimeenpanemalla yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa (YTS).
Toiminnallinen tehokkuus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Bruttobudjetoidut tulot on budjetoitu momentille 12.33.02. Toimintamenomomentille kirjattavat tulot ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja terveydenhuollon lupia koskevien suoritteiden maksuja ja viraston suoritteista liiketaloudellisin perustein määrättäviä maksuja. Lisäksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle yksityisten palvelunantajien rekisteristä aiheutuvia ylläpitokustannuksia vastaavasti aluehallintovirastot suorittavat osan saamistaan lupa-, rekisteröinti- ja vuosimaksuista virastolle.

Maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus. Keskeisten suoritteiden tuottavuutta seurataan tunnuslukujen avulla ja tavoitteena on tuottavuuden asteittainen lisääntyminen.

Taloudellisuus ja tuottavuus1)

  2011 toteutuma
1 000 €
htv 2012 tavoite
1 000 €
htv 2013 tavoite
1 000 €
htv
             
Luvat 4 428 48 4 843 44 5 000 49
Valvonta 6 298 59 6 358 63 8 360 78
Ohjaus 3 011 33 3 353 29 3 500 34
Varmennepalvelut 2 723 - 6 292 - - -
Yhteensä 16 459 140 20 846 136 16 860 161

1) Prosessien kustannusten sekä henkilötyövuosien kehitys; hallinnon ja muiden tukipalveluiden kustannukset ja htv-määrä kohdennettuna päätoiminnoille.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 16 514 15 131 14 034
Bruttotulot 2 361 1 140 2 340
Nettomenot 14 153 13 991 11 694
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 898    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 628    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 3 375 2 100 2 340
— muut tuotot 944 - -
Tuotot yhteensä 4 319 2 100 2 340
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot 970 960  
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 2 424 1 276 1 560
— osuus yhteiskustannuksista 1 038 824 780
Kustannukset yhteensä 3 462 2 100 2 340
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 857 - -
Kustannusvastaavuus, % 125 100 100

Maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.

Tuotokset ja laadunhallinta

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston käsiteltäväksi saapuvien asioiden määriä

  2011
toteutuma
2012
ennuste
2013
ennuste
2012/2013
muutos-%
         
Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset 18 141 16 000 17 000 6
Valvonta-asiat 1 123 1 200 1 200 0
Vakuutuslääketieteelliset lausunnot 82 - - -
Raskauden keskeyttämistä koskevat luvat 987 900 900 0
Palvelukyky 2011
toteutuma
2012
arvio
2013
arvio
       
Terveydenhuollon ammattioikeushakemukset   95 % käsitelty asetetussa määräajassa 95 % käsitelty asetetussa määräajassa
— säännelty koulutus Suomessa 5 pv 5 pv 5 pv
— sääntelemätön ja ulkomainen koulutus 4 kk 4 kk 4 kk
Terveydenhuollon valvonta-asiat mediaani 7 kk mediaani 9 kk mediaani 10 kk
Alkoholilupa-asiat      
— alkoholin valmistuslupien käsittely 70 pv 90 pv 90 pv
— alkoholin tukkumyyntilupien käsittely 64 pv 90 pv 90 pv
— alkoholin teollisen käytön lupien käsittely 12 pv 30 pv 30 pv
Valvonta-asiat, käsittelyajan mediaani 6 kk 8 kk 8 kk
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstöä ja henkilöstörakennetta kehitetään tuottavuuden tavoitteet huomioiden siten, että viraston ydintehtävien tuottaminen kyetään varmistamaan.

Tarvittavien kehittämistoimenpiteiden suunnittelu edellyttää viraston ydintehtävien selkiyttämistä sekä toissijaisten tehtävien ja toimintojen karsimista. Henkilöstön osaamista kehitetään ydintehtävien edellyttämällä tavalla. Vaihtuvuudesta huolehditaan siten, että poistuvan henkilöstön asiantuntemus pystytään tarvittaessa korvaamaan ja että vaihtuvuutta hyödynnetään uuden osaamisen hankkimisessa.

Työhyvinvoinnin tukemisen painopisteenä on ennakointi. Suunnitelmallisella toiminnalla, työelämän joustojen hyödyntämisellä sekä varhaisella puuttumisella ylläpidetään henkilöstön työkykyä ja motivaatiota.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -15
Palkkausten tarkistukset 332
Adoptiolautakunnan siirtoon liittyvä muutos momentilta 33.01.01 54
KanTa-palveluiden terveydenhuollon varmennepalveluihin osoitetun määrärahan siirto momentille 33.10.28 -2 740
Tuottavuustoimiin liittyvän vähennyksen purkaminen 72
Yhteensä -2 297

2013 talousarvio 11 694 000
2012 II lisätalousarvio 352 000
2012 talousarvio 13 991 000
2011 tilinpäätös 14 884 000