Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 2 243 000 euroa.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Vaikuttavuus

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta toimii toimialansa ensimmäisenä muutoksenhakuasteena edistäen kansalaisten oikeusturvaa yhdenmukaisilla ja oikeudenmukaisilla päätöksillä. Tavoitteena on kohtuullinen käsittelyaika.

Toiminnallinen tuloksellisuus
  2011
toteutuma
2012
ennakoitu
2013
arvio
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Päätösten hinta (euroa/ratkaisu) 252 245 236
Työn tuottavuus (ratkaisut/htv) 288 306 306
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Vireille tulleet valitusasiat 9 629 9 500 9 500
Valitusten käsittelyaika (kk) 6,0 6,0 6,0

Työn tuottavuus on laskettu seuraavien arvioiden mukaan: 9 500 päätöstä ja 31 henkilötyövuotta. Päätöksen hinta on laskettu 9 500 päätöksen ja 2 243 000 euron määrärahan mukaan.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan suoritteet eli valitusten ja poistohakemusten johdosta annetut päätökset ovat maksuttomia.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstön osaamisesta huolehditaan. Lautakunnan johtamisjärjestelmän toimivuutta, esimiesten johtamistaitoa ja työhyvinvointia seurataan määräajoin työtyytyväisyyskyselyin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkausten tarkistukset 66
Sähköisen asianhallinnan kehittämiseen liittyvän kertamenon vähentäminen -150
Yhteensä -84

2013 talousarvio 2 243 000
2012 II lisätalousarvio 38 000
2012 talousarvio 2 327 000
2011 tilinpäätös 2 171 000