Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              50. Eräät avustukset
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 935 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen

2) enintään 910 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen

3) 290 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille jaettavaksi saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen.

Selvitysosa:Opetushallitus toimii opetustoimialan toimeenpanon, seurannan ja kehittämisen asiantuntijakeskusvirastona, joka toteuttaa toimialan opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden valmistelu-, päätös- ja toimeenpanotehtävät sekä koulutuksen tuloksellisuuden parantamiseen tähtäävän informaatio-ohjauksen ja hanketoiminnan. Opetushallitus seuraa koulutuksen järjestämistä ja koulutuksen tuloksellisuutta mm. oppimistulosten seuranta-arvioinnein sekä toteuttaa virastolle erikseen säädetyt ja määrätyt hallinto- ja palvelutehtävät. Opetushallitus tuottaa päätöksentekoa varten koulutustietoa. Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalveluiden hallinto- ja ohjaus siirretään opetus- ja kulttuuriministeriöön vuoden 2013 alusta. Opetushallitus tukee opetus- ja kulttuuriministeriötä lasten päivähoidon hallinto- ja ohjaustehtävissä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Opetushallitukselle seuraavat tavoitteet:

Koulutuksen normatiivinen ohjaus
 • — Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen
 • — Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamiseen varautuminen
 • — Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelmien perusteiden valmistelu
 • — Ammatillisten tutkintojen ja valmistavien koulutusten perusteiden uudistaminen sekä uusien säädösten mukaiset tarkistukset
 • — Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämiseen osallistuminen
 • — Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden rakenteistaminen ja sähköistäminen.
Informaatio-ohjaus ja hanketoiminta
 • — Kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeet, jotka toteutetaan laajojen koulutuspoliittisesti merkittävien ohjelmien mukaisesti
 • — Hyvien käytäntöjen, toimintamallien ja -menetelmien tuottaminen ja levittäminen yhteistyössä koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten kanssa
 • — Opetushallituksen aseman vahvistaminen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön ja digitaalisten oppimisympäristöjen kansallisena osaamis- ja kehittämiskeskuksena
 • — Koulutuksen tasa-arvon toimenpideohjelman toteuttamiseen osallistuminen sekä tasa-arvonäkökulman ja monikulttuuristumisen vaikutusten esille tuominen koulutuksen kehittämistyössä ja arvioinneissa
 • — Varhaiskasvatukseen liittyvän informaatio-ohjauksen kehittäminen.
Koulutuksen järjestäminen ja koulutuksen tuloksellisuuden parantaminen
 • — Kansallisten tietovarantojen hyödyntäminen sekä indikaattorituotanto päätöksentekijöiden ja koulutuksen kehittäjien tarpeisiin
 • — Mallit ja käytännöt opintojen läpäisyasteen nostamiseksi ja opintojen nopeuttamiseksi
 • — Ennakointitiedon tuottaminen sekä ammatillisten osaamistarpeiden ennakointimallin sekä työvoima- ja koulutustarpeiden ennakoinnin kehittäminen
 • — Ammatillisen koulutuksen laatustrategian toimeenpano
 • — Paikallisen koulutuksen kehittämissuunnitelmien vakiinnuttaminen sekä tätä tukevan opetustoimen johdon kehittämisohjelman järjestäminen, joilla vahvistetaan opetushallinnon tehokkuutta ja tuottavuutta, sekä tuetaan koulutuksen järjestäjäkentän muutoksesta nousevia opetushallinnon uudistamistarpeita
 • — Opiskelijavalintapalvelujen uudistaminen sekä yhtenäisen tieto- ja palveluarkkitehtuurin valmistelu, opiskelijavalintojen kehittäminen, sekä SADe-ohjelman oppijan verkkopalvelukokonaisuuden loppuunsaattaminen.
Rakenteellinen kehittäminen
 • — Opetushallituksen ja CIMOn yhteistyön ja yhteisten toimintojen kartoittaminen sekä rakenteiden kehittäminen tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi
 • — Opetustoimen henkilöstökoulutusta kehitetään tukemaan koulutusmuotojen ja koko opetustoimen kansallisia kehittämisohjelmia. Pyritään pitkäjänteiseen yhteistyöhön koulutuspalvelujen tuottajien kanssa. Yhteyttä opettajien peruskoulutukseen tiivistetään
 • — Varaudutaan Koulutuksen arviointikeskuksen perustamisesta aiheutuviin muutoksiin.
Toiminnallinen tehokkuus

Opetushallituksen tuottavuuden lisäämiseksi jatketaan toimintaprosessien ja sähköisten palveluiden kehittämistä. Kehittämistoiminta kootaan laajoihin, kansallisen koulutuspolitiikan kannalta vaikuttaviin hankkeisiin. Opetushallituksen maksullisella palvelutoiminnalla tuetaan koulutuspoliittisten tavoitteiden toteutumista ja edistetään opetustoimen tuloksellisuutta. Vähälevikkisen oppimateriaalin saatavuus turvataan. Tavoitteena on liiketaloudellisen toiminnan taloudellisen kannattavuuden säilyminen.

Tuotokset ja laadunhallinta

Opetushallituksen suoritteet (kpl)

  2009
toteutuma
2010
toteutuma
2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
           
1. Perustoiminnan tuotoksia          
Opetussuunnitelmien perusteet 7 3 1 - -
Tutkinnon perusteet/ammattikoulutus          
— Perustutkinnot 23 30 2 7 7
— Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 33 22 32 40 20
— Perusopetuksen oppimistulosten arviointi 1 7 4 3 3
Ammattikoulutuksen oppimistulosten seuranta-arvioinnit (tutkinnot) 9 8 8 12 9
— Ammatillisen, lukiokoulutuksen, ammattikorkeakoulun ja yliopistojen yhteishaun hakijamäärät 297 000 311 500 306 500 308 000 330 000
— Opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutuksiin osallistuneiden määrät 26 200 24 921 25 000 23 000 20 000
           
2. Maksullisen palvelutoiminnan tuotokset          
Julkisoikeudelliset suoritteet          
— Opetushallinnon tutkinto 253 315 382 320 300
— Päätös korkeakoulututkinnon tunnustamisesta 563 765 751 750 750
— Valtionhallinnon kielitutkinnot 1 660 1 996 1 200 1 800 1 200
— Aikuiskoulutuksen näyttötutkintojen tutkintomaksut (kpl) 49 074 48 482 54 000 48 000 48 000
Liiketaloudelliset suoritteet          
— Koulutettavapäivät 12 199 12 301 13 682 10 000 10 000
— Aikuiskoulutuksen näyttötutkintojen järjestämisedellytysten arviointi          
— Tilatut konsultoinnit ja arvioinnit 81 61 59 40 40
— Myydyt julkaisut ja oppimateriaalituotteet 80 963 73 429 78 000 70 000 70 000
— Ulkomaisten tutkintojen vastaavuuslausunnot 50 66 71 70 50
3. Palvelukyvyn tunnuslukuja          
— Tutkinnon tunnustamista koskevien päätösten käsittelyaika (kk) 4,0 3,5 2,5 4,0 3,5
— Maksullisten koulutusten asiakastyytyväisyys (1—5) 4,2 4,2 4,1 4,2 4,1
Henkilöstövoimavarat

Henkilöstöjohtaminen tukee strategisten tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tuloksellisuutta Opetushallituksessa hyväksyttyjen arvojen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. Henkilöstörakenteen ja osaamisen kehittämisen tavoitteena on ydinosaamisen turvaaminen resurssien vähentyessä. Henkilöstön jaksamisesta ja työhyvinvoinnista huolehditaan. Ajantasaisella henkilöstösuunnittelulla, työn kehittämisellä ja verkostoyhteistyöllä turvataan riittävät resurssit ydintehtävien hoitamiseen. Johtamista ja esimiestyötä kehitetään.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2009
toteutuma
2010
toteutuma
2011
toteutuma
2012
arvio
2013
arvio
           
Henkilötyövuodet (momentti 29.01.02) 268,1 262,9 263 249 244
Henkilötyövuodet (muut momentit) 18,4 25,9 24 33 33
Määräaikaiset koko henkilöstömäärästä % 7,2 8,9 12,8 12,0 12,0
Työtyytyväisyysindeksi 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6
Sairaspoissaolot, työpäivää/htv 10,1 10,1 10,4 8,0 9,0
Koulutustasoindeksi 6,1 6,1  6,1 6,1 6,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 
2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio

2013
esitys
       
Bruttomenot 30 187 29 114 29 435
Bruttotulot 8 999 7 300 7 500
Nettomenot 21 188 21 814 21 935
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 158    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 874    

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 1 343 950 1 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 522 1 860 1 910
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -179 -910 -910
Kustannusvastaavuus, % 88 51 52
       
Hintatuki 179 910 910
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen 100 100 100

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muut liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 3 264 2 550 2 700
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 2 421 2 300 2 200
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 843 250 500
Kustannusvastaavuus, % 135 111 123

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 3 505 3 200 3 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 2 994 3 200 3 500
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 511 0 0
Kustannusvastaavuus, % 117 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -106
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -57
Palkkausten tarkistukset 509
Tuottavuustoimet -225
Yhteensä 121

2013 talousarvio 21 935 000
2012 II lisätalousarvio 263 000
2012 talousarvio 21 814 000
2011 tilinpäätös 21 904 871