Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 932 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot.

Selvitysosa:Korkein hallinto-oikeus ratkaisee hallintolainkäyttöasiat ylimpänä oikeusasteena. Ratkaisuilla on oikeuskäytäntöä ohjaava ja yhtenäistävä vaikutus. Määrällisesti suurimpia asiaryhmiä ovat ulkomaalaisasiat, sosiaali- ja terveydenhuolto, rakentaminen ja ympäristö, verotus, valtio-oikeus ja yleishallinto sekä taloudellinen toiminta kuten kilpailuasiat ja julkiset hankinnat. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisemista asioista lähes 90 % koskee alueellisten hallinto-oikeuksien antamia päätöksiä. Lisäksi korkein hallinto-oikeus ratkaisee muun muassa markkinaoikeuden sekä valtioneuvoston ja ministeriöiden päätöksistä tehdyt valitukset.

Hallintotuomioistuinten päätökset ovat tärkeitä asianosaisille. Korkeimman hallinto-oikeuden on voitava vastata oikeusturvatehtävästään ratkaisemalla muutoksenhakuasiat joutuisasti ja perustellusti. Korkein hallinto-oikeus myös valvoo hallintolainkäyttöä muun muassa seuraamalla hallintotuomioistuinten käsittelyaikoja, voimavarojen riittävyyttä ja päätösten laatua sekä järjestämällä neuvottelupäiviä. Tällä valvontatehtävällä on oikeusturvan kokonaisuuden kannalta olennainen merkitys.

Tavoitteeksi on asetettava, että korkein hallinto-oikeus voi vuosittain ratkaista vähintäänkin saapuvia asioita vastaavan määrän, jotta asiat eivät ruuhkautuisi. Työtilanne on kuitenkin tällä hetkellä ruuhkautunut, joten asioita on vuosittain voitava ratkaista enemmän kuin uusia asioita saapuu. Vuodelle 2013 osoitettavilla määrärahoilla korkein hallinto-oikeus voi ratkaista arviolta noin 4 000 asiaa, kun otetaan huomioon saapuvien asioiden luonne.

Ratkaistavien asioiden keskimääräinen käsittelyaika on niukoista voimavaroista huolimatta saatava oikeusturvasyistä laskemaan nykyisestä noin 12,2 kuukaudesta alle 12 kuukauteen. Tavoitteena pitkällä aikavälillä pidetään edelleen 9,5 kuukauden keskimääräistä käsittelyaikaa siten, että valitusasiat (asiaratkaisut) ratkaistaan 9,7 kuukaudessa ja valituslupa-asiat 9,0 kuukaudessa. Asioista 30 % ratkaistaan alle 6 kuukaudessa ja 20 % 6—9 kuukaudessa. Yli 24 kuukauden käsittelyaikoja voi olla vain poikkeuksellisesti, lähinnä Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisua odottavissa asioissa.

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapuvista asioista 24 % on ulkomaalaisasioita, 18 % sosiaali- ja terveysasioita ja 16 % veroasioita. Muita asiaryhmiä ovat mm. yleishallinto, ympäristö ja rakentaminen. Ulkomaalaisasioista suurin osa koskee hallinto-oikeuden kielteistä ratkaisua turvapaikkaa koskevissa asioissa. Turvapaikka-asioiden määrä on viime vuosina kasvanut ja vuonna 2011 niitä saapui noin 600 asiaa (n. 200 v. 2009 ja n. 400 v. 2010). Turvapaikka-asioiden oletetaan olevan edelleen korkealla tasolla vuonna 2013. Tavoitteena on kuitenkin pitää keskimääräinen käsittelyika näissä asioissa alle 8 kuukaudessa (7,8 kk v. 2010 ja 6,9 kk v. 2011).

Tunnuslukutaulukko

  2011
toteutuma
2012
tavoite/arvio
2013
tavoite/arvio
       
Ratkaistut asiat, kpl 4 225 4 100 4 000
Keskimääräinen käsittelyaika (kk) 12,2 12,5 11,5
Toiminnallinen tehokkuus      
— taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 2 384 2 500 2 650
— tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 43 41 40

Korkeimman hallinto-oikeuden suoritteista lain 701/1993 mukaisesti perittävinä maksuina arvioidaan kertyvän 260 000 euroa momentille 12.25.10.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 10 097 10 607 10 952
Bruttotulot 24 8 20
Nettomenot 10 073 10 599 10 932
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 436    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 823    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -32
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -13
Palkkausten tarkistukset 333
Toimitilamenot 20
Tietotekniikan uusiminen ja käyttömenot -50
Määräaikaisen toimintamenosäästön päättyminen 75
Yhteensä 333

2013 talousarvio 10 932 000
2012 II lisätalousarvio 175 000
2012 talousarvio 10 599 000
2011 tilinpäätös 10 460 000