Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
              04. Tutkimus ja kehittäminen
              20. Erityismenot
              50. Avustukset
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 55 120 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ohjelmakauden 2014—2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa toteuttavien hankkeiden ja sen toteutukseen liittyvän teknisen avun Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavan EU:n rahoitusosuuden sekä valtion rahoitusosuuden maksamiseen

2) ohjelmakauden 2014—2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteuttamiseen tarvittavan yhteensä enintään 164 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen sekä muiden välttämättömien kulutusmenojen maksamiseen

3) EU:n aikaisempien ohjelmakausien ja ohjelmakauden 2014—2020 sitoumuksista aiheutuneiden velvoitteiden maksamiseen sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU 1306/2013) artiklojen 52 (sääntöjenmukaisuuden tarkastaminen) sekä 54 ja 56 (yhteiset säännökset ja maaseuturahastoa koskevat erityissäännökset sääntöjenvastaisuuksista) sekä aikaisempien ohjelmakausien vastaavien säädösten mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Valtuus

Vuonna 2015 saa tehdä ohjelmakauteen 2014—2020 kohdistuvia myöntämispäätöksiä 176 900 000 eurolla. Mikäli ohjelmakauteen 2014—2020 kohdistuvia vuoden 2014 myöntämisvaltuuksia on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2015.

Selvitysosa:Momentin varoin rahoitetaan ohjelmakaudella 2014—2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaisia maaseudun yritystoiminnan, palvelujen, kylien ja yhteistyön kehittämiseen, koulutukseen ja tiedonvälitykseen sekä Leader-toiminnalla toteutettavaan paikalliseen kehittämiseen liittyviä toimia. Näillä toimilla edistetään kaikkia pääluokkaperusteluissa todettuja maaseudun kehittämistä koskevia prioriteetteja.

Rahoitus toteutetaan yritystukina sekä paikallisina, alueellisina, alueiden välisinä, valtakunnallisina ja kansainvälisinä hankkeina. Tekninen apu tukee koko ohjelman toimeenpanoa. Ohjelman toteuttamiseen tarvittavat henkilötyövuodet vastaavat teknisen avun lisäksi nk. valtion hallinnon oman tuotannon hankkeissa vuosittain palkattavan henkilöstön enimmäismäärää. Teknistä apua käytetään 879 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen vuosina 2014—2023 ohjelmakauden 2014—2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimeenpanoa varten.

Määrärahojen ja myöntämisvaltuuksien arvioitu jakautuminen (euroa)

  Määräraha Valtuus
     
Yhteensä, josta 55 120 000 176 900 000
— EU-osuus 24 973 000 76 617 000
— valtion osuus 30 147 000 100 283 000

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (milj. euroa)

  2015 2016 2017 2018 2019— Yhteensä
vuodesta
2015 lähtien
             
Ennen vuotta 2015 tehdyt sitoumukset 37,106 31,811 21,280 12,532 - 102,729
Vuoden 2015 sitoumukset 18,014 37,939 44,225 44,225 32,497 176,900
Yhteensä 55,120 69,750 65,505 56,757 32,497 279,629

Myöntämisvaltuuden ja määrärahan käyttö (milj. euroa)

Ohjelma Ohjelmakauden
rahoituskehys
valtuutena
Budjetoitu
valtuutta
ohjelmakautena
Myöntämisvaltuus
v. 2015
Käytetty
määrärahaa v. 2014—2020
Budjetoitu
määrärahaa
v. 2014
Määräraha
v. 2015
             
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (ohjelmakausi 2014—2020) yhteensä 917,000 105,900 176,900 - 17,700 55,020
— josta Leader - 30,000 - - 1,500 -
— josta tekninen apu 70,000 10,000 20,000 - 3,200 4,200
Ohjelmien korjaukset - - - - 0,100 0,100
Kaikki yhteensä 917,000 105,900 176,900 - 17,800 55,120

Momentit 30.10.40, 30.10.43, 30.20.43 ja 30.20.44 ovat myös osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014—2020, jonka toimeenpanoon tarkoitetun teknisen avun valtuus ja määräraha ovat tällä momentilla.

Momentin menoihin liittyvät tulot on merkitty momentille 12.30.02. Vastaavat ohjelmakauden 2007—2013 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan liittyvät määrärahat ja valtuudet ovat momenteilla 30.10.61 ja 30.10.62.

Takaisinperinnästä aiheutuvat erät merkitään momentille 12.30.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 37 320
Yhteensä 37 320

2015 talousarvio 55 120 000
2014 talousarvio 17 800 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 55 120 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ohjelmakauden 2014—2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa toteuttavien hankkeiden ja sen toteutukseen liittyvän teknisen avun Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavan EU:n rahoitusosuuden sekä valtion rahoitusosuuden maksamiseen

2) ohjelmakauden 2014—2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteuttamiseen tarvittavan yhteensä enintään 164 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen sekä muiden välttämättömien kulutusmenojen maksamiseen

3) EU:n aikaisempien ohjelmakausien ja ohjelmakauden 2014—2020 sitoumuksista aiheutuneiden velvoitteiden maksamiseen sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU 1306/2013) artiklojen 52 (sääntöjenmukaisuuden tarkastaminen) sekä 54 ja 56 (yhteiset säännökset ja maaseuturahastoa koskevat erityissäännökset sääntöjenvastaisuuksista) sekä aikaisempien ohjelmakausien vastaavien säädösten mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Valtuus

Vuonna 2015 saa tehdä ohjelmakauteen 2014—2020 kohdistuvia myöntämispäätöksiä 176 900 000 eurolla. Mikäli ohjelmakauteen 2014—2020 kohdistuvia vuoden 2014 myöntämisvaltuuksia on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2015.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentilta vähennetään 22 000 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahaa voidaan vähentää yhteensä 22 000 000 eurolla, koska ohjelmakauden 2014—2020 menot ovat arvioitua vähäisemmät. Nyt vähennettävät määrärahat budjetoidaan myöhemmin ohjelmakauden 2014—2020 aikana komission hyväksymän Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja sen toimeenpanon mukaisesti.

Määrärahan vähennys (milj. euroa)

Ohjelma Talousarvio Lisätalous-
arvioesitys
Yhteensä
       
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (ohjelmakausi 2014—2020) yhteensä 55,020 -22,000 33,020
— josta tekninen apu 4,200 - 4,200
Ohjelmien korjaukset 0,100 - 0,100
Kaikki yhteensä 55,120 -22,000 33,120

Määrärahojen arvioitu jakautuminen (milj. euroa)

  Talousarvio Lisätalous-
arvioesitys
Yhteensä
       
Yhteensä 55,120 -22,000 33,120
— EU-osuus 24,973 -10,000 14,973
— Valtion rahoitusosuus 30,147 -12,000 18,147

2015 I lisätalousarvio -22 000 000
2015 talousarvio 55 120 000
2014 III lisätalousarvio -14 000 000
2014 talousarvio 17 800 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentilta vähennetään 22 000 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentilta vähennetään 29 000 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahaa on käytettävissä 33 120 000 euroa. Kun määrärahan tarpeeksi arvioidaan 4 120 000 euroa, määrärahaa voidaan vähentää 29 000 000 euroa. Ohjelmakauden 2014—2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta myönnettävien yritys- ja hanketukien sekä teknisen avun maksaminen ei ala vuoden 2015 aikana vuoden 2015 ensimmäisessä lisätalousarviossa arvioidulla tavalla.

Määrärahan vähennykset (milj. euroa)

Ohjelma Talousarvio I lisätalousarvio IV lisätalousarvioesitys Yhteensä
         
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (ohjelmakausi 2014—2020) yhteensä 55,020 -22,000 -29,400 3,620
— josta tekninen apu 4,200 - -3,200 1,000
Ohjelmien korjaukset 0,100 - 0,400 0,500
Kaikki yhteensä 55,120 -22,000 -29,000 4,120

Määrärahojen arvioitu jakautuminen (milj. euroa)

  Talousarvio I lisätalousarvio IV lisätalousarvioesitys Yhteensä
         
Yhteensä, josta 55,120 -22,000 -29,000 4,120
— EU-osuus 24,973 -10,000 -14,133 0,840
— Valtion rahoitusosuus 30,147 -12,000 -14,867 3,280

2015 IV lisätalousarvio -29 000 000
2015 I lisätalousarvio -22 000 000
2015 talousarvio 55 120 000
2014 tilinpäätös 365 494

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentilta vähennetään 29 000 000 euroa.