Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag

Statsbudgeten 2012

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en komplettering av tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2012 (RP 136/2012 rd). Regeringens proposition om en tredje tilläggsbudget för 2012 överlämnades till riksdagen den 18 oktober 2012, och finansutskottet har ännu inte avgett sitt betänkande om den.

Föreslagna ändringar

Inkomstposten sänks med 10,5 miljoner euro på grund av en justering av Finavia Abp:s finansieringsandel av tilläggskostnaderna för Ringbaneprojektet mellan 2012 och 2013.

För nödvändiga anskaffningar av utrustning för riksdagens dataadministration och för utvecklingsprojekt föreslås en anslagsökning på 1,5 miljoner euro. Framför allt riksdagens ärendehanteringsprojekt EDUKSI har krävt längre tid än beräknat och man har varit tvungen att skjuta upp ibruktagandet av hela systemet.

För att täcka Finnvera Abp:s kredit- och borgensförluster, som varit större än beräknat, föreslås en anslagsökning på 7 miljoner euro.

Propositionen om en komplettering av tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2012 ökar utgifterna inom innevarande års ram med 8,5 miljoner euro så att nivån på utgifterna i ramen efter förslaget beräknas uppgå till 42 038 miljoner euro, medan 249 miljoner euro lämnas som ofördelad reserv.

Balans

Med beaktande av tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2012 och dess kompletterande proposition uppvisar statens statens budgetekonomi ett underskott på 9,1 miljarder euro år 2012.

De av riksdagen godkända inkomstposterna och anslagen för 2012, den tredje tilläggsbudgetpropositionen som är under behandling i riksdagen och den nu föreslagna kompletterande tilläggsbudgetpropositionen, euro

  Inkomstposter
(utan nettoupplåning
och skuldhantering)
Nettoupplåning
och skuldhantering
Anslag
       
Ordinarie budgeten 45 166 584 000 7 350 913 000 52 517 497 000
I tilläggsbudgeten 96 500 000 127 731 000 224 231 000
II tilläggsbudgeten 548 291 000 1 223 505 000 1 771 796 000
III tilläggsbudgetpropositionen -501 262 000 411 290 000 -89 972 000
Kompletterande tilläggsbudgetpropositionen -10 500 000 18 953 000 8 453 000
Sammanlagt 45 299 613 000 9 132 392 000 54 432 005 000