Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Anslag
   Anslag

Statsbudgeten 2012

III tilläggsproposition för 2012PDF-versio

  euro
INKOMSTPOSTER
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR -660 000 000
01. Skatt på grund av inkomst och förmögenhet -220 000 000
02. Samfundsskatt, avdrag -220 000 000
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning -54 000 000
01. Mervärdesskatt, avdrag -54 000 000
08. Punktskatter -197 000 000
07. Energiskatter, avdrag -197 000 000
10. Övriga skatter -189 000 000
03. Bilskatt, avdrag -179 000 000
08. Avfallsskatt, avdrag -10 000 000
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 43 438 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 9 003 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg 9 003 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 11 500 000
10. Domstolarnas inkomster, tillägg 4 500 000
20. Utsökningsavgifter, tillägg 7 000 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 690 000
98. Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsströmmar, tillägg 690 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde -1 334 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, avdrag -1 334 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 623 000
10. Trafikverkets inkomster, tillägg 609 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, tillägg 14 000
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 13 000 000
31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti, tillägg 13 000 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde -8 820 000
90. Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet, avdrag -8 820 000
39. Övriga inkomster av blandad natur 18 776 000
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder, avdrag -10 000 000
04. Återtagande av överförda anslag, tillägg 28 776 000
13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST -6 700 000
01. Ränteinkomster -6 700 000
05. Räntor på övriga lån, avdrag -6 700 000
15. LÅN 533 290 000
01. Lån som återbetalas till staten 122 000 000
04. Amorteringar på övriga lån, tillägg 122 000 000
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 411 290 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg 411 290 000
Inkomstposternas totalbelopp -89 972 000
  euro
ANSLAG
22. REPUBLIKENS PRESIDENT 30 000
02. Republikens presidents kansli 30 000
02. Utgifter för pensionerade presidenter (fast anslag), tillägg 30 000
23. STATSRÅDETS KANSLI 42 000
01. Förvaltning 42 000
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg 42 000
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 4 975 000
01. Utrikesförvaltningen 4 450 000
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 2 450 000
74. Husbyggnad (reservationsanslag 3 år), tillägg 2 000 000
10. Krishantering 0
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag) 0
30. Internationellt utvecklingssamarbete 525 000
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg 525 000
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 9 850 000
01. Ministeriet och förvaltningen 9 350 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg 5 500 000
51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag), tillägg 3 850 000
10. Domstolar och rättshjälp 500 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg 500 000
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 19 514 000
01. Förvaltning 11 040 000
22. EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (reservationsanslag 3 år), tillägg 40 000
23. Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år) 0
29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg 11 000 000
20. Gränsbevakningsväsendet 2 421 000
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 0
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år), tillägg 2 421 000
40. Invandring 6 053 000
63. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg 6 053 000
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -71 877 000
01. Försvarspolitik och förvaltning 19 025 000
23. Främjande av nätsäkerheten inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år) 19 025 000
10. Militärt försvar -90 902 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 3 000 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), avdrag -93 902 000
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -86 571 000
01. Förvaltning 750 000
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 750 000
20. Tjänster för statssamfundet 0
88. Senatfastigheter 0
40. Statens region- och lokalförvaltning 0
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 500 000
02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -1 500 000
80. Överföringar till landskapet Åland -1 591 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), avdrag -1 591 000
90. Stöd till kommunerna -730 000
30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag), avdrag -730 000
31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar och samarbetsunderstöd för kommunerna (förslagsanslag) 0
91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet -75 000 000
41. Energiskattestöd (förslagsanslag), avdrag -75 000 000
92. EU och internationella organisationer -20 000 000
69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag), avdrag -20 000 000
87. Finlands andel av höjningen av Europeiska investeringsbankens grundkapital (reservationsanslag 3 år) 0
99. Utgifter för statsförvaltningen som har budgeterats separat 10 000 000
98. Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (reservationsanslag 3 år) 10 000 000
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 727 000
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet -56 000
03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år), avdrag -28 000
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år), avdrag -28 000
40. Högskoleundervisning och forskning -28 000
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år), avdrag -28 000
80. Konst och kultur 811 000
04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 387 000
07. Omkostnader för Centralen för mediefostran och bildprogram (reservationsanslag 2 år), tillägg 80 000
51. Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag), tillägg 344 000
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -6 620 000
01. Förvaltning 6 000 000
03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 500 000
40. Understöd för bioenergiproduktion (reservationsanslag 3 år) 5 500 000
10. Utveckling av landsbygden 0
61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag) 0
62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag) 0
20. Jordbruk -13 650 000
42. Ersättning för skördeskador (reservationsanslag 3 år), tillägg 1 050 000
49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag), avdrag -14 700 000
40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning 250 000
01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 250 000
50. Vattenhushållning 780 000
48. Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (reservationsanslag 3 år), tillägg 780 000
60. Skogsbruk 0
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 11 978 000
01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter 2 653 000
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 500 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg 2 153 000
10. Trafiknätet 10 385 000
76. Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden (förslagsanslag), tillägg 7 460 000
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg 2 925 000
30. Stöd till trafiken och köp av tjänster -5 420 000
43. Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag), avdrag -5 420 000
40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation 4 360 000
01. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 260 000
43. Utvecklande av verksamhetsmiljön för elektroniska tjänster (reservationsanslag 3 år) 4 100 000
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 178 550 000
01. Förvaltning 0
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 0
20. Innovationspolitik och företagens internationalisering 500 000
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), tillägg 500 000
43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag) 0
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik 178 050 000
42. Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag), tillägg 11 550 000
46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år) 0
50. Lönegaranti (förslagsanslag), tillägg 13 000 000
64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag), tillägg 3 500 000
80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag), tillägg 150 000 000
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik 0
63. Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år) 0
64. EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram och målprogrammet Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI CBC) under programperioden 2007—2013 (förslagsanslag) 0
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -25 320 000
01. Förvaltning -400 000
21. Produktivitetsanslag för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år), avdrag -400 000
02. Tillsyn 400 000
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg 400 000
66. Samarbete mellan Finland och Ryssland om strål- och kärnsäkerhet (reservationsanslag 3 år) 0
03. Forskning och utveckling 200 000
63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg 200 000
10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 300 000
28. Omkostnader för allmänna fonden för social trygghet och servicefonden som betalas till Folkpensionsanstalten (förslagsanslag) 0
52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag), tillägg 300 000
20. Utkomstskydd för arbetslösa 50 000 000
50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag), avdrag -60 000 000
52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), tillägg 90 000 000
55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag), tillägg 10 000 000
56. Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag), tillägg 10 000 000
30. Sjukförsäkring -15 000 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag), avdrag -15 000 000
40. Pensioner -52 000 000
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag), avdrag -35 000 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag), avdrag -17 000 000
70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga 0
20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år) 0
90. Understöd från Penningautomatföreningen -8 820 000
50. Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (förslagsanslag), avdrag -8 820 000
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 3 450 000
01. Miljöförvaltningens omkostnader 1 550 000
29. Mervärdeskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg 1 550 000
10. Miljö- och naturvård 1 900 000
88. Höjning av aktiekapital (reservationsanslag 3 år) 1 900 000
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN -128 700 000
01. Ränta på statsskulden -128 700 000
90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag), avdrag -128 700 000
Anslagens totalbelopp -89 972 000