Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2012
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2012

III tilläggsproposition för 2012PDF-versio

 euro
INKOMSTPOSTER
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR-660 000 000
01. Skatt på grund av inkomst och förmögenhet-220 000 000
02. Samfundsskatt, avdrag-220 000 000
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning-54 000 000
01. Mervärdesskatt, avdrag-54 000 000
08. Punktskatter-197 000 000
07. Energiskatter, avdrag-197 000 000
10. Övriga skatter-189 000 000
03. Bilskatt, avdrag-179 000 000
08. Avfallsskatt, avdrag-10 000 000
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR43 438 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde9 003 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg9 003 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde11 500 000
10. Domstolarnas inkomster, tillägg4 500 000
20. Utsökningsavgifter, tillägg7 000 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde690 000
98. Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsströmmar, tillägg690 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde-1 334 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, avdrag-1 334 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde623 000
10. Trafikverkets inkomster, tillägg609 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, tillägg14 000
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde13 000 000
31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti, tillägg13 000 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde-8 820 000
90. Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet, avdrag-8 820 000
39. Övriga inkomster av blandad natur18 776 000
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder, avdrag-10 000 000
04. Återtagande av överförda anslag, tillägg28 776 000
13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST-6 700 000
01. Ränteinkomster-6 700 000
05. Räntor på övriga lån, avdrag-6 700 000
15. LÅN533 290 000
01. Lån som återbetalas till staten122 000 000
04. Amorteringar på övriga lån, tillägg122 000 000
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering411 290 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg411 290 000
Inkomstposternas totalbelopp -89 972 000
 euro
ANSLAG
22. REPUBLIKENS PRESIDENT30 000
02. Republikens presidents kansli30 000
02. Utgifter för pensionerade presidenter (fast anslag), tillägg30 000
23. STATSRÅDETS KANSLI42 000
01. Förvaltning42 000
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg42 000
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE4 975 000
01. Utrikesförvaltningen4 450 000
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg2 450 000
74. Husbyggnad (reservationsanslag 3 år), tillägg2 000 000
10. Krishantering0
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)0
30. Internationellt utvecklingssamarbete525 000
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg525 000
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE9 850 000
01. Ministeriet och förvaltningen9 350 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg5 500 000
51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag), tillägg3 850 000
10. Domstolar och rättshjälp500 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg500 000
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE19 514 000
01. Förvaltning11 040 000
22. EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (reservationsanslag 3 år), tillägg40 000
23. Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år)0
29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg11 000 000
20. Gränsbevakningsväsendet2 421 000
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)0
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år), tillägg2 421 000
40. Invandring6 053 000
63. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg6 053 000
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-71 877 000
01. Försvarspolitik och förvaltning19 025 000
23. Främjande av nätsäkerheten inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år)19 025 000
10. Militärt försvar-90 902 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg3 000 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), avdrag-93 902 000
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-86 571 000
01. Förvaltning750 000
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg750 000
20. Tjänster för statssamfundet0
88. Senatfastigheter0
40. Statens region- och lokalförvaltning0
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 500 000
02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-1 500 000
80. Överföringar till landskapet Åland-1 591 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), avdrag-1 591 000
90. Stöd till kommunerna-730 000
30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag), avdrag-730 000
31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar och samarbetsunderstöd för kommunerna (förslagsanslag)0
91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet-75 000 000
41. Energiskattestöd (förslagsanslag), avdrag-75 000 000
92. EU och internationella organisationer-20 000 000
69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag), avdrag-20 000 000
87. Finlands andel av höjningen av Europeiska investeringsbankens grundkapital (reservationsanslag 3 år)0
99. Utgifter för statsförvaltningen som har budgeterats separat10 000 000
98. Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (reservationsanslag 3 år)10 000 000
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE727 000
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet-56 000
03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år), avdrag-28 000
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år), avdrag-28 000
40. Högskoleundervisning och forskning-28 000
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år), avdrag-28 000
80. Konst och kultur811 000
04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg387 000
07. Omkostnader för Centralen för mediefostran och bildprogram (reservationsanslag 2 år), tillägg80 000
51. Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag), tillägg344 000
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-6 620 000
01. Förvaltning6 000 000
03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg500 000
40. Understöd för bioenergiproduktion (reservationsanslag 3 år)5 500 000
10. Utveckling av landsbygden0
61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag)0
62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag)0
20. Jordbruk-13 650 000
42. Ersättning för skördeskador (reservationsanslag 3 år), tillägg1 050 000
49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag), avdrag-14 700 000
40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning250 000
01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg250 000
50. Vattenhushållning780 000
48. Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (reservationsanslag 3 år), tillägg780 000
60. Skogsbruk0
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE11 978 000
01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter2 653 000
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg500 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg2 153 000
10. Trafiknätet10 385 000
76. Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden (förslagsanslag), tillägg7 460 000
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg2 925 000
30. Stöd till trafiken och köp av tjänster-5 420 000
43. Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag), avdrag-5 420 000
40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation4 360 000
01. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg260 000
43. Utvecklande av verksamhetsmiljön för elektroniska tjänster (reservationsanslag 3 år)4 100 000
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE178 550 000
01. Förvaltning0
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)0
20. Innovationspolitik och företagens internationalisering500 000
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), tillägg500 000
43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)0
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik178 050 000
42. Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag), tillägg11 550 000
46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år)0
50. Lönegaranti (förslagsanslag), tillägg13 000 000
64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag), tillägg3 500 000
80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag), tillägg150 000 000
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik0
63. Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år)0
64. EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram och målprogrammet Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI CBC) under programperioden 2007—2013 (förslagsanslag)0
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-25 320 000
01. Förvaltning-400 000
21. Produktivitetsanslag för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år), avdrag-400 000
02. Tillsyn400 000
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg400 000
66. Samarbete mellan Finland och Ryssland om strål- och kärnsäkerhet (reservationsanslag 3 år)0
03. Forskning och utveckling200 000
63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg200 000
10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster300 000
28. Omkostnader för allmänna fonden för social trygghet och servicefonden som betalas till Folkpensionsanstalten (förslagsanslag)0
52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag), tillägg300 000
20. Utkomstskydd för arbetslösa50 000 000
50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag), avdrag-60 000 000
52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), tillägg90 000 000
55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag), tillägg10 000 000
56. Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag), tillägg10 000 000
30. Sjukförsäkring-15 000 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag), avdrag-15 000 000
40. Pensioner-52 000 000
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag), avdrag-35 000 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag), avdrag-17 000 000
70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga0
20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)0
90. Understöd från Penningautomatföreningen-8 820 000
50. Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (förslagsanslag), avdrag-8 820 000
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE3 450 000
01. Miljöförvaltningens omkostnader1 550 000
29. Mervärdeskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg1 550 000
10. Miljö- och naturvård1 900 000
88. Höjning av aktiekapital (reservationsanslag 3 år)1 900 000
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN-128 700 000
01. Ränta på statsskulden-128 700 000
90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag), avdrag-128 700 000
Anslagens totalbelopp -89 972 000