Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2012
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2012

II tilläggsproposition för 2012PDF-versio

 euro
INKOMSTPOSTER
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR-175 000 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet-170 000 000
02. Samfundsskatt, avdrag-170 000 000
08. Punktskatter15 000 000
05. Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker, tillägg15 000 000
10. Övriga skatter-20 000 000
08. Avfallsskatt, avdrag-20 000 000
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR646 791 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde14 311 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg14 311 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde602 270 000
50. Överföring från statens pensionsfond, avdrag-20 300 000
99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde, tillägg622 570 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde2 900 000
88. Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel, tillägg2 900 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde27 310 000
10. Trafikverkets inkomster, tillägg27 295 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, tillägg15 000
13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST75 000 000
04. Andel i statens penninginstituts vinst35 000 000
01. Andel i Finlands Banks vinst, tillägg35 000 000
05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst40 000 000
01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst, tillägg40 000 000
15. LÅN1 225 005 000
01. Lån som återbetalas till staten1 500 000
02. Återbetalningar av statens lån till affärsverk, tillägg1 500 000
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering1 223 505 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg1 223 505 000
Inkomstposternas totalbelopp 1 771 796 000
 euro
ANSLAG
22. REPUBLIKENS PRESIDENT109 000
02. Republikens presidents kansli109 000
01. Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg109 000
23. STATSRÅDETS KANSLI447 000
01. Förvaltning396 000
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg396 000
30. Justitiekanslersämbetet51 000
01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg51 000
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE16 256 000
01. Utrikesförvaltningen1 945 000
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 945 000
30. Internationellt utvecklingssamarbete14 311 000
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg9 311 000
88. Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år), tillägg5 000 000
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE12 391 000
01. Ministeriet och förvaltningen493 000
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg358 000
03. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-17 000
04. Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år), tillägg152 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)0
10. Domstolar och rättshjälp6 036 000
01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg137 000
02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg175 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg4 898 000
04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg560 000
05. Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservationsanslag 2 år), tillägg266 000
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)0
20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning1 743 000
01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 743 000
30. Åklagarna741 000
01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg741 000
40. Verkställighet av straff3 378 000
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg3 378 000
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE20 167 000
01. Förvaltning313 000
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg301 000
03. Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag 2 år), avdrag-24 000
04. Omkostnader för minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden (reservationsanslag 2 år), tillägg14 000
23. Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år), tillägg22 000
10. Polisväsendet14 005 000
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg14 005 000
20. Gränsbevakningsväsendet4 289 000
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg4 289 000
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år)0
30. Räddningsväsendet och nödcentralerna1 120 000
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg142 000
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg978 000
40. Invandring440 000
01. Migrationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg326 000
63. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg114 000
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE45 440 000
01. Försvarspolitik och förvaltning6 202 000
01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg195 000
23. Främjande av nätsäkerheten inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år)0
29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg4 807 000
40. Understöd till Leijona Catering Oy (reservationsanslag 3 år)1 200 000
10. Militärt försvar49 638 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg38 929 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), tillägg10 709 000
30. Militär krishantering-10 400 000
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år), avdrag-10 400 000
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 410 670 000
01. Förvaltning4 195 000
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 295 000
69. Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland (fast anslag)1 900 000
88. Kaptalisering av aktiebolag och affärsverk som är underställda finansförvaltningens styrning (reservationsanslag 2 år)1 000 000
10. Beskattningen och tullväsendet11 023 000
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg6 631 000
02. Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg2 792 000
97. Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag), tillägg1 600 000
20. Tjänster för statssamfundet5 634 000
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg5 591 000
03. Omkostnader för finanscontrollerfunktionen (reservationsanslag 2 år), tillägg15 000
06. Omkostnader för Statens IT-servicecentral (reservationsanslag 2 år), tillägg28 000
30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen1 083 000
01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg982 000
02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg75 000
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg26 000
40. Statens regional- och lokalförvaltning2 090 000
01. Regionförvaltningsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 459 000
02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg631 000
50. Pensioner och ersättningar-47 575 000
15. Pensioner (förslagsanslag), avdrag-47 575 000
70. Utvecklande av statsförvaltningen-2 180 000
01. Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT) (reservationsanslag 3 år)0
02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år)0
20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), avdrag-2 180 000
80. Överföringar till landskapet Åland-5 083 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg2 467 000
31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag), avdrag-7 550 000
90. Stöd till kommunerna3 563 000
20. Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt (reservationsanslag 3 år)0
30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag), tillägg3 563 000
92. EU och internationella organisationer1 437 920 000
88. Finlands andel av Europeiska stabilitetsmekanismens kapital (förslagsanslag)1 437 920 000
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE17 688 000
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet805 000
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg413 000
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg263 000
03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år), tillägg129 000
10. Allmänbildande utbildning1 555 000
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år), tillägg1 556 000
02. Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-1 000
20. Yrkesutbildning5 700 000
01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år), tillägg100 000
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag), tillägg5 600 000
40. Högskoleundervisning och forskning1 672 000
01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg152 000
02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg447 000
03. Omkostnader för Centralen för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år), tillägg84 000
04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg20 000
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år)0
50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år), tillägg800 000
51. Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år), tillägg169 000
70. Studiestöd247 000
01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år), tillägg13 000
58. Understöd för ersättning av hyreskostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg234 000
80. Konst och kultur1 809 000
01. Omkostnaderna för centralkommissionen för konst och konstkommissionerna (reservationsanslag 2 år), tillägg73 000
02. Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg221 000
03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år), tillägg54 000
04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg334 000
05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år), tillägg52 000
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella arkivet (reservationsanslag 2 år), tillägg65 000
07. Omkostnader för Centralen för mediefostran och bildprogram (reservationsanslag 2 år), tillägg14 000
08. Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reservationsanslag 2 år), tillägg276 000
57. Understöd för grundkapitalet till den stiftelse som fortsätter Institutet för Ryssland och Östeuropas verksamhet (fast anslag)80 000
75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år), tillägg640 000
90. Idrottsverksamhet5 900 000
53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för projektet för en totalrenovering av Olympiastadion i Helsingfors (förslagsanslag)5 900 000
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE6 655 000
01. Förvaltning1 007 000
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg438 000
02. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år), tillägg181 000
03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg375 000
04. Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg13 000
40. Understöd för bioenergiproduktion (reservationsanslag 3 år)0
10. Utveckling av landsbygden0
61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag)0
62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag)0
20. Jordbruk575 000
01. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (reservationsanslag 2 år), tillägg575 000
30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet739 000
01. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg739 000
40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning1 523 000
01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg302 000
42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år), tillägg1 201 000
43. Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år), tillägg20 000
50. Vattenhushållning116 000
20. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år), tillägg116 000
31. Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar (reservationsanslag 3 år)0
60. Skogsbruk1 709 000
01. Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg903 000
42. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år), tillägg1 686 000
43. Vissa ersättningar (förslagsanslag), tillägg120 000
45. Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år), avdrag-1 000 000
47. Energistöd för klenträd (reservationsanslag 2 år)0
50. Vissa statsbidrag för skogsbruket (reservationsanslag 2 år)0
63. Forststyrelsen78 000
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg78 000
70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information908 000
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg807 000
02. Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg101 000
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE33 879 000
01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter5 305 000
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg240 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg5 065 000
10. Trafiknätet27 710 000
01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg985 000
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år), tillägg7 205 000
34. Statsunderstöd för planering av en metrolinje västerut (reservationsanslag 2 år)4 133 000
41. Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år), tillägg1 340 000
50. Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år)0
76. Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden (förslagsanslag), tillägg7 100 000
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg6 947 000
20. Myndighetstjänster för trafiken195 000
01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg195 000
30. Stöd till trafiken och köp av tjänster127 000
50. Statsunderstöd ur lästavgifterna (förslagsanslag), tillägg140 000
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år), avdrag-13 000
64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år)0
66. Avtal om köp av förbindelsefartygstjänster (reservationsanslag 3 år)0
40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation0
01. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg500 000
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år), avdrag-500 000
50. Forskning542 000
01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg542 000
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE419 581 000
01. Förvaltning6 699 000
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 008 000
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg6 491 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), avdrag-800 000
20. Innovationspolitik och företagens internationalisering1 973 000
01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg533 000
02. Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg656 000
03. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg285 000
05. Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg95 000
06. Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (reservationsanslag 3 år), tillägg358 000
07. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år), tillägg46 000
44. Statsunderstöd för enskilda företags projektberedning i Ryssland (reservationsanslag 3 år)1 000 000
45. Företags beredning av forsknings- och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år), avdrag-1 000 000
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik408 153 000
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg3 067 000
44. Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år), tillägg1 000 000
48. Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag)0
51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder (reservationsanslag 2 år), tillägg4 426 000
64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag), avdrag-340 000
80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag), tillägg400 000 000
40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet245 000
01. Konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg98 000
02. Konkurrensverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg93 000
04. Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg54 000
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik2 470 000
63. Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år), tillägg2 470 000
64. EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram och målprogrammet Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI CBC) under programperioden 2007—2013 (förslagsanslag)0
60. Energipolitik41 000
01. Energimarknadsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg41 000
28. Främjande av materialeffektiviteten (reservationsanslag 3 år)0
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE4 183 000
01. Förvaltning-5 745 000
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg649 000
02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år), tillägg38 000
03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år), tillägg75 000
05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)0
21. Produktivitetsanslag för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år), avdrag-277 000
25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år), avdrag-6 230 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)0
02. Tillsyn612 000
03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg212 000
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg352 000
06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. (reservationsanslag 2 år), tillägg48 000
03. Forskning och utveckling2 271 000
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), tillägg1 771 000
50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år), tillägg500 000
10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster6 230 000
28. Omkostnader för allmänna fonden för social trygghet och servicefonden som betalas till Folkpensionsanstalten (förslagsanslag), tillägg6 230 000
20. Utkomstskydd för arbetslösa0
51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag)0
52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)0
30. Sjukförsäkring300 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag), tillägg300 000
40. Pensioner500 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag), tillägg500 000
50. Stöd till veteranerna0
52. Statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar (reservationsanslag 2 år)0
56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)0
70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga15 000
01. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år), tillägg715 000
22. Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år), avdrag-700 000
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 330 000
01. Miljöförvaltningens omkostnader894 000
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg391 000
04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg503 000
10. Miljö- och naturvård357 000
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg357 000
61. Främjande av miljövården (reservationsanslag 3 år)0
20. Samhällen, byggande och boende79 000
01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år), tillägg79 000
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN-217 000 000
01. Ränta på statsskulden-217 000 000
90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag), avdrag-217 000 000
Anslagens totalbelopp 1 771 796 000