Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Anslag
   Anslag

Statsbudgeten 2012

I tilläggsproposition för 2012PDF-versio

  euro
ANSLAG
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 9 900 000
10. Polisväsendet 9 900 000
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 9 900 000
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 434 000
80. Överföringar till landskapet Åland 434 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg 434 000
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 25 432 000
10. Allmänbildande utbildning 20 000 000
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år) 0
34. Statsandel och statsunderstöd för läroanstalternas anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år), tillägg 20 000 000
30. Vuxenutbildning 2 000 000
31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning (förslagsanslag), tillägg 2 000 000
80. Konst och kultur 1 432 000
04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 800 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg 632 000
91. Ungdomsarbete 2 000 000
51. Verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år), tillägg 2 000 000
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 8 065 000
50. Vattenhushållning 3 065 000
31. Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar (reservationsanslag 3 år), tillägg 3 065 000
60. Skogsbruk 5 000 000
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag), tillägg 5 000 000
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 12 000 000
10. Trafiknätet 12 000 000
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år), tillägg 12 000 000
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 154 700 000
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik 154 700 000
45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag), tillägg 700 000
51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder (reservationsanslag 2 år), tillägg 24 000 000
80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag), tillägg 100 000 000
88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år) 30 000 000
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 10 000 000
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 10 000 000
37. Statsunderstöd till kommunerna för social- och hälsovårdens reparationsprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg 10 000 000
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 3 700 000
10. Miljö- och naturvård 3 700 000
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg 3 700 000
Anslagens totalbelopp 224 231 000