Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2012
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2012

I tilläggsproposition för 2012PDF-versio

 euro
ANSLAG
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE9 900 000
10. Polisväsendet9 900 000
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg9 900 000
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE434 000
80. Överföringar till landskapet Åland434 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg434 000
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE25 432 000
10. Allmänbildande utbildning20 000 000
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)0
34. Statsandel och statsunderstöd för läroanstalternas anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år), tillägg20 000 000
30. Vuxenutbildning2 000 000
31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning (förslagsanslag), tillägg2 000 000
80. Konst och kultur1 432 000
04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg800 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg632 000
91. Ungdomsarbete2 000 000
51. Verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år), tillägg2 000 000
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE8 065 000
50. Vattenhushållning3 065 000
31. Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar (reservationsanslag 3 år), tillägg3 065 000
60. Skogsbruk5 000 000
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag), tillägg5 000 000
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE12 000 000
10. Trafiknätet12 000 000
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år), tillägg12 000 000
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE154 700 000
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik154 700 000
45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag), tillägg700 000
51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder (reservationsanslag 2 år), tillägg24 000 000
80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag), tillägg100 000 000
88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)30 000 000
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE10 000 000
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård10 000 000
37. Statsunderstöd till kommunerna för social- och hälsovårdens reparationsprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg10 000 000
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE3 700 000
10. Miljö- och naturvård3 700 000
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg3 700 000
Anslagens totalbelopp 224 231 000