Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2012
   Allmän motivering
        ALLMÄN MOTIVERING
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2012

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en tilläggsbudget för 2012.

Ekonomiska utsikter

Tillväxten av ekonomin är långsam år 2012 och i hög grad beroende av den privata konsumtionen. Den ekonomiska utvecklingen för Finlands viktigaste handelspartner bromsas upp. På grund av den svaga exportutvecklingen kommer den yttre balansen att visa ett lindrigt underskott. Arbetslöshetsgraden stiger en aning.

Den ekonomiska tillväxten som sackar försvagar finansieringsställningen för 2012. Samtidigt stiger de offentliga samfundens skulder fortfarande i förhållande till helhetsproduktionen.

Inkomstposterna

Det föreslås att kalkylen över de ordinarie inkomsterna höjs med ett nettobelopp på 96,5 miljoner euro i tilläggsbudgetpropositionen. Kalkylen över källskatten på ränteinkomster föreslås bli sänkt med 60 miljoner euro på grund av minskat räntenivåantagande och uppgifter om intag. Kalkylen över mervärdesskatteutfallet höjs med 126 miljoner euro med anledning av uppgifterna om intag och den preciserade prognosen för inkomstbasen. Kalkylen över fordonsskatteutfallet höjs med 42 miljoner euro utifrån uppgifterna om intag. Kalkylen över ränteinkomster av andra lån sänks med 14 miljoner euro medan kalkylen över ränteinkomsterna för depositioner sänks med 71 miljoner euro. Den viktigaste faktorn i bakgrunden till den sänkta inkomsten av inlåningsräntan är en sänkt kalkyl för den räntenivå som tillämpas på kassans placeringar. Kalkylen över de amorteringar som betalas för övriga lån höjs med 73,5 miljoner euro på grund av att Island har betalat en låneamortering i förtid.

Balans och statsskulden

Med beaktande av en höjning på 96,5 miljoner euro av de ordinarie inkomsterna och ett tillägg på 224,2 miljoner euro till anslagen uppvisar tilläggsbudgetpropositionen för 2012 ett underskott på 128 miljoner euro och ökar nettoupplåningen. Statens nettoupplåning 2012 beräknas vara ca 7,5 miljarder euro, vilket innebär att statsskulden vid utgången av året är ca 87 miljarder euro, dvs. ca 44 % i förhållande till bruttonationalprodukten.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro

 2010
Bokslut
2011
Godkänd
budget (budget+tilläggsbudgetarna)
2012
Godkänd budget
2012
Regeringens
proposition
2012
Sammanlagt
      
Anslag sammanlagt
(exkl. minskning av statsskulden)
49 88051 41752 517 224 52 742
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36)1 8901 9762 185 - 2 185
      
Inkomstposter sammanlagt
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering)
39 05144 98845 167 97 45 263
–– Skatteinkomster32 20736 26338 137 108 38 245
— Övriga inkomster6 8446 9287 030 -12 7 018
— Användning av kumulativt överskott-1 797- - -
Nettoupplåning och skuldhantering
(mom. 15.03.01)
11 2726 4297 351 128 7 479
–– Nettoupplåning11 0386 5297 401 128 7 529
–– Skuldhantering234-100-50 - -50

Ramen för valperioden

I tilläggsbudgetpropositionen föreslås att de utgifter som hänförs till ramen höjs med ca 94 miljoner euro, varvid nivån för ramutgifterna för 2012 blir 42 067 miljoner euro. Utgiftsramen för 2012 är 42 188 miljoner euro. För utveckling av trafikinfrastrukturen, för reparationsprojekt, stödjande av hållbar virkesproduktion, vatten- och avloppsarbeten och tilläggssatsningar av engångsnatur på Forststyrelsens naturtjänster, totalt 54 miljoner euro, kan täckas av den ofördelade reserv för utgifter av engångsnatur som kvarstår från 2011. Därmed höjs ramnivån för 2012 tekniskt med 54 miljoner euro. Då kvarstår 175 miljoner euro ofördelad reserv.

Satsningar på sysselsättningsstödjande åtgärder och företagsfinansiering

I syfte att balansera ekonomin och trygga funktionsförmågan för polisen föreslås ett tillägg på 9,9 miljoner euro till anslaget.

I syfte att säkra smidigheten och säkerheten i gränstrafiken mellan Finland och Ryssland och för att förbättra tillväxtförutsättningarna för gränstrafik, handel och turism föreslås ett tilläggsanslag på 11,3 miljoner euro. Av tilläggsanslaget ska 6,3 miljoner euro riktas till att utveckla internationella gränsövergångsställen och 5 miljoner euro ska användas till att bygga en långtradarfil i Nuijamaa. Vidare föreslås ett tilläggsanslag på 0,7 miljoner euro för att förbättra rutten för specialtransporter till Nordsjö hamn, som är viktig för utrikeshandelns transporter.

För de projekt för reparationer av skolbyggnader som inleds 2012 föreslås en ökning av engångsnatur av anslaget med 20 miljoner euro. För de reparationsprojekt på social- och hälsovårdens verksamhetsställen i kommunerna som inleds 2012 föreslås på motsvarande sätt ett anslag av engångsnatur på 10 miljoner euro.

I syfte att stabilisera Museiverkets verksamhet föreslås ett tillägg på 0,8 miljoner euro.

För verkstadsverksamheten för unga och för den uppsökande ungdomsverksamheten föreslås en anslagsökning på 2 miljoner euro för att avlöna ca 50 verkstadsledare.

I syfte att främja sysselsättningen föreslås 5 miljoner euro i stöd för plantbeståndsvård och iståndsättning av ung skog. I syfte att förbättra sysselsättningen inom vattentjänster och regionerna föreslås att ett tillägg på ca 3 miljoner euro till projekt för vattentjänster.

Det föreslås ett tillägg på 7 miljoner euro till bevillningsfullmakten för företagens investerings- och utvecklingsprojekt och ett anslag på 0,7 miljoner euro för stöd till regioner med akuta strukturomvandlingsproblem.

På grund av att uppstarten av refinansieringssystemet för export, som grundar sig på Finnvera Abp:s medelsanskaffning och är avsedd att vara permanent, har fördröjts föreslås att det tillfälligt tas i bruk ett refinansieringssystem för export som grundar sig på krediter som beviljas ur statsbudgeten. Motsvarande system har varit i bruk åren 2009–2011. Som bevillningsfullmakt för refinansieringslån för export föreslås 1 miljard euro och för lyftande av lånen uppskattas det användas 100 miljoner euro under innevarande år. Avsikten är att i och med att det permanenta refinansieringssystemet för export som grundar sig på Finnveras medelanskaffning har startat avvecklas användningen av det tillfälliga arrangemanget.

För kapitalisering av Finlands Industriinvestering Ab föreslås ett tillägg på 30 miljoner euro, genom vilket tilläggssatsningar möjliggörs i gruvindustrin.

För Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter föreslås ett tillägg på 2 miljoner euro inom miljöministeriets förvaltningsområde i syfte att finansiera ett projekt för sysselsättning av unga. Genom projektet ska sammanlagt ca 150 unga, dvs. ca 50 årsverken, sysselsättas i naturvårdsprojekt och kundtjänstuppgifter vid naturcentrum. Dessutom föreslås 0,6 miljoner euro för renovering av det hotell på Koli som är i Forststyrelsens ägo. För utvecklande av en infrastruktur som skapar förutsättningar för turistande i Pallas-Yllästunturi nationalpark föreslås 1,1 miljoner euro.

Sysselsättnings- och utbildningspolitiska åtgärder

I syfte att öka studieplatserna för den yrkesinriktade tilläggsutbildningen föreslås en höjning på 2 miljoner euro. Utbildningsplatserna ska regionalt och branschvis inriktas så effektivt som möjligt på utbildning som förbättrar förutsättningarna för sysselsättning.

Till anslaget för sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder föreslås ett tillägg på 24 miljoner euro, som inriktas särskilt på att öka den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen. Av tilläggsanslaget ska 7,2 miljoner euro användas för upphandling av vuxenutbildning, 16,2 miljoner euro på sysselsättning inom olika sektorer, 2,6 miljoner euro på startpeng och 0,6 miljoner euro på speciella åtgärder för offentlig arbetskraftsservice. Antalet personer som omfattas av åtgärderna beräknas stiga i genomsnitt med 1 780 personer per år.

De av riksdagen godkända anslagen för 2012 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen enligt huvudtitel, euro

 HuvudtitelGodkänd
budget
Regeringens
proposition
Sammanlagt
     
21.Riksdagen143 404 000 143 404 000
22.Republikens president19 290 000 19 290 000
23.Statsrådets kansli82 348 000 82 348 000
24.Utrikesministeriets förvaltningsområde1 276 270 000 1 276 270 000
25.Justitieministeriets förvaltningsområde859 936 000 859 936 000
26.Inrikesministeriets förvaltningsområde1 248 433 0009 900 0001 258 333 000
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde2 849 438 000 2 849 438 000
28.Finansministeriets förvaltningsområde16 216 470 000434 00016 216 904 000
29.Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde6 643 720 00025 432 0006 669 152 000
30.Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde2 708 284 0008 065 0002 716 349 000
31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde2 385 440 00012 000 0002 397 440 000
32.Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde3 342 198 000154 700 0003 496 898 000
33.Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde12 282 028 00010 000 00012 292 028 000
35.Miljöministeriets förvaltningsområde275 638 0003 700 000279 338 000
36.Räntor på statsskulden2 184 600 000 2 184 600 000
Sammanlagt  52 517 497 000 224 231 000 52 741 728 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2012 och de nu föreslagna ändringarna av inkomstposterna enligt avdelning, euro

 AvdelningGodkänd
budget
Regeringens
proposition
Sammanlagt
     
11.Skatter och inkomster av skattenatur38 137 048 000108 000 00038 245 048 000
12.Inkomster av blandad natur4 859 936 000 4 859 936 000
13.Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst1 964 600 000-85 000 0001 879 600 000
15.Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering)205 000 00073 500 000278 500 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuldhantering)45 166 584 00096 500 00045 263 084 000
    
15.03.01Nettoupplåning och skuldhantering7 350 913 000127 731 0007 478 644 000
Sammanlagt 52 517 497 000 224 231 000 52 731 828 000