Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2012
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       10. Miljö- och naturvård
            52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter

Statsbudgeten 2012

10. Miljö- och naturvårdPDF-versio

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 700 000 euro.

Förklaring: Avsikten är att 600 000 euro av tilläggsanslaget används för ombyggnadsåtgärder i den statsägda hotellfastigheten Koli, 1 100 000 euro för utveckling av infrastruktur som skapar förutsättningar för internationell nationalparksturism i området Pallas-Yllästunturi och 2 000 000 euro för sysselsättningen av särskilt unga i naturvårdsprojekt och i kundserviceuppgifter vid naturcentrum.

Nationalparkerna har betydande konsekvenser för den regionala och lokala ekonomin. Satsningar på servicekonstruktioner i parkerna, nationalcentrum och kundservice återbetalar sig enligt en utredning från 2011 mångfalt i form av företagsverksamhet och arbetsplatser. Renoveringen av hotell Koli uppskattas sysselsätta sju årsverken under projektets byggtid. Genomförandet av projektet tryggar tre nuvarande arbetsplatser och till följd av de indirekta verkningarna av investeringen väntas tre nya arbetsplatser uppstå. Pallas-Yllästunturi-projektets inverkan på sysselsättningen är 10 årsverken under projektets gång. Inom ramen för projektet för sysselsättning av unga sysselsätts sammantaget ca 150 unga arbetslösa i uppgifter motsvarande totalt 600 månadsverken, dvs. ca 50 årsverken, vilket innebär en arbetsperiod på i snitt fyra månader per person.


2012 I tilläggsb.3 700 000
2012 budget27 832 000
2011 III tilläggsb.237 000
2011 budget25 867 000
2010 bokslut28 456 000